Document

Report


Ruminantlar (geviş getirenler), tek mideli hayvanların
sindiremediği besin maddelerini retikulorumende bulunan mo
populasyonu sayesinde sindirebilmektedir.
Ruminantlarda; rumen, reticulum, omasum ve
abomasum’dan oluşan 4 bölmeli bir mide yapısı bulunur.

Rumende yer alan mikroorganizma tipleri
›
›
›
›
›
›

Bacteria
Archaea
Protozoa
Fungi
Mycoplasma
Bacteriyofajlar
Populasyondaki önemli çeşitlilik
› Geleneksel kültür teknikleri
 Bacteria: 22 Genus ve 68 tür
 Protozoa: 6 Genus and 15 tür
 Fungi: 3 Genus ve tür

-

-

-
Bakteriler;
Kok, çubuk, kokobasil ve spiral şekillilerdir.
Çoğunluğunu Anaerovibrio lipolytica, Bacteroides ruminicola gibi
gram (-) bakteriler ve Ruminococcus amyloplilus, Streptococcus
bovis gibi proteolitik bakteriler oluşturur.
Protozoonlar;
Kamçılılar (Mastigophora) ve siliatlardan (Ciliophora) oluşur.
Çoğu, anaerobik ve proteolitik özelliktedirler.
Protein kaynağı olarak bakterileri tüketir ve lipid hidrolizinde rol
alırlar.
Karbonhidratları bünyelerine alarak ani pH düşüşlerini önlerler.
Mantarlar;
Azotlu maddeleri aminoasitlere kadar parçalarlar.
Oksijeni yoğunlaştırıp, rumendeki anaerobikliği sağlarlar.
Neocallimastix trontalis, Piromyces communis (Chytiridiomycota)

Gerçek rumen mikroorganizmalarının
özellikleri;
› Anaerobik ya da fakültatif anerobik türleri vardır
› Rumende bulunan ya da diğer mikroorganizmalar
tarafından kullanılan son ürünleri üretirler
› Gerekli sayıları
 Bakteriyel türler
 >106/ml
› Gözle görülebilen organizmalar




1010 – 1011 bakteri/gm (%42-44 protein)
105 protozoa/gm (%55 protein)
105 fungi/gm
109 bakteriyofaj/gm
› Geleneksel tekniklerdeki problemler
 Bakteriler (Kültür teknikleri)
- Partikül bağlı bakteriyi ayırmak zordur
- Gözle görülebilir olanları sayamamak, bölünmeyen
hücreler
- Koloniler hücre kümeleri tarafından meydana
getirilirler
- Bazı türleri petride büyütememek
 Protozoa
- Kemotaksi
- Küçük türlerin dilüsyonu
› Geleneksel
 Morfoloji




Şekil
Boyut
Gram – /+
Gruplar
 Enerji kaynağı
 Fermantasyon son ürünleri
 Özel besin gereksinimleri
› İmmunolojik
› Moleküler
 RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphisms)
 16s RNA sekans analizi
 PCR (Polymerase Chain Reactions)

Selülotik bakterilerin; hemiselülolitik (Prevotella ruminicola),
pektinolitik (Fibrobacter succinogenes ), amilolitik
(Streptococcus bovis) türleri olup, fermantasyon son ürünleri;
› Sellobiyoz
› Asetik asit*
› Bütirik asit
› CO2*
› H2*
› Etanol*
› Suksinik asit*
› Formik asit
› Laktik asit
*Temel son ürünler
Normalde bulunmazlar;
diğer bakteriler tarafından kullanılırlar
› Metanogenik archaea
 Sınıfları
 Serbest yaşayan
 Methanomicrobiales sp.
 Methanosarcinales sp.
 Protozoa ile ilişkili
 Methanobrevibacter sp.
 Methanococcales sp.
 Metan üretimi mekanizmaları
 Asetat ya da metanol > CH4 + CO2
 CO2 + 4H2 > CH4 + H2O
 Formik asit + 3H2 > CH4 + 2H2O
 Etkileri
 Enerji atığı (% 5-6)
 Sera gazları
 ATP artışı ve mikrobiyal büyüme gereksinimleri
•Rumendeki protozoonlar
- Çoğu siliat
- Familyalar
• Isotrichidae (Holotrichs)
- Tüm vücut üzerinde siller
- Genuslar
* Isotricha
* Dasytricha
• Orphryscolidae (Oligotrichs)
- Ağız bölgesinde siller
- Genuslar
* Entodinium
* Eudiplodinium
* Epidinium
* Ophryoscolex
http://www.rowett.ac.uk/ercule/html/rumen_protozoa.html
Photos courtesy M. Rasmussen and
S. Franklin, USDA-ARS
Photos courtesy M. Rasmussen and
S. Franklin, USDA-ARS

Protozoa’nın
avantajları
› Selüloz sindiriminde artış
 Total selülloz sindiriminin
% 25-33’ü
 Mekamizmalar
 Bakterilerden daha mı
aktif?
 Bakteriye NH3 sağlar
 O2 ‘i uzaklaştırır
› Nişasta ve şekerlerin
daha yavaş
fermantasyonu
› Daha çok VFA üretimi
› konjuge linoleik asitin
(CLA) taşınımında artı
ve trans-11 (18:1) yağ
asidinin, duodenum et
ve süte transferi

Protozoa’nın
dezavantajları
› Rumen proteini devrinde
artış
 Protein kullanımı
etkisinde azalma
 Artan rumen [NH3] ü
› Artan CH4 üretimi
› Patojenik bakterilerin
daha çok virulent
strenlerinde gelişme

Rumen fungusları
› Türleri
 Neocallimastix frontalis
 Sphaeromonas communis
 Piromyces communis
› Ortaya çıkışı
 Doğumdan 8 – 10 gün sonra görülür
 Legümlere göre otlarda daha yaygın
 Sülfür ilavesiyle ilişkili olabilir
 Fonksiyon
 Lif sindirimi
› Doğumda rumende hiç bakteri yok
› Kuruluşun normal şablonu
Görülme
5-8 saat
Pik
4 gün
½ hafta
½ hafta
½ hafta
3 hafta
5 hafta
6 hafta
1 hafta
6-10 hafta
1 hafta
3 hafta
-
12 hafta
5-9 hafta
9-13 hafta
Mikroorganizmalar
E. coli, Clostridium welchii,
Streptococcus bovis
Lactobacilli
Laktik asit kullanan bakteriler
Amilolitik bakteriler
Prevotella-6 hafta
Selülolitik ve
Metanogenik bakteriler
Butyrvibrio -1 hafta
Ruminococcus - 3 hafta
Fibrobacter -1 hafta
Proteolitik bakteriler
Protozoa
Normal popülasyon
› Diyet
 Yüksek yem > Yüksek pH, selüloz, hemiselüloz, şekerler
> Yüksek selülolitik ve hemiselülolitik bakteriler
> Yüksek metanogenler
> Yüksek protozoa
 Yüksek konsanstrasyon> Düşük pH, yüksek nişasta
> Düşük selülolitik ve hemiselülolitik bakteriler
> Yüksek amilolitik bakteriler
> Düşük metanogenler
> Düşük protozoa, öncelikle oligotrikler
› Bufferlar
 Yüksek yem ile aynı
› Antibiyotikler
 İyonoforlar (Monensin, Lasalocid, Laidlomycin)
› Mikrobiyal inokülantlar

J.A. Patterson, ’’Rumen Microbiology’’, Encyclopedia of
Microbiology. Academic Press, New York Vol. 3, 623-542(1992)

A. V. Garipoğlu, B.Z. Sarıçiçek, ’’Rumen Bakterileri’’ OMÜ Zir.
Fak. Dergisi, 15(3): 131-137. (2000a)

J.B. Russell, J.L. Rychlik, ’’Factors That Alter Rumen Microbial
Ecology’’. Ege Üniv. Zir. Fak. Yayınları No:524. (1996)

similar documents