Dziedzictwo historyczne i perspektywy współpracy

Report
GRUPA WYSZEHRADZKA
TO…
… nieformalna, regionalna forma współpracy czterech
państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i
Węgier.
… inaczej: Czwórka Wyszehradzka lub V4.
DLACZEGO TE PAŃSTWA?
Czechosłowację, Polskę i Węgry łączyły nie tylko
sąsiedztwo, ale również:
-podobne uwarunkowania geopolityczne
-wspólna historia
-tradycja
-kultura
-wartości
… czyli okoliczności w jakich doszło do powstania
Grupy Wyszehradzkiej oraz czynniki, które skłoniły
państwa członkowskie do jej założenia.
SYTUACJA PAŃSTW EUROPY
ŚRODKOWEJ NA POCZĄTKU LAT 90.
Po II wojnie światowej Polska, Czechosłowacja oraz
Węgry znalazły się w strefie wpływów Związku
Radzieckiego. Natomiast po jego rozpadzie w Europie
Środkowo-Wschodniej tworzyła się ‚próżnia’ (prof. Z.
Brzeziński mówił o konieczności działania, by ‚w Europie
środkowo-wschodniej nie powstała próżnia w sensie
politycznym i ekonomicznym’).
POCZĄTKI GRUPY
15 lutego 1991 r. prezydenci Polski i Czechosłowacji
(odpowiednio: Lech Wałęsa i Václav Havel) oraz
premier Węgier (József Antall) podpisali w węgierskim
mieście Wyszehrad deklarację,
która dała początek Grupie
Wyszehradzkiej.
DLACZEGO POWSTAŁA GRUPA
WYSZEHRADZKA?
• Społeczeństwa państw V4 chciały uwolnić się od
wpływów radzieckich i przeciwstawić się
komunizmowi.
• Państwa te chciały połączyć siły, aby uczynić swoją
politykę zagraniczną bardziej skuteczną…
• … oraz wejść do Unii Europejskiej i NATO i zwiększyć
swoje wpływy w tych organizacjach.
DZIEDZINY WSPÓŁPRACY PAŃSTW V4
•
•
•
•
•
infrastruktura transportowa
bezpieczeństwo energetyczne
polityka zagraniczna
kultura
nauka i edukacja
CZY GRUPA WYSZEHRADZKA BĘDZIE
SIĘ ROZSZERZAĆ?
Na stronie old.visegradgroup.eu znajdziemy prostą
odpowiedź:
„Nie, Grupa Wyszehradzka nie rozszerzy się.’
Przewidywana jest jedynie dalsza bliska współpraca z
innymi państwami środkowoeuropejskimi (jak ta w
ramach tzw. Partnerstwa Regionalnego razem z Austrią i
Słowenią) i grupami regionalnymi (tj. Rada Nordycka).
POZYCJA PAŃSTW V4 W EUROPIE
Dzięki powstaniu Grupy Wyszehradzkiej Polska, Czechy,
Słowacja i Węgry znacznie poprawiły swoją pozycję
wśród krajów europejskich. Sądzę, że w przyszłości
tendencja ta się nie zmieni. W Grupie staliśmy się
silniejsi. Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych
możemy przeczytać, że ‚celem polskiego przewodnictwa
w Grupie Wyszehradzkiej jest dalsze umacnianie pozycji
naszych krajów na forum międzynarodowym’.
PRZYSZŁOŚĆ WSPÓŁPRACY
ENERGETYCZNEJ
„Współpraca energetyczna w ramach Grupy Wyszehradzkiej może być zaczynem
szerszego sojuszu państw umownej strefy Intermarium. Fundamentem będzie
integracja infrastruktury oraz wspólna obrona modernizacji przemysłu na naszych
warunkach. Silny blok państw V4 wspierany doraźnymi koalicjami z Rumunią i
Bułgarią (pakiet klimatyczny) czy państwami bałtyckimi (sektor gazowy, sektor
energii elektrycznej) mógłby być poważnym projektem zwiększającym szanse na
sukcesy negocjacyjne na arenie europejskiej jego uczestnikom. (…) Kto wie, czy nie
byłby to początek większego porozumienia w dobie słabnięcia Unii Europejskiej”
www.ebe.org.pl
„Dla polskiej prezydencji bardzo ważnym tematem współpracy V4 będzie
bezpieczeństwo energetyczne. Jedno z najważniejszych zadań stanowi
zapewnienie szerokiego wsparcia politycznego dla projektu budowy korytarza
gazowego Północ–Południe. Prezydencja zamierza podjąć temat wydobycia gazu
łupkowego. Zainicjuje i dążyć będzie do rozwijania współpracy państw V4 w
zakresie energetyki jądrowej. Przedmiotem dyskusji V4 powinno być
bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej, a także kwestia współkształtowania
polityki energetycznej i klimatycznej UE.”
www.msz.gov.pl
POLSKA PREZYDENCJA W GRUPIE
WYSZEHRADZKIEJ
Od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. prezydencję w Grupie
sprawuje Polska. Na ten czas zostały postawione cele:
• Wypracowanie wspólnych postulatów dotyczących kształtu
polityki spójności po 2013 r.,
• Wzmocnienie roli i współpracy regionów w Europie,
• Wypracowanie aktualizacji Wspólnego Dokumentu Rozwoju
Przestrzennego krajów V4+2,
• Wspólne badanie ewaluacyjne,
• Wzmocnienie podejścia terytorialnego,
• Wzmocnienie skuteczności realizacji polityki spójności w
obecnej perspektywie finansowej 2007-2013,
• Wzmocnienie skutecznego wdrażania Mechanizmów
Finansowych.
OSTATNIA KONFERENCJA (06.03.2013)
Donald Tusk na konferencji po
spotkaniu szefów rządów państw
Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem
Francji i kanclerz Niemiec mówił:
‚Zgadzamy się, że dziś budowę jedności europejskiej należy
prowadzić za pomocą trzech narzędzi: unii walutowej i
gospodarczej, konkurencyjności gospodarek państw
członkowskich oraz umacniania europejskich zdolności
obronnych.’
Wcześniej szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej
rozmawiali m.in. o organizacji szczytu Grupa WyszehradzkaJaponia, który ma odbyć się w dniach 16–17 czerwca w
Warszawie.
CZY GRUPA WYSZEHRADZKA MA
PRZYSZŁOŚĆ?
Patrząc na dotychczasowe osiągnięcia państw V4 mogę
stwierdzić, że istnienie Grupy Wyszehradzkiej może
przynieść wiele korzyści dla Europy również w przyszłości.
Grupa rozwinęła sąsiedzką współpracę Polski, Czech,
Słowacji i Węgier. Obecnie państwa te są ze sobą
zintegrowane i wspierają się w wielu dziedzinach. Ich
plany są bardzo ambitne, a wciąż pojawiają się nowe cele
oraz potrzeby. Dlatego sądzę, że Grupa Wyszehradzka
wciąż jest potrzebna, powinna i będzie istnieć.
WYKONAŁA:
MARIA BOCHEN
KL IE LO IM. WYSPIAŃSKIEGO W WARSZAWIE
ŹRÓDŁA:
www.msz.gov.pl
www.visegradgroup.eu/pl
www.tvpparlament.pl
www.ce.uw.edu.pl
old.visegradgroup.eu
www.ebe.org.pl
„Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice”, Csaba G. Kiss

similar documents