Tuotantosidonnainen tuki

Report
CAP2020-uudistuksen
tilannekatsaus –
suorat tuet
Maa- ja metsätalousministeriö 9.6.2014
Valmistelun tilanne EU:ssa
• Delegoidut asetukset
– komission hyväksyntä maaliskuussa 2014
– julkaisu kesäkuussa 2014?
• Täytäntöönpanoasetukset
– käsittely EU:ssa käynnissä
– suorien tukien julkaistaneen ennen valvontaasetusta, kesällä?
Valmistelun tilanne Suomessa
• Valtioneuvosto päätti 28.5.2014 suorien tukien linjat
– notifiointi komissiolle 1.8. mennessä
• Lakiesitykset eduskunnalle alkusyksystä 2014
– HE:t lausunnoille kesällä
• Valtioneuvoston asetukset loppuvuosi 2014 –
alkuvuosi 2015
Yleisiä linjauksia
• Aktiiviviljelijä vielä selvitettävänä, mutta päätetty, että:
– Alle 2 000 euroa suoria tukia ed. vuonna saaneita ei
tarkastella (runsas 11 000 tilaa)
• 200 euroa tukien saamisen vähimmäisrajana säilyy
• Pilareiden välisiä varojen siirtoja ei tehdä
• Vanhat tukioikeudet säilytetään, ylimääräiset
tukioikeudet mitätöidään 2015, ei muodosteta uusia
lisäosia
– Ylimääräiset tukioikeudet voi myydä tänä vuonna tai hankkia
niitä vastaavasti peltoa
– Hallinto suosittelee tukioikeuksien tasaamista kaupankäynnin
avulla tämän vuoden aikana
EU:n kokonaan rahoittamat tuet
vuodesta 2015 alkaen
1.
2.
3.
4.
Viherryttämistuki
Tuotantosidonnainen tuki
Nuorten viljelijöiden tuki
Perustuki
Katso myös tukihakukoulutuskalvot 2014 Maaseutuviraston sivuilta
www.mavi.fi.
Suorien tukien rahanjako
Osuus
2015
2015
2016
2017
%
Suorien tukien
enimmäismäärä
2018
2019
2020
Miljoonaa euroa
523,333
523,422
523,493
524,062
524,631
524,631
1. Viherryttämistuki
30,0
157,0
157,0
157,0
157,2
157,4
157,4
2. Tuotantosidonnainen
tuki
20,0
104,7
102,6
100,5
98,5
96,5
94,4
3. Nuorten viljelijöiden
tuki
1,0
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
49,0
256,4
258,6
260,7
263,1
265,5
267,6
4. Perustuki
- varanto (0,5 %
perustuesta)
0,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
- tukioikeudet
48,8
255,1
257,3
259,4
261,8
264,1
266,2
Tukialueista ja tukioikeuksista
Tukialueisiin muutoksia:
• Jatkossa on kaksi tukialuetta: AB ja C
• Aikaisempi B–C1 tukialue jakautuu: B-alue siirtyy ABtukialueen osaksi ja C1-alue C-tukialueen osaksi
Tukioikeuksiin käytettävä kokonaismäärä:
• Arvio kokonaismääristä tukialueittain vuonna 2015
(milj. euroa)
AB-alue
C-alue
Koko maa
128,3
126,8
255,1
Tukialueet
Vanhat tukialueet
Uudet tukialueet
Tukioikeuksien arvo
• Arvio tukioikeuksien arvoista vuonna 2015:
– AB-tukialueella 113 € (tasaosa) + mahdollinen
tilakohtainen lisäosa
– C-tukialueella 99 € (tasaosa) + mahdollinen
tilakohtainen lisäosa
• Tarkoittaa perustuen suuruutta euroa/hehtaari
Viherryttämistuki (1/4)
• Ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisat
maatalouskäytännöt:
a) viljelyn monipuolistaminen
b) olemassa olevan pysyvän nurmen säilyttäminen
c) ekologinen ala maatalousmaalla
• Luomutilat saavat tuen ilman vaatimuksia
• Ei päällekkäistä rahoitusta muiden ympäristötoimien
kanssa
• Tukitaso noin 70 euroa/hehtaari
Viherryttämistuki (2/4)
• Viljelyn monipuolistaminen tarkoittaa kahden tai
kolmen eri viljelykasvin vaatimusta, kun tilan peltoala
on yli 10 hehtaaria
– 10-30 ha  kaksi kasvia, pääkasvia ei yli 75 %
– Yli 30 ha  kolme kasvia, pääkasvia ei yli 75 %,
kaksi tärkeintä yhteensä ei yli 95 %
• 62. leveyspiirin pohjoispuolella (eli C-tukialueella)
kaksi kasvia riittää kaikille yli 10 ha tiloille, kun
pääkasvia ei yli 75 %
• Vapautus, kun yli 75 % nurmea ja/tai kesantoa ja
ylijäävä pinta-ala enintään 30 ha
Viherryttämistuki (3/4)
• Pysyvän nurmen (laitumen) säilyttämisvaatimus
• Komissio seuraa viiteosuutta
 ennakkolupamenettely mahdollinen, jos
kokonaispinta-ala koko maan tasolla pienenee
liikaa (haettava lupa muutoksille)
Viherryttämistuki (4/4)
• Ekologista alaa vähintään 5 %, jos yli 15 ha peltoalaa
• Metsäisyyspoikkeusalueella ei tarvitse ilmoittaa
ekologista alaa viherryttämistuen saadakseen
• Metsäisyyspoikkeusaluetta ovat muut maakunnat
paitsi Varsinais-Suomi, Uusimaa ja Ahvenanmaa
• Ekologisiksi aloiksi käyvät:
–
–
–
–
kesantoalat
täydentävien ehtojen mukaisten maisemapiirteiden alat
lyhytkiertoisen energiapuun alat
typensitojakasvien alat
Nuorten viljelijöiden tuki
• Tukea voi saada korkeintaan viitenä vuotena viljelijä,
– joka on oikeutettu perustukeen,
– perustanut ensimmäistä kertaa tilan sen
päävastuullisena yrittäjänä ensimmäisen
perustukihakemuksen jättämistä edeltävien viiden
vuoden aikana ja
– on enintään 40-vuotias em. perustukihakemuksen
jättövuonna
• Tukeen varataan 1 % suorista tuista, mutta
laajennetaan tarvittaessa maksimiin eli 2 %:iin
Tuotantosidonnainen tuki (1/6)
• Mahdollisuudet aiotaan hyödyntää täysimääräisesti
• Tuotantosidonnaisen tuen osuus on 20 %
kansallisesta suorien tukien enimmäismäärästä
vuodelle 2015
• Tuen osuus alenee 0,4 prosenttiyksikköä vuosittain
siten, että se on 18 % vuonna 2020
• Vaatii komission hyväksynnän, joka saataneen +/marraskuussa
Tuotantosidonnainen tuki (2/6)
• Tavoitteena nykyisen tuotannon tason ylläpitäminen
• Nautakarjataloudelle, lammas- ja vuohitaloudelle
sekä peltokasvituotannossa öljy- ja valkuaiskasveille,
tärkkelysperunalle, rukiille, sokerijuurikkaalle sekä
avomaanvihanneksille
• Huomattava osa aiemmasta Etelä-Suomen
kansallisesta tuesta eli 141-tuesta maksetaan
jatkossa tuotantosidonnaisena EU-tukena
Tuotantosidonnainen tuki (3/6)
Suunniteltu rahanjakotaulukko (kolmessa osassa)
Nautakarjatalous
%
2015
Maidontuotanto AB
M€
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30,6 %
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
Naudanlihantuotanto
yhteensä
53,7 %
56,15
54,05
52,0
50,3
48,6
46,7
-emolehmät AB
8,8 %
9,25
9,25
9,25
9,25
9,25
9,25
-emolehmät C
8,9 %
9,35
8,85
8,35
7,85
7,35
6,85
-sonnit AB
14,1 % 14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
-sonnit C
20,6 % 21,6
20,0
18,45
17,25
16,05
14,65
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
-teurashiehot AB sekä
hiehot AB-ulkosaaristo
ja MannerAhvenanmaa
1,1 %
1,15
Tuotantosidonnaisen tuen taulukko jatkuu:
Lammas- ja vuohitalous
%
2015
Lampaat ja
vuohet
yhteensä
M€
2015
2,7 %
2016
2,8
2017
2,8
2018
2,8
2019
2,8
2020
2,8
2,8
-uuhet AB
1,4 %
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
-kutut AB
0,2 %
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
-teuraskaritsat
ja –kilit koko
maa
1,1 %
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
Tuotantosidonnaisen tuen taulukko jatkuu:
Peltokasvit
%
2015
M€
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Öljy- ja
valkuaiskasvit
koko maa
6,0 %
6,3
6,3
6,3
6,0
5,7
5,5
Ruis ja
sokerijuurikas
koko maa
2,4 %
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Tärkkelysperuna
koko maa
3,5 %
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
Avomaanvihannekset AB
1,1 %
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Kaikki
tuotantosidonnaiset yhteensä 100 %
104,7
102,6
100,5
98,5
96,5
94,4
Osuus suorista
tuista
20,0 %
19,6 %
19,2 %
18,8 %
18,4 %
18,0 %
Tuotantosidonnainen tuki (6/6)
Arvio peltokasvien tukitasoista vuonna 2015, euroa
hehtaarille:
Öljykasvit
Valkuaiskasvit
Ruis
Sokerijuurikas
Tärkkelysperuna
Avomaanvihannekset (AB)
Arviolta euroa/ha
90
90
70
70
650
170

similar documents