medlemsmødet - Danske Byggeøkonomer

Report
Ekstraarbejder kontra kontraktarbejder
v/ advokat Peter Fauerholdt Thommesen
ADVOKATAKTIESELSKAB
GOTHERSGADE 109
1123 KØBENHAVN K
TLF. 33 14 93 00
WWW.VILTOFT.DK
Danske Byggeøkonomer
Århus, 23. april 2013
OVERSIGT
 Hvordan afgøres det, om et arbejde er ekstraarbejde eller
kontraktarbejde, når udbudsmaterialet er uklart eller
mangelfuldt?
 Kan bygherre og rådgiver sikre sig mod den slags
diskussioner i udførelsesfasen?
 Kan rådgiveren pålægges at betale ekstraregningen?
2
SCENEN SÆTTES
 Uklarheder eller mangler i udbudsmaterialet konstateres i
udførelsesfasen. Er der tale om et ekstraarbejde eller et
kontraktarbejde?
 Hvad siger kontrakten?

AB 92 § 2, stk. 2, om udbudsmaterialet:
”Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i
udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således
udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold.”

AB 92 § 3, stk. 4, om entreprenørens tilbud:
”Tilbudet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til
entreprisen på tegninger, der er udleveret entreprenøren som grundlag
for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af
arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise.”
3
SCENEN SÆTTES
 Hvad siger kontrakten?

AB 92 § 15, stk. 4, om hindringer for arbejdet:
”Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne
undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening
eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder
fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne
herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder.”
4
SCENEN SÆTTES
 Hvad siger kontrakten?

AB 92 § 10, stk. 2, om entreprenørens ydelse:
”Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne
biydelser til arbejdets færdiggørelse.”

AB 92 § 15, stk. 1 og 2, om uklarheder:
”Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og
dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af
arbejdet.”
”Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse
med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette
bygherren og følge dennes anvisninger.”
5
UKLARHEDSREGLEN
Udgangspunktet:
 Bygherren bærer risikoen for uklarheder i
udbudsmaterialet
 Hvorfor?
”Tilbudsgivning under licitation er en belastende omkostning for deltagerne,
og det må være et krav, at udbudsmaterialet er udformet og opbygget logisk
og lettilgængeligt med klare og fyldestgørende oplysninger om de i
entreprisen indgående komponenter … Selv om man ved fortolkning af det
samlede udbudsmateriale kunne nå til det af udbyderen ønskede resultat,
må berettiget tvivl i så henseende komme udbyderen til skade … Med den
forholdsvis begrænsede tid, som er til rådighed ved beregningen af tilbud i
en entreprise af det foreliggende omfang, må det være begrænset, hvilke
krav der kan stilles til den bydende med hensyn til en nærmere
gennemgang af tegningsmateriale og indholdet af de andre entrepriser.”
(KFE 1976.51 DIV (”Bækkenskyllerne”))
6
UKLARHEDSREGLEN
Undtagelser til udgangspunktet:
 Entreprenøren må ikke lurepasse

Spørgsmål/svar i udbudsfasen

Entreprenøren skal i udførelsesfasen gøre opmærksom på åbenlyse fejl
i projektet

Entreprenøren skal acceptere korrektioner af projektet som følge af, at
projektet ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold,
medmindre det medfører ikke ubetydelige meromkostninger

Entreprenøren kan ikke kræve kompensation for fordyrelser, som
skyldes, at der skal anvendes en anden fremgangsmåde end forudsat af
entreprenøren, medmindre den forudsatte fremgangsmåde er den
sædvanlige
7
ANDRE FORTOLKNINGSBIDRAG
 Normale forudsætninger, faggrænser og sædvaner

”Fyldte fuger uden huller” => fuger i plan med stenene? (KFE 1975.15
DIV)

Plejeboligbyggeri => behov for ekstra gulvstrøer for at gøre gulvene
kørestolsegnede? (KFE 2004.296 VBA)

”Enhver krævet foranstaltning til etablering af sikkerhed og sundhed
inden for sit entrepriseområde” => foranstaltninger med henblik på at
afværge påsejling fra forbipasserende, jf. krav fra arbejdstilsynet?
(KFE 1996.14 VBA)
 Minimumsreglen
 Specialitetsprincippet (lex specialis)
 Senere indgåede aftaler (lex posterior)
8
ANDRE FORTOLKNINGSBIDRAG
 Hvor omfattende er udbudsmaterialet?
 Fagspecifikke detailtegninger/fagbeskrivelser vs.
fællesmateriale for alle entrepriser
 Mængdefortegnelser vs. detailtegninger
9
FOREBYGGELSE
 Hvordan kan bygherre og rådgiver sikre sig mod uenigheder
med entreprenøren i udførelsesfasen?
 Rangfølgebestemmelser:
”Følgende bilag udgør grundlaget for arbejdet og leverancerne:
1. Nærværende totalentreprisekontrakt.
2. Udbudsbrev af 7. april 1995, med tilhørende bilag og rettelsesblad nr. 1
dateret 31. maj 1995.
3. Almindelige Betingelser for Totalentreprise af 1993 (ABT 93).
4. Totalentreprenørens tilbud af den 12. juni 1995.
Såfremt der måtte foreligge uoverensstemmelser mellem nærværende
kontrakt og andre dokumenter, er det entreprisekontraktens bestemmelser,
der er gældende, som angivet ovenfor.”
(TBB 2002.165 VBA (”Det udførlige tilbud”))
10
FOREBYGGELSE
 Maksimeret byggesum, gratisydelser m.v.:
”Det er mellem bygherre og entreprenør aftalt, at entreprisen skal udføres
til en pris, der ikke må overstige 40,9 mill. kr. En eventuel overskridelse vil
være entreprenørens ansvar.”
(KFE 1998.42 VBA)
”Eventuelt ekstraarbejde og/eller ændringer og/eller ekstra ydelser, som
entreprenøren skal foretage eller yder, skal blot betragtes som gratis
ydelse/korrektioner, uden at dette medfører nogen som helst prisforhøjelse,
medmindre der forinden det pågældende arbejdes påbegyndelse/
materialers levering er indgået skriftlig aftaleseddel mellem entreprenøren
og bygherren med specificeret angivelse af pris/pristillæg for det
pågældende arbejde/ændring/materiale, og aftalesedlen tillige er
underskrevet af [bygherrens direktør] inden arbejdets påbegyndelse/
materialernes levering. Hvis der ved et eventuelt ekstraarbejde ikke træffes
aftale om forfaldstidspunkt for betaling, forfalder beløbet til betaling 8 dage
efter bygherrens modtagelse af specificeret faktura, og under forudsætning
af at arbejdet er udført.”
(KFE 1996.47 VBA)
11
FOREBYGGELSE
 CMA-klausuler:
”Entreprenøren skal udføre alle arbejder til bygningens fuldstændige
færdiggørelse.”
”På tilbudslisten er tilstræbt en forenklet ydelsesspecifikation. Dette
indebærer, at forskellige ydelser ikke eksplicit fremgår af tilbudslisten.
Uanset dette forhold skal tilbudet inkludere samtlige ydelser, der er
nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af entreprisen.”
(KFE 1996.12 VBA)
”Entreprenøren indestår for, at ibrugtagningstilladelse kan opnås.”
”Risikoen for projektfejl påhviler entreprenøren.”
 Andre forebyggelsesmetoder:


Indledende granskningsfase + mulighed for at træde tilbage fra aftalen?
Mægling, Dispute Review Boards osv.
12
RÅDGIVERANSVAR
 Er det overhovedet muligt at udarbejde et fuldstændigt fejlfrit
projekt?
 Er mangler ved projektet ensbetydende med
ansvar for rådgiveren?

Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2012:
”3.4.6 Kvalitetssikring
Rådgiveren foretager intern granskning og kontrol i form af en
sammenhængende og systematisk gennemgang af det udarbejdede
hovedprojekt og udbudsgrundlag for at sikre:
•
•
at hovedprojektet er i overensstemmelse med det i projektforslaget
fastlagte samt
at der er overensstemmelse mellem projektmaterialets enkelte
dele.”
13
RÅDGIVERANSVAR
 Kan rådgiveren blive pålagt at betale ekstraregningen?
Udgangspunktet:
 Oftest er der ikke lidt et tab
Undtagelser:
 Rådgivning i totalentreprise
 Forøgede tilsynsomkostninger
 Udgifter til omgørelse af arbejdet
 Forsinkelsesansvar for bygherren
14
RÅDGIVERANSVAR
 Mistet konkurrencefordel?

TBB 2008.203 VBA (”Statens Museum for Kunst”):
”[Der kan] ikke opstilles en forhåndsformodning for, at ekstraarbejder
som følge af reglen i AB 92 § 14 udføres til overpris. Det følger allerede
heraf, at der ikke kan gives [bygherren] medhold i, at der generelt kan
kræves en erstatning for påståede projektmangler på 35 % af
ekstraarbejdets pris.
Dette udelukker imidlertid ikke, at en bygherre kan få erstatning for tab af
mistet konkurrencefordel, hvis bygherren kan føre det fornødne bevis
herfor. Det må afhænge af den konkrete situation, hvilke beviskrav, der
skal stilles […]”
15
RÅDGIVERANSVAR
 Mistet konkurrencefordel?

KFE 1993.161 VBA (”Den fugtige andelsbolig”):
Alment boligbyggeri med vandproblemer. Impermeabel jord og
høj grundvandstand. Vandet blev ikke ledt væk.
Anvisninger med hensyn til fald væk fra bygninger og koter var
utilstrækkelige, og der burde være foreskrevet omfangsdræn.
”Udbedringsomkostningerne til omfangsdræn m.v. har efter det under
sagen oplyste andraget 1.424.275,21. kr. incl. moms, medens prisen i
licitationsfasen til omfangsdræn, … således som det endeligt blev udført,
efter det for voldgiftsretten foreliggende må antages at ville have været
400-450.000 kr. incl. moms. Voldgiftsretten finder herefter, at [tabet]
skønsmæssigt kan fastsættes til i alt 1.000.000 kr.”
16
RÅDGIVERANSVAR
 Mistet konkurrencefordel?

TBB 2010.661 VBA (”El-tavlerne i Ouagadougou”):
Etablering af nye 15 kV-el-tavler på eksisterende elværk
Ikke projekteret strøm- og spændingstransformere, fordi rådgiveren ikke
var opmærksom på, at transformerne på anlægget var installeret i de
gamle el-tavler. Desuden manglende synkroniseringsudstyr og backupfunktion.
Ikke syn og skøn.
”Omkostningerne ved reetablering af telesignaler og etablering af backup
indgår i entreprenørens omkostningsopgørelse med henholdsvis godt
914.000 kr. og godt 866.000 kr. Voldgiftsretten tiltræder, at den
efterfølgende etablering har medført omkostninger, der ikke ville være
påløbne, såfremt telesignaler og backup havde været indarbejdet i det
oprindelige projekt. Voldgiftsretten finder, at omkostningerne
skønsmæssigt kan fastsættes til 400.000 kr. for hver af forholdene.
17
DISKUSSION
 Er der alternativer til erstatning af bygherrens tab?

Godtgørelse for skuffede forventninger (”loss of a chance”; Københavns
Ejendomme)?

Konventionalbod?

Honorarnedslag?
18
KONTAKTOPLYSNINGER
Advokat Peter Fauerholdt Thommesen, [email protected]
VILTOFT
Gothersgade 109
1123 København K
Tlf. 33 14 93 00
www.viltoft.dk
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:
www.viltoft.dk/asp/page.asp?pid=158
19

similar documents