Allmänna åligganden AB §6

Report
Lärarnas Riksförbund
KO utbildning 3 maj, Luleå
Begrepp
•
•
•
•
•
Omplacering
Förflyttning
Arbetsskyldighet
Allmänna åligganden enl. AB§6
Beordrat arbete
Omplacering
• Omplacering som alternativ till
uppsägning, LAS 7§
• Omplacering genom
arbetsgivarbeslut, AB §6
• Ska alltid förhandlas med facken
Allmänna åligganden enl. AB §6
• Arbete ska utföras
– Enl. Anställningsavtal
– Åligganden som i övrigt är
förenade med anställningen
– Vikariat vid behov
– Ändringar av schematider,
arbetsuppgifter, fullgörande av
övertid, jour m.m.
– Arbete som ligger inom ramen för
ats kompetensområde
Allmänna åligganden AB §6
• Om at har giltiga skäl att inte
byta schema, arbeta övertid
m.m ska hänsyn tas till det
• At är inte skyldig att göra både
sitt eget och annans arbete i
mer än 6 mån.
Stadigvarande förflyttning AB§6
• Stadigvarande förflyttning kan
innebära:
– Geografisk förflyttning, mellan
skolor
– Andra ämnesinnehåll
– Ändrade arbetstider
Stadigvarande förflyttning
• Vägande skäl krävs för att detta
ska ske mot ats vilja
• Vägande skäl ska inte vara
godtyckliga
• Vägande skäl inte lika starkt
som saklig grund(LAS)
• MBL-förhandling krävs enl. §11
Bedömningen av
arbetsskyldighet och
behörighetskraven i skollagen
• Orden ”huvudsakligen användas
” där man har sin behörighet
försvinner
• Oklart område
• SKL har skärp tonen rejält och
vill jämställa ”tillräckliga
kvalifikationer med fullständigt
överensstämmande behörighet
Behörighet
• Hur ser kommunens målsättning
ut för att skärpa användningen
av behöriga lärare i både
årskurs och ämne?
• Hur kan vi som fack följa upp
detta?
Kompetensutveckling
• Vem har ansvar för att
kompetensutveckling till bredare
behörigheter sker?
– Arbetsgivaren
– Staten
– Individen
Kompetensutvecklingsmedel
• Vilka
kompetensutvecklingsbehov har
våra medlemmar?
• Vilka behörighetsbehov behöver
arbetsgivaren fylla?
• Hur kan vi se till att
kunskapslyftet huvudsakligen
används till komplettering av
lärarutbildning istället för att
utbilda lärare?
Hur påverkar
behörighetskraven och
resultatkraven organisationen
på skolan?
• Vilket krav ställer
skollagen/förordningar/reglemen
te på mentorer när det gäller
elevvård?
• Vad får det för konsekvens för
organisationen?
Behörighetskrav och
organisation
• Vilket krav ställer regelverket på
lärare när det gäller
resultatutveckling?
• Vad får det för konsekvenser för
organisationen på skolan?
• Om vi förutsätter att lärare blir
ännu mer spridda geografiskt
och i fler årskurser än idag, vad
får det för konsekvenser för
programlag, arbetslag i spår?

similar documents