2007 - 2013 - Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Report
Program
„Młodzież w działaniu”
2007 - 2013
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
•
program „Uczenie się przez całe życie”
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig
Program Międzysektorowy, Wizyty Studyjne, Jean
Monnet,
•
program „Młodzież w działaniu”
•
European Language Label, eTwinning, Erasmus Mundus,
Tempus, Eurodesk, SALTO EECA, Eurydice, Fundusz
Stypendialny i Szkoleniowy (w ramach Mechanizmu EOG)
www.frse.org.pl
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Program „Młodzież w działaniu”
Wspiera i dofinansowuje pomysły na działania
edukacyjne w czasie wolnym od nauki, czyli
zajmuje się edukacją pozaformalną
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Odbiorcy programu
– młodzież w wieku od 13 do 30 lat
– osoby pracujące z młodzieżą
– organizacje i instytucje non profit
NP.: Nieformalne grupy młodzieży, młodzieżowe koła zainteresowań,
kluby młodzieżowe, organizacje młodzieżowe, młodzi ludzie
zainteresowani wolontariatem, osoby pracujące z młodzieżą,
liderzy młodzieżowi
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Priorytety
•
•
•
•
Uczestnictwo młodzieży
Różnorodność kulturowa
Obywatelstwo europejskie
Włączanie młodzieży z mniejszymi szansami
w proces kształcenia pozaformalnego
2010 – Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem
Społecznym
2011 – Europejski Rok Wolontariatu
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Kraje uczestniczące
Kraje Programu
kraje członkowskie Unii Europejskiej, kraje EFTA (Islandia,
Lichtenstein, Norwegia), kraje przedakcesyjne (Turcja)
Sąsiedzkie Kraje Partnerskie
- Kraje Europy Wschodniej i Kaukazu: Rosja, Ukraina, Białoruś,
Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia
- Kraje Europy Południowo-Wschodniej: Albania, Bośnia i
Hercegowina, Chorwacja, Macedonia (FYROM), Czarnogóra, Serbia
- Kraje Basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael,
Jordania, Liban, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syria, Tunezja)
Inne Kraje Partnerskie
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
5 Akcji:
- Akcja 1. Młodzież dla Europy
- Akcja 2. Wolontariat Europejski
- Akcja 3. Młodzież w Świecie
- Akcja 4. Systemy wsparcia młodzieży
- Akcja 5. Wsparcie europejskiej współpracy
w zakresie problematyki i działań młodzieżowych
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Akcja 1. Młodzież dla Europy
Akcja 1.1. Wymiana Młodzieży
Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe
Akcja 1.3. Młodzież w Demokracji
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Akcja 1.1. Wymiana Młodzieży
Wymiana Młodzieży to przedsięwzięcie co najmniej dwóch grup
młodzieży z Krajów Programu, które polega na spotkaniu
przygotowanym w oparciu o wspólne zainteresowania uczestników
wymiany.
Rodzaje Wymian:
• Dwustronna: min 8 uczestników z każdej grupy
• Trójstronna: min 6 uczestników z każdej grupy
• Wielostronna: min 4 uczestników z każdej grupy
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe
Co?
ekologia, badanie tradycji, pierwsza pomoc, poznawanie innych
kultur, astronomia, dziennikarstwo, sport, sztuka...
W jakim celu?
Pokazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu
Przełamywanie stereotypów
Uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej
Integracja z osobami niepełnosprawnymi i osobami starszymi
Promowanie wolontariatu i ochrony środowiska
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe
Krajowe Inicjatywy
Czas: 3 – 18 miesięcy
Liczba uczestników: min.4 osoby
Wiek: 15-30 lat
Partnerzy: organizacja wspierająca
Miejsce: w Polsce
Wysokość grantu: do 6 450 euro
• 4 600 euro - działania projektowe
• 1 000 euro - upowszechnianie
rezultatów projektu
• 850 euro osoba wspierająca
Międzynarodowe Inicjatywy
Czas: 3 – 18 miesięcy
Liczba uczestników: min. 8 osób
Wiek: 15-30 lat
Partnerzy: organizacja non profit
z jednego z Krajów Programu lub
nieformalna grupa młodzieży
Miejsce: w Polsce oraz w jednym
z Krajów Programu
Wysokość grantu: do 8 650 euro
• 6 800 euro – działania projektowe
• 1000 euro – upowszechnianie
rezultatów projektu
• 850 euro – osoba wspierająca
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Akcja 1.3. Młodzież w Demokracji
Akcja 1.3. ma na celu zwiększenie udziału młodzieży w życiu
obywatelskim w swojej miejscowości, regionie i kraju.
Poprzez tę Akcję chcemy zachęcić młodych ludzi do refleksji
nad swoim miejscem i rolą w strukturze społecznej, wspólnocie
lokalnej i w narodzie.
Celem jest także wzbudzenie wśród młodzieży poczucia
odpowiedzialności za własne środowisko.
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Akcja 2 - Wolontariat Europejski
Akcja 2 polega na współpracy organizacji i wolontariuszy z
różnych krajów, aby uczyć się od siebie nawzajem przez
wymianę doświadczeń i razem zrobić coś pożytecznego na
rzecz społeczności lokalnej.
Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS)
umożliwia wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie
pracy społecznej w Kraju Programu lub Kraju Partnerskim.
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Akcja 3. Młodzież w Świecie
Akcja 3. promuje wymianę i współpracę z regionami leżącymi poza
UE i z krajami nie należącymi do Krajów Programu. Wspiera
projekty angażujące młodych ludzi i organizacje z Krajów
Partnerskich.
Kraje Europy PołudniowoWschodniej
Albania
Bośnia i Hercegowina
Była Jugosłowiańska Republika
Macedonii
Chorwacja
Czarnogóra
Serbia
Kosowo
Kraje Europy Wschodniej
i Kaukazu
Armenia
Azerbejdżan
Białoruś
Federacja Rosyjska
Gruzja
Mołdawia
Ukraina
Kraje Basenu Morza
Śródziemnego
Algieria
Autonomia Palestyńska
Egipt
Izrael
Jordania
Liban
Maroko
Syria
Tunezja
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Akcja 3. Młodzież w Świecie
Akcja 3.1. – Współpraca z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi
• Wymiana Młodzieży (zasady – podobne do zasad Akcji 1.1.)
• Szkolenia i Tworzenie Sieci (zasady podobne do zasad Akcji 4.3)
Akcja 3.2. Współpraca z Innymi Krajami Partnerskimi
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Akcja 4.3. Szkolenia i Tworzenie Sieci
Akcja 4.3. pomaga osobom zaangażowanym w działania
młodzieżowe, zainteresowanym problematyką młodzieżową
i realizującym projekty w ramach programu „Młodzież w
działaniu”. Wspiera działania organizacji promujących aktywne
obywatelstwo, oferuje szkolenia, seminaria i staże dla
pracowników młodzieżowych. Umożliwia wymianę doświadczeń,
dobrych praktyk oraz zdobywanie nowych kompetencji.
Beneficjentem Akcji 4.3. może zostać młodzież oraz każda osoba
pracująca z młodymi ludźmi bez względu na wiek.
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Akcja 4.3. Szkolenie i Tworzenie Sieci
8 działań
Staż
Wizyta przygotowawcza
Spotkanie ewaluacyjne
Wizyta studyjna
Działania służące tworzeniu przedsięwzięć partnerskich
Seminarium
Kurs szkoleniowy
Tworzenie sieci i współpraca w ramach sieci
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Akcja 5.1. Spotkania młodzieży i osób
odpowiedzialnych za politykę młodzieżową.
Akcja 5.1. wspiera dialog młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za
kreowanie polityki młodzieżowej w Europie oraz europejską
współpracę w zakresie problematyki związanej z młodzieżą.
Dwa działania:
• Krajowe Spotkania Młodzieżowe
• Międzynarodowe Seminaria Młodzieżowe
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Projekty i ich jakość
•
•
•
•
•
•
•
Młodzież jako autorzy, uczestnicy, odbiorcy działań
Dowolna tematyka i forma pracy
Wyraźne odniesienie do ogólnych priorytetów programu
Charakter edukacyjny (w ramach edukacji pozaformalnej)
Spełnianie kryteriów formalnych
Działania nienastawione na zysk
Wolontariat
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Program „Młodzież w działaniu” to…
Edukacja pozaformalna:
•
•
•
•
•
•
nauka poprzez praktykę
uczenie przez doświadczenie
towarzyszy i uzupełnia naukę w szkole
opiera się na dobrowolnym udziale
odbywa się poza szkołą, uczelnią
dzieje się w czasie wolnym od nauki.
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Wparcie młodzieży:
Osoba dorosła:
•
•
•
•
Przekazuje informacje na temat programu
Zachęca do podejmowania działań
Czyta napisany przez młodzież wniosek, daje wskazówki
Pomaga w sprawach administracyjnych i formalno-prawnych
Organizacja wspierająca grupy nieformalne
• Zarejestrowane organizacje i instytucje non profit, samorząd lokalny,
władze lokalne, szkoła, parafia
• Pospisuje umowę w imieniu grupy nieformalnej, udziela wsparcia
logistycznego, użycza numeru konta bankowego
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Brak dofinansowania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotkania statutowe organizacji
Wyjazdy turystyczne
Kursy językowe
Wymiany szkolne
Wyjazdy akademickie
Tournee artystyczne
Workcampy
Zawody sportowe
Krótkotrwałe wydarzenia artystyczne: festiwale, przeglądy
filmowe, koncerty…
• Wydarzenia przygotowane przez dorosłych opiekunów
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Terminy składania wniosków
Wniosek powinien być złożony do Narodowej Agencji
najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym
rozpoczęciem projektu.
1
1
1
1
1
lutego
kwietnia
czerwca
września
listopada
Liczy się data stempla pocztowego
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
Program „Młodzież w działaniu”
Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
www.mlodziez.org.pl
[email protected]
www.frse.org.pl
PROGRAM „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”

similar documents