Yerelde AB Çalışmalarının 20106 Sayılı Genelge Çerçevesinde

Report
Yerelde AB
Çalışmalarının 2010/6
Sayılı Genelge
Çerçevesinde
Değerlendirilmesi
Valilikler koordinasyonunda illerde yapılan
çalışmaların Türkiye’nin Yeni AB Stratejisi ve AB
İletişim Stratejisi’ne katkı sağlaması
GEREKÇE
İçişleri Bakanlığı DİAB, AB Bakanlığı ve Valilikler
arasında daha etkin bir işbirliği ihtiyacı
Valiliklerce yürütülen ve/veya koordinasyonu
sağlanan AB çalışmalarının daha etkin
yürütülmesi,
illerin potansiyelinin değerlendirilmesi
İlgili kurumların ve personelin görev tanımlarının
belirlenmesi
AB UDYK
2010/6 Sayılı Genelge
Değişiklik Önerileri
3 ayda bir Vali veya Temas Noktası
Başkanlığında
Ocak ve Eylül aylarında Vali Başkanlığında
Kaymakamlar, il müdürleri, belediye
bşk.yrd, rektör yrd., ticaret sanayi odaları…
İlde AB konularında çalışan veya çalışabilecek
olan kurumlar arasından vali tarafından belirlenen
kamu-özel-sivil toplum temsilcileri
Sekretarya görevi İl Planlama ve
Koordinasyon Müdürlüğü’nde
Sekretarya görevi Büyükşehirlerde YİKOB
bünyesinde Geçici Birim olarak kurulacak
birimlerde veya il müdürlükleri ile ilişkilendirilmiş
birimlerde (UDYK sekreterya görevinin ilgili
kurumlarla işbirliği içinde paylaşımı - sahiplenme)
AB UDYK’NIN GÖREVLERİ
Diğer Değişiklik Önerileri
• AB müzakere süreci çerçevesinde gerçekleştirilen düzenlemeler konusunda
ve ihtiyaç duyulması halinde, ilgili Bakanlık ile birlikte il düzeyinde
çalışmalar yapmak
• İlde ihtiyaç duyulan eğitim konularını AB Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile
işbirliği içinde programlamak
• Valilik AB Birimi koordinasyonunda, ilgili yılın AB UDYK sekretarya görevini
üstlenen kurum ile birlikte hazırlanan yıllık AB faaliyet raporlarını
onaylamak
• Her senenin Ocak ve Haziran aylarında AB UDYK toplantılarında ele
alınabilecek gündem önerilerini hazırlamak
AB UDYK’NIN GÖREVLERİ
DEĞİŞMEYEN HUSUSLAR
• AB İletişim Stratejisi çerçevesinde, sağlıklı bir
kamuoyu oluşumuna katkı sağlamak
• Çalışma grupları oluşturmak ve hazırlanan raporları
değerlendirmek
• Kurumların proje hazırlama ve yürütme
faaliyetlerine destek olmak
VALİLERİN GÖREVLERİ
Bazı Değişiklik Önerileri
•
Yabancı dil bilgisini haiz, AB ile ilgili konularda tecrübeli ve tercihen
daha önce AB Temas Noktası olarak görev yapmış bir Vali
Yardımcısını AB Temas Noktası olarak görevlendirmek
•
AB UDYK üyelerinin etkin çalışmalarına yönelik tedbirleri almak
•
YİKOB ve valilik AB birimleri arasındaki işbirliğine katkıda bulunmak
•
«Valilik AB Birimleri»nin ihtiyaç duyduğu fiziki ortamın ve koşulların
oluşturulmasını sağlamak
•
Valilik AB birimleri ve ilgili il müdürlükleri arasındaki iletişim ve eş
güdümü güçlendirmek
VALİLERİN GÖREVLERİ
DEĞİŞMEYEN HUSUSLAR
• İldeki kurumları AB sürecine katkı sağlayacak çalışmalar
yapmaları yönünde teşvik etmek
• Yerel medyada AB sürecine ilişkin ön yargıları giderici
ve bilgilendirici çalışmalar yapmak
• AB projelerinin uygulanmasına, tanıtımına ve
yaygınlaştırılmasına destek olmak
İL AB TEMAS NOKTASI
2010/6 Sayılı
Genelge
Değişiklik Önerileri
 İi AB Temas Noktası
İl AB Daimi Temas
Noktası
 Valiye verilen görevlerin yerine getirilmesi için
gerekli çalışmaları yürütmek
AB sürecinin yerelde sahiplenilmesini temin için
kurumlar arası koordinasyonu sağlamak
Görev tanımı
 AB Temas Noktası olarak görevlendirilecek kişilerin
detaylandırılmış değil
ildeki görev sürelerine dikkat edilmesi, kısa süreli
görevlendirme yapılmaması veya bu konuda
gerekli tedbirlerin alınması
VALİLİK AB BİRİMİ GÖREVLERİ
Değişiklik Önerileri ile Birlikte
•
AB UDYK’nın sekretaryasını yürütmek
•
Kurumlara ve STK’lara teknik destek vermek
•
AB ile ilgili yapılan tüm çalışmaları içeren bir Yıl Sonu Faaliyet Raporu
hazırlamak
•
AB işleri ve AB fonlarının kullanımına ilişkin eğitim ve kapasite geliştirme
ihtiyaçlarını tespit etmek
•
Yerel yönetimlerle ve ilgili paydaşlarla işbirliği çalışmaları yapmak
•
İlde bilgilendirme ve iletişim etkinlikleri düzenlemek
•
AB destekli projelerin takibini yapmak ve il proje envanterini tutmak
VALİLİK AB BİRİMLERİ
Bazı Değişiklik Önerileri
• Tüm birimler için tek isim: Valilik AB Birimi
• YİKOB bünyesinde “Geçici Birim” veya Valilik ve
Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “Birim”
• İllere özgü “Çalışma Yönergeleri”
• İllere özgü “Yıllık Çalışma Planı”
VALİLİK AB BİRİMLERİ
Valilik AB Birimlerine İlişkin Vali’den Beklentiler
• Personel sayısının belirlenmesinde; ilin nüfus
büyüklüğü ve AB alanında yürüttüğü çalışmalara
göre ihtiyaçları gibi ölçütlerin dikkate alınması
• Uygun fiziki ortamın ve koşulların oluşturulması
• İhtiyaç duyulan mali kaynağın öncelikle Valilik
kaynaklarından finanse edilmesi
• Personel devamlılığının sağlanması, personel görev
ve sorumluluklarının açık bir şekilde tanımlanması
VALİLİK AB BİRİMİ PERSONELİ
Valilik AB Birimi Personeline İlişkin Vali’den Beklentiler
• Büyükşehir olan illerde en az 3; diğer illerde en az 2 personelin
valilik AB birimi bünyesinde görevlendirilmesi
• AB ile ilgili konularda tecrübeli veya bilgili personel arasından
Valilikçe uygun görülenlerin “Valilik AB Birimi Görevlisi” olarak
görevlendirilmesi
• “Birim Koordinatörü”nün AB ve proje yönetiminde en az 3 yıl
deneyimli, yabancı dile hakim personel arasından seçilmesi
• Kadro ve özlük haklarına ilişkin hususların İçişleri Bakanlığı
tarafından düzenlenmesi
İlginiz için teşekkürler
Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT
Koordinatör
Proje Uygulama Başkanlığı

similar documents