Dobra Widawa

Report
Zrealizowane projekty z zakresu
turystyki i sportu
Lokalna Grupa Działania
Dobra Widawa
Jarocin 2012
Plan prezentacji
1. O LGD Dobra Widawa.
2. Rozwój turystyki a LSR Dobrej
Widawy.
3. Zrealizowane projekty.
3.1. Stradomia Wierzchnia.
3.2. Noc Świętojańska.
3.3. Agroturystyka.
1. O Lokalnej Grupie Działania
Dobra Widawa
Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa jest
stowarzyszeniem powstałym na wypracowanym
partnerstwie trójsektorowym:
• sektora publicznego,
• sektora gospodarczego,
• sektora społecznego.
1. O Lokalnej Grupie Działania
Dobra Widawa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Długołęka,
Czernica,
Dobroszyce,
Oleśnica,
Dziadowa Kłoda,
Bierutów,
Syców,
Międzybórz
Wilków
1. O Lokalnej Grupie Działania
Dobra Widawa
Logo
Lokalnej Grupy Działania
DOBRA WIDAWA
2. Rozwój turystyki a LSR Dobrej
Widawy
Jednym z celów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dobra Widawa
jest rozwój turystki w regionie jako głównego czynnika
rozwijającego gospodarkę. Obszar LGD pomimo niewątpliwych
atutów związanych z położeniem w sąsiedztwie Wrocławia oraz
walorami krajobrazu, przyrody i ciekawej historii wykorzystuje je
w niewielkim stopniu. Stąd też działania LGD koncentrujące się na
wsparciu infrastruktury turystycznej, opracowaniu ofert, promocji
i działaniach aktywizujących markę Skarby Dobrej Widawy oraz
pokazywanie mieszkańcom obszaru Doliny Dobrej i Widawy, że
aktywność w tym obszarze może generować dochody i rozwijać
gospodarkę regionu. Mając na uwadze powyższe określono w LSR
Cel szczegółowy „Rozwój turystyki”. Realizacja działań w ramach
tego celu ma przyczynić się do powstania markowego produktu
turystycznego wyróżniającego region Dobrej Widawy.
3.1. Stradomia Wierzchnia
W 2010 roku gmina Syców złożyła do LGD projekt
dotyczący „Zagospodarowania terenu zalewu rekreacyjnego
w Stradomii Wierzchniej wraz z zakupem wyposażenia“.
3.1. Stradomia Wierzchnia
Obiekt początkowo miał charakter specjalistycznej szkółki
leśnej, która 10 listopada 1995 roku została przekształcona
w arboretum. Powstanie arboretum leśnego wiązało się ściśle
z realizowanym przez nadleśnictwo Syców „programem
zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej
drzew leśnych w Polsce na lata 1991-2010“. Sycowskie
arboretum jest obecnie największym w kraju obiektem tego
typu, bowiem jego powierzchnia wynosi 651,22 ha.
3.1. Stradomia Wierzchnia
3.2. Noc Świętojańska
LGD w ramach działań aktywizujących
społeczność lokalną organizuje cyklicznie
imprezę polegającą na popularyzacji czynnej
turystyki w regionie. Jest to połączenie rajdu
rowerowego oraz spływu kajakowego w czasie
Nocy Świętojańskiej.
3.2. Noc Świętojańska
3.3. Agroturystyka
Agroturystyka na obszarze Partnerstwa
Dobra Widawa jest jednym z kluczowych
elementów rozwoju i promocji turystyki.
Podlega ona ciągłemu rozwojowi i tworzy
szansę na aktywizację i poprawę sytuacji
ekonomicznej rodzin rolniczych z terenu
Dolnego Śląska.
3.3. Agroturystyka
•
•
•
•
•
•
•
•
Chrząstawa Mała (gm. Czernica)
Dębnik (gm. Wilków),
Kątna (gm. Długołęka),
Kiełczów (gm. Długołęka),
Nowica (gm. Dobroszyce),
Sadków (gm. Dobroszyce),
Zbytowa (gm. Bierutów),
Dobroszyce (gm. Dobroszyce).
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Lokalna Grupa Działania
Dobra Widawa

similar documents