UN - internt

Report
Informationsmöte
Framtidens SLU
November och december 2013
Fakultetsgemensamma institutioner
• Fördelning av medarbetare
• Stimulansmedel för att stärka och utveckla ny
forskningsverksamhet
• Tre fakultetsgemensamma ämnesområden för
forskningsinriktningar som inte går att hänföra till enbart
ett verksamhetsområde
• Fakultetskanslierna har påbörjat arbetet med att utföra
ändringar till administration och ekonomistyrning
• Omföring av anslag pågår
Kvar att göra
fakultetsgemensamma institutioner
• Möten för att definiera samarbetsformer prefekt och
dekaner
• Definiera uppföljningen av de fakultetsgemensamma
institutionerna
Fakultetsbenämningar och uppdrag
Fakulteten för landskapsarkitektur
trädgårds- och
växtproduktionsvetenskap, LTV-fak
Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production
Science
Fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom
verksamhetsområdena landskap och trädgård. Detta sker i nära
samverkan med det omgivande samhället och utförs både nationellt och
globalt.
Fakulteten ansvarar också för odlingssystem, växtförädling och
växtskydd tillsammans med NJ-fak och S-fak. Hela universitetet
ansvarar för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och
produktion.
Fakulteten för naturresurser och
jordbruksvetenskap, NJ-fak
Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom
verksamhetsområdena jordbruk och landsbygdsutveckling. Detta sker i
nära samverkan med det omgivande samhället och utförs både
nationellt och globalt.
Fakulteten ansvarar också för odlingssystem, växtförädling och
växtskydd tillsammans med LTV-fak och S-fak. Hela universitetet
ansvarar för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och
produktion.
Fakulteten för skogsvetenskap,
S-fak
Faculty of Forest Sciences
Fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom
verksamhetsområdet skog, inklusive skogsekosystem och dessas
hållbara brukande. Detta sker i nära samverkan med det omgivande
samhället och utförs både nationellt och globalt.
Fakulteten ansvarar också för odlingssystem, växtförädling och
växtskydd tillsammans med LTV-fak och NJ-fak. Hela universitetet
ansvarar för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och
produktion.
Fakulteten för veterinärmedicin och
husdjursvetenskap, VH-fak
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom
verksamhetsområdena veterinärmedicin, inklusive djuromvårdnad, och
husdjursvetenskap. Detta sker i nära samverkan med det omgivande
samhället och utförs både nationellt och globalt.
Hela universitetet ansvarar för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet,
livsmedel, vatten och produktion.
Kvar att göra fakultetsutveckling
• Skriva överenskommelser rektor-dekan och dekanprefekt
• Ledningsgrupputveckling på fakultets- och
institutionsnivå
Chefsuppdrag och överenskommelse
•
•
Chefsuppdraget tydliggör förväntningarna på chefer och ledare inom
SLU, men även vilka förutsättningar och vilket stöd som ges
Överenskommelse rektor-dekan och dekan-prefekt, beskriver bl.a.:
•
Uppdrag, ansvar och befogenheter
•
Särskilda åtaganden
•
Omfattning, tidsperiod
•
Uppföljning
För att stödja det kollegiala ledarskapet och ge tydlighet i
linjeansvar
Ledningsgruppsutveckling
För alla ledningsgrupper på nivåerna fakultet och institution
•
•
•
hur ledningsgruppen ska arbeta och fungera för att leda, samordna
och utveckla verksamheten
vilka frågor ledningsgruppen konkret ska arbeta med för att skapa
värde för verksamheten och
hur dessa frågor ska ledas för att nå framgång.
Utbildningsstyrning
Styrelsens delegationsordning; UN – PN – FN
Rektors delegationsordning; PSR
Läsanvisning beslut och beredning
Resursfördelningsmodell
PSR
Institution
Initiativ
FN
PN
Strategisk prioritering
UN
Utbildningsuppdrag och anslag
Styrelse
Rektors läsanvisningar
• Ansvar och befogenheter följs åt i få nivåer
• Professionalitet i beredning och stringens i
mötesförberedelser
• Principer lika över hela universitetet, transparenta och
enkla
• Samarbeten mellan fakulteter och institutioner
uppmuntras för att bryta introvert kultur
Styrelse
UN
FN
PN
Institution
PSR
Utbildningsnämnd UN
- utbildningsstrategi för prioritering av
utbildningsutbud hela universitetet (styrelse
beslutar)
- principer för utformning av styrande
dokument
- principer för utbildningsstöd (rektor
beslutar)
Fastställa utbildningsplaner och
kostnadsramar
Uppföljning kvalitet och ekonomi
Initiera utveckling och avveckling
UN
Styrelse
UN
FN
PN
Institution
PSR
UN sammansättning
Rektor utser
- Ordförande
- Två ledamöter lärare forskare
- En ledamot från annat lärosäte
SLUSS utser
- Två ledamöter
Vicedekaner har närvaro- och yttranderätt
Handläggande tjänstemän föredrar sakfrågor
UN
Styrelse
UN
FN
PN
Institution
PSR
Programnämnd PN
Utbildningsplaner o ramscheman till UN
Fastställande av kursplaner och
kostnadsramar
Uppföljning av kvalitet och ekonomi
Initiera rekrytering av högre läraranställningar
Initiera utveckling och avveckling
PN
Styrelse
UN
FN
PN
Institution
PSR
Programnämnder PN
Styrelsen beslutar vilka PN som ska finnas
Sammansättning
Varje PN har ledamöter från fler än en fakultet
FN utser ordförande och ledamöter, 7-9 st
Programansvar
En fakultet har huvudansvar för program,
även om kurser ges av flera fakulteter.
PN
Styrelse
UN
FN
PN
Institution
PSR
Programstudierektor PSR
- Programmets progression och kvalitet
Uppföljning och initiativ till utveckling genom
dialog och förankring med institutioners
ledare, lärare och studenter
Förslag till utbildningsplan, kursplaner och
kostnadsramar till UN via PN
PSR
Styrelse
UN
FN
PN
Institution
PSR
Programstudierektor PSR
Utses av PN
- Programmets företrädare
- Utser referensgrupper och arbetsgrupper i
dialog med prefekter
- Anordnar lärarmöten varje termin
Handläggare gör beslutsunderlag
PSR
Beslutar om
- strategi
- utbud och dimensionering
Uppdrag och anslag till fakulteter
Strategi; utveckling resp. avveckling
av ämnesområden
Utlyser högre anställningar efter
dialog med PN och rektors LR
Uppdrag och anslag till institutioner
Pedagogisk, didaktisk utveckling
Genomförande
- scheman, bemanning,
resursfördelning
Uppföljning kvalitet
Styrelse
UN
FN
PN
Institution
PSR
Styrelse, fakultetsnämnd,
institution
PSR
Institution
Initiativ
FN
PN
Strategisk prioritering
UN
Utbildningsuppdrag och anslag
Styrelse
Tidplan
• Styrelsemöte 6 nov, delegationsordning
• Arbete med resursfördelningsmodell start november, klart
februari 2014, skarpt 2015
• Arbete med administrativt stöd pågår
• Resurser för genomförande av kurser 2014 enligt tidigare
års resurser
• UN startar i januari 2014
• Programnämnder och PSR interimistiskt under våren
Riktlinjer; beslutade 2013-10-14
Innebär för all utbildning, t.ex.
• Översyn av tillträdeskrav för program och kurser
• Enklare kursplaner och fler gemensamma kursplaner
• Översyn av extern samverkan/praktik; omfattning ≥ 15 hp
• Minst en valfri termin i alla program, både på grund- och avancerad
nivå
• Mer utbildning på engelska på grundnivå
• Ramschemastruktur med 15 hp kurser/kursblock
• SLU-gemensamma moment i introduktionskurser
• SLU-gemensamma resurser för generella kompetenser
Programutbudet - arbetsläge
• Fortsatt uppdrag till vicedekanerna att utveckla programutbudet enligt
riktlinjerna
• Förslag till UN våren 2014; beslut styrelsen juni 2014
Gemensamma resurser; beslut 2013-11-11
• Uppdrag för fakultetsövergripande planering
o Generella kompetenser; moment och resurser
o Ämnesbredd i kandidatexamen
o Kandidatprogram i biologi
o Masterprogram inom fem områden
o Naturresursernas hållbara bruk; introduktion & moment
o Ämnesbredd i yrkesexamina; produktionssystem
• Förslag till UN våren 2014 för prioriteringar och genomförandebeslut
Harmonisering
• Anslagsfördelningen från fakultet till institution, forskning och
utbildning på forskarnivå: beslut i styrelsen 6 november
• OH-kostnader på institutionsnivå: klart
• Rekrytering av lärare: kartläggning av anställningsprocessen klar,
projekt för stödverktyg pågår, klart 1/7 2014

similar documents