PA MS 2014

Report
Proiectul Planului de acţiuni al
Ministerului Sănătăţii
2014
Marcela Ţîrdea,
Şef Secţie Analiză, monitorizare şi evaluare a
politicilor
Chişinău, 06 Decembrie, 2013
Cuprins



Rezultate preliminare 2013
Cadru general, proiectul Planului de acţiuni
2014
Obiective şi rezultate 2014
Rezultate preliminare 2013
Rezultate preliminare 2013
Funcţia de dirijare
 Introdusă acordarea sporului la salariu în baza performanţelor
 Ajustarea legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar
 Elaborată Strategia naţională de e-sănătate
 Semnate 2 acorduri intenționale
 Elaborat Raportul Asistenţa Oficială pentru Dezvoltare 2012
Funcţia de finanţare
 Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe
2014, contribuţia de la 7% la 8%
 Introdus mecanismul de contractare a spitalelor în bază de caz
complex
 Introdus mecanismul de contactare AMP 85% per capita şi 15%
performanţă
Rezultate preliminare 2013
Funcţia de prestare a serviciilor
 Elaborată Strategia naţională de Sănătate Publică 2014 - 2020
 Regionalizate şi dotate laboratoarele SP
 Implementate programele naţionale, sporirea finanţării naţionale
 Aprobat Programul naţional de prevenire şi reducere a mortalităţii şi
morbidităţii copiilor prin malformaţii congenitale şi patologii ereditare
 Elaborate modificările legislative privitor la controlul tutunului
 Lansate campanii de comunicare: tutun, alcool
 Aprobat mecanismul de integrare a serviciilor de sănătate mintală în
AMP şi a paturilor psihiatrice în spitalul de profil general
 Efectuat transplantul hepatic
 186 de centre de sănătate autonome instituite
 Elaborată Strategia de accelerare a reformelor în sănătate
Rezultate preliminare 2013
Funcţia de generare a resurselor
 Acorduri de finanţare: Guvernul Japoniei, Guvernul Austriei,
Guvernul României
 Construcţia blocului chirurgical SCR, Centrul de transfuzie Cahul
 PPP în serviciul de imagistică, SCR
 Externalizat serviciul de spălătorie
 Elaborată Strategia Managementul Dispozitivelor medicale 2014-
2020
 Dezvoltat SI de Management al Dispozitivelor Medicale openMEDIS
 Îmbunătăţit procesul de avizare şi înregistrare a preţului la
medicamente
 Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
Cadru general, proiectul Planului de acţiuni 2014





Programul de Dezvoltare Strategică al Ministerului
Sănătăţii pentru anii 2012 – 2014
Planul de Activitate al Guvernului 2012 – 2015
Strategia sectorială de cheltuieli in domeniul
ocrotirii sănătăţii, 2014-2016
Politica Naţională de Sănătate, 2007 – 2021
Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate,
2008 - 2017
Conținutul proiectului Planului de acţiuni al
Ministerului Sănătății 2014
Obiective – 16 obiective
Acțiuni –126 de acțiuni
Obiective şi rezultate 2014
Obiective şi rezultate 2014
O1. Îmbunătăţirea capacităţilor funcţionarilor publici privind
elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor de sănătate
R1.1. Sporul la salariu în baza performanţelor
R1.2. Organizarea dialogurilor de politici cu discutarea politicilor
bazate pe evidenţe
R1.3. Ajustarea cadrului normativ naţional la standardele UE
O2. Dezvoltarea sistemului de e-sănătate
R2.1. Implementarea Strategiei naţionale de e-sănătate 2020
R2.2. Implementarea SI Asistenta Medicala Primară
R2.3. Implementarea SI Asistenta Medicala Spitalicească
R2.4. Livrarea datelor cu caracter public pentru portalul
guvernamental www.date.gov.md
Obiective şi rezultate 2014
O3. Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor de colaborare
internaţională şi celor intersectoriale
R3.1. Dezvoltarea cadrului legal al colaborării internaţionale în
domeniul sănătăţii
R3.2. Dezvoltarea durabilă a parteneriatelor de colaborare bilaterale
şi multilaterale
R3.3. Extinderea şi coordonarea AOD în scopul obţinerii noilor
performanţe a sistemului de sănătate
R3.4. Implicarea tuturor autorităţilor, APL, societatea civilă, sectorul
privat etc. în procesul luării deciziilor în sănătate
Obiective şi rezultate 2014
O4. Extinderea acoperirii populaţiei cu AOAM până la 85,0%
R4.1. Perfecţionarea mecanismelor de plată a contribuţiilor la fondul
AOAM şi includerea noilor categorii de contribuabili
R4.2. Îmbunătăţirea mecanismului de colectare a primelor de AOAM
R4.3. Revizuirea volumului serviciilor medicale din PU al AOAM
O5. Îmbunătăţirea mecanismului de finanţare în sistemul de sănătate
R5.1. Contractarea prestatorilor de servicii spitaliceşti în baza
indicelui propriu de tipologie a bolnavilor şi tarifului unic (25%)
R5.2. Contractarea AMP în baza indicilor de performanţă
R5.3. Dezvoltarea mecanismului de finanţare a Centrelor comunitare
R5.4. Asigurarea finanțării instituţiilor medicale de către autorităţile
publice locale
Obiective şi rezultate 2014
O6. Sporirea gradului de asigurare cu cadre în sectorul de sănătate
R6.1. Modificarea sistemului de salarizare a personalului
R6.2. Elaborarea cadrului normativ necesar licenţierii /autorizării
activităţilor profesionale
R6.3. Ajustarea curriculei postuniversitare la standardele
internaționale
O7. Reorganizarea şi fortificarea Serviciului de Stat de Supraveghere a
Sănătăţii Publice
R7.1. Implementarea Strategiei naţionale de sănătate publică
R7.2. Dotarea laboratoarelor regionale cu dispozitive medicale
R7.3. Elaborarea reglementărilor de protecţie a sănătăţii publice
R7.4. Realizarea campaniilor de comunicare şi încurajare a populaţiei
de a adopta stiluri de viaţă sănătoase
Obiective şi rezultate 2014
O8. Fortificarea sistemului de prevenire şi control al maladiilor transmisibile
R8.1. Implementarea Programelor naţionale de control al hepatitelor,
TB, HIV/SIDA, imunizări
R8.2. Aprobarea Regulamentul privind sistemul de alertă precoce și
răspuns rapid pentru prevenirea, controlul bolilor transmisibile și
a evenimentelor de sănătate publică
R8.3. Aprobarea acțiunilor de implementare a Regulamentului Sanitar
Internaționa
O9. Prevenirea şi controlul maladiilor non-transmisibile
R9.1. Implementarea programelor naţionale de control al consumului de
alcool şi tutun
R9.2. Aprobarea modificărilor legislative în domeniul controlului
consumului de alcool şi tutun
R9.3. Implementarea programului naţional de sănătate mintală
R9.4. Aprobarea programelor de control al cancerului şi a maladiilor
cardiovasculare
Obiective şi rezultate 2014
O10. Modernizarea asistenţei medicale primare orientate spre
familie şi comunitate
R10.1. Coordonarea procesului de oferire a autonomiei CS
R10.2. Crearea centrelor comunitare de sănătate mintală
R10.3. Extinderea numărului prestatorilor de îngrijiri medicale la
domiciliu şi paliative
O11. Regionalizarea şi dezvoltarea asistenţei medicale spitaliceşti
R11.1. Aprobarea Strategie de accelerare a reformelor în sănătate
R11.2. Dezvoltarea cadrului normativ în domeniul administrării
spitalelor
R11.3. Descentralizarea serviciilor de chimioterapie
R11.4. Dezvoltarea serviciilor de reabilitare, îngrijiri de lungă durată şi
paliative
R11.5. Implementarea programelor naţionale medicină urgentă,
transplant şi transfuzie
Obiective şi rezultate 2014
O12. Acces, calitate şi securitatea sporită a serviciilor medicale
acordate femeii, copiilor şi tinerii generaţii
R12.1. Elaborarea Strategiei în sănătatea şi dezvoltarea copilului şi
adolescentului
R12.2. Dezvoltarea şi coordonarea serviciilor medico-sociale
familiilor aflate în dificultate
R12.3. Reglementarea şi dezvoltarea serviciilor de screening de
cancer de col uterin
R12.4. Dezvoltarea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor
R12.5. Dezvoltarea Serviciului regionalizat de asistenţă medicală
urgentă şi terapie intensivă la copii
R12.6. Implementarea Programului Naţional de prevenire și
reducere a mortalităţii copiilor prin malformaţii congenitale
Obiective şi rezultate 2014
O13. Utilizarea dispozitivelor înalt specializate şi cost-eficiente în
prestarea serviciilor
R13.1. Promovarea Strategiei managementul dispozitivelor medicale
R13.2. Dezvoltarea şi implementarea SI Managementul
Dispozitivelor Medicale openMEDIS
R13.3. Dotarea spitalelor şi a CS cu dispozitive medicale
O14. Ajustarea bazei tehnico-materiale la noile cerinţe de organizare
şi funcţionare a instituţiilor medicale
R14.1. Renovarea spitalelor: CNSPMU, SCF „Vorniceni”, SCR, IMS, IO
R14.2. Construcţia Centrelor de sănătate din mediul rural
R14.3. Asigurarea cu transport a CS şi OMF din localităţile rurale
Obiective şi rezultate 2014
O15. Dezvoltarea Parteneriatului Public – Privat
R15.1. Implementarea PPP în domeniul radioterapiei
R15.2. Implementarea PPP în domeniul dializei
R15.3. Externalizarea serviciilor de, spălătorie, curăţenie şi
alimentaţie
O16. Asigurarea accesibilităţi fizice şi economice la medicamente
eficiente, inofensive şi de calitate
R16.1. Perfecţionarea mecanismului de achiziţie publică a
medicamentelor şi dispozitivelor medicale procurate centralizat
R16.2. Perfecționarea mecanismului de includere a medicamentelor
în lista celor compensate din FAOAM
R16.3. Dezvoltarea sistemului de farmaco-vigilenţă
R16.4. Îmbunătăţirea procesului de avizare şi înregistrare a preţului
de producător la medicamente
“Design is not just what it looks like and feels like.
Design is how it works.”
Steve Jobs
MULŢUMESC!

similar documents