Wettelijke kaders en codes PA

Report
Workshop BSD
5 en 26 oktober
Nieuwe beroepen in de
gezondheidszorg; een
ondersteuning?
Marco van Woensel & Machteld Langenberg
Linda Kemink & Meggy van Kruijsdijk
Opzet workshop
• Nieuwe ondersteunende beroepen in de
gezondheidszorg
• Opleiding, taken, bevoegdheden, wettelijk kader
• Discussie n.a.v. stellingen
• Samenwerken in de praktijk: een voorbeeld
POH, PA, VS, PVH
• Zowel in de eerste als in de tweede lijn zijn
nieuwe beroepen bijgekomen
• Praktijkondersteuner (somatiek en GGz);
praktijkverpleegkundige; nurse practitioner?;
physician assistant; verpleegkundig specialist;
gespecialiseerd verpleegkundige
• Wie doet wat? Waar? En wanneer?
Extra handen aan het bed???
Geschiedenis PA binnen de gezondheidszorg
• Amerika: al 60 jaar PA’s werkzaam; inmiddels
60.000 PA’s
• 2001: introductie PA in Nederland
• 2003: 1e NVAO geaccrediteerde opleiding Utrecht
en Nijmegen
• Nu 5 hogescholen: Utrecht, Nijmegen, Rotterdam,
Amsterdam, Groningen. Rotterdam leidt PA en
PA-VK op (PA verloskunde)
Geschiedenis PA binnen de gezondheidszorg
• Er zijn in Nederland bijna 900 PA's (al dan niet in
opleiding). Inmiddels werkzaam binnen alle
specialismen.
• JBZ 14 PA’s
• Tolbrug (onderdeel JBZ) 4 PA’s
PA en VS wettelijk op eigen benen
Sinds 1 januari 2012 geldt een aangepast wettelijk
kader voor de bevoegdheden van twee betrekkelijk
nieuwe professionals binnen de Nederlandse
gezondheidszorg: Verpleegkundig Specialisten (VS)
en Physician Assistants (PA).
Het betreft een tijdelijke regeling op grond van een
experimenteerartikel (36A) in de Wet BIG. Deze
regeling verleent VS’en en PA’s gedurende vijf jaar
onder bepaalde voorwaarden zelfstandige
bevoegdheden bij de behandeling van patiënten.
PA en VS wettelijk op eigen benen
Bij de aangepaste wettelijke regeling gaat het
uitdrukkelijk om het aandeel taakherschikking in de
functies en niet om taakdelegatie.
D.w.z. dat bepaalde medische taken structureel
worden overgedragen aan de VS of PA. Deze wordt
zelfstandig bevoegd tot het stellen van de diagnose,
de indicatie en de uitvoering van de behandeling
voor zover dat bij die overgedragen taken hoort.
De VS of PA is voor het verrichten van die
behandeling zelf verantwoordelijk.
Positionering PA binnen de gezondheidszorg
• Werkzaamheden binnen een medisch specialisme
• Zelfstandige beslissingen omtrent de behandeling
van patiënten
• Kan een beroep doen op supervisie en
vakinhoudelijk advies van een medisch specialist
• Functionele afspraken met de arts waarmee de
PA een samenwerkingsverband heeft
Wettelijke kaders en codes PA
Bestaande regelgeving zoals die ook voor artsen
geldt:
• Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst
(WGBO)
• Burgerlijk Wetboek
• Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
(Wet BIG)
• Geheimhoudingsplicht
• Klachtenregelingen van de zorginstelling waar de
PA werkzaam is.
Wettelijke kaders en codes PA
Op basis van de Wet Taakherschikking en de
Geneesmiddelenwet is de PA zelfstandig bevoegd
tot het verrichten van bepaalde voorbehouden
handelingen volgens:
• Algemene Maatregel van Bestuur PA
• Artikelen 6, 7 en 38 van de Wet BIG
Wettelijke kaders en codes PA
• Het Medisch Tuchtrecht is van toepassing
• De NAPA heeft een aanvullend
verenigingstuchtrecht in ontwikkeling
• De PA is gehouden aan de NAPA-Beroepscode en
aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame
• Door inschrijving in het NAPA-Kwaliteitsregister
verklaart de Physician Assistant zich aan deze
codes te houden
Opleiding PA
• De PA beschikt over het diploma Master Physician
Assistant van een door de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO) erkende hbomasteropleiding.
Titelvoering PA
Om in de beroepsuitoefening de titel (Master)
Physician Assistant te mogen voeren, is nodig:
• Afronding van NVAO-erkende Masteropleiding
Physician Assistant
• Inschrijving in het Diploma-register van Physician
Assistants van de NAPA
• Voldoen aan de eisen zoals omschreven in het
NAPA-kwaliteitsregister.
Praktijkondersteuner
Verpleegkundig
Specialist
Physician Assistant
Instroomeisen
HBO gezondheidszorg
Inservice verpleegkunde
(doktersassistenten en MBO
volgen ieder een apart
voortraject)
2 jaar werkervaring
HBO-verpleegkunde
Geregistreerd
verpleegkundige
HBO gezondheidszorg
Duur opleiding
1 jaar (29 lesdagen)
MBO-er volgt voortraject 1
jaar/23 dagen
Duaal 2 jaar
Duaal 2,5 jaar
Oriëntatie
opleiding
Verpleegkundig en medisch
Medisch en verpleegkundig Medisch
Breed vanuit
gezondheidsproblemen
Breed vanuit
gezondheidsproblemen
Breed vanuit
geneeskunde
Integratie verpleegkundige en
gedelegeerde
geprotocolleerde medisch
taken
Integratie medische en
verpleegkundige taken
Accent op medische
taken met technisch
karakter
Gericht op
patiëntencategorie
Medisch specialisme
gericht
Oriëntatie functie
Gericht op chronisch zieken
TAAKHERSCHIKKING
geneeskundig
VOOR
verpleegkundig
cardioloog
geneeskundig
NA
verpleegkundig
cardioloog
verpleegkundige
verpleegkundige
arts - specialist
arts - specialist
PA
VS
--
COMPLEXITEIT
+
--
COMPLEXITEIT
+
TAAKHERSCHIKKING
VOOR
arts-specialist
NA
PA
--
arts-specialist
COMPLEXITEIT
+
POH
• Sinds wanneer
• Opleiding
• Bevoegdheden
• Taken
• In welke behoefte wordt voorzien
We kunnen niet meer zonder POH!
• Meggy FOTO!!
Achtergrond van introductie POH
• Toename chronische zorg
• Substitutie tweede naar eerste lijn
• Als eerste belast met zorg voor type 2 DM en
COPD. Vervolgens uitbreiding naar zorg voor
CVRM, GGz en kwetsbare ouderen.
POH introductie
• introductie van de POH in 2001.
• ruim 80 procent van de huisartspraktijken heeft
een POH.
‘s-Hertogenbosch e.o: 63 POH’s
• Opleiding: HBO 1 jaar voor verpleegkundige, 2
jaar (waarvan 1 voorbereidend jaar) voor
assistentes
• Er is een ontwikkeling naar PVH
(praktijkverpleegkundige huisartspraktijk) HBO-V
Bachelor of Nursing Huisartsenartsenzorg
Taken/bevoegdheden POH
• POH bieden zelfstandig medisch inhoudelijke
huisartsgeneeskundige zorg aan specifieke groepen chronische
zieken en ouderen.
• De eindverantwoordelijkheid voor huisartsenzorg ligt bij de
huisarts.
• Regie en toezicht van de huisarts, maar terugkoppeling is
verantwoording van de POH
• Er is sprake van taakdelegatie en niet van taakoverdracht.
• Het accent ligt op die medisch-inhoudelijke activiteiten die zich
lenen voor taakdelegatie en protocollering
Wettelijke kaders
Bestaande regelgeving zoals die ook voor artsen geldt:
• Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
• Burgerlijk Wetboek
• Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)
geldt alleen voor verpleegkundigen
• Geheimhoudingsplicht
• Klachtenregelingen van de zorginstelling waar de POH
werkzaam is.
• Geen bevoegdheid tot voorschrijven medicatie
• Verlengde armconstructie (aansprakelijkheid huisarts)
De ontwikkeling; toekomstvisie NHG-LHV
• Er is een ontwikkeling naar VS in HAP
• praktijkverpleegkundigen kunnen een masteropleiding
volgen tot verpleegkundig specialist (VS).
• Naar analogie van de kaderhuisartsen: de inzet van de
masteropgeleide verpleegkundige als
kaderverpleegkundige:
Betrokken bij kwaliteitsprojecten met organisatorische
taken, advisering, coaching en supervisie, management
taken, overstijgende taken in de ketenzorg etc
stellingen
• Een PA/VS doet in het diagnostisch
traject nu vaak het huisartsenwerk
dunnetjes over
• Door de komst van de POH ziet de
chronische patiënt de huisarts niet
meer
• Het inschakelen van PA/VS is
onontkombaar om de steeds duurder
wordende gezondheidszorg betaalbaar
te houden
• Een POH kan de zorg voor complexe,
chronische patiënten niet aan
• Een PA/VS is niet bevoegd diagnoses te
stellen
Ketenzorg dementie
• Een praktijkvoorbeeld van goede
samenwerking eerste – tweede lijn
Ontwikkeling regio ‘s-Hertogenbosch
• Zorg voor kwetsbare ouderen
POH doet inventarisatie (TRAZAG)
• Getrapt MDO: POH-HA-SO-geriater en
casemanager dementie
• POH doet inbreng iom eigen HA,
rapportage: MDO formulier
Ontwikkelingen regio ‘s Hertogenbosch
• ZonNW project gestart in 5
gezondheidscentra
• Dezelfde rapportage MDO
• Behandelplan duidelijk, ook ivm
ANW dienst
Project Ketenzorg Dementie
‘s Hertogenbosch West en Boxtel
• POH/ WV doet inventarisatie
• Getrapt MDO met POH - HA – SO
geriater en gespec. dementie
manager H. Staats / M. Jansen
• Onderling uitwisseling van patiëntgegevens, geen dubbele oz.
• Toekomst: opzetten KIS
Leerdoelen
• Zorg op maat: betere afstemming
onderling, voorkomen van dubbele
onderzoeken. KIS noodzakelijk
• Nieuwe ondersteuning is al een feit, zorg
wel dat wij als artsen de regie houden!
• Er zijn ook andere opkomende spelers in
het veld: WV, ZZP.

similar documents