Cyflwyniad

Report
Treiglo
Beth yw ‘treiglo’ a ‘threigladau’?
Gall llythrennau cyntaf rhai geiriau newid weithiau.
e.e.
Gall ‘c’ ddechreuol ‘cath’ ymgyfnewid ag ‘g’, ‘ngh’ neu ‘ch’:
gwelais gath
fy nghath
ei chath
Digwydd hynny am eu bod, fel arfer, yn dilyn rhyw air neu eiriau
sy’n achosi’r newid. Mae’r newid hwnnw, yn ei dro, yn ei
gwneud hi’n haws i ni ynganu’r geiriau efo’i gilydd.
Treiglo yw’r enw ar y newid hwn.
Treiglad yw’r hyn a achosir.
Treigladau
Er mor sylfaenol yw treiglo i ramadeg y Gymraeg,
dim ond ar naw cytsain y gall effeithio:
p, t, c, b, d, g, ll, m, rh.
Canolbwyntir yma ar y mannau sy’n achosi trafferthion; am
ymdriniaeth lawn ar reolau treiglo gweler:
- Morgan, T. J., Y Treigladur a’u Cystrawen (Caerdydd, 1952)
- Lewis, D. Geraint, Y Treigladur (Llandysul, 1994)
Ceir tri math o newid neu dreiglad:
1. Y treiglad meddal
2. Y treiglad trwynol
3. Y treiglad llaes
Mae pob un o’r naw cytsain yma’n treiglo’n feddal:
p, t, c, b, d, g, ll, m, rh.
Y treiglad meddal yw’r un sy’n digwydd amlaf o bell
ffordd.
Y chwe llythyren gyntaf yn unig sy’n treiglo’n
drwynol:
p, t, c, b, d, g.
Y tair llythyren gyntaf sy’n treiglo’n llaes:
p, t, c.
Treigladau
Cytsain
p
t
c
b
d
g
ll
m
rh
Tr. Meddal Tr. Trwynol Tr. Llaes
b
mh
ph
d
nh
th
g
ngh
ch
f
m
dd
n
ng
f
l
r
Rhagenw = gair sy’n cael ei ddefnyddio yn lle enw.
Rhagenwau Dibynnol
Blaen
Person
Unigol
Lluosog
1af
2il
3ydd
fy
dy
ei (gwr.)
ei (ben.)
ein
eich
eu
Tasg 1
Yn eich grwpiau, ceisiwch ddidoli’r cardiau
gan eu paru’n gywir, yn y drefn canlynol:
Fy
Dy
Ei (ben.)
Ei (gwr.)
Ein
Eich
Eu
Atebion
Fy nghath
Dy gath
Ei (ben.) chath
Ei (gwr.) gath
Ein cath
Eich cath
Eu cath
Ei
(gwr.)
Fy
Ei
(ben.)
Dy
Treiglad
Meddal
Treiglad
Trwynol
Treiglad
Llaes
Y ffordd hawsaf i ddangos patrwm y treigladau, ac i’ch helpu i gofio’r treigladau, yw drwy
ddefnyddio’r tabl canlynol:
Cytsain
Enw
MEDDAL
ei (gwr.) + dy
TRWYNOL
fy
LLAES
ei (ben.)
P
Pen
ei/dy ben
fy mhen
ei phen
T
Troed
ei/dy droed
fy nhroed
ei throed
C
Coes
ei/dy goes
fy nghoes
ei choes
B
Braich
ei/dy fraich
fy mraich
D
Dant
ei/dy ddant
fy nant
G
Gwddw
ei/dy wddw*
fy ngwddw
Ll
Llaw
ei/dy law
M
Migwrn
ei/dy figwrn
Rh
Rhan
ei/dy ran
*g>_
Felly, y rheolau yw:
Ceir treiglad meddal ar ôl y rhagenw dibynnol blaen
trydydd unigol gwrywaidd ‘ei’.
 Ceir treiglad meddal ar ôl y rhagenw dibynnol blaen
ail unigol ‘dy’.
Ceir treiglad trwynol ar ôl y rhagenw dibynnol blaen
cyntaf unigol ‘fy’.
Ceir treiglad llaes ar ôl y rhagenw dibynnol blaen
trydydd unigol benywaidd ‘ei’.
Enghraifft o gwestiwn tebygol
1. Mae fy cath yn wael.
Enghraifft o gwestiwn tebygol
1. Mae fy cath yn wael.
Camgymeriad
Cywiriad
Rheswm
fy cath
fy nghath
Ceir treiglad trwynol ar
ôl y rhagenw dibynnol
blaen, cyntaf unigol ‘fy’.
TASG 2
Cwestiynau anodd!
1. Gwêl y bardd lawer o’u gerddi mewn
cylchgronnau.
Cwestiynau anodd!
1. Gwêl y
bardd lawer o’u gerddi mewn cylchgronnau.
Camgymeriad
o’u gerddi
Cywiriad
Rheswm
o’i gerddi Mae angen y rhagenw
dibynnol blaen trydydd
unigol gwrywaidd yma
yn hytrach na’r trydydd
person lluosog i gydfynd â’r enw lluosog
‘cylchgronnau’.
Cwestiynau anodd!
. Carwn fod ar ben fy hun heddiw gan nad
2
yw hi wedi cysylltu â fi.
Cwestiynau anodd!
2. Carwn fod ar ben fy hun heddiw gan nad yw hi wedi cysylltu â fi.
Camgymeriad
Cywiriad
Rheswm
ar ben
ar fy mhen
Mae angen defnyddio’r
rhagenw dibynnol blaen,
person cyntaf unigol ‘fy’
yma. Mae’r rhagenw
dibynnol blaen, person
cyntaf unigol ‘fy’ yn
achosi treiglad trwynol.
Cwestiynau anodd!
3. Mae’r bachgen yn dangos ei theimladau
iddyn nhw’n amlwg iawn ar y cae rygbi.
Cwestiynau anodd!
3. Mae’r bachgen yn dangos ei theimladau iddyn nhw’n amlwg iawn ar y
cae rygbi.
Camgymeriad
Cywiriad
Rheswm
ei theimladau
ei deimladau
Camdreiglad. Mae angen
treiglad meddal ar ôl y
rhagenw dibynnol blaen
trydydd unigol gwrywaidd
‘ei’. / Mae’r rhagenw’n
cyfeirio at fachgen felly
mae angen treiglad meddal.
TASG UNIGOL

similar documents