بخش اول معادل سازی دستورات

Report
‫بسم هللا الرحمن الرحیم‬
‫برنامه نویسی به زبان اسمبلی‬
‫در ‪emulator 8086‬‬
‫بخش اول ‪:‬‬
‫معادل سازی دستورات‬
‫ورود و خروج کاراکترها‬
‫زیر نظر استاد ‪:‬‬
‫محمد عبدالهی‬
‫کاری از ‪:‬‬
‫ضیایی و عبدالهی‬
‫مشهد ‪ ،‬دانشگاه علمی‬
‫کاربردی جهاد دانشگاهی‬
‫آذر ماه ‪1393‬‬
‫بخش اول معادل سازی دستورات ‪ -‬ورود و خروج کاراکترها‬
‫شماره‬
‫تابع‬
‫‪FullCode.ir‬‬
‫عملکرد‬
‫‪1h‬‬
‫کاراکتر را از صفحه کلید خوانده در ثبات ‪ AL‬قرارمی دهد و در صفحه نمایش ظاهر می کند‪.‬‬
‫‪2h‬‬
‫کاراکتر را در صفحه نمایش چاپ می کند‪ ،‬کاراکتر باید در ثبات ‪ DL‬قرار داشته باشد‪.‬‬
‫‪8h‬‬
‫کاراکتری را از صفحه کلید خوانده در ثبات ‪ AL‬قرارمیدهد ولی در صفحه نمایش ظاهر نمی کند‪.‬‬
‫‪09h‬‬
‫نوشتن رشته در خروجی ‪ ،‬آدرس رشته باید در ثبات ‪ DX‬قرار داشته باشد‪.‬‬
‫‪0Ah‬‬
‫خواندن رشته از صفحه کلید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫بخش اول معادل سازی دستورات ‪ -‬ورود و خروج کاراکترها‬
‫‪FullCode.ir‬‬
‫;‪char c‬‬
‫;‪cin >> c‬‬
‫;‪cout << c‬‬
‫;)(‪getchar‬‬
‫‪3‬‬
‫بخش اول معادل سازی دستورات ‪ -‬ورود و خروج کاراکترها‬
‫‪FullCode.ir‬‬
‫{ )‪for (int i = 9; i >= 1; i--‬‬
‫;‪cout << i‬‬
‫}‬
‫;)(‪getchar‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫بخش اول معادل سازی دستورات ‪ -‬ورود و خروج کاراکترها‬
‫‪FullCode.ir‬‬
‫;‪har c‬‬
‫;‪cin >> c‬‬
‫;)(‪getchar‬‬
‫‪5‬‬
‫بخش اول معادل سازی دستورات ‪ -‬ورود و خروج کاراکترها‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪FullCode.ir‬‬
‫بخش اول معادل سازی دستورات ‪ -‬ورود و خروج کاراکترها‬
‫‪7‬‬
‫‪FullCode.ir‬‬

similar documents