IKEA Industry Lycksele AB

Report
IKEA Industry Lycksele AB - ett av de företag i Västerbotten
som deltagit i det nationella attityduppdraget (H)järnkoll
• 2011 fråga om att delta och reflektion om vad vi ville göra
• 2012 insatser för att ändra attityder till psykisk ohälsa
• 2013 systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive den psykosociala
arbetsmiljön
Mina förutsättningar inför projektet hjärnkoll
• Tidsbrist (vi var i full färd att expandera och skulle rekrytera 100 personer, hela
organisationen behövde förändras och utvecklas)
• Få personella resurser som kunde jobba med frågorna (jag var den enda som
jobbade med HR)
• Ett starkt intresse och engagemang i ämnet
Nästan alla har erfarenhet av psykisk ohälsa
• En bästa-vän med diagnos bipolär
• En nära anhörig i familjen har alkoholmissbruksproblem i kombination med
bipolaritet
• En fd pojkvän hade svår ångest
• En fd chef som tog sitt liv på arbetet
• En kollega som gått in i den berömda väggen
• En medarbetare som har ADHD
• Kriser som drabbat dig och människor i din närhet, en väns dotter tog livet av
sig, ekonomiska problem som skapar svår ängslan och oro, dödsolycka på
arbetsplatsen etc etc…
• Osv, osv….
Mina 5 argument för att delta i hjärnkoll
•
•
•
•
•
Psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken
Kunskapen i vårt företag var låg
Beredskapen att hantera frågorna var för dålig
För många chefer känner rädsla och osäkerhet inför psykisk ohälsa
Fördomar och förutfattade föreställningar styr beteendet i för stor
utsträckning
”Syftet med uppdraget är att förändra attityder till psykisk
ohälsa och psykiska funktionshinder.”
utdrag från brevet jag fick från Hjärnkoll 2011-01-11
• Attityder gentemot psykisk ohälsa ska påverkas genom
• Vår Kunskap
• Vår känsla
• Vår beredskap
Förarbete – frågor jag reflekterade över
• Vad vet jag om våra medarbetares psykiska välbefinnande?
• Hur ser våra ledares attityder ut till psykisk ohälsa och psykiska
funktionshinder?
• Hur ser våra rehabsamtal ut?
• Vilka kunskaper har vi?
• Hur använder vi företagshälsovårdens tjänster - fördelning mellan
fysisk hälsa och psykisk hälsa.
• Vilka avgränsningar behöver jag göra utifrån de begränsade
förutsättningar som finns när det gäller tid och resurser?
Vilka insatser har vi gjort?
 5 Föreläsningar genom projektet Hjärnkoll
 Lagt till fler frågor om psykisk ohälsa i vår medarbetarundersökning
 Större fokus på den psykiska hälsan i våra rehabsamtal. Det har lett till att vi har ökat
användning av företagshälsvårdens beteendekompetens i stödet till medarbetarna
 Utvecklat medarbetarsamtalen för att i dessa samtal kunna upptäcka psykisk ohälsa
 Coaching och stöd till chefer inför samtal med medarbetare som mår dåligt av olika
anledningar
 Systematisk uppföljning av sjukfrånvaro
Föreläsningarna genom Hjärnkoll 2012
• Situationer som man som ledare upplever som svåra och där man
betraktar andra människor som svåra att hantera
• Hur leder man människor som befinner sig i en krissituation?
• Jämställdhet och mångfald - hur påverkas arbetsmiljön?
• Missbruk – hur upptäcker man missbruk och vad gör man?
• Vad är psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder?
Psykosocial arbetsmiljö som viktig del i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
Framgångsfaktorer som vi vill utveckla för att skapa en bra psykosocial
arbetsmiljö
• Delaktighet (JAG BEHÖVS)
• Bekräftelse och feed-back (JAG SYNS)
• Utveckla ledarskapet (SKAPAR TRYGGHET)
• Utbildning
Uppföljning 2013 - Vad säger våra ledare idag
• ”det är många kunskaper jag saknar fortfarande”
• ”jag vill veta mer om så jag tidigt kan upptäcka psykisk ohälsa”
• ”vad gör man när medarbetaren inte kan eller vågar berätta om
problemen”
• ”jag behöver mer erfarenhet och träning och vill lära mig mer”
• ”jag vill ha uppföljning och mer utbildning med praktiska övningar”
• ” jag vill lära mig förstå mina egna reaktioner och mitt sätt att tackla
problem. sånt man gör utan att egentligen analysera hur och varför.
Helt enkelt förstå sig själv bättre.”

similar documents