Slide 1 - Dr Azman Mohd Noor

Report
Fiqh muamalat
What’s Wrong With
‘Multi Level
Marketing’?
6th November 2012, LT 1, International Islamic University
Malaysia
By : Assoc. Prof. Dr Azman Mohd Noor
Department of Fiqh and Usul Fiqh,IIUM
Key Islamic
Contracts
Gratuitous
Contracts
Gift, Waqf, Qard,
Ibra’
Trading Contract
Lease:
Sale: Murabahah,
Slalam, Istisna’, etc
Investment
Contract
Mudarabah,
Musharakah, etc.
Supporting
Contracts
Kafalah, Rahn,
Hiwalah, Jualah.
Etc.
‫‪‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الْ َمالِ ِكيَُّة‬
‫اإلجارةُعلىُمنفعةُمظنون حصوهلاُ(بدايةُاجملتهدُ‪)2/190‬‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ٍ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ُم ْعل ٍومُُأَْوُ‬
‫ن‬
‫م‬
‫ُز‬
‫ُ‬
‫ُف‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ُ‬
‫ل‬
‫م‬
‫ع‬
‫ُي‬
‫ن‬
‫أ‬
‫ىُ‬
‫ل‬
‫ُع‬
‫اه‬
‫ي‬
‫ُإ‬
‫ه‬
‫د‬
‫ق‬
‫ن‬
‫ُ‬
‫ُي‬
‫َل‬
‫اُ‪ُ،‬و‬
‫وم‬
‫ل‬
‫ع‬
‫اُم‬
‫ر‬
‫َج‬
‫أ‬
‫ُ‬
‫ل‬
‫ج‬
‫لر‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫ْ‬
‫ُالرجلُل َّ‬
‫َُي َع َل َّ‬
‫ْ ً َ ْ ً َ َْ‬
‫َ‬
‫أَ ْن َْ‬
‫ََ َ‬
‫َْ َ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ٍ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫‪ُ،‬وإِ ْنُ ََلُْيتِ َُّمهُ‬
‫ل‬
‫ُ‬
‫ع‬
‫ُاْل‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ُ‬
‫ن‬
‫ا‬
‫ك‬
‫ُ‬
‫ل‬
‫م‬
‫ع‬
‫ل‬
‫ُا‬
‫ل‬
‫م‬
‫ك‬
‫أ‬
‫ُ‬
‫ن‬
‫ُإ‬
‫ه‬
‫ُ‬
‫ن‬
‫أ‬
‫ىُ‬
‫ل‬
‫ُ‪ُ،‬ع‬
‫ل‬
‫اع‬
‫ج‬
‫ل‬
‫ُل‬
‫ة‬
‫ع‬
‫ف‬
‫ن‬
‫ُم‬
‫يه‬
‫اُف‬
‫ُ‪ُِ،‬م‬
‫ول‬
‫ََْمه‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ٌ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ َ َ‬
‫ْ َ‬
‫َ َ ََ َ‬
‫فَ ََلُشيءُلَه ِ‬
‫اَُلُمْن َفعةَُفِ ِيهُلِْلج ِ‬
‫َّ‬
‫ه‪( .‬شرحُخمتصرُاخلليلُ‪)7/59‬‬
‫ُإَلُبَ ْع َد َََُ ِام ُِ‬
‫اع ِل َُّ‬
‫ُ‪ُِ،‬م‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫َ‬
‫ََْ‬
‫الشَّافِعِيَّةُ‬
‫ضُمعل ٍ‬
‫الْتِزام ِ‬
‫ٍ‬
‫ٍ‬
‫ٍ‬
‫ٍ‬
‫ولُعسرُعلمهُ (مغينُاحملتاجُ‪)2/554‬‬
‫ه‬
‫ُ‬
‫َُم‬
‫َو‬
‫أ‬
‫ُ‬
‫َّي‬
‫ع‬
‫ُم‬
‫ل‬
‫م‬
‫ىُع‬
‫ل‬
‫ُع‬
‫وم‬
‫و‬
‫ُع‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ َ َْ َ ََ َ ْ‬
‫َ َ‬
‫ٍ‬
‫ٍ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ٍ‬
‫ٍ‬
‫ٍ‬
‫ٍ‬
‫ُضْبطهُ‪.‬‬
‫ر‬
‫س‬
‫ع‬
‫ي‬
‫ُ‬
‫ول‬
‫ه‬
‫َُم‬
‫َو‬
‫أ‬
‫‪ُ،‬‬
‫ُ‬
‫وم‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ُم‬
‫َّي‬
‫ع‬
‫ُم‬
‫ل‬
‫م‬
‫ىُع‬
‫ل‬
‫ُع‬
‫وم‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ُم‬
‫ض‬
‫و‬
‫ُع‬
‫ام‬
‫ز‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫ْ َْ َ ْ َ‬
‫الْتَ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ‬
‫اْلَنَابِلَةُ‬
‫ْ‬
‫ تَس ِميةُم ٍالُمعل ٍومُلِمنُي عملُلِْلج ِ‬‫ِ‬
‫َُمه ًوَلُأ َْوُلِ َُم ْنُيَ ْع َملُلَهُ‬
‫اح‬
‫ب‬
‫ُم‬
‫َل‬
‫ُ‬
‫م‬
‫ُع‬
‫ل‬
‫اع‬
‫ً‬
‫اُولَ ْوُ َكا َن َْ‬
‫ْ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ َ ً َ‬
‫َُمهولَُةً‬
‫ت َْ‬
‫م َّد ًة َُولَ ْوُ َكانَ ْ‬

-
-
A few Observations:
In classical definitions, ju’alah is related to a
work/task that is difficult to determine its
nature. If it can be determined, some fuqaha
say that it shall be based on ijarah.
Some definitions used “ijarah” term in
defining ju’alah.
-

-
Hanafi: Not permissible due to the issue of
gharar /jahalah in work and its period.
Allowed only in the case of al-’abd alAbiq based on the principle of istihsan.
Maliki, Shafi’i & Hanbali: Permissible

Hibah sebagaimana yang ditakrifkan oleh
fuqaha ialah “Tamlik al-‘ain bi dun ‘iwad”.
Bererti pemindahan pemilikan sesuatu benda
tanpa timbal balas/pertukaran. Hibah
mu‘allaqah adalah hibah yang dita‘likkan atau
disyaratkan (digantungkan) dengan
berlakunya sesuatu perkara. Dalam konsep
ini, hibah hanya belaku apabila syarat yang
ditetapkan sudah berlaku. Ulama berselisih
pendapat berkenaan dengan ta‘lik hibah
dengan sesuatu sharat.
Pendapat Pertama: Tidak Membenarkan
 Ini adalah pendapat mazhab Shafie,
sebahagian ulama Hanbali dan Zahiri.
 Menurut mazhab Syafie : Hibah tidak boleh
dita‘liqkan dengan apa-apa syarat pada masa
hadapan kerana hibah adalah satu aqad yang
boleh terbatal dengan jahalah
(ketidaktahuan), maka hibah tidak boleh
dita‘liqkan dengan syarat seperti jual beli.

Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, Al-Muhazzab fi
Fiqh al-Imam al-Syafie, (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyyah,
1995),ms. 2/332.

Ibnu Qudamah dari kalangan ulama Hanbali
berkata:
‫ِيق ا ْل ِه اب ِة ِب ا‬
ُ ‫" اَل ايصِ ُّح ات ْعل‬
‫ افلا ْم اي ُج ْز‬, ‫ش ْرطٍ ; ِِلا َّن اها ات ْملِي ٌك لِ ُم اع َّي ٍن فِي ا ْل اح ايا ِة‬
‫ات ْعلِيقُ اها اعلاى ا‬
" ‫ اكا ْل اب ْي ِع‬, ٍ‫ش ْرط‬
“Tidak sah ta‘liq hibah dengan sesuatu syarat,
kerana hibah adalah pemberi-milikan (pindah
milik) sesuatu yang ditentukan (kepada penerima
hibah dalam hidupnya), maka hibah itu tidak
boleh dita‘liqkan dengan apa-apa syarat, seperti
jual beli.”

Ibnu Qudamah, Mauqifuddin Abdullah bin Ahmad, Al-Mughni, (alQahirah : Dar al-Hadith, 2004), ms. 5/384.







Pendapat Kedua: Membenarkan Ta‘lik Hibah
Ini adalah pegangan mazhab Maliki, Hanafi dan sebahagian
ulama mazhab Hanbali beserta Ibnu Taimiyyah dan muridnya
Ibnu al-Qayyim. Mereka berpendapat dibolehkan ta‘liq hibah
dengan sesuatu syarat.
Menurut Ibn Qayyim, ada beberapa dalil yang jelas bahawa
Rasulullah SAW sendiri ta‘lik sesuatu hibah dengan syarat,
di antaranya hadith Jabir:
‫ وأنجز ذلك له‬. ‫ لو قد جاء مال البحرين ِلعطيتك هكذا وهكذا ثم هكذا ثالث حثيات‬: ‫قال‬
. ‫الصديق رضي هللا عنه لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‬
Maksud: Nabi berkata : “Sekiranya tiba harta (dari) Bahrain,
akan aku berikan harta itu kepada engkau sebanyak begini
dan begini, seterusnya begini, dengan tiga genggam.” Abu
Bakar Al-Siddiq telah menunaikan syarat itu setelah
datangnya harta Bahrain setelah wafatnya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wassalam.
‫‪Ibn Qayyim menganggap bahawa hibah‬‬
‫‪berta‘lik adalah sama dengan janji. Ini jelas‬‬
‫‪disebut di dalam kitabnya Ighathat al-Lahfan‬‬
‫فإن قيل ‪ :‬كان ذلك وعداً ‪ .‬قلنا ‪ :‬نعم ‪ ،‬والهبة المعلقة بالشرط وعد ‪،‬‬
‫وكذلك فعل النبي صلى هللا عليه وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من‬
‫مسك وقال ِلم سلمة ‪ :‬إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من‬
‫مسك وَل أرى النجاشي إَل قد مات وَل أرى هديتي إَل مردودة فإن‬
‫ردت علي فهي لك ‪ .‬وذكر الحديث ‪ .‬رواه أحمد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬


Rasulullah SAW telah menghantar kepada AlNajasi (Raja Habsah) hadiah wangian kasturi,
dan baginda berkata kepada Umu Salamah:
“Sesungguhnya aku telah hadiahkan kepada
Al-Najasi kain pakaian dan wangian kasturi,
tetapi aku perpendapat dia sudah meninggal
dunia. Aku juga merasakan bahawa hadiahku
akan dikembalikan semula kepadaku.
Sekiranya hadiah tersebut kembali kepadaku,
hadiah itu akan menjadi milikmu.”
Musnad Ahmad bin Hanbal, Bab hadith Ummu Kalsum binti
Uqbah Ummu Hamid, Juz 6, ms 404, no 27317
Pendapat yang hampir sama dengan
pandangan Ibn Qayyim di atas, Dr. Ali alNadawi menyebut satu kaedah fiqh:
"‫ "المواعيد بصورة التعاليق تكون الزمة‬
 Maksud: “Janji janji dalam bentuk ta‘lik
adalah mengikat (binding)”.


Dr. Ali Ahmad al-Nadawi, Jamharat al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah fi alMu’amalat al-Maliyyah, Riyad: al-Rajhi Bank, 2000,jilid 1, ms.585.




Ia bukan mu’awadah. Dengan itu gharar atau
ketidaktentuan samada akan diperolehi hibah
ataupun tidak atau berlakunya syarat yang
dita‘likkan ataupun tidak boleh dimaafkan.
Ia hanya mengikat apabila syarat syarat
berlaku/dipenuhi.
Ia bukan ta‘lik kepada akad mu’awadah.
Hibah mu‘allaqah adalah seperti janji dari
sebelah pihak. Janji untuk memberi hibah.
Bukannya janji untuk kontrak mu’awadah
(melakukan jual beli) pada masa hadapan.




Hibah mu’allaqah tidak boleh digunakan untuk tujuan
yang bercanggah dengan Syara’ atau haram seperti hilah
kepada riba contohnya,”sekiranya pulangan keuntungan
Mudharabah/wakalah bi al-istihmar kurang daripada
kadar yang dijangkakan, saya berjanji akan memberikan
hibah untuk mencukupkannya.
Hibah mu‘allaqah tidak boleh dijual beli kepada pihak
ketiga.
Tidak bercanggah dengan muqtada hibah seperti tamlik
ala wajh al-ta‘bid pemilikan tidak bertempoh. Sekiranya
permilikan hanya bertempoh, maka ia dianggap sebagai
pinjam.
Hibah boleh dita‘likkan dengan selepas kematian pemberi
hibah, dan ia akan mengambil kukum wasiat, tetapi wasiat
tidak boleh diberikan kepada pewaris.

suatu cara perniagaan alternatif yang berkaitan dengan pemasaran
yang dilakukan melalui banyak tingkat.

Dikenali dengan istilah upline dan downline.



Pokok utama dari perniagaan MLM ini digerakkan dengan jaringan
sama ada yang bersifat vertikal (atas ke bawah) mahupun horizontal
(kiri ke kanan), ataupun gabungan keduanya.
Ia merupakan sistem promosi atau jualan barangan dan
perkhidmatan yang baru, berbeza dengan bentuk perniagaan
tradisonal yang menjual produk atau perkhidmatan di premis
tertentu. Malah, ia dipromosikan oleh individu yang dilantik menjadi
pengedar atau ejen.
Setiap ahli yang menyertai perniagaan tersebut mempunyai target
yang perlu dicapai bagi mendapatkan ganjaran yang ditawarkan.

Mengandungi unsur skim piramid

Mengandungi Unsur Penipuan, Penindasan,
Manipulasi dan Eksploitasi Dalam Pelan Pemasaran
dan Pelan Pemberian Insentif

Mengandungi Unsur Paksaan

Mengandungi Unsur Pembaziran

Menjanjikan Keuntungan Tetap Tanpa Usaha

Mengandungi Unsur Syubhah

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam
Malaysia Kali Ke-72 yang bersidang pada
25-26 Februari 2006 memutuskan :
"Konsep, struktur dan undang-undang
perniagaan multi-level marketing (MLM)
yang diluluskan oleh Kerajaan adalah harus
dan tidak bercanggah dengan konsep
perniagaan Islam".

Statistik tahun 2003 menunjukkan industri
MLM Malaysia mencatatkan jualan RM4 bilion
dan lebih dari tiga juta rakyat Malaysia
terlibat dalam urus niaga MLM.
(a) Pelan Pemasaran Berbilang Tingkat (Multi-
Level Marketing Plan/MLM)
(i) Syarikat akan mengambil atau melantik individu
sebagai peserta untuk menjual barang atau
perkhidmatan syarikat.
(ii) Peserta yang berkenaan akan melantik individu
lain bagi membentuk rangkaian di bawahnya
(downline) untuk menjual barang atau
perkhidmatan syarikat. Proses pengambilan
peserta baharu boleh diteruskan sehingga satu
peringkat yang munasabah.
(iii) Setiap peserta akan mendapat komisen,
bonus atau faedah ekonomi lain daripada jualan
peribadi dan jualan ahli atau pengedar di bawah
rangkaian atau dalam kumpulannya (over-riding
bonus).
(b) Pelan Pemasaran Satu Tingkat (Single Level
Marketing Plan)
(i) Syarikat akan melantik atau menaja
wakil atau ejen jualan dan membayar gaji
atau komisen atau gabungan gaji dan
komisen atas jumlah jualan yang dibuat.
(ii) Wakil atau ejen jualan berkenaan tidak
dibenarkan untuk melantik atau menaja
wakil atau ejen jualan lain.
(c) Jualan Melalui Pesanan Pos (Mail Order)

Jualan barang atau perkhidmatan yang
dijalankan oleh seseorang, sama ada
secara sendiri atau melalui mana-mana
orang yang diberi kuasa melalui pos.
1)Berdaftar
dan
mempunyai
lesen
5)Tujuan menjadi
peserta
2)Kontrak jualan
langsung secara
bertulis
6)Akad dalam
perniagaan
jualan langsung
9)Kriteria
produk
10)Harga
produk
13)Program
Latihan
14)Polisi beli
balik / bayar
balik
3)Tempoh
bertenang
4)Yuran keahlian
pada kadar
minimum
7)Prinsip saling
redha-meredhai
8)Keistimewaan
peserta
11) Pemberian
Insentif
12)Perlantikan
Prod
penasihat
syariah
15) Penarikan diri
peserta

Mengandungi unsur skim piramid

Mengandungi Unsur Penipuan, Penindasan,
Manipulasi dan Eksploitasi Dalam Pelan Pemasaran
dan Pelan Pemberian Insentif

Mengandungi Unsur Paksaan

Mengandungi Unsur Pembaziran

Menjanjikan Keuntungan Tetap Tanpa Usaha

Mengandungi Unsur Syubhah



Individu mesti sentiasa peka dan berhati-hati
dengan setiap apa yang dikatakan oleh ejen.
Adakah ia relevan atau tidak?
Adakah produk itu berbaloi dengan harga
yang dibeli serta adakah ia memenuhi
keperluan hidup?
Sebagai pelajar, wang pembiayaan pengajian
perlu disimpan/dilabur dengan pelaburan
yang berhemah dan patuh Shariah.

similar documents