Suuronnettomuuden vaaratilanteen tutkinta: Oy Forcit Ab 9

Report
05.11.2013, Kirsi Levä, Jesse Nurmela ja Mikko Ojala
Suuronnettomuuden vaaratilanteen
tutkinta ja Vihtavuoren opit
Mitä Vihtavuoressa
tapahtui?
Suuronnettomuuden vaaratilanne 9.-10.7.2013
5.9.2013
3
Evakuointi: Vihtavuoren kylän 2000 asukasta
5.9.2013
4
Tukes on
velvollinen
tutkimaan vakavat
onnettomuudet ja
vaaratilanteen
Tukesin tutkinta Vihtavuoressa
• Tavoitteena oli selvittää tapahtumien kulku, vaaratilanteeseen johtaneet
tekijät ja tehdään suosituksia tapahtumasta oppimiseksi
• Tutkinta aloitettiin tekemällä paikkatutkintaa ja haastatteluja Oy Forcit Ab:n
Vihtavuoren tehdasalueella ja Pyhäsalmen kaivoksella
• Tutkinnassa perehdyttiin Tukesin arkistoaineistoihin ja pyydettiin tarvittavia
asiakirjoja sekä lisätietoja kohdeyrityksiltä
• Kohdeyritykset osoittivat hyvää ja avointa yhteistyötä tutkinnan aikana. Kaikki
pyydetyt aineistot ja selvitykset saatiin viipymättä
• Onnettomuuden ja vakavan tapahtuman taustalta on aina löydettävissä useita
erilaisia syitä. Onnettomuustutkinta on aina monimutkainen ja vaikea vyyhti,
taustalla ei ole koskaan yhtä yksittäistä syytä.
• Tukesin tutkintaraportti valmistui 1.11.2013 ja se on julkaistu Tukes
verkkosivuilla (www.tukes.fi)
5.9.2013
6
Mitkä tapahtumat ja
syyt johtivat
suuronnettomuuden
vaaratilanteeseen?
Miksi pakkaus höyrysi?
Mitä siellä oli?
5.9.2013
8
Höyrynneessä pakkauksessa oli herkistettyä
emulsiota, kiviainesta, kaksi räjäytintä ja
muita epäpuhtauksia
5.9.2013
9
Jätepakkaus oli peräisin Pyhäsalmen kaivokselta
5.9.2013
10
Tapahtuman opit Pyhäsalmen kaivokselta
• Yksi onnettomuuteen keskeisesti vaikuttanut tekijä oli
Pyhäsalmen kaivoksella käyttöönotettu uusi
panostusajoneuvo ja sen käytössä ilmenneet ongelmat,
jotka johtivat suuren emulsioräjähdemäärään
valahtamiseen kaivoskuilun lattialle
• Toinen tapahtumien kulkuun merkittävästi vaikuttanut
tekijä oli se, että Pyhäsalmella herkistetyn emulsion ja
kiviaineksen jäteseosta käsiteltiin kuten mitä tahansa
emulsiojätettä eikä sitä tunnistettu poikkeamaksi
5.9.2013
11
Jätekonttien varastointi Forcitin tehdasalueella
5.9.2013
12
Mitä voimme ottaa
Vihtavuoresta
opiksi?
1. Räjähdejätettä käsiteltävä asianmukaisesti
• Emulsioräjähteiden käyttö on yleistynyt
merkittävästi viime vuosien aikana. Niitä
käytettäessä tulee muistaa, että emulsiojätteitä
on kaikissa vaiheissa käsiteltävä asianmukaisesti ja
eri tavoin kuin perinteisiä räjähteitä.
• Huolellisuutta tarvitaan valmistuksessa, käytössä,
kuljetuksessa sekä hävittämisessä.
5.9.2013
14
2. Viranomaisvaatimuksia on noudatettava
• Suuronnettomuusvaarallisissa laitoksilla jokaisella
on vastuu toimia turvallisesti ja ohjeiden
mukaisesti.
• Viranomaisvaatimuksia on noudatettava ja
korjaavien toimien riittävyydestä varmistuttava.
• Johdon tulee varmistua siitä, että toiminta on
ohjeiden ja viranomaisvaatimustenmukaista.
5.11.2013
15
3. Muutosten ja poikkeamien käsittely vaatii
erityistä huomiota
• Turvallisuuteen merkittävästi vaikuttavia muutoksia
voivat olla tuotannon voimakas ja nopea kasvu, uuden
teknologian tai uudenlaisten tuotteiden käyttöönotto
tai muutokset organisaatiossa tai toimitusketjuissa
• Muutosten vaikutusten arvioimiseksi tarvitaan
osaamista ja selkeitä ohjeistuksia
• Samoin turvallisuuteen vaikuttavien poikkeamien
tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi tulee henkilöstölle
järjestää koulutusta ja kehittää ohjeistua
5.11.2013
16
4. Suuronnettomuuksiin varautumisessa ja
harjoittelussa on parannettavaa
• Turvallisuusselvityksissä on jo nyt mukana
suuronnettomuusskenaariot
• Nämä skenaariot tulisi kattavasti ottaa huomioon
myös pelastussuunnitelmien laadinnassa ja
harjoittelussa onnettomuuksien varalta
5.11.2013
17
5. Säädökset vaativat selkiyttämistä
• Räjähdesäädösten kokonaisuudistus ja
selkiyttäminen on tarpeen
• Säädöksissä ei ole huomioitu emulsioräjähteiden
valmistuksen, käytön ja hävittämisen
erityispiirteitä ja riskejä.
• Säädösten kehittäminen antaa myös Tukesille
paremmat mahdollisuudet toteuttaa tehtäväänsä
5.11.2013
18
Lisätietoja:
Suuronnettomuuden vaaratilanne Oy Forcit Ab:n
Vihtavuoren tehdasalueella,
Onnettomuustutkintaraportti. Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto. (Saatavissa: www.tukes.fi)
Tutkintaryhmä:
Kirsi.leva ja Mikko Ojala
[email protected]

similar documents