Pobierz - Czarniecki.edu.pl

Report
XLVI Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Warszawie
REKRUTACJA
ROK SZKOLNY 2014/2015
ZASADY KWALIFIKACJI
Podstawą kwalifikacji kandydata jest:
 świadectwo ukończenia gimnazjum,
 wynik egzaminu gimnazjalnego,
 osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia
gimnazjum;
TERMINARZ
 Złożenie kwestionariusza w szkole pierwszego
wyboru
12 maja od godz. 10:00 - 23 maja do godz. 15:00
 Możliwość zmiany wyboru szkoły
20 czerwca godz. 10:00-24 czerwca do godz. 16:00
TERMINARZ
 Złożenie kopii świadectwa ukończenia
gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego
od 27 czerwca od godz. 11:00
do 30 czerwca do godz. 16:00
PUNKTACJA
 200 pkt. – maksymalna liczba punktów
100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za
egzamin gimnazjalny
100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za
oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z jęz.
polskiego i trzech wybranych zajęć obowiązkowych,
odpowiednich do poszczególnych klas:
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
1 AN i 1 AH - jęz. polski, jęz. obcy, historia, geografia
1 B - jęz. polski, jęz. obcy, historia, biologia
1 BM – jęz. polski, jez. obcy, biologia, chemia
1 CF - jęz. polski, jęz. obcy, historia, wos
1 D - jęz. polski, jęz. obcy, matematyka, informatyka
KLASY DWUJĘZYCZNE 1 AH i 1 AN
Decyzją Rady Pedagogicznej XLVI LO
w rekrutacji na rok szkolny 2014/2015
do klasy 1 AH i 1 AN nie przewiduje się
sprawdzianu uzdolnień językowych
Zasada przeliczania ocen na punkty
Oceny
 celujący
 bardzo dobry
 dobry
 dostateczny
 dopuszczający
Punkty
18 pkt.
14 pkt.
10 pkt.
6 pkt.
2 pkt.
ZAKOŃCZENIE PROCEDURY KWALIFIKACJI
 Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do
przyjęcia
3 lipca 2014 r.
godz. 16:00
 Przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń
o wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 4 lipca godz. 08:00 do 7 lipca godz. 15:00
ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
do XLVI LO
8 lipca 2014 r.
godz. 16:00
INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI
Wszystkie informacje dotyczące
rekrutacji na rok szkolny 2013/2014
znajdują się na stronie szkoły
www.czarniecki.edu.pl
zakładce REKRUTACJA
ZAKOŃCZENIE
Dziękuję za uwagę

similar documents