Werkgroep zorg november 2014

Report
Algemene info
Met de invoering van passend onderwijs is de leerlinggebonden financiering (LGF) per 1-8-2014
beëindigd.
De overheid heeft een fasering voorgeschreven die het volgende (op hoofdlijnen) inhoudt:
Schooljaar 2014 – 2015
• het AB-deel van de voormalige LGF-middelen gaat naar de schoolbesturen cluster 3 en 4
• het schooldeel van de voormalige LGF-middelen gaat naar het SWV
• ‘verplichte winkelnering’ op grond van een uurtarief vastgesteld door het SWV in samenspraak met
de besturen van de AB-diensten.
• scholen hebben op grond van het uurtarief van het SWV een overzicht ontvangen van
bedragen/uren per school
Schooljaar 2015 - 2016
• het AB-deel van de voormalige LGF-middelen gaat naar SWV i.p.v. de schoolbesturen cluster 3 en 4
• zie boven.
Na 2016
• De voormalige LGF-middelen zijn door het SWV op grond van eigen beleid te besteden.
Beleid SWV Rivierenland
• De doelstelling is het realiseren van een dekkende netwerk van expertise
in de scholen.
• Nu de AB niet meer ‘leerlingebonden’ is kan er (meer) vraaggestuurd
worden gewerkt. Het clusterbestuur is werkgever, de school, middels
bijvoorbeeld de zorgcoördinator, waar de AB-er is gestationeerd fungeert
als ‘opdrachtgever.
• Clustering van AB (evt. ook samenwerking cluster 3 en 4) vanuit de idee:
“liever één AB-er veel in de school, dan veel AB-ers weinig in de school”.
• We sluiten een inkooprelatie af met de besturen van de AB-diensten:
samenwerkingscontract die voldoet aan de wettelijke verplichtingen van 2
jaar diensten afnemen. Voornemens is om 1 jaar te verlengen, mits aan
kwaliteiten eisen wordt voldaan (tripartite-akkoord).
• Volume (aantal uren) wordt vanuit het SWV aangegeven, de personele
inzet c.q. de kwaliteitseisen worden opgesteld vanuit de scholen in
samenspraak met de AB-diensten.
Werkwijze inzet AB 2014-2015
•
•
•
•
Leerlinggebonden activiteiten
Gericht op de klas/groep
Gericht op de leerkrachten
Gericht op het onderwijsondersteuningsysteem
Leerlinggebonden activiteiten
Activiteiten
Kortdurend (20 weken)
Langdurend 40 weken)
binnen de klas
(vb. Observaties,
handelingswijzen in de
klas)
buiten de klas
(bv. individuele
gesprekken)
deelname
groepsactiviteiten
(bv. sova-training, rots &
water, agressieregulatietraining)
Kwaliteitsaspect
De ab-er heeft inzicht in de onderwijsbehoefte van de leerlingen
De ab-er vertaalt de onderwijsbehoefte in een ontwikkelingsperspectief
(OPP)
De ab-er ondersteunt en draagt bij aan de uitvoering van het OPP
De ab-er draagt bij aan oudertevredenheid
De ab-er draagt bij aan mentortevredenheid
waardering
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
Gericht op de klas/groep
Kwaliteitsaspect
de ab-er adviseert ten opzichte van het opstellen en werken met een
groepsplan
de ab-er helpt het groepsplan uit te voeren
De ab-er draagt bij aan opbrengsten (extra) onderwijsondersteuning
waardering
1 2 3
4
1 2 3
1 2 3
4
4
Voorbeeld: de ‘lastige’ klas, opstellen en (mede) uitvoeren van groepsplannen,
trainingen in sociale vaardigheden, rots & water, pestgedrag neutraliseren,
groepsvoorlichting n.a.v. de beperking van en klasgenoot etc. etc.
Gericht op de leerkrachten
Kwaliteitsaspect
de ab-er ondersteunt de leerkracht in de klas (co-teaching)
de ab-er schoolt individueel en groepsgewijs
de ab-er levert kwaliteit in coaching en intervisie
de ab-er voert oudergesprekken samen met mentor
waardering
1
1
1
1
2
2
2
2
Voorbeeld: begeleiden en coachen van (groepen) docenten, intervisie,
lesobservaties, co-teaching, begeleiding / meedoen in oudergesprekken.
3
3
3
3
4
4
4
4
Gericht op het
onderwijsondersteuningsysteem
Kwaliteitsaspect
De ab-er adviseert in casuïstiek
De ab-er geeft gevraagd en ongevraagd beleidsadviezen
De ab-er participeert in het interne- en externe zorgoverleg
De ab-er adviseert ten aanzien van toelating en plaatsing
De ab-er adviseert bij het opstellen van het zorgprofiel van de school
waardering
1
1
1
1
1
Voorbeeld: deelname Zorgadviesteam, deelname managementoverleg,
beleidsadvisering, adviseren in de toelatingsprocedure, namens de school
samenwerken met Rebound.
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
Voorstellen AB-ers en Zorgcoordinatoren
en goodpractice in de scholen…

similar documents