Batole - socializace

Report
Škola:
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Označení:
CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov26
Autor
Mgr. et Mgr. Jitka Nováková
Vzdělávací obor:
Psychologie
Tematická oblast:
Vývojová psychologie
Téma:
Batole - socializace
Určeno pro:
2. ročník středních pedagogických škol
Vytvořeno dne:
31. 8. 2013
Klíčová slova:
separační reakce, vztahy k druhým dětem, paralelní hra, autonomie, fáze
prvního vzdoru, negativismu
Metodický popis:
rozsah 1 vyučovací hodina;
prezentace obsahuje výklad vývoje v období batolete, na konci je zpětná
vazba, zda žáci tématu porozuměli a zařazení do periodizace lidského
věku
Batole
mladší batole 1-2 roky,
starší batole 2-3 roky
socializace
• dítě je stále silně závislé na matce a blízkých
členech rodiny, i krátkodobé odloučení
vyvolává často prudké separační reakce;
• nucené delší separace od rodiny mohou
nepříznivě ovlivnit celý další osobnostní vývoj;
separace
1) fáze protestu – dítě křičí a volá
matku,
čeká na základě své předchozí
zkušenosti, že přijde, když ji bude
dost vytrvale volat;
separace
2) fáze zoufalství – dítě postupně ztrácí naději na
přivolání matky,
křičí méně a odvrací se od okolí ve stavu hluboké
stísněnosti;
odmítá stále navázat kontakt s druhými, kteří se
mu snaží pomoci, odmítá i hračky,
často leží typicky s hlavou zabořenou do podušek;
separace
3) fáze odpoutání od matky – dítě potlačí
postupně své city k matce,
je schopno se připoutat k jinému dospělému,
najde-li někoho, kdo mu mateřskou péči
nahrazuje,
jinak ztrácí svůj vztah k lidem a upoutává se spíše
na věci;
• rozšiřuje se okruh sociálních vztahů, zejména
uvnitř širšího rodinného společenství;
• většina dětí si utvoří diferencované vztahy
k matce, otci, starším sourozencům,
prarodičům atd. a krátké odchody matky proto
snáze snáší, jsou-li přítomni jiní členové
rodiny;
• dítě si pozvolna vytváří svou roli v rodině, tj.
jedná podle očekávání druhých a samo
očekává určité odpovědi na své požadavky a
projevy;
• reakce žárlivosti vyvolává narození mladšího
sourozence, při rozumné výchově v rodině
tato reakce bývá krátká nebo je postupem
času nahrazována pozitivnější interakcí;
• 2.,3. rok je období výrazného
osamostatňování; dítě se naučí stále
dovedněji pohybovat, dosahovat na věci i
mimo přímý dosah (např. si stoupne na židli),
nové sociální dovednosti;
• kolem 2 let začíná většina dětí navazovat
vztahy k druhým dětem svého věku, i když
tyto vztahy i za nejpříznivějších okolností
zůstávají dlouho ve stínu vztahů k dospělým;
•
•
•
•
rozvíjí se konstrukční hry (stavění kostek),
funkční hry (skákání, běhání),
symbolické hry (klacík jako puška) i
úkolové hry (na obchod);
• ve společnosti druhých dětí převažuje zprvu
hra paralelní (kolem 2 let) – děti si hrají vedle
sebe stejným způsobem,
• teprve ve třetím roce začíná mít hra stále
častěji ráz spolupráce či soupeřivosti,
objevuje se hra kooperativní – děti si rozdělují
úkoly či role;
• nově získaná autonomie s sebou přináší fázi
prvního vzdoru neboli fázi negativismu
• projevuje se někdy jen slovy (na všechno říká
ne), jindy odmítáním plnit příkaz, někdy až
výbuchy zlosti;
• následek uvědomění si dítěte, že vůbec existuje
možnost neposlechnout;
• negativismus i snaha o stále větší
samostatnost dítěte naznačují, že si dítě v této
době již zřetelně uvědomuje sebe sama jako
autonomního jedince;
• negativismu se nemůže čelit rozumovými
argumenty nebo trestem, ale nejlépe
odvedením pozornosti;
vývoj sebepojetí na základě utváření vztahu
dítěte k matce (Margareta Mahlerová)
•
•
•
•
•
•
1) období normálního autismu
první měsíc;
2) normální symbióza
2. - 4. měsíc;
3) fáze separace – individuace
od 4. měsíce do 3 let
a) subfáze diferenciace (4. – 10. měsíc)
• odlišování matky od druhých lidí, separační úzkost;
3) fáze separace – individuace
b) subfáze procvičování (10. – 16. měsíc)
• aktivní vzdalování se od matky, vracení se pro
získání jistoty (odlišení od matky a upevnění
vztahu k ní);
• nárůst separační úzkosti, dítě vyžaduje
neustálou blízkost matky;
• nucená separace vede ke stagnaci či regresi ve
vývoji dítěte;
3) fáze separace – individuace
c) subfáze navazování přátelských vztahů (16. –
25. měsíc)
• intenzivnější navazování vztahů k řadě lidí;
• ve vztahu k matce ambivalence (trvalá
přítomnost vs. negativní až hostilní pocity);
• nucená separace má stále ještě výrazný
regresivní vliv na dítě
3) fáze separace – individuace
d) subfáze individuace nebo stálosti objektu
(25. – 36. měsíc)
• obraz matky je internalizován, „dobré“ i
„špatné“ vlastnosti matky integrovány;
• dítě začíná fungovat samostatně;
• zrození psychologického já;
• děti si hrají samy, kolem 3 let schopny snášet
přiměřeně dlouhé separace;
otázky
???
• co ukazuje negativismus v období batolete
• uvědomění si vlastní autonomie
• když jde o fázi prvního vzdoru, kdy asi bude další
• období puberty
• jak se nazývá hra batolete mezi dětmi (okolo 2 let)
• paralelní, vedle sebe
otázky
???
• jaký je hlavní úkol kojeneckého období
• pocit základní důvěry
• jaký je hlavní úkol batolecího období
• vytvoření autonomie
• jaký je klíčový vztah kojeneckého období
• dítě – matka
• jaký je klíčový vztah batolecího období
• dítě – matka
periodizace lidského věku
•
•
•
•
•
•
•
•
prenatální období
kojenecké období
batolecí období
předškolní období
mladší školní období
adolescence
dospělost
stáří
periodizace lidského věku
•
•
•
•
•
•
•
•
početí – narození
1. rok života
1. měsíc
1-3 roky
1-2 roky
2-3 roky
3-6 let
6-11 let (1.- 5. ročník ZŠ)
•
•
•
•
•
•
•
•
prenatální období
kojenecké období
novorozenec
batolecí období
mladší batole
starší batole
předškolní období
mladší školní období
Použité zdroje
VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál,
Praha 2000. ISBN 80-7178-308-0
LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová
psychologie, Grada, Praha 1998. ISBN 80-7169195-X
osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS
MU Brno
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty
vlastní originální tvorbou autora.

similar documents