Barnet och språket

Report
Det vi vet
Barn utvecklar språk; talat-, skrift-, kroppsoch teckenspråk i samspel med sin omgivning
och möten med den andre
Några begrepp
• Literacy/litteracitet-läsande och skrivande som
sociala aktiviteter. Literacy utvecklas genom
möten med olika sorters texter i olika
sammanhang
Text-vidgat textbegrepp; skriven, visuell, rörlig,
digital……..dans, drama numera pratar vi allt mer
om multimodala uttrycksformer
• Meningsskapande; att göra världen begriplig, att
konstruera och skapa mening
Lpfö 98, reviderad 2010
utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och
begrepp samt sin förmåga att leka med ord,
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor,
argumentera och kommunicera med andra
Barns språkliga och kommunikativa
utveckling
Nuvarande mål
Förtydligade mål
Förskolan ska sträva efter att varje
barn
Förskolan ska sträva efter att varje barn
..utvecklar sin förmåga att lyssna,
berätta, reflektera och ge uttryck för
sina uppfattningar..
..utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och
ge uttryck för egna uppfattningar och försöker
förstå andras perspektiv..
..utvecklar ett rikt och nyanserat
talspråk och sin förmåga att
kommunicera med andra och att
uttrycka tankar, och..
..utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och
begrepp samt sin förmåga att leka med ord,
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor,
argumentera och kommunicera med andra..
..utvecklar intresse för skriftspråk samt
förståelse för symboler och deras
kommunikativa funktioner, och..
..utvecklar sitt ord- och
begreppsförråd och sin förmåga att
leka med ord, sitt intresse för
skriftspråk och för förståelsen av
symboler samt deras kommunikativa
funktioner.
..utvecklar intresse för bilder, texter och olika
medier samt sin förmåga att använda sig av,
tolka och samtala om dessa...
Språkpyramiden
avancerad
utbyggnad
bas
Språkliga basen
•
•
•
•
•
språkets ljudsystem
böjningsmönster
syntax
basordförråd ca 8-10 000 ord
förmåga att berätta enkla berättelser
”Språkanvändning”
barn pekar, och petar i sprickor och använder
sina kroppar
barn pratar för sig själva
barn leker
barn härmar
barn urskiljer bilder på skärmen
barn sjunger
Från början en stor språklig kompetens som vi
måste stödja.
Föreställningar om hur barn är
• Bristdiskursen; språkets roll och makt
• Kompetensdiskursen,
Att utmana våra diskurser!!
Kompetensdiskursen
• Barn som aktiva, sociala aktörer. Barn
påverkar sin omgivning gm sitt sätt att vara
och gm sina aktiviteter.
• Barn sätter spår – var? när? hur? Vilka?
• Kompetensdiskursen synliggör barn som
subjekt.
• Vuxnas ansvar och roll: kulstötare - surfare
Bristdiskursen
• Fokus riktas mot allt barnet ännu inte kan och
vet.
• Tanken om universella och generella
utvecklingssteg
•
(Johannesson, Sandvik 2002)
Dokumentationen som ett redskap
Pedagogisk dokumentation för att försöka
förstå vilka strategier och vägar barn har för
att nå kunskap och förstå världen.
Genom att vara nyfikna på det barnet gör, vill
göra eller pratar med varandra eller med
pedagogerna om.
Pedagogen
- skapa ”offentliga rum” för kommunikation och
lärande i förskola, fth och skola
- språka innehåll trygghet
- att försöka och förstå vad som pågår/ gm
pedagogisk dokumentation och att föra
arbetet/projektet vidare
Språka
Skärmen
påverkar vårt sätt att skriva och läsa
Hur vi använder multimodala texter i skola/fsk
”…barnen är redo för den nya medievärlden men man kan fråga
sig om förskolan/skolan är mogen för skärmtexterna?” (Axelsson m
fl, 2009)
Pedagogens roll – hänga med och försöka begripa – inte
moralisera
innehåll
• Det som är angeläget
• Det som berör
• Utgå från barns perspektiv och förstå
skillnaden mot ett barnperspektiv
• Pedagogens roll – ”lyssna” för att försöka
fånga det
trygghet
• En absolut förutsättning för att ”komma ut”
• För att våga, vilja och kunna tappa fotfästet –
bokstavligt och bildligt
• Pedagogens roll – vara lyhört bestämd och
tydlig

similar documents