kgik2

Report
A fogyasztói döntések elmélete
Eredetileg értékelmélet
•
•
•
•
•
Az értéket a hasznosság határozza meg
Az értékparadoxon feloldása
A hasznosság a mennyiség függvénye
Csökkenő határhaszon elve
Az 1870-es években egymástól függetlenül
dolgozták ki S. Jevons, L. Walras, K. Menger
Összhaszon és határhaszon
Elfogyasztott
jószágegység
(Q)
Összhaszon (TU)
Határhaszon
(MU=TU/Q)
1
80
80
2
130
130 - 80=50
3
160
160-130=30
4
180
180-160=20
5
190
190-180=10
6
195
195-190= 5
7
197
197-195= 2
3
Csökkenő határhaszon
TU
öszhaszon
Telítettségi pont
TU
TU=f(q)
MU
Q
q1
Ahol TU max. ott MU =0
határhaszon
MU (q) = d TU(q) / dq
q1
MU
Q
4
Kardinális elmélet
1. A hasznosság mérhető,
2. A mérés tőszámokkal történik, ezek
kifejezik a hasznosság fokát
3. A termék hasznossága nem függ más
termékektől
Hermann Heinrich Gossen (1810-1858)
Gossen I. tv: (csökkenő határhaszon elve): az egymást
követő pótlólagos jószágegységek elfogyasztásakor a
teljes haszon egyre kisebb mértékben nő.
Feláldozott haszon = Nyert haszon: fogyasztói optimum
Előnykiegyenlítődés elve: a fogyasztását optimalizálni
kívánó fogyasztó összhasznát mindaddig növelheti,
ameddig fogyasztási szerkezetének átrendezésével
nyert haszna nagyobb a feláldozott haszonnál.
6
Alfred Marshall (1842-1924)
• Marshall fogalmazta meg a mai
egyensúlyelmélet alapelemeit,
megalapozta a napjaink
mikroökonómiájában is
uralkodó elemzési elveket.
• A XX. századi közgazdaságtan
több kiváló képviselőjét is
tanította.
• 1890. Principles of Economics
7
Marshall-kereszt
Price
Supply
A piac modellje: a keresleti
és kínálati függvény egy
koordináta rendszerben
ábrázolva
Az olló példa
Pe
Demand
Qe
Quantity
8
Az egyéni keresleti görbe levezetése
• Növekvő mennyiség esetén az ár csökken
• Visszavezeti Gossen I. törvényére
MU x
 PX
MU M
• Ha a mennyiség nő, MU csökken, ha a pénz
határhaszna konstans az ár csökken
• De! Giffen paradoxon
A piaci keresleti görbe
px
100
„A” fogyasztó egyéni
keresleti görbéje
„B” fogyasztó egyéni
keresleti görbéje
50
összpiaci keresleti görbe:
az egyéni keresletek
összessége
30
10 20 25
45
x
Optimális fogyasztói döntés több termék esetén
MU a MU b

Pa
Pb
MUa MUb

 MUM
pa
pb
Gossen II. tv.: A fogyasztó akkor költi el optimálisan a jövedelmét, ha az
egy pénzegység által nyerhető határhaszon bármelyik termékre nézve
ugyanakkora.
11
Ordinális elmélet
1. A hasznosság mérése nem lehetséges, nem
is szükséges,
2. A fogyasztó legyen képes összehasonlításra
és rangsorolásra (preferenciák)
3. Jószágkosarakat hasonlít össze
A fogyasztói magatartás
•
A fogyasztó célja:
A fogyasztásból származó hasznosságérzet,
-vagyis a szükségletkielégítés fokának maximalizálása!
• A racionális fogyasztó tehát cselekedeteivel
haszonmaximalizálásra törekszik!
Preferencia relációk
• Szigorúan preferált:
A(x1, y 1 )  B(x2, y 2 )
• Gyengén preferált :
A(x1, y 1 ) B(x2, y 2 )
• Közömbös:
A(x1, y1 )  B(x2, y2 )és B(x2, y2 )  A(x1, y1 )
14
A preferenciarendezés axiómái
• Teljesség: minden kosarat képes értékelni
• Reflexivitás: két teljesen egyforma kosár közömbös
• Tranzitivitás: AB és BC, akkor AC. Ez a követelmény
feltételezi a fogyasztó racionalitását
• Gyenge axióma: Dominancia elve: a több az jobb (a
fogyasztó telhetetlen)
15
•
•
A közömbösségi görbék
A közömbös kosarak (pl: A, B és C) adják a közömbösségi
görbét.
A közömbösségi görbe (azonos hasznosságú
jószágkombinációk): a fogyasztó számára egymással
közömbösségi viszonyban álló jószágkosarak
(termékkombinációk) mértani helye a fogyasztói térben.
– Azonos hasznosságú pontok
– Nem metszhetik egymást (tranzitivitás követelménye)
– Minél távolabb = annál preferáltabb
Y
X
16
Közömbösségi görbe
• Azon pontok mértani helye, amelyek
egymással közömbösségi viszonyban álló
jószágokat/fogyasztói kosarakat jelöl (két
U2 U3 U4
dimenzióban)
U
1
y
U növekedésének
iránya
0
x
17
Jól viselkedő közömbösségi görbék jellemzői
• Negatív meredekségű (a dominancia elve)
• Origóra konvex ( az átlagot preferálja a
szélsőségekkel szemben)
• Végtelen sűrűségű (folytonos hasznossági
függvény)
18
Qy
jobb cipő
u3
u2
Qy
u
u33
u
u2
2
u1
üzemanyag
Qy
zsemle
Különleges alakú közömbösségi görbék
u3
u2
u1
u
u11
kifli
Qx
a)
tökéletesen helyettesítő
bal cipő
b)
tökéletesen kiegészítő
Qx
napernyő
Qx
c)
tökéletesen semleges
19
A hasznossági függvény
U=f(X,Y)
U
B
UB
hasznossági
pontok
A
Y
UA
X
YB
YA
XA
XB
Egy kétváltozós hasznossági függvény és
közömbösségi görbék
Koppány Krisztián, SZE 2005
Helyettesítési ráta
• Azonos közömbösségi görbén a
y
A
fogyasztó elmozdul egyik
kosárból (A) a másikba (B)
y
• Mekkora mennyiségű y
x
termékről kell lemondani, hogy
valamennyi x termékből többet 0
fogyasszon
 y
RS 
• Differenciahányados – szelő
x
meredeksége
B
x
22
Helyettesítési határráta –
• Azonos közömbösségi görbén a
y
fogyasztó végtelenül kicsiny
elmozdulás
y
• Differenciálhányados – pontban
vett meredekség
MRS  lim
x0
 y
x
E
x
0
x
23
A helyettesítési ráta nagysága
U ( x , y )
MU x 
x
U  x  MU x
MU y 
U ( x, y )
y
U  y  MU y
x  MU x  y  MU y  0
x  MU x  y  MU y
MU x
y y


 RS
MU y
x x
A fogyasztói modell feltevései és adottságai
• kéttermékes modell: x és y termék
• korlátozó feltétel
– adott a két termékre költhető pénzmennyiség (I, income)
– adott mindkét termék ára (px, py)
– a költségvetési halmaz és a költségvetési egyenes (elviekben
mindkét termék végtelenül osztható)
• célfüggvény
– a fogyasztó célja a két termék fogyasztásából származó
hasznosságérzet maximalizálása
– a hasznossági függvény, U (x,y)
Költségvetési egyenes
• Azon pontok mértani helye, amelyek a
jövedelemből vásárolható maximális
jószágokat/fogyasztói kosarakat
I  px * x  p y * y
• I jövedelem
• px x termék ára
• x x termék mennyisége
• p y y termék ára
általánosan
• y y termék mennyisége
26
Költségvetési egyenes jellemzői
• Általános alakja
• Rendezve
• Meredeksége
I  px * x  p y * y
px
I
y   *x
py
py
px

py
árarány
27
Az optimális választás meghatározása
geometriai úton
px
MRS 
py
y
D
E
A
yopt
B
U2
C
xopt
U1
U0
x
Optimális fogyasztói döntés
• Határhaszon arányok= árarányok
MU x Px

MU Y PY
Költségvetési egyenes elmozdulása 1
y
Jövedelem változik
(növekszik)
I3
I1  I 2  I 3
I2
I
y
py
I1
0
I
x
px
x
30
Költségvetési egyenes elmozdulása
2
y
x termék ára változik
(növekszik)
px1  px2  px3
I
y
py
0
I
x
px3
I
x
px2
I
x
px1
x
31
Optimalizálás jövedelem
növekedésnél
y
Jövedelem változik
(növekszik)
I3
I2
I
y
py
ICC
I1
0
x1 x2
x3
I
x
px
x
32
Optimalizálás, ha az egyik termék
ára növekszik
y
x termék ára változik
PCC
0
x3
x
I
px3
x2 x1
x
I
px2
x
I
px1
x
33
Engel görbe
I3
y
ICC
I2
I1
0
I I3
Engel..görbe
I2
x
I1
0
x1 x2
x3
x
34
Inferior jószág Engel-görbéje
Pl. szalonna
Luxus cikk Engel-görbéje
Pl. kaviár
I
I
Q
Q
a
a
Normál jószág Engel-görbéje
Pl. ruházat
I
Q
a
35
Egyéni keresleti görbe levezetése
y
PCC
I1
px
0
px1
Keresletigörbe
px 2
px 3
0
x1 x2
x3
x
x
36
Árváltozás hatásának felbontása
• Teljes árhatás: az árváltozás miatt bekövetkező
keresletváltozás (a keresleti görbe mutatja)
• Helyettesítési hatás: az árarány változás miatt
bekövetkező keresletváltozás
• Jövedelmi hatás: a reáljövedelem változása miatt
bekövetkező keresletváltozás
• Teljes árhatás= helyettesítési hatás + jövedelmi hatás
Reáljövedelem értelmezése
• Hicks-féle: az árváltozás után az eredeti
hasznossági szint elérésekor nem fog változni
a reáljövedelem
• Slusky-féle: nem változik a reáljövedelem, ha
az árváltozás után az eredeti jószágkosár
megvásárolható

similar documents