Proje Ön Teklifi Hazırlama Eğitimi Sunumu

Report
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Türkiye’de Mesleki ve Teknik
Eğitimin Kalitesinin
Artırılması Hibe Programı
PROJE ÖN TEKLİFİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ
Bu sunumun içeriğinden Konsorsiyum sorumlu olup hiçbir şekilde AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Nedir?
 Belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, bir
başlama ve bitiş noktasına sahip, hedeflenen belirli
amaçlara ulaşılmasını sağlayacak olan faaliyetler topluluğudur.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Yönetim Döngüsü Nedir?
Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve
programların hazırlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik
bütünüdür.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
1. Sorun Analizi
2. Paydaş Analizi
5. Mantıksal Çerçeve
Matrisi
3. Hedef Analizi
6. Faaliyet Planı
4. Strateji Analizi
7. Bütçe
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Adım 1: Sorun Analizi
Niçin Yapılır?
 Ana sorunun ve buna neden olan sorunlar ile sebep olduğu
sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya
çıkarılması için yapılır.
Nasıl Yapılır?
 Katılımcıların bakış açılarından sorunlar formüle edilir,
 Konuyla ilgili tüm sorunların ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir,
 Ortaya çıkanların önemli sorunlar olduğu konusunda görüş
birliği oluşturulur,
 Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç ilişkisine
göre hazırlanan sorun ağacıyla gösterilir.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Sorun Ağacı ile Sorun Analizi
ANA SORUN
SONUÇ
ALT SORUN 1
ALT SORUN 2
NEDEN
KÖK SORUNLAR
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Adım 2: Paydaş Analizi
Paydaş Analizi
 Proje ile bir bağı olan kişileri, grupları, örgütsel yapıları
tanımlar
 Proje açısından önemli olabilecek grupların ve kişilerin
çıkarlarını ve beklentilerini tanımlar
Paydaş Analizi için yapılması gerekenler
 Temel grupları/kişileri tanımla
 Sınıflandır (yararlanıcılar, uygulayıcılar, vs)
 Karakteristik özelliklerini belirle ve analiz et
 Proje açısından sonuçları tanımla
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Paydaş Analiz Tablosu
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Adım 3: Hedef Analizi
Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için
potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir.
Nasıl Yapılır ?
 Sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir
 Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya
başarılması gerekenler yeniden ifade edilir
 Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya
ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır
 Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı
oluşturulur
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Hedef Ağacı ile Hedef Analizi
ANA HEDEF
ALT HEDEF 1
AMAÇ
ALT HEDEF 2
ARAÇ
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Adım 4: Strateji Analizi
Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine stratejiler denir.
Nasıl Yapılır?
 Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir
 Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur
 Bir veya birden fazla strateji seçilir
 Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre
optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda
değerlendirme yapılır
 Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir
 Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek,
projenin kapsamı belirlenir
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Adım 4: Strateji Analizi
Strateji Seçiminde Dikkate Alınacak Kriterler:
• Aciliyet
• Maliyetler
• Mevcut Kaynaklar, Potansiyel ve Kapasiteler
• Diğer Projeleri Tamamlayıcılık
• Farklı Paydaşların Bakış Açıları
• Verimlilik ve Etkinlik
• Eşitsizliklerin (Kadın-Erkek) Giderilmesine Katkısı
• Politik ve Sosyal Kabul Edilebilirlik / Yapılabilirlik
• Faydaların Gerçekleşme Zamanı
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Strateji Ağacı ile Strateji Analizi
Belirlenen
Strateji
ANA AMAÇ
ALT AMAÇ 1
AMAÇ
ALT AMAÇ 2
ARAÇ
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
Copyright 2006. DeLeeuw International. All Rights Reserved.
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Adım 5: Mantıksal Çerçeve Matrisi
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Hedef Seviyeleri
Projenin katkıda
bulunacağı yüksek
seviyedeki hedefler
GENEL HEDEFLER
Hedef gruplar için
sürdürülebilir yarar
sağlama açısından
projenin ana amacı
PROJENİN AMACI
Gerçekleştirilecek
faaliyetlerin ürünleri
SONUÇLAR
Projenin sonuçlarını
üretmek için projenin
parçası olarak
uygulanacak görevler
FAALİYETLER
İdeal durum- uzun dönemde
gerçekleşir
Projenin sonucunda ulaşılır. Özgün,
ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi olan
ve belli bir zaman ve yere bağlı
olarak tanımlanmalıdır.
Projenin amacına ulaşılması için
yerine getirilmesi gereken alt hedefler
- ölçülebilir, gerçekleştirilebilir olarak
tanımlanmalıdır.
Belirli bir zamana ve bütçeye dayalı
olarak kaynakların kullanılması ve
proje amacına ulaşmayı sağlayacak
sonuçların üretilmesi
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Varsayımlar
Riskler:
 Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade
ettiğimiz olumsuz etkilerin tümüdür.
Varsayımlar:
 Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin
olumlu olarak ifade edilmesidir.
Önkoşullar:
 Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Varsayımların MÇM’ne Yerleştirilmesi
Müdahale MantığıProjenin Kapsamı
Objektif Olarak
Doğrulanabilir
Göstergeler
Doğrulama
Kaynakları
Varsayımlar
Projenin Genel
Hedefi
Projenin Amacı
Sonuçlar
Faaliyetler
Araçlar / Kaynaklar
Maliyet / Bütçe
(opsiyonel)
(opsiyonel)
Ön-koşullar
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
Copyright 2006. DeLeeuw International. All Rights Reserved.
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Başarı Göstergeleri
Nedir?
 Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans
ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine
olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye
ilişkin Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi
içermelidir.
Ne İşe Yararlar?
 Genel Hedefin, Proje Amacının ve Sonuçların karakteristiklerini
açıklığa kavuştururlar
 Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar
 Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz
oluştururlar
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Doğrulama Kaynakları
 Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için
gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer
kaynaklardır.
 Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama
kaynakları da belirtilmelidir.
Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir:
 Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje
hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.),
 Bilgiyi kimin sağlayacağı,
 Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık
vs.)
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Faaliyet Planı ve Bütçe
Mantıksal Çerçeve
Faaliyet Planı ve Bütçe
Bütçet
Faaliyet PLanı
Faaliyet PLanı
Faaliyet PLanı
Bütçe
Bütçe
Maaşlar 5000 5500
Yolluklar 1250 1750
3750 4250
Araç Gid. 750 750
Ofice
Tel/Fax
Tohum
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
Gübre
400 400
850 1100
2300 3100
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Başvuru Süreci
1
Başvuru sahibi hibe
rehberini inceler proje
fikrinin uygun olduğu
değerlendirmesini yapar
4
6
2
Hazırlık için proje fikrini analiz
eder, mantıkal çerçeve
dokümanını hazırlar, faaliyet
planını çıkarır ve bütçesini
düzenler
İhale makamı proje ön tekliflerini
değerlendirir ve puanlandırır.
Puanlamada 50 üzerinden en az 30
alan tüm ön tekliflerden detaylı
tekliflerini içeren tam başvuru istenir
Proje teklifi değerlendirilir ve şartlı
seçilen projelerden başvuru sahibi ve
ortakların uygunluğuna dair
destekleyici belgeler istenir
5
7
3
Hazırladığı dokümanlar
çerçevesinde proje ön teklifini
hazırlar ve en geç rehberde
belirtilen son tarih ve saatte
ihale makamına sunar
Başvuru sahibi proje ön teklifini
detaylandırarak tam başvuru formu, bütçe,
mantıkal çerçeve ve diğer istenen belgeleri
hazırlayarak, en geç rehberde belirtilen son
tarih ve saatte ihale makamına sunar
Son aşamada başvuranların ve ortakların
uygunluğu da değerlendirildikten sonra
seçilen projelerle hibe sözleşmesi
imzalanır
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Başvuru için Doldurulması Gereken
Dökümanlar
 I. Aşama:
Yalnızca “Proje ön teklifi”
 II. Aşama:




Başvuru formu
Bütçe
Mantıksal çerçeve
Diğer dokümanlar:
 AB formatında kilit personel CVsi
(özgeçmiş)
 Proje Özeti
 Başarı Göstergeleri
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi
Proje ön teklifi aşağıdakilerden oluşur:
 Ön teklif dokümanı
 Başvuru sahibinin beyanı
 Proje ön teklifi kontrol listesi
Ve aşağıdaki tabloya göre değerlendirilir:
 Değerlendirme tablosu
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi
 Temel Kurallar:
 Ön teklif formatında belirtilen kurallara uyulmalı,
 El yazısı ile sunulmuş başvurular kabul edilmeyecektir.
 5 tam sayfayı geçmemeli (A4 boyutunda, Arial 10 fontu ve 2 cm kenar
boşluğu),
 Anlatım açık ve net olmalı. Ancak her bölüm yeterli detayı içermeli,
 Tüm bölümler boş bırakılmadan doldurulmalı,
 Format sonunda yer alan kontrol listesi doldurulmalı,
 Başvuru sahibinin beyanı doldurulup imzalanmalı,
 Başvuru formunda yer alan yönlendirmelere özellikle dikkat edilmeli.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi
 Bölüm 1.1 – Proje özeti
 Bu bölüm ön teklifin diğer bölümleri doldurulduktan sonra, projenin özeti
niteliğindeki bilgilere cevap verecek şekilde doldurulmalıdır.
 Bu bölümde tablo halinde proje adı, hangi lot için başvuru yapıldığı, yer, süre,
hibe miktarı, hedefler, hedef gruplar, nihai faydalanıcılar, beklenen sonuçlar ve
ana faaliyetler verilmelidir.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi
 Bölüm 1.2 – Projenin İlgililiği
 Projenin teklif çağrısının hedefleri ve öncelikleri ile olan ilgisi,
 Projenin hedef bölgenin / sektörlerin ihtiyaç ve kısıtları olan ilgisi,
 Projenin hedef grup ve faydalanıcıların ihtiyaçları ile olan ilgisi ve bu
ihtiyaçların nasıl karşılanacağı,
 Katma değer unsurları.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi
 Bölüm 1.3 – Projenin tanımlanması (Maksimum 1 sayfa)






Proje ile ilgili arka plan bilgi,
Projenin hedefleri,
Projenin ana paydaşları,
Faaliyetler çıktılar ve sonuçlar,
Proje süresi,
Başarı göstergeleri.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi
ÖNEMLİ!
 Proje ön teklifinde, talep edilecek tahmini hibe tutarı belirtilmelidir.
 Proje ön teklifinde bütçe dokümanı sunulmayacaktır. Bütçe, başvuru formu sunulması
aşamasında davet edilecek başvuru sahiplerinden detaylı biçimde istenecektir.
 Proje ön teklif aşamasında belirtilen hibe miktarı (AB katkısı) başvuru aşamasında
%20’den daha fazla değiştirilemez.
 Ayrıca, proje ön teklifinde belirtilen proje temel unsurları ve ana faaliyetler tam başvuru
formu sunulurken değiştirilemez.
 Proje Ön Teklifindeki talimatlarda belirtilen hususlarla ilgili herhangi bir hata veya önemli bir
uygunsuzluk Proje Ön Teklifinin reddedilmesine neden olabilir.
 Sadece Proje Ön Teklif Formu değerlendirilecektir. Bu nedenle, bu belgenin proje ile ilgili
TÜM bilgileri içermesi büyük önem taşımaktadır. İlave olarak başka ek doküman
gönderilmemelidir.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Başvuru Sahibinin Beyanı
 Başvuru formu sayfa 9’da detaylı olarak incelenmelidir.
 Mutlak suretle kurum yetkilisi tarafından ıslak imzalı olarak
sunulmalıdır.
 İmzasız başvurular reddedilir.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi
PROJE ÖN TEKLİFİNİ GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ MADDELERİN HER
BİRİNİN TAMAMLANDIĞINI VE BAŞVURUNUZUN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE
UYGUN OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ:
Projenin Adı:
KISIM 1 (İDARİ UYGUNLUK)
1. Teklif Çağrısı için yayınlanan Proje Ön Teklifi Kılavuzu takip edilmiştir.
2. Başvuru sahibin beyanı başvuru sahibi tarafından doldurulmuştur ve imzalanmıştır.
3. Proje, bilgisayarda, Türkçe veya İngilizce olarak yazılmıştır.
4. Proje 1 asıl 2 kopya olarak sunulmuştur.
5. Proje ön teklifi elektronik formatta (CD-Rom) sunulmuştur.
KISIM 2 (UYGUNLUK)
6. Proje uygun ülke(ler)de uygulanacak
7. Projenin uygulama süresi 10 ay ile 12 ay arasındadır. (izin verilen en az ve en çok süre)
8. Talep edilen hibe tutarı 100.000 AVRO> ve 250.000 AVRO /> arasındadır (izin verilen en az ve
en çok tutar)
9. Bu Kontrol Listesi ve Başvuru sahibin beyanı başvuru sahibi tarafından doldurulmuştur ve Proje
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
Ön Teklifi ile gönderilmiştir.
Başvuru
sahibince
doldurulmalıdır
Evet
Hayır
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifinin Sunulması
 Ön teklif başvurusu ıslak imzalı olarak A4 boyutunda bir orijinal ve 2 kopya halinde
sunulmalıdır. Aynı zamanda Proje Ön Teklifi elektronik ortamda (CD) da sunulmalıdır.
 Proje ön teklifi gönderilirken dış zarfın üzerinde aşağıdakiler yer almalıdır:
 Referans numarası
 Teklif çağrısının başlığı,
 Başvurulan lot numarası
 Başvuru sahibinin tam adı ve adresi
 «Açılış oturumundan önce açmayınız» ve «Not to be opened before the opening
session » ibareleri
 Proje ön teklif başvurusu, kapalı (mühürlü) zarf içinde iadeli taahhütlü posta,
özel kargo şirketi veya elden (elden teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı
belgesi verilecektir) aşağıdaki adrese gönderilmeli / teslim edilmelidir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Yıldız Evler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No:4, 06550, Çankaya, Ankara Türkiye
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifinin Sunulması
Proje ön tekliflerinin sunulması için Son Başvuru Tarihi:
 16.07.2012 saat 16:00
Daha Fazla Bilgi İçin
 Sorular, başvurular için son teslim tarihinden 21 gün öncesinden geç olmamak
kaydıyla (en geç 25.06.2012 tarihine kadar), e-posta ya da faks yoluyla ve teklif
çağırısının referans numarası açıkça belirtilerek aşağıdaki adrese gönderilebilir:
 E-posta adresi: [email protected]
 Faks: 00 90 312 212 11 48
 Belirtilen tarihten sonra Sözleşme Makamı soruları cevaplama zorunluluğu
bulunmamaktadır.
 Yanıtlar proje teklifi son teslim tarihinden en geç 11 gün öncesine kadar (en geç
05.07.2012 tarihine kadar) yayınlanacaktır.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifi Değerlendirme Tablosu
Puan
1. Projenin İlgililiği
1.1 Teklif, Teklif Çağrısının hedefleri ve öncelikleri ile ne derece ilgilidir?*
Alt puan
5x2**
1.2 Teklif, hedef ülkenin/lerin veya bölgenin/lerin ihtiyaçları ve sorunları ile ne derece
ilgilidir? (diğer AB öncelikleriyle sinerjiyi içeren ve tekrardan kaçınmayı önleyen)
5x2*
1.3 Kapsananlar (nihai faydalanıcılar ve hedef kitle) ne derece açık tanımlanmış ve stratejik
olarak seçilmiştir? İhtiyaçları açıkça tanımlanmış mıdır ve teklif bunları uygun biçimde ele
almakta mıdır?
1.4 Teklif çevresel konular, cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliğinin sağlanması, engellilerin
ihtiyaçları, azınlıkların ve yerli halkın hakları veya yenilikçilik ve iyi uygulamalar ve bu
rehberde madde 1.2’de belirtilen diğer ilave öğeler gibi belirli katma değer unsurlarını
kapsıyor mu?
2. Projenin Tasarımı
2.Projenin tasarımı ne derece uyumlu ve tutarlıdır?
5
Özellikle, ilgili problemlerin analizini yansıtıyor mu, dışsal etkenleri ve ilgili paydaşları
dikkate alıyor mu?
2.2 Proje hedefler ve beklenen sonuçlar ile ilgili olarak uygulanabilir ve tutarlı mı?
TOPLAM
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
30
5
Alt puan
5x2**
20
5x2**
50
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Proje Ön Teklifinin Değerlendirilmesi
 Son Başvuru tarihine uyulmalıdır.
 Hibe Başvuru Formu Bölüm 2’de yer alan kontrol listesi gereğince
doldurulmalıdır.
 Proje ön teklifleri değerlendirme tablosu üzerinden değerlendirilir, 50
puan üzerinden en az 30 puan alan başvurular dikkate alınacaktır.
 Değerlendirme tablosunda yer alan kriterlerden projenin teklif çağrısının
hedefleri ve önceliği ve hedef ülkenin/bölgesinin kısıtı ve ihtiyacına ile
ilgililiği ve proje tasarımının uyumluluğu, projenin hedeflerle ve beklenen
sonuçlarla olan tutarlılığı gibi kriterlerin diğerlerine göre daha fazla
öneme ve puana sahip olduğu dikkate alınmalıdır.
 Ön seçimi geçen başvuru sahipleri ilerleyen süreçte tam başvuru için
davet edileceklerdir.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Başvuru Formu ve Diğer Dokümanlar
 Temel Kurallar:







Başvuru formu formatında belirtilen kurallara uyulmalı,
A4 boyutunda, Arial 10 fontu ve 2 cm kenar boşluğu olmalı,
Anlatım açık ve net olmalı. Ancak her bölüm yeterli detayı içermeli,
Tüm bölümler boş bırakılmadan doldurulmalı,
Format sonunda yer alan kontrol listesi doldurulmalı,
Başvuru sahibinin beyanı doldurulup imzalanmalı,
Başvuru formunda yer alan yönlendirmelere özellikle dikkat ediniz.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Başvuru Formu ve Diğer Dokümanlar
2. Proje
 Bölüm 1 – Proje Hakkında Genel Bilgiler
 Bu bölümde tablo halinde teklif çağrısının referans numarası, teklif çağrısının
başlığı, başvuru sahibinin adı, teklif çağrısının numarası, projenin başlığı, projenin
uygulama yeri verilmelidir.
Bölüm 2 – Proje Hedefleri ve İlgiliği
 2.1 Proje Bütçesi belirlenen bütçe formatını eksiksiz doldurulmalı
 2.2 Projenin Tanımlanması kısmında projenin uygulama yöntemi, faaliyet planı,
sürdürebilirliği, mantıksal çerçevesi detaylandırılmalıdır.
 2.3 Başvuru sahibinin benzer proje tecrübesi bilgisi verilmelidir.
Bölüm 3 – Başvuru Sahibi hakkında bilgiler formata uygun olarak verilmelidir.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Başvuru Formu ve Diğer Dokümanlar
3. Başvuru Sahibi
 Bu bölümde başvuru sahibinin kimlik bilgileri, profili, proje yönetme ve
uygulama kapasitesi, kuruluşun yönetim kurulu üyelerinin listesi verilmelidir.
4. Başvuru Sahibinin Projeye Katılan Ortakları
 Projeye katılan her ortak kuruluş için tabloda yer alan bilgiler verilmelidir;
ortaklık beyannamesi doldurulmalıdır.
5. Başvuru Sahibinin Projeye Katılan İştirakçileri
 Projeye katılan her iştirakçi kuruluş için tabloda yer alan bilgiler verilmelidir.
6. Başvuru Formu Kontrol Listesi
7. Başvuru Sahibinin Beyanı
8. Başvuru Formu Değerlendirme Tablosu
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Başvuru Formunun Değerlendirilmesi
 Son başvuru tarih ve saatine uyulmalıdır.
 Başvuru formu değerlendirme tablosu üzerinden değerlendirilir, seçim ve
hibe verme kriterleri olmak üzere iki tip değerlendirme kriteri vardır.
 Seçim kriteri başvuru sahibinin mali ve operasyonel kapasitesini
değerlendirir; hibe verme kriteri ise Projenin ilgililiği, teklif çağrısı
hedefleriyle uyumu, kalitesi, beklenen etkisi, sürdürülebilirlik ve maliyet
etkinliği gibi hususları içerir
 Mali ve operasyonel kapasite teklifin 20 puan üzerinden 12 puan alması
gerekir, sonrasında en yüksek puan alan projeden en aza doğru sıralanarak
hibe miktarı dağıtılır.
 Şartlı seçilen tekliflerden uygunluklarının anlaşılması için destekleyici
belgeler talep edilir. Uygunluk aşaması da tamamlandıktan sonra projeleri
seçilen başvuru sahipleri ile Sözleşme Makamı arasında hibe sözleşmesi
imzalanır.
Human Resources Development – Grant and Promotion Project
This project is co-funded by the European Union
and the Republic of Turkey
Sorular
TEŞEKKÜRLER
Human Resources Development – Grant and Promotion Project

similar documents