LUCEMBURKOVÉ

Report
POSLEDNÍ
LUCEMBURKOVÉ
4. třída
Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná
VY_32_inovace/6_333
12. 6. 2012
Anotace:
Prezentace panovnících z rodu Lucemburků – Václav IV, Zikmund Lucemburský
Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru podstatné věci zopakují
a udělají zápis.
Jazyk:
Český jazyk
Očekávaný výstup:
Žák se orientuje v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti
Speciální vzdělávací potřeby:
Žádné.
Klíčová slova:
Výclav IV, Zikmund Lucemburský
Druh učebního materiálu:
DUM - Prezentace doplněná výkladem
Cílová skupina:
Žák
Typická věková skupina:
10-12 let (4. ročník)
VÁCLAV IV.
Karlu IV. a Anně Svídnické se nástupce na trůně, syn Václav, narodil v roce 1361.
Karel mu věnoval všestrannou péči, snažil se mu zajistit moc i vynikající postavení.
Už ve dvou letech ho nechal korunovat českým králem a ve věku patnácti let
římským králem.
Král Václav IV ovšem neměl takové
schopnosti jako jeho otec. Byl
nerozhodný, často problémy neřešil,
ale odkládal, měl často záchvaty
vzteku a proto měl i mnoho
nepřátel. Šlechta se ho přestala bát
a v českých zemích začala panovat
podle svého. Zesílilo utiskování
poddaných, narůstaly spory pánů
se zemany, v celé zemi se začala
šířit neustávající drobná válka.
Král před vladařskými povinnostmi často utíkal
na lov, nebo mezi pražské měšťany. Jeho
nedůslednost ho připravila o korunu
římskoněmeckého krále.
Velké množství obyvatel
v té době umíralo na
nemoc zvanou mor, po kraji
řádily tlupy zlodějů
a loupeživých rytířů.
Mor byla smrtelná choroba nazývána také
černá smrt. Zasáhla celou Evropu
a zahynulo při ní až třetina obyvatel Evropy
(odhadem až 34 mil. lidí). Mor se rychle
šířil kvůli nezdravému prostředí
středověkých měst, kde se odpadky
i lidské výkaly nacházely volně na ulici.
Václav IV. stále častěji
propadal depresím a pocit
vlastní bezmocnosti utápěl
v alkoholu. Doma prudce
narůstalo husitské hnutí.
Zlomený Václav umírá
v Kunraticích u Prahy po
záchvatu mrtvice. S žádnou
ze svých manželek
(Johannou Bavorskou
a Žofií Bavorskou) neměl
děti, zemřel tedy bez
dědice.
ZIKMUND LUCEMBURSKÝ
Po smrti jeho bratra Václava IV. roku 1419 se Zikmund stal právoplatným
dědicem české koruny. Propukly však husitské války a i když byl Zikmund
korunován českým králem, husité jeho volbu neuznali a za krále ho nechtěli.
Až po letech vyčerpávajících husitských válek došlo v zemi k dohodě.
Rok po jeho přijetí na český trůn
však Zikmund zemřel bez
mužského nástupce. Jeho smrtí
roku 1437 rod Lucemburků
vymřel po meči.
ŠELMA RYŠAVÁ
Zikmund Lucemburský
je nechvalně znám
pod přezdívkou
„šelma ryšavá“. Vždy
vystupoval proti
husitství. Většina
českého národa ho
nikdy za svého krále
nepovažovala
a neodpustila mu
jeho díl viny na smrti
Jana Husa.
LUCEMBURKOVÉ
Václav IV.
Jan Lucemburský
Karel IV.
Zikmund Lucembruský.
POUŽITÉ ZDROJE:






Černá smrt. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-10]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Smallpox01.jpg
Zikmund Lucemburský. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-10]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pisanello_-_Portrait_of_Emperor_Sigismund_of_Luxembourg_-_WGA17873.jpg?uselang=cs
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-10]. Dostupné z:
http://www.google.cz/imgres?q=v%C3%A1clav+IV&hl=cs&biw=1600&bih=768&tbm=isch&tbnid=Hdj6kLyvNg9s6M:&imgrefurl=http://gop.pilsedu.cz:8
080/redakcni_systemy/wiki/index.php/Karel_IV.&docid=8F2vFN2dj8QMEM&imgurl=http://gop.pilsedu.cz:8080/redakcni_systemy/wiki/images/b/bd/
Kareliv.gif&w=322&h=432&ei=PbUT_GcCJHUsgb74vDMDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1071&vpy=147&dur=1972&hovh=260&hovw=194&tx=116&ty=150&sig=1154214801932165
32701&page=1&tbnh=127&tbnw=95&start=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:8,s:0,i:120
Václav IV. In: Osobnosti z historie i současnosti: osobnosti tuv [online]. [cit. 2012-06-10]. Dostupné z:
http://www.osobnostituv.estranky.cz/fotoalbum/vaclav-iv.-lucembursky-1361/2.-.html
Václav IV. Referáty a testy: Historie Česka [online]. [cit. 2012-06-10]. Dostupné z: http://referaty-testy.webnode.cz/historie-ceskychzemi/lucemburkove/vlada-vaclava-iv-/
Vláda Václava IV. Referáty a testy: Historie Česka [online]. [cit. 2012-06-10]. Dostupné z: http://referaty-testy.webnode.cz/historie-ceskychzemi/lucemburkove/vlada-vaclava-iv-

similar documents