Minhaj al-Muslim

Report
kapittel 1
Aqeedah
(Det islamske trossystemet)
Aqeedah; hva er det?
• Den språklige betydningen av Aqeedah: ordet Aqeedah er
avledet fra al-Aqad, som er å binde noe (fast) , og:
"I'taqadtu slik og slik ", betyr at jeg bandt mitt hjerte og
sinn til det.
• "Al-Aqeedah" er det en person tar som religion. Når det
sies: " Han har en god Aqeedah ", vil det si: beskyttet mot
tvil.
• Aqeedah er en handling av hjertet, som er å tro og bekrefte
noe i hjertet.
• Betydningen av Aqeedah i Sharee'ah: Det er troen på Allah,
Hans engler, Hans bøker, Hans sendebud, den siste dagen
og troen på al-Qadar (Forutbestemmelse) – det gode og det
onde. Disse kalles søylene i Eeman (tro).
Riktig Aqeedah (tro) er selve fundamentet som religionen er bygget
på og med det blir handlingene riktige, som Den Høyeste, sa:
ْ ‫صال اًِا َو ََ ُي‬
َ‫ْ ِر ْْ ِب ِع َبا ََ ِِ َر ِّب ِه ََ ًَ ا‬
َ ‫َف َمنْ َكانَ َي ْر ُجو لِ َقا َء َر ِّب ِه َف ْل َي ْع َملْ َع َم اًل‬
" Så la dem som håper å møte sin Herre, gjøre det som rett er, og
ikke forbinde med sin dyrkelse av Herren noen annen!"[Surah alKahf (18): 110]
Det første som hver Profet tiltalte sitt folk med var:
َ ‫َّللا َما لَ ُك ْم مِنْ إِ َٰلَه‬
ُ‫غ ْي ُره‬
َ ‫ْع ُبَُو ه‬
"Tilbe Allah! Dere har ingen annen Gud enn Ham!
[Surah al-A'raf (7): 59, 65, 73, 85].
Dette ble sagt av Nuh (‫)عليه السالم‬, Hood (‫)عليه السالم‬, Saleh (‫)عليه السالم‬,
Suhaib (‫ )عليه السالم‬og alle de andre profetene til deres nasjoner.
Sendebudet av Allah )‫ (ﷺ‬bodde i Mekka i tretten år, etter at
han ble Profet. Han inviterte folk til Tawheed, og rettet opp deres
Aqeedah, fordi det er fundamentet som hele strukturen
religionen står på.
Duaat (kallere til religionen av Allah) og de som søker å veilede
andre gjennom alle tider har fulgt eksempelet til sendebudene
og profetene, som startet deres kall med Tawheed og korrigering
av Aqeedah og deretter, ville de fokusere på de gjenværende
budene i Deen (religionen).
Det er fortalt at Ibn 'Abbaas (måtte Allah være fornøyd med dem)
sa: Da Profeten )‫ (ﷺ‬sendte Mu'aadh ibn Jabal til Yemen, sa han
til ham: «Du skal til et folk blant Bokens folk (dvs jøder og kristne),
så la det første som du kaller dem være troen på Allah alene
(Tawheed). Hvis de godtar det, så fortell dem at Allah har pålagt
dem fem bønn hver dag og natt. Hvis de ber (disse bønnene) så
fortell dem at Allah har pålagt dem zakaah fra deres rikdom som
skal tas fra deres rike og gis til deres fattige. Hvis de godtar det så
ta det fra dem, men unngå (å ta) det beste av folks rikdom. "I
Sahih al-Bukhaari (7372) og Sahih Muslim (19)
Viktigheten av la ilaha illa Allah (Det fins ingen gud, utenom Allah)
”Det er en Erklæring (kalimah) som muslimene forkynner i deres
liv, i deres kall til bønn (adhaan), deres kall til å etablere bønn
('iqaamah), i deres prekener og taler. Det er En erklæring hvorpå
himmelen og jorden er opprettet på, og som hele skapelsen ble
opprettet for, og som Allah sendte budbringere, åpenbarte bøker
og foreskrev guddommelige lover for. På grunn av den blir vektene
og registrene satt opp (på Dommedagen), også ble Paradise og
Helvete til. På grunn av den ble skapelsen delt inn i troende og
vantro, rettskafne og ugudelige. Det er årsaken for [at det fins]
skapelse, order, straff og belønning. Det er retten som skapelsen
ble opprettet for og om den og dens rettigheter vil de bli avhørt og
stilt til regnskap for.
På grunn av den er det straff og belønning, pga den ble retningen
i bønn (Qiblah) satt opp, på det hviler selve grunnlaget for
religionen, og på grunn av det sverd blir trukket for å streve og
kjempe (i jihaad). Det er Retten til Allah over Hans slaver,
Erklæring (kalimah) av Islam, og nøkkelen til Paradiset, om det
blir både tidligere og senere folk spurt. Sannelig, vil ingen person
stå foran Allah uten å bli spurt to spørsmål: Hva var det du tilba?
Og hvordan var det du svarte på budbringerne? Svaret på det
første er ved realisering av la ilaha illa Allah, å vite det, bekrefte
det, og handle i forhold til det. Svaret til den andre er ved
erkjennelsen av at Muhammad )‫ (ﷺ‬er Allahs budbringer, å
vite det, overholde det, og være lydig mot det ".
Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan
Å kjenne den rette veien
'Abdullaah ibn Mas'ood sa: Profeten )‫ (ﷺ‬tegnet en linje for
oss og sa: ".Dette er Allahs rette vei" Deretter han han tegnet
andre linjer til dets høyre og venstre og så sa han: "Disse er andre
veier. Ved hver og en av dem er det en djevel som kaller mot
det." Så resiterte han:
ۚ ‫س ِبيلِ ِه‬
َ ْ‫س ُبل َ َف َت َف هر َق ِب ُك ْم َعن‬
ُّ ‫َوََنه َٰ َه َذ صِ َر طِ ي ُم ْس َتقِي اما َفا هت ِب ُعوهُ ۖ َو ََ َت هت ِب ُعو ل‬
" Dette er Min vei, den rette, så følg den. Følg ikke stier som vil
skille dere fra Hans vei."
Hasan: Relatert av Ahmad (1/435) og en-Nasaa'ee (7/49). Det ble
autentisert av Shaykh al-Albaanee.
Al-'Irbaad Ibn Saariyah sa: " Profeten )‫ (ﷺ‬sa:
"Sannelig jeg har forlatt dere på en klar hvit bane, dens natt er som
dens dag .Ingen avviker fra det etter meg, bortsett fra at han blir
tilintetgjort. "
Fortalt av Ahmad (4/126), Ibn Maajah. Det ble autentisert av alAlbaanee.
Faren med feil Aqeedah
Profeten )‫ (ﷺ‬sa:
"Mitt ummah vil bli delt i sytti-tre sekter/grupper, som alle vil
være i Helvete, bortsett fra en gruppe" De sa: Hvem er de,
O Budbringeren av Allah?
Han )‫ (ﷺ‬sa: "(De som følger) det som jeg og
mine følgesvenner følger." Dette er nevnt i hadith av 'AbdAllah ibn' Amr som ble registrert og klassifisert som Hasan alTirmidhi (2641). Det ble også klassifisert som Hasan av al'Iraaqi i Ahkaam al-Koranen (3/432), al-' Iraaqi
i Takhreejal-Ihya '(3/284) og av Al-Albaani i Sahih al-Tirmidhi.
Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah (måtte Allah velsigne ham) sier:
Det er derfor er den frelste/reddet gruppen (Firqat un-Naajiyah)
blir beskrevet som Ahl al-Sunnah wa'l-Jamaa'ah, og de er jo det
større flertallet og den store folkemengden. Når det gjelder de
andre gruppene, de er etterfølgere av rare ideer, splittelse,
innovasjon og innfall og ønsker, og ingen av disse gruppene nådde
noe nært størrelsen på den frelste/reddet gruppen , for å ikke si å
være lik dem, istedet er noen av disse gruppene svært få i antall.
Tegnet på disse gruppene - det vil si, de syttito grupper som går
mot Ahl al-Sunnah wa'l-Jamaa'ah - er at de forlater Koranen,
Sunnah og lærdes enighet. Den som følger Koranen, Sunnah og
lærdes enighet er en av Ahl al-Sunnah wa'l-Jamaa'ah.
Majmoo 'al-Fataawa (3/346).
Han sa også :
Tegnet på folket av bid'ah (de som innoverer i religionen) er at de
ikke følger Salaf (de retttskaffne forgjengerer). Majmoo 'al-Fataawa
(4/155).
Det islamske trossystemet (Aqeedah)
Det islamske trossystemet refererer derfor til en fast, urokkelig tro
(iman) i det følgende:
(1) Allah, den Høyeste, og det som tilhører Ham fra tawheed i
ens troog tilbedelse og lydighet til Ham.
(2) Hans Engler,
(3) Hans Skrifter,
(4) Hans Sendebud,
(5) Den siste Dag,
(6) Allahs forordning (Qadr),
Minhaj Al-Muslim
(Veien for en Muslim)
Minhaj Al-Muslim
Shaykh Abu Bakr Al-Jaza'iry
• Forfatteren ble født i `Liwah ', Al-Jaza'ir (Algerie) i 1921. Han var
mindre enn ett år gammel da hans far døde. Hans Gudfryktige mor
oppfostret dette eminente barnet på grunnlag av islamske
retningslinjer. Han lærte hele Koranen i sin ungdom før han var tolv
år gammel. Han avsluttet hans tidlige utdannelse i hjembyen,
deretter flyttet han til hovedstaden Al-Jaza'ir og arbeidet der som
lærer på en skole. I løpet av den perioden deltok han på
foredragene av `Allamah At-Tayyab Abu Qir og ble opplyst med
lyset av troen på Tawhid og Sunnah (vei) til Profeten )‫(ﷺ‬.
Da den franske koloniseringen startet i 1372 AH eller 1952, flyttet
han til Al-Madinah, byen til Profeten )‫(ﷺ‬. Kong Sa'ud bin
`Abdul-` Aziz var herskeren på den tiden og Al-Madinah
universitetet ble etablert. Abu Bakr Jabir Al-Jaza'ri først jobbet som
lærer i Al-Madinah, deretter han han ble med Al-Madinah
universitetet og jobbet der til han ble pensjonert. Han har også
jobbet som rådgiver og hjelper i noen institutter tilknyttet the
Muslim World League i løpet av den tiden.
Allah har gitt forfatteren en stor evne i lesing og skriving, så han
skrev flere bøker, noen små og noen større, totalt ca åtti. Foruten
disse skrev han også mer enn ti store bøker, blant annet Minhaj Almuslim eller " Veien for en Muslim ", `Ageedah Mu'min eller" Den
troendes Aqeedah ", og et utvalg i Sirah (biografi) av Profeten
(fvmh) tittelen Hadha Al-Habib (Dette er den elskede) og hans Tafsir
av Koranen tittelen Aysar AtTafasir er den mer populære.
Forfatteren skrev denne boka, Minhaj Al-Muslim, etter anmodning
fra folk i Wahdah ', en by i Marokko. De ønsket en slik bok som
inkluderte alle de nødvendige temaer som riktig tro, etikette,
oppførsel, tilbedelse, forretninger og transaksjoner osv. Så
forfatteren utarbeidet denne boken etter en uopphørlige kamp av
om lag to år, måtte Allah belønne ham og øke hans nytte til den
sanne religion. Forfatteren har hatt prestisje av å være en
regelmessig foreleser ved profetens moské i Al-Madinah.
Shaykhen om boka
• «Det var en forespørsel til meg fra noen rettskafne brødre i
byen Wujdah under mitt besøk til de muslimske landene av AlMaghrib. Disse besøkene var for det formålet å invitere folk til å
følge Allahs Bok Den Allmektige og Sunnah til Allahs Sendebud,
siden de er den eneste veien for frelse og kilde til styrke og
velferd for folket. Brødrene ba meg skrive en bok for de
rettskafne troende ungdom der, samt muslimer i det generelle
området, for å tjene som en lov eller en vedtekt for dem.
Den bør omfatte alt som angår den rettskafne muslimen når det
gjelder hans trosbekjennelse, oppførsel, gi veiledning for
rettskaffen karakter og handlinger av tilbedelse, og omgang med
hans kolleger. Denne boken bør være basert på lyset av Boken av
Allah Den Allmektige og veiledning av Allahs Sendebud )‫(ﷺ‬.
Jeg svarte på de rettskafne brødrenes forespørsel, og søkte hjelp
fra Allah til å skrive den forespurte Minhaj. Fra den første dagen
av min tilbakekomst til Det hellige land (Mekka og Al Madinah),
begynte jeg å skrive, revidere og korrigere det.
Til tross for min begrensede fritid og det store ansvaret jeg bærer,
har Allah den Allmektige velsignet de få timene jeg klarte å spare fra
mine dager fylt med bekymringer og opptatthet. Bare to år hadde
gått siden jeg startet og boken ble satt sammen akkurat som jeg
håpet, og som brødrene ba om.
Her er boken som jeg sender til de rettskafne blant muslimske
brødre i ethvert sted. Hvis jeg selv ikke var forfatteren, ville jeg ha
beskrevet det på en måte som øker dens verdi og øker dens
etterspørsel og aksept av leserne. Men det er nok for meg å si at det
er en bok som ingen muslim hus bør være uten.
Når det gjelder de emner relatert til fiqh, handlinger av tilbedelse,
og andre samhandlinger, spart jeg ingen anstrengelse i å undersøke
og lete etter den mest korrekte meningen av eminente lærde som
imamene Abu Hanifah, Malik, Ash Shafi'i, og Ahmad, Måtte Allah ha
barmhjertighet med dem alle, når det ikke var noen konkluderende
tekst eller åpenbare bevis fra Allahs bok Den Allmektige og Sunnah
til Allahs Sendebud (fvmh) for et tema.
Av denne grunnen har jeg ikke det minste tvil om at han som
oppfører seg i samsvar med lovene og reglene av denne Minhaj
enten innenfor fagområdene av trosbekjennelse, Fiqh, oppførsel,
eller karakter, faktisk oppfører seg i samsvar med Shari'ah av Allah
Den Allmektige og med veiledning av Hans Sendebud )‫(ﷺ‬.
Jeg har ingen annen målsetting, bortsett fra at muslimer samles via
den korteste veien, etter deres separasjon og spredning.
Å Allah! Beskytteren av de troende og Støttespiller av de rettskafne,
godta min innsats i denne Minhaj og gjør det riktig og akseptert, og
belønn meg for min innsats, og gjøre det fordelaktig for ham som
holder seg til det og opptrådt i samsvar med det. Og å. Allah!
veilede derved av dine tilbedere som du ser fortjener veiledning din,
du og bare du er den i stand. Og bønn og fred være med vår
sendebud Muhammad )‫ (ﷺ‬.
forfatteren
Abu Bakr Jabir AI-Jaza'iri
Al-Madinah Al-Manawwarah 2/21/1384 etter Hijrah (7/1/1964)

similar documents