Sockerindustri och miljöpåverkan genom 150 år

Report
Fredrik Björk, Malmö University
En mycket skånsk historia
Importvara - raffinaderier





Ex ”Svanen” och
”Patrioten” i Malmö
(1750-tal)
Köpenhamn fr 1650-t
Hantverkskaraktär
Tidigt ute med
ångmaskiner
Få anställda, högt
produktionsvärde
Betsocker

Achard (Tyskland) ca 1800
Frankrike – under
Napoleonkrigen

Slaveriets avskaffande

Teknisk-vetenskaplig
utveckling i
Tyskland/Frankrike 1830-50

Højbygård (”Lolland”) 1872
Sverige
27 maj 1812: Carl Agardh försvarar sin
avhandling om ”Foderbetans användande till
Socker” vid filosofiska fakulteten i Lund.
 instruktionsskrift om vitbetsodling:
Lantbruksakademin (1837)
 Skånska Sockerfabriks AB:
Landskrona 1853
– köper Säbyholms säteri 1854, Hilleshög
1860

Sockerfabrik i Landskrona
• Agrar- och industrikapital bakom
svensk sockerindustri – Tyskland:
Andelsfabriker
• Tranchell – Carnegie och Kockum
ligger bakom
• Det som inte blir socker – blir
djurfoder
• Kontraktsodling
• ”lantmannens tuktare” – hårda krav
på odlarna
• Konstgödsel
• Avstånd mellan plantorna
• Dikning
Säbyholm
SSAs egen gård – mönsterjordbruk
 Lars Olsson - Säbyholmarna
 Försöksodlingar på Säbyholm – till
grund för odlingsregler från 1859

Sk Sockerfabriks Ab
1875 drabbades Skånska Sockerfabriks AB
av en brand, vilken förstörde såväl
raffinaderiet som råsockerbruket.
 Ett nytt raffinaderi uppfördes i Landskrona
1877, medan det dröjde till 1883 innan man
uppförde ett nytt råsockerbruk
 Lokaliserades till Säbyholm.
 En bidragande orsak var att Landskrona
hälsovårdsnämnd motsatte sig en
lokalisering inom staden för råsockerbruket
på grund av brandrisken.

Skånska sockerbruk





Betdistrikt, råsockerbruk
och järnvägar 1907
(Kuuse 1982)

Råsockerprod:
1890: 10 000 ton
1907: 160 000 ton
Tullskydd
Kartellsamarbete från
1890-talet – för att
hålla nere
råvarupriser och löner
1907 bildas SSA –
Svenska
Sockerfabriks AB
Sveriges största
företag
Sockerdebatt i riksdag
och media
Konsumtionens förändringar
”Från lyxvara till
baslivsmedel”
 Kontinuerlig
konsumtionsökning c.18001930
 Sötning av kaffe, the
 Konservering

 1930
c. 15% av kostens
energi från socker (ca 50 kg
per person och år)
Vattenföroreningar



Stora klagomål på
vattenföroreningar
”Översilningsfält”
Vattenförbrukning
c.65 liter / 1 kg
socker
(1906/07 Sockerfab. Hasslarp)

Skapandet av ett
”industriellt landskap”
Vattenföroreningar
Sockerindustrin sin tids stora ”miljöbov”
 Mycket organiskt material
 Vid låga flöden blev det besvärligt!
(särskilt om det var varmt!)

Vattenföroreningar
Utmaning för sockerindustrin under många år
framåt
 Disponenten vid fabriken i Genevad skrev i
februari 1919
 ”det ej är bra som det är…antagligen blir väl
någon dyrbar silningsanordning öfver ett större
markområde föreskrifven, och i så fall vore
kanske bättre göra upp med käranden i godo och
vi få fria händer vid fabriken”.
 MEN – från 1950-talet: utvecklar
återtagningssystem som också säljs med stor
framgång internationellt!

Växtförädling
Hilleshög – ny frösort 1912
Olof Arrhenius
Fosfatkartan
Energi



1910: c. 2% av
Sveriges totala
import av stenkol
1880: c. 2,5 kg kol/
1 kg socker
1910: c. 1 kg kol/
1 kg socker
Från kol till olja
Sockerindustrins miljöpåverkan
1950-idag
Kraftig ökning av användning av
konstgödsel
 Bekämpningsmedel
 Mekanisering


Globala handelsfrågor: EU
subventionerar export till exempelvis
Afrika som konkurrerar ut lokala
producenter
Summering
Lokalt – globalt
 Landskapets industrialisering
 Integration mellan jordbruk och industri
 Vetenskap och teknik i industrins tjänst
 Präglat Skåne starkt
 Landskrona: ”Det svenska sockrets
huvudstad”


similar documents