Avrupa Birliği`nin Enerji Politikası

Report
Avrupa Birliği Enerji Politikaları ve Türkiye
Muhammet Ünal
İletişim Bilimleri Fakültesi
İletişim Bölümü
Presentation Techniques (Sunuş
Teknikleri)
Doç. Dr. Cengiz Hakan Aydın




Ekonomik ve sosyal hayatımızın tüm alanlarında enerji kullanılmaktadır.
Sürekli artan enerji ihtiyacı
Dünya da en fazla enerji ithalatçısı olma konumunda bulunması
Avrupa birliği enerjinin çok büyük öneme sahip olmasından dolayı enerji
kaynaklarını en iyi şekilde yönetmek için bir çerçeve oluşturma ihtiyacı hissettiler.





Ab Enerji politikasının temelinde birey bulunmaktadır.
Tüketicilere daha ucuz enerji sağlanması.
Enerji iç pazarının tamamlanması
Arz güvenliğinin sağlanması
Kömürün , Doğalgazın, Yenilenebilir enerji kaynakların payını korumak ve
artırılmasını sağlamak

Geçmişten günümüze Avrupa Birliği enerji politikaları

Arz Güvenliği’nin Sağlanması







Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT)
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
1974 Avrupa Birliği Konseyi Yeni Enerji Politikası Stratejisi
1988 Avrupa Komisyonu’nun Enerji Politikası Üzerine Beyaz Kitabı
1997 Gaz Direktifi
Avrupa Gaz Düzenleme Forumu
2009 Avrupa Komisyonu Düzenlemesi
Sürekli olarak enerji politikası ekonomik bütünleşmeyle paralel olarak
gelişmektedir.




1996 Beyaz Kitap (White Book )
1998 Stok Tutma Kurallarıyla ilgili Direktif
Avrupa Enerji Şartı ve Transit Protokolü
Rusya’ya Bağımlılığı Azaltacak Projeler :
1. Nabucco doğalgaz boru hattı projesi
2. Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi
3. LNG alınımının arttırılması
Nabucco Projesi




1973 İlk petrol bunalımı
1980 Yeni ilgi odağı Çevre
1990 Enerji piyasalarının serbestleşmesi yönünde ilerleme
1995 AB enerji iç pazarı için genel ilkeleri ve hedefleri koyan ‘’ Avrupa birliği için
enerji politikası ‘’ Başlıklı - Beyaz Kitap oluşturulması

Enerji arzının güvenliği, çevrenin korunması ve genel rekabet gücü AB Enerji
politikasının en önemli hedefleridir.

Buna paralel, sosyal ve ekonomik kaynaşma, yaşam kalitesi, istihdam yaratılması
ve bölgeler arasında dayanışmanın geliştirilmesi de dikkate alınmıştır.

Piyasaların küreselleşmesi ve giderek şiddetlenen uluslar arası rekabet karşısında
Enerji iç pazarının tamamlanması, AB enerji politikası için bir görevdir.

AB’nin başlangıcından beri kurucu antlaşmaların doğrudan uygulanması, kömür ve
petrol ürünlerinin serbestçe kısıtlamasız dolaşabildikleri bir tek Pazar kurulmasını
mümkün kılmıştır.
Bunlardan yola çıkılarak Kömür, Petrolden sonra tüm enerji kaynaklarında iç pazar
kurulmuştur. Böylece iç rekabet oluşturulmuş olup AB ülkeleri büyük bir gelişme
içinde olmuştur.




Enerji Kaynaklarının çeşitliliği sağlanarak arz güvenliğinde kesintiye uğramak
istememektedirler.
Ayrıca 3. Dünya ülkeleri ile Avrupa Enerji Şartı gibi antlaşmalar yapmaları herhangi
bir kriz döneminde ( Körfez savaşı ) enerji sunumunun güvenliğini her daim
korumak istenmiştir.
Enerji Sunumu Güvenliği sağlamak için uygulanan diğer bir yöntem Trans-Avrupa
Enerji Şebekeleri kurulmasıdır.


Sürekli enerji sağlamak ve iç pazarın gelişmesini sağlamak amacıyla sınır ötesi
doğal gaz ve elektrik şebekelerinin gelişmesine öncelik verilmiştir.
Bunun için Bazı Akdeniz Ülkeleri orta ve doğu Avrupa ülkeleri ve Norveç ile
bağlantılar yapılmıştır.



Sunum güvenliği ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla avrupa ülkelerinin asgari 90
günlük eşdeğer düzeyde petrol ürünleri stoklarda bulundurma zorunluluğu
getirilmiştir.
1970’deki Petrol bunalımından ders alınmıştır.
Stok tutma yolunda en önemli adım Nükleer Enerji santrallerin kurulması ile
olmuştur. Nükleer Enerji kullanıldığı taktirde diğer enerji kaynakları üretimi ve
tüketimi kontrol altında tutulacak kolaylıkla stok edilecetir.


Coğrafi konum sebebi ile Türkiye enerji konusunda kilit bir rol oynamaktadır.
Türkiye önemli bir hidroelektrik üreticisidir, fakat Orta Doğu’ya, Karadeniz’e
Kafkaslara Orta Asya’ya ve körfez ülkelerine kapılarını açmaktadır.Türkiye’nin
stratejik konumu ülkeyi Avrupa’ya petrol taşıması için transit ülke haline
getirmektedir. Türkiye ve AB iş birliği için güçlü bir çerçeve oluşturmuştur.


Türkiye Enerji Politikası Tamamen AB Enerji politikası ile uyumludur. Beraber
hareket etmektedirler.
AB birliği enerjinin çoğunluğunu Dış ülkelerden alması özellikle Rusya’dan
almasından dolayı ve bunu azaltmak için Türkiye transit geçiş bölge konumunda
olması birçok anlaşma yapılmasına olanak sağlamıştır.



Türkiye, AB’nin on iki Akdenizli ortağından biridir. 1995 yılında, Barcelona
Bildirgesi, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’nı kurmuştur.
Türkiye ve AB, bu çerçevede sürekli diyalog içinde olmuş ve bölgesel çapta projeler
geliştirme imkanını bulmuşlardır.
1997 yılında Triesta konferansı’nda Enerji bakanları Avrupa Yatırım Bankası’nın
gözlemci olarak katılmasıyla 27 ortak ülkenin temsilcilerinden oluşan Avrupa –
Akdeniz Enerji Forumu’nu kurmaya karar vermişlerdir.



Karadeniz Bölgesinde İş birliği
Kafkas Cumhuriyetleri ve Orta Asya ile işbirliği
Bu genişlemeler ve Türkiye ile olan iş birlikleri AB iç pazarına Enerji sektörüne yeni
fırsatlar getirmiştir.
• Sonuç olarak AB Enerji politikası için bir çok anlaşmalar ve kendi içinde
düzenlemeler yapmıştır.
• Bununla birlikte AB enerji bakımından dışa bağımlılığını azaltmış ve enerji
bakımından global bir çevre oluşturarak çok büyük enerji kaynağı elde
etmiştir.

similar documents