PowerPoint-presentatie - vvkso

Report
SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST
BESCHIKBARE DOCUMENTEN IN MAP
• Presentatie + notities bij de dia’s
• Tekst: ‘Toelichting en argumentatie bij de
invulling van de studiedomeinen van de
derde graad’
• Schema’s:
– Traject van de leerling in de toekomst
– Overzicht studiedomeinen (derde graad)
3
4
SITUERING
• Visie VVKSO (Toekomst-SO-inKleuren)
• Masterplan
(Masterplan)
• VKS (Decreet, Memorie)
• Bestuurlijke schaalvergroting
(krijtlijnennota vsko)
• Maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften (ontwerp van decreet)
• Sleutelcompetenties voor een leven lang leren
(Sleutelcompetenties)
5
• Voorstellen
• Structuren kunnen enkel faciliteren
• Bescheidenheid
SPANNINGSVELDEN
•
•
•
•
6
Borgen <> verbeteren
Visieontwikkeling <> politiek
Regionale verscheidenheid <> één visie
Inhoudelijke benadering <>
organisatorisch
• Betrokkenheid directies/schoolbesturen <>
betrokkenheid leraren
• Inhoud <> communicatie
KRITISCHE SUCCESFACTOREN
•
•
•
•
•
•
Sterke schoolbesturen
De leraar
Lerarenopleidingen
Implementatietraject + duidelijk tijdpad
Maatschappelijke perceptie
…
7
ENKELE VASTSTELLINGEN
• Beoogd profiel wordt niet altijd gerealiseerd
– doorstroming HO
– tewerkstelling
• Sterkste leerlingen in Vlaanderen
– achteruitgang
• Keuzetrajecten
– meer schoolgebonden, SES-kenmerken,
peergroep …
– minder inhoudelijk gebonden
– transparantie studieaanbod
8
VISIEONTWIKKELING VVKSO
• Wat niet?
– Groeperingsvormen
– Schoolstructuur
– Planificatie studieaanbod
9
VISIEONTWIKKELING VVKSO
• Wat wel?
De leerling als focus
– Vorming van de totale persoon
– Verschillende leerlingenprofielen
– Transparanter aanbod
10
VERDER UIT TE KLAREN
• Attesteringsbeleid
• BuSO en SO
• Invulling matrix tot op het niveau van een
studierichting
• Link tussen studierichting en
beroepskwalificatie
• Personeel
• Omkadering
• …
11
TRAJECT LEERLING IN TOEKOMSTIG SO
12
13
KEUZEMOMENTEN TIJDENS HET TRAJECT
• Na BaO en na het eerste leerjaar
– Keuzepakket/basisoptie/beroepenveld
• Na de eerste graad
– Keuze voor een studiedomein
– Keuze voor een studierichting
(plaats op het continuüm)
• Na de tweede graad
– Keuze voor een studierichting
(plaats op het continuüm)
• Na de derde graad
– Keuze hoger onderwijs of arbeidsmarkt
LEERLING BASISONDERWIJS
• Nieuw (masterplan):
– getuigschrift BaO = behalen ET-gerelateerde leerplandoelen
– lln met getuigschrift BaO  1A
• Meer gedifferentieerde instroom
• Omvang van extra instroom?
• Veranderend beleid basisonderwijs?
– lln zonder getuigschrift BaO  B-stroom
14
EERSTE GRAAD A-STROOM
15
16
Heterogene populatie
(interesse, beheersingsniveau)
verdiepend
basis
Differentiatie in
functie van
beheersingsniveau
vorming
…
talen
wiskunde
natuurwetenschappen/techniek
socio-economische
…
…
godsdienst
Vorming voor
elke leerling:
alles – allen geheel
17
Heterogene populatie
(interesse, beheersingsniveau)
Leerlingen met interesse in
onderzoekende en technische
aspecten
verdiepend
basis
vorming
…
talen
wiskunde
natuurwetenschappen/techniek
socio-economische
…
…
godsdienst
Basisoptie met accent
op onderzoekende en
technische aspecten
B-STROOM
• Geletterdheid
• Beroepenvelden
18
KEUZE NA DE EERSTE GRAAD
• Keuze voor een studiedomein
• Keuze voor een plaats op het continuüm
• Keuze voor een studierichting
19
TWEEDE GRAAD
20
21
DERDE GRAAD
D (AB)
D (PB)
D (PB) + A
A
Op basis van analyse finaliteit van doorstroming:
- vier leerlingenstromen in de derde graad
- ontbrekende/overlappende studierichtingen
ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ
22
zie overzicht van
sectoren in map
…
…
Economische
wetenschappen
Toegepaste
economische
wetenschappen
…
…
…
D (AB)
D (PB)
D (PB) + A
A
Diploma secundair onderwijs
Se-n-Se of A
PB of HBO5
AB of PB
WELZIJN EN MAATSCHAPPIJ
23
zie overzicht van
sectoren in map
…
…
Humane en sociale
wetenschappen
…
Toegepaste humane en
sociale wetenschappen
…
…
D (AB)
D (PB)
D (PB) + A
A
Diploma secundair onderwijs
Se-n-Se of A
PB of HBO5
AB of PB
WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK
Cluster: mens, natuur en milieu
Cluster: industrieel
Twee clusters van studierichtingen
24
25
WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK
zie overzicht van
sectoren in map
Cluster: mens, natuur en milieu
…
…
Natuur- en
levenswetenschappen
…
Toegepaste natuur- en
levenswetenschappen
…
…
D (AB)
D (PB)
D (PB) + A
A
Diploma secundair onderwijs
Se-n-Se of A
PB of HBO5
AB of PB
26
WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK
zie overzicht van
sectoren in map
Cluster: industrieel
…
Mechatronica
…
…
Wetenschap en
engineering
Bouw- en houtkunde
…
…
D (AB)
D (PB)
D (PB) + A
A
Diploma secundair onderwijs
Se-n-Se of A
PB of HBO5
AB of PB
KUNST EN CREATIE
Cluster: beeld
Cluster: performance
Twee clusters van studierichtingen
27
KUNST EN CREATIE
Cluster: beeld
28
zie overzicht van
sectoren in map
…
Beeldende vormgeving
…
…
Beeld en ruimte
Grafische vormgeving
en multimedia
…
…
D (AB)
D (PB)
D (PB) + A
A
Diploma secundair onderwijs
Se-n-Se of A
PB of HBO5
AB of PB
KUNST EN CREATIE
Cluster: performance
29
zie overzicht van
sectoren in map
…
Muzische vormgeving
…
…
Muziek, woord, dans
Sociaal-artistieke
communicatie
…
…
D (AB)
D (PB)
D (PB) + A
A
Diploma secundair onderwijs
Se-n-Se of A
PB of HBO5
AB of PB
TAAL EN CULTUUR
30
zie overzicht van
sectoren in map
…
Klassieke talen en
cultuur
…
…
Talen en communicatie
Moderne talen en
cultuur
…
…
D (AB)
D (PB)
D (PB) + A
A
Diploma secundair onderwijs
Se-n-Se of A
PB of HBO5
AB of PB
STUDIEDOMEINEN/STUDIERICHTINGEN
…
Maar ook breedvormende
domeinoverstijgende studierichtingen:
(klassieke)talen - wiskunde …
31
NA HET SO: PRINCIPES
• Elke leerling die slaagt in het zesde jaar
krijgt een diploma SO
32
TER AFRONDING
• Evolutie (geen revolutie)
• Voorstellen
• Tweede trimester: aanbod VVKSO per
scholengemeenschap
33

similar documents