Pa*vald*bu sadarb*ba Latvij*

Report
Pašvaldību sadarbība Latvijā
Dina Bite
Latvijas Universitāte
Promocijas darbs socioloģijas programmā
«Pašvaldību sadarbība Latvijā» 2011
Sadarbība?
• «strādāšana kopā, lai radītu daudz pārāku
rezultātu par to, kādu atsevišķi darbojušies
indivīdi jebkad varētu sasniegt» (D.Pollard, 2004)
• «atkārtojošs, nelineārs, decentralizēts un atvērts
process, kam var būt ietekme kā uz iesaistītajiem
aģentiem, tā uz sistēmu kopumā» (O`Neill,
Balsiger, 2004).
• Sadarbības augstākā pakāpe – apvienota
struktūra, kompleksa kultūra, integrētas
stratēģijas, kolektīvi mērķi (Gajda, 2004)
Vispārējas sadarbības priekšrocības:
• Ļauj pielāgoties apkārtējās vides izmaiņām, viegli
un ātri ieviest izmaiņas valsts pārvaldes
organizācijā;
• Ļauj apvienot divas būtiskas vērtības – racionāla
pārvaldība un vietēja pārvaldība (Hulst, van
Monfort, 2007)
• Efektivitāte, laika un izmaksu ietaupījums,
inovatīvi, ekstraordināri rezultāti (Pollard, 2005)
• Apvienošanās, lai konkurētu lielākā mērogā (van
den Berg, Braun, 1999)
Specifiskas sadarbības priekšrocības:
• efektīvākais un lētākais veids, kā ieviest jaunu
pakalpojumu (vairākas pašvaldības kopā algo noteiktas,
relatīvi sarežģītas jomas speciālistu;
• samazinās pakalpojumu izmaksas un, iespējams,
paaugstinās pakalpojumu sniegšanas līmenis;
• vienkāršāk risināmas problēmas, kas saistītas ar pierobežu
(piemēram, piesārņojuma jautājumi jārisina plašākā
mērogā);
• atsevišķas pašvaldību struktūrvienības var koordinēt savu
darbību noteiktā jomā;
• pašvaldībām ir iespēja sakārtot nevienlīdzīgus maksājumus
par pakalpojumiem (Lawrence, 2007).
Sadarbības pazīmes:
•
•
•
•
•
Informācijas apmaiņa;
Kopīga mācīšanās, labo prakšu pārņemšana;
Kopīga plānošana;
Kopīga rīcība;
Kopīgs risks (Gordon, 2007)
Pašvaldību sadarbība Latvijā
• Kvalitatīvs pētījums (2006-2011)
• Daļēji strukturētas intervijas ar pašvaldību
vadītājiem, speciālistiem, citiem sociālajiem
aģentiem (60 intervijas 40 pašvaldībās)
Identificētās sadarbības formas:
•
•
•
•
•
Savstarpējie norēķini starp pašvaldībām;
ES projektu realizēšana
Funkcionāli noteikta sadarbība;
Dalība apvienībās, asociācijās;
Kopīgi uzturētas institūcijas, izmantojot
funkciju deleģēšanu;
• Pieredzes apmaiņa.
Sadarbības īpašības:
• Informatīva rakstura apmaiņa;
• Atšķirīga attieksme pret sadarbību politiķiem un
speciālistiem;
• Ciešāki kontakti ar līdzīga lieluma pašvaldībām, bijušo
rajonu robežās;
• Relatīvi maznozīmīgas jomas;
• Sadarbība pirmkārt tiek asociēta ar sadraudzības
pilsētām ārvalstīs;
• Racionāli determinēta
“Viss ir atkarīgs tomēr no tās politiskās gribas. Kad vajag,
tad mēs to atceramies, kad nav izdevīgi, mēs to
piemirstam” (pašvaldības vadītājs, 2010)
• Neformālu kontaktu nozīmība.
sadarbība/konkurence/norobežošanās
• Atšķirīga attieksme pret sadarbību lielām un
mazām pašvaldībām;
• Norobežošanās kā pamatstratēģija
«kaimiņi pie mums ..., bet mēs ar viņiem
nesadarbojamies. Nevajag sadarboties» (sociālā
dienesta darbinieks, 2010)
• Sadarbība kā rezerves variants
«neviens to labprātīgi nedarīs» (eksperts, 2011)
• Konkurence par iedzīvotājiem, investīcijām,
dotācijām, projektiem, valsts pārvaldes iestādēm.
Sadarbības stimuli:
• Atsevišķu indivīdu iniciatīva, harizma;
• Iespēja «mācīties» (apgūt, pieņemt) sadarbību;
• ES finansējuma pieejamība
„Mums ir šausmīgi smags birokrātiskais šķērslis –
pat projektos ejot vienai jābūt galvenai. Līdz ar to
pazūd vispār sadarbības jēga. Ja viena pašvaldība ir
galvenā, tad sadarbības nav!”(eksperts, 2011)
• Reģionālā identitāte;
• ATR (rajonu padomju likvidēšana);
• Ierobežoti finansiāli resursi.
Sadarbības šķēršļi I
• Pašvaldību finansiāla atkarība no politiskajām
partijām;
Kad es nolēmu, ka es arī gribu nevis skatīties, ka citiem
dāvā, tad es sāku atsaukties uz partiju uzaicinājumiem
par zināmu samaksu” (pašvaldības vadītājs, 2009)
• Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds;
• Ienākumu nodokļa sadale starp pašvaldībām;
• ATR;
• «darbības imitēšana» valsts institūcijās;
• Kontrolējošo funkciju dominēšana;
• Nekonsekventa plānošanas prakse;
Sadarbības šķēršļi II
• Nesakārtota valsts iestāžu struktūra un funkcijas;
• Neformālu kontaktu nozīmība
«Ja uzraksti projektu un augšā nav, kas aizstāv, starp
koalīcijām kaut kādas saskaņas, kas pavirza viens otru,
tad nav jēgas rakstīt.. nav jēgas» (pašvaldības vadītājs,
2010)
• Uz sadarbību attiecināmais tiesiskais regulējums;
• Sociāli faktori (grūti vienoties, neuzticēšanās,
skaudība, «mentalitāte»);
«Sadarbības izmaksas».
Sadarbības ieguvumi:
• Ekonomiski (lētāki, efektīvāki, kvalitatīvāki
pakalpojumi, paaugstinās konkurētspēja, var
piesaistīt nozīmīgākus projektus);
• Politiski (varas pārdales mehānisms);
• Sociāli (paplašinās, nostiprinās sociālie
kontakti, paaugstinās cilvēkkapitāls un
sociālais kapitāls, veidojas kopiena)
Secinājumi:
Sadarbības izmaksas > sadarbības ieguvumi
Sadarbības potenciāls:
• Izmantot tos iemeslus un stimulus, kuri pašlaik
pastāv;
• Paraugs – atsevišķas pašvaldības sadarbība ar
uzņēmējiem, NVO (savās robežās)
• Kādi ir plašākas teritorijas (reģiona) mērķi?
Diskusijai:
• Kuru funkciju veikšanai, kurā līmenī sadarbība
būtu noderīga?
• Latvijas pašvaldībām nepieciešamas,
atbilstošas sadarbības formas?
• Priekšnosacījumi sadarbības attīstībai?
Komentāriem, jautājumiem:
[email protected]
Mob.t. 29729356

similar documents