Zenergy AB - CBC group

Report
Zenergy AB
Underlag för investerare
Affärskoncept
• Zenergy AB skall utveckla, producera, marknadsföra,
tillverka och sälja energireducerande och
miljöbesparande moduler.
Tillverkning
• Zenergy bygger sin modultillverkning på en egenutvecklad
teknik: Zenergy SIP. Ett högisolerande material i
sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. Det
har högsta brandsäkerhet, är helt okänsligt för fukt och mögel
och kan användas som ytterväggar, golv, tak och innerväggar.
Med Zenergy SIP nås nya och kommande energinormer med
en mindre än hälften så tjock vägg som traditionellt material
kan erbjuda. Zenergy SIP i olika förädlingsgrad kan även
säljas direkt till:
– Småhustillverkande industri
– D.I.Y Byggfackhandel
Vision
• 2015 Skall bolaget vara det självklara valet som
leverantör av energioptimerade och miljöbesparande
moduler för tillfälliga och permanenta bostäder: Byggoch kontorsbodar, skolor, dagis, äldreboenden,
studentboenden med flera.
Modulmarknaden
• Modulmarknaden omsätter idag mer än småhusindustrin i Sverige.
Cirka 3 miljarder kronor årligen.
• Behovet av studentbostäder i Sverige uppgår till 20 000 stycken.
Studentboenden kan med fördel byggas i modulform.
• På byggsidan finns det idag cirka 40 000 ”gamla” byggbodar i
Sverige. Var och en av dessa drar lika mycket energi som en halv
enfamiljsvilla. Och släpper ut 122.000 ton koldioxid årligen.
• Zenergy lågenergibod förbrukar sex gånger mindre energi än dessa
”gamla byggbodar”. Och är dessutom helt resistent mot fukt och
mögel, spar inneryta genom sin smala väggkonstruktion och är
stapelbar i tre våningar(maximalt två våningar). Dessutom har de
högsta brandklass vilket utgör en stor säkerhetsfaktor inte minst för
modulbyggnation till äldreboenden, skolor och dagis..ddagik
• DDDDDDAdagi
Nuläge
• Trots en svensk byggindustri i kris (under första tre
kvartalen 2012 minskade påbörjade lägenheter i småhus
med 45%) så tar Zenergy AB marknadsandelar och ökar
sin försäljning. Bruttoförsäljningen steg till 16 MSEK
under verksamhetsåret 2012 (6.6 MSEK).
• .
Nuläge
• Zenergy AB har på kort tid gått från
prototypbyggnation till fullskalig serieproduktion av
moduler. Bolagets kunder utgörs av bland andra
Lambertsson Sverige AB, helägt dotterbolag till PEAB
AB och Skanska AB. Efterfrågan på arbetsbodar är
enorm och drivs på av stora infrastrukturprojekt och
ändrade energikrav.
Fokus i byggindustrin har länge legat på att sänka
energiåtgången i våra bostäder. En utveckling som nu
fokuserar mot att sänka energiåtgången även under
själva byggfasen. Zenergys lågenergimodul finns som
personalbod, kontorsbod och övernattningsbod.
Framtid
• Allt mer fokus kommer på energi och miljö inom
bygg-/fastighetssektorn och Zenergys
modulprogram ligger helt rätt för framtiden. Enligt
energimyndigheten så gäller följande inför år
2019;
• År 2019 ska nya byggnader inte ha någon
nettoförbrukning av energi enligt EUkommissionens reviderade byggdirektiv. Det
innebär att nya byggnader från år 2019 ska
producera lika mycket energi som de använder.
Man talar om nollenergi.
Konjunktur
• Sverige bromsar in och indikatorerna tyder på ett omfattande
fall under fjärde kvartalet 2012. Byggindustrin upplever en kris
som påminner om recessionen 2009. Däremot behöver inte
rådande konjunktursituation bli långvarig. USA går bättre än
väntat och Kina agerar draglok i Asien. I Sverige har
företagen agerat försiktigt och lagernivåerna är idag de lägsta
på många år. Uppgången spås bli kraftig när den globala
efterfrågan ökar. Sammantaget spås ett v-format
konjunkturförlopp.
• I rådande marknadsklimat fortsätter Zenergy att ta
marknadsandelar och öka sin försäljning. En positiv framtid
för bolaget måste anses trovärdig när det vänder upp.
industriell försäljning.
Finansiell rapport
• Bolaget har den senaste tiden arbetat med kraftfulla
marknadsinsatser i kombination med rationalisering och
kostnadsbesparingar.
• Allt utvecklingsarbete inom modulsidan är genomfört till
den grad att elva färdiga modulmodeller marknadsförs
mot svenska och nordiska slutkunder
• Till dags dato har cirka 120 moduler sålts till svenska
slutkunder: SKANSKA och Lambertsson Sverige AB..
Finansiell analys
•
•
•
•
•
T.om Oktober 2012 (prel.)
Försäljning 12 858
Bruttovinst - 3221
Varulager
3 000
Burn rate cirka 500 tkr/månad
Pågående lönsamhetsförbättringar har under Q4 2012 lett till en
rörelsemarginal på 23% med EBITDA 8% vilket är högre än
2013 års prognoser. Periodiseringar av varulagret har inte gjorts
vilket kan vara missvisande sett ur resultathänseende.
Finansiell analys
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2013 (prel.)
Antal sålda moduler
Genomsnittlig intäkt
Produktionskostnad/modul
Nettoomsättning
Bruttoomsättning
Kostnad sålda varor
Bruttoresultat
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
* PB 9.05 bygg- och eller kontorsbod.
200
50 000 *
150 000 *
10 000 000
50 000 000
30 000 000
20 000 000
11 200 000
7 200 000
1 600 000
Forecast 2015
Nyckeltal
2010
211
2012
2013
2014
2015
Net sales
0,3
7,0
15,0
50,0
146,0
200,0
8,0%
10,0%
EBITDA
0,0
3.0%
Finansiell Strategi
•
•
•
•
•
Konvertering av kortfristiga skulder
Projektfinansiering
Företrädesemission
Emission riktad till allmänheten
Listning av bolagets aktie
Eventuellt omvänt förvärv
Ägare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktiekapitalets utveckling
Vid utgång av år
2010
2012
2012
* Pågående registrering
Transaktion
Bolaget grundas
Nyemission
Nyemission*
Fördelning av aktieinnehavet: 2012-09
Antal aktier
0-100 000
101 000 – 499 999
>500 000
Antal aktieägare
492
28
8
Stam aktier
25 000 000
30 960 000
35 499 000
Aktiekapital (Skr)
100.000
123.840
141.996
SWOT-analys
Möjligheter
•
•
•
•
•
Färdig produkt
Marknadsacceptans
Starka kunder
Marknad i omställning
Uppdämt
investeringsbehov i
marknaden
• Produkterna klarar
kommande marknadskrav
• Oberoende av bidrag
HOT
• Hög kapitalbindning från
beställning till leverans
• Lång säljcykel
• Kompetensförsörjning
• Höga FoU kostnader i
förhållande till omsättning
• Negativt kassaflöde
• Byggkonjunktur
Zenergy AB
Framtida organisation
VD
Produktchef
Ekonomi
Inköp
Produktion
Bemanning
5-15 pers
Sälj
Sälj
Sälj
Framtid – Gasell-utveckling
• Zenergys lågenergibod har visat sig vara
en framtidsprodukt.
• Omsättning
– År 2010 0,2 MSEK
– År 2011 7,0 MSEK
– År 2012 ca 16,0 MSEK
Våra kunder i dag
Byggbodar och framtiden
• Gäller energikraven i BBR för byggnadsmoduler och
arbetsbodar?
•
•
BYGGNADSMODULER
Om byggnadsmodulerna är att betrakta som lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig
karaktär, så behöver modulerna inte uppfylla de strängare kraven på energihushållning för
elvärmda byggnader enligt 3 kap. 15 § Plan- och byggförordningen (PBF). Men
energikraven enligt 3 kap. 14 § PBF ska uppfyllas även om det är en lokal avsedd för
verksamhet av tillfällig karaktär. Byggnadsmodulerna ska alltså alltid åtminstone uppfylla
energikraven som gäller för lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme i BBR
(Boverkets byggregler) avsnitt 9:3.
•
•
ARBETSBODAR
Arbetsbodar är enligt Boverket normalt att betrakta som lokaler avsedda för verksamhet av
tillfällig karaktär. Därför behöver kravet i 3 kap. 15 § PBF om särskilt goda egenskaper när
det gäller hushållning med elenergi inte uppfyllas. Däremot gäller 3 kap. 14 § PBF.
•
Reglerna i avsnitt 9 BBR är inte skrivna utifrån situationen att de ska gälla arbetsbodar.
Dessutom finns det i inledningen av avsnittet (9:11) ett antal undantag från när reglerna
gäller, ett exempel är byggnader som används kortare perioder. Detta undantag bör i
praktiken normalt vara fallet när det gäller arbetsbodar.
Moduler
• Samtliga riksentreprenörer inom bygg och
företag som hyr ut moduler inom bygg,
fastighet, boende och kontorsmoduler.
Följande är exempel på kunder som
bearbetas;
Konkurrenter
Försäljning
9%
Moelven
Flexator
17%
46%
Remodul
Wood con
5%
4%
2%
Maxmodul
Expandia
17%
Övriga
Konkurrenter - Moduler
Modul omsättning MSEK/Resultat %
2011
2010
2009
Moelven Bygg Modul
918 (8%)
575 (6,7%)
308 (-95)
Flexator
337 (1,6%)
236 (1,1%)
300 (7,1%)
Expandia
328 (32%)
180 (29%)
69 (37%)
Remodul
39 (15%)
26 (-4,6%)
27 (14,5%)
Woodcon
77 (2,8%)
44 (2,4%)
40 (2,1%)
Maxmodul
103 (5,3%)
54 (8,8%)
13(0%)
Uniteam
Produktion
• Zenergys moduler tillverkas på plats i Lovsjö,
gamla Lovsjö bruk på Torsvik industriområde
utanför Jönköping. Fabriken som är på 3 400
Kvm har en produktionskapacitet på 25-30
moduler per månad på ett skift.
Ordersituation.
• 4 MSEK (SKANSKA AB). Marginal 20%
• 1.6 MSEK i pågående produktion
• 30 MSEK i ”prospect”

similar documents