Slide 1 - Gate 21

Report
Camp IB37
Energioptimerede
ventilationsformer:
Ventilationsanlæg med lavt el og
varmeforbrug
Agenda
• Introduktion
• Teori
• Koncept
• Design
• Komponenter
• Eksempler
• IB37
Introduktion
• Energiforbruget i bygninger udgør 40 % af det samlede
energiforbrug i Danmark
• Heraf står elforbruget til drift af ventilationsanlæg 25 %
• I nyere bygninger opført efter 1995 udgør ventilationsanlæggene
cirka 20 % af det samlede energiforbrug (SEL-værdi < 2500 J/m3)
• Strengere krav til energirammen
• 2010 – SEL=2100 J/m3
• 2015 – SEL=1800 J/m3
• 2020 – SEL=??? J/m3
• Den forventede energiramme i 2020 – 25 % (18,3 kWh/m2)
• 2020 – SEL=625 J/m3
Mekanisk ventilation
Fordele:
• Høj varme genindvinding
• Filtrering af luften
• Robust system
• Sikker og pålidelig drift
• ”billig” og kendt teknologi
• ….
Ulemper:
• Højt elforbrug
• Støj gener – kanaler og aggregat
• Træk gener
• ….
For store tryktab
Tryktab
E
• Energiforbruget til ventilatoren er lineært proportionalt
med tryktabet (samt volumen strømmen og ventilator
Pq

Konklusion P  aq
Minimer U   q
D
4
lufthastigheden
effektiviteten)
• Tryktabet er proportionalt med volumenstrømmen i anden
potens
2
• Lufthastigheden er inversely proportional med
kanalstørrelsen
2
• Enkelttab fra komponenter og bøjninger er proportionalt
med lufthastigheden i anden potens
• lyd genereringen er relateret til lufthastigheden i 4-8
potens
1
 P   U 2
2
L  U 48
Koncept
•Et ventilationsanlæg der kan levere:
• Komfortventilation i vinterperioden med varmegenindvinding
med bypass-funktion, samt mulighed for øget luftskifte hvis
nødvendigt
• Komfortventilation i sommerperioden hvor
varmegenindvindingen bypasses, samt mulighed for øget
luftskifte, og derved undgå overtemperatur
• Natventilation til konditionering af bygningen i perioder hvor
der er nødvendigt
• Filtrering af indblæsningsluft under alle driftssituationer
Koncept
•Ventilationsanlægget opbygges af:
• Standard komponenter der findes på markedet.
• Komponenter dimensioneres således at tryktabet bliver så lavt
som muligt.
• Komponenter udvælges og dimensioneres således at der opnås
en høj virkningsgrad.
• Hele anlægget opbygges som et traditionelt anlæg m.
kanalsystem og aggregat.
• Mulighederne for at udnytte naturlige drivkræfter undersøges.
• Udnyttelse af termisk masse.
Tryktab i aggregat
25 Pa
20 Pa
100 Pa
100 Pa ind
100 Pa
100 Pa
100 Pa ud
100 Pa
40 Pa
130 Pa
Total tryktab: 765 Pa
Energiforbrug (SEL): 2400 J/m3
13% af nuværende
energiramme
Forøge størrelse med 40%
6 Pa
3 Pa
25 Pa
25 Pa ind
13 Pa
13 Pa
25 Pa ud
25 Pa
10 Pa
32 Pa
Total Tryktab: 177 Pa
Energiforbrug (SEL): 570 J/m3
3,3% af nuværende
energiramme
Going all the way
0,1 Pa
0,1 Pa
0,5 Pa
0,8 Pa ind
2 Pa
0 Pa
0,8 Pa ud
0 Pa
0 Pa
1 Pa
Total tryktab: 5 Pa
Energiforbrug (SEL): 150 J/m3
1,5% af nuværende
energiramme
Komponenter
• Kendte komponenter på markedet – de mest effektive og større
• Indblæsningslofter, 2 Pa tryktab
• Elektrostatiske filtre, 2 pa tryktab
Komponenter
• Indtag og afkast der kan udnytte termisk opdrift og
vindpåvirkninger positivt
Alternative føringsveje
•
•
•
•
•
•
Eksempler
• Grong skole, Norge – tryktab=48 Pa, SEL=200 J/m3
•Nottingham Universitet – tryktab=300 Pa, SEL=400 J/m3
• NBI, tryktab=50 Pa , SEL=140 J/m3
Case
•Tryktab 25 -50 Pa afhængig af driftssituation
• SEL-værdien på 350 J/m3, hvilket er 100 J/m3 højere end målet pga.
• Energiforbrug til elektrostatisk filter.
• Energiforbrug til roterende varmeveksler.
• uoptimalt design af aksialventilator.
• Årligt energiforbrug på 4 kWh/m2.
Relatering til IB37
• Indeklima
• Mindske behovet
• Type af anlæg
• Integreret design
• Føringsveje
• Designløsninger
• Komponenter
• Styring

similar documents