Nie tylko dla teologów * Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana

Report
Nie tylko dla teologów – Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie i jej misja w społeczeństwie globalnym
Danuta Gurdak
Biblioteka Główna UPJPII w Krakowie
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Biblioteka w czasie - czas w bibliotece.
Lublin, 25-26 września 2014 r.
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl
Uniwersyteckie biblioteki naukowe funkcjonują w wymiarze
społecznym
• w odniesieniu do uniwersytetu
• wobec całego społeczeństwa
Wobec wyzwań współczesności biblioteki wraz z uniwersytetami, nie tyle powinny
pozostawać w ścisłej zależności od potrzeb i oczekiwań społecznych, lecz
przede wszystkim powinny wpływać na świadomość społeczną, ukazywać
kierunki zmian, otwierać nowe perspektywy.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie realizuje swą aktywność
naukowo-badawczą w obszarach nauk:
teologicznych, humanistycznych, społecznych oraz prawnych,
zgodnie z magisterium Kościoła Katolickiego.
Efektem takiej aktywności akademickiej jest przygotowanie człowieka do
odpowiedzialnego podejmowania wyzwań współczesności.
Biblioteka UPJPII stara się aktywnie współuczestniczyć w tej misji.
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl
• Niepokojące trendy w czasach współczesnych
• Misja biblioteki teologicznej i kościelnej
• Biblioteka UPJPII – instytucja związana
z nauką i kulturą
• Biblioteka UPJPII w społeczeństwie
• Z nadzieją w przyszłość
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl
Z utratą chrześcijańskiej pamięci wiąże się swego
rodzaju lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest często
bezbarwny i niepewny. Bardziej boimy się przyszłości,
niż jej pragniemy.
Jan Paweł II
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl
CZASY WSPÓŁCZESNE
postęp techniczny i cywilizacyjny
przemiany społeczno-kulturowe
postmodernizm – ponowoczesność – detradycjonalizacja – globalizacja
Globalizacja - zjawisko natury ekonomicznej,
kulturowej, technologicznej i politycznej
Globalizm – bardzo silna tendencja do tego, aby
na globie ziemskim utworzyć jedną społeczność
ludzką, której nie dzielą granice geograficzne,
ekonomiczne, społeczne, polityczne, kulturalne
czy narodowościowe
P. Jaroszyński
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl
Czasy współczesne i prędkość zmian w dziedzinie techniki
technoglobalizm – dynamiczny rozwój nowych technologii wraz
z szybkim tempem ich stosowania i rozprzestrzeniania się
społeczne zdeterminowanie przez technikę
w połączeniu z kultem nauki
kryzys wartości
sekularyzm – filozofia życiowa, w której zagadnienia dotyczące
teologii traktowane są jako niewiarygodne i niepotrzebne, a
wizja rozwoju człowieka opiera się wyłącznie na gromadzeniu
środków materialnych
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl
Czasy współczesne i transformacja zjawisk kulturowych
uniwersalizacja kulturowa – pluralizm kulturowy – transkulturowość – unifikacja
mieszanie się kultur – wzajemne przenikanie – zanikanie jednorodności i odrębności
przenikanie kultury wysokiej z kulturą masową
komercjalizacja i medializacja kultury
zmiana sposobów komunikowania
interface to interface
teleobecność
Słabnięcie kultury [filozofia] – kultura będąc zarazem wszechobecna
i sfragmentaryzowana, posiada jako swą naturalną konsekwencję
relatywizację społecznych tożsamości jednostek
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl
Misja biblioteki teologicznej i kościelnej
Katolickie instytucje nauczania wyższego, których centralnym kierunkiem
naukowym jest teologia, filozofia, historia Kościoła,
które nauczają o duchowości człowieka,
są współcześnie jak wyspy pośród uczelni naukowych.
powinność – wskazywać na znaczenie tradycji i nieprzemijalnych wartości,
na których została zbudowana kultura europejska
wraz z jej chrześcijańskim dziedzictwem
… bibliotek nie można zredukować do przechowalni książek, ponieważ są to instytucje
kulturowe. Biblioteki wyrażają zainteresowanie Kościoła kulturą każdego narodu
i dokumentują proces inkulturacji wiary […], dają sens uniwersalności i jedności myśli
o inspiracji chrześcijańskiej przedstawionej w różnych językach […]. Ten proces
poznawania dziedzictwa rozpoczął się od powstania najwspanialszej „biblioteki”,
czyli Biblii.
Z listu Papieskiej Komisji ds. Dóbr Kulturowych Kościoła
Biblioteki kościelne narzędziem ewangelizacji
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl
Biblioteka UPJPII – instytucja związana z nauką i kulturą
•
•
•
•
•
•
•
•
•
prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych
z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa oraz współpraca z Instytutem Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ;
szkolenia metodyczne i warsztaty dla bibliotek Federacji FIDES;
prowadzenie repozytorium prac naukowych pracowników uczelni
w Bibliotece Cyfrowej UPJPII;
organizacja konferencji naukowej w ramach Dni Jana Pawła II
w Krakowie;
publikowanie prac naukowo-badawczych, bibliograficznych
i dokumentacyjnych przez dyplomowanych bibliotekarzy;
prowadzenie zajęć komputerowych dla słuchaczy UTW UPJPII;
w latach ubiegłych tradycja organizowania opłatków dla bibliotekarzy
krakowskich;
organizowanie wystaw – w tym wystawy prac malarskich pracownika biblioteki;
organizowanie konkursów, w tym konkursu plastycznego dla dzieci
i młodzieży o zasięgu ogólnopolskim.
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl
Biblioteka UPJPII w społeczeństwie
Biblioteka UPJPII funkcjonuje
w bliskim sąsiedztwie
Trzeciego Kampusu UJ
W podstrefie Pychowice mieszczą
się kompleksy biurowe Motorola
Software Group- Poland, Centrum
Przetwarzania Danych Grupy
Onet.pl, kompleks o charakterze
laboratoryjno- biurowym Park Life
Science realizowany przez
Jagiellońskie Centrum Innowacji.
Od maja tego roku działa także
pierwszy budynek kompleksu
Green Office.
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl
Biblioteka UPJPII
otwiera się na społeczność lokalną, na czytelników
w różnym przedziale wiekowym oraz na kontakty
z czytelnikiem wirtualnym,
oferuje źródła tradycyjne, elektroniczne i cyfrowe,
przestrzeń z wolnym dostępem do zbiorów,
nowe technologie informacyjno-komunikacyjne,
tworzy warsztat informacyjny,
posiada wyjątkową ofertę zbiorów, opisujących duchowe
wartości, które przez wieki wpływały na kształt kultury
europejskiej.
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl
Biblioteka wczoraj…
Biblioteka w swej dawnej
siedzibie – w budynku
Wyższego Seminarium
Duchownego Archidiecezji
Krakowskiej
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl
… Biblioteka dziś
Biblioteka UPJPII
w nowym gmachu
od 2010 r.
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl
Wejście i hol główny Biblioteki UPJPII
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl
Zapisy, informacja i katalogi
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl
Czytelnia w przestrzeni wolnego dostępu II piętra i regały z czasopismami
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl
Uczestnicy ogólnopolskiego konkursu
plastycznego w Auli Konferencyjnej…
…i najmłodsi użytkownicy
Biblioteki UPJPII
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl
Konferencja w Bibliotece
Kurs komputerowy dla studentów
UTW również w Bibliotece UPJPII
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl
Z nadzieją w przyszłość
Warto powracać do zagubionej dziś idei uniwersytetów, które przez wieki
kształtowały duchową postać obecnej Europy.
Może też warto, dysponując nowoczesnymi bibliotekami z ich zasobami
i możliwościami, kreować w nich nową przestrzeń publiczną, podejmować
tematy ważne społecznie, wymieniać poglądy i wiedzę oraz poszukiwać
prawdy i mądrości
oraz mówiąc słowami Jana Pawła II szukać
…wartości, które odgrywały podstawową rolę w twórczym dialogu
pomiędzy logosem racjonalnych interpretacji nauki, a ukazywanym przez
chrześcijaństwo logosem sensu i integralnej prawdy ukazującej duchową
wielkość świata ludzkiej kultury…
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl
Dziękuję za uwagę
Danuta Gurdak
[email protected]
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
www.upjp2.edu.pl

similar documents