Od narratologii do narratywizmu

Report
Od narratologii do narratywizmu
Klasyczna narratologia i jej
dekonstrukcje
Dwa rodzaje stratyfikacji w obrębie
narratologii
Quasi-zdaniowa:
• Fonem – słowo – zdanie
• Funkcja – postać –
narracja
• Zob. R. Barthes, Wstęp do analizy
strukturalnej opowiadań, [w:]
Narratologia, red. M. Głowiński,
Gdańsk 2004.
Generatywna:
• Poziom elementarnej
struktury znaczenia i
mikrouniwersum
semantycznego
• Poziom powierzchniowy
(narracyjny)
• Poziom manifestacji
•
A. J. Greimas, Elementy gramatyki
narracyjnej, przeł. Z. Kruszyński,
[w:] Współczesna teoria badań
literackich za granicą. Antologia,
oprac. H. Markiewicz, t. IV, cz. 1,
Kraków 1992,
„Narracja niewerbalna jest naturalna. Jej
materiał stanowi obrazowa reprezentacja
sekwencji zdarzeń zachodzących w
mózgu, pojawiająca się nawet w mózgach
prostszych niż nasze. Naturalne,
prewerbalne pojawienie się owego procesu
narracji można uznać za przyczynę tego,
że tworzymy dramaty i powieści i tego, że
znaczna część ludzkości siedzi teraz w
kinach lub przed ekranami telewizorów”
(Antonio R. Damasio, Tajemnica
świadomości. Ciało i emocje współtworzą
świadomość, przeł. M. Karpiński, Poznań
2000, s. 202-203).
Model konstytutywny
P1
P2
-P1
-P2
Model konstytutywny – przykład 1
Trachinos pragnie posiąść Charikleję
Kalasiris stosuje strategię
Za żonę
Trachinos nie zdobywa Chariklei
Charikleja nie chce wyjść za Trachinosa
Model konstytutywny – przykład 2
Bellimar pragnie uczynić Arymanta
Arymant ucieka z niewoli
swoim niewolnikiem
Bellimarowi nie udaje się uczynić Arymanta
swoim niewolnikiem
Arymant nie chce zostać niewolnikiem
Bellimara
Model konstytutywny – przykład 3
Twarz
Nie-płeć
twarz
płeć
nie-
Poziom narracyjny
• „przepisanie” struktur logicznych na struktury
narracyjne:
• Zdania modalne – „chcieć”, „umieć”, „móc”
• Zdania opisowe – określające przedmiot
pragnienia
• Przykład: Jan „chce” (a także „umie” i „może”)
kupić upragnioną książkę
Jak powstaje fabuła?
• Konfrontacja: połączenie dwóch sprzecznych
ze sobą zdań modalno-opisowych: „Jan chce kupić
upragnioną książkę – Księgarz nie chce sprzedać mu tej
książki”;
• Dominacja jednego podmiotu nad drugim,
czyli zrealizowanie modalności „chcę”: Jan
stwierdza, że księgarz nie ma prawa sprzedawać mu książki –
księgarz zgadza się ze zdaniem Jana;
• Atrybucja – zdobycie upragnionego
przedmiotu-wartości: Janowi udaje się kupić książkę
Fabuła – przykład 1
• Konfrontacja: Jan chce kupić upragnioną książkę – Księgarz
nie chce sprzedać mu tej książki;
• Dominacja: Jan stwierdza, że księgarz nie ma prawa
sprzedawać mu książki – księgarz zgadza się ze zdaniem Jana;
• Atrybucja: Janowi udaje się kupić książkę.
Fabuła – przykład 2
• Konfrontacja: Trachinos pragnie posiąść
Charikleję za żonę, Charikleja nie chce wyjść
za Trachinosa;
• Dominacja: Charikleja może i umie, a więc
przeciwstawia się Trachinosowi;
• Brak atrybucji: Trachinos nie zdobywa
Chariklei.
Dekonstrukcje klasycznej narratologii
• Wykazanie komunikacyjności opowiadania:
a) Związane z nadawcą
P. Ricoeur, Czas i opowieść (1984)
J. Derrida, Force et signification (1967)
a) Związane z odbiorcą
R. Barthes, S/Z (1970)
U. Eco, Lector in fabula (1979)

similar documents