Syksy13, Saara Launio, Kasvatuksen keinot rasisminvastaisessa

Report
Kasvatuksen keinot
Pedagogisia näkökulmia
rasisminvastaiseen työhön
Saara Launio
Rauhankasvatusinstituutti ry
Missä mennään?
• Koventunut asenneilmapiiri mediassa ja
politiikassa
• Näkyy myös nuorten keskuudessa: 10%
nuorista luokittelee itsensä rasistiksi (Souto,
2011)
• Syrjintätutkimusten mukaan yli puoli
miljoonaa suomalaista kokee vuosittain
tulleensa syrjityksi (Euroopan komissio 2008).
• -> vaatii kasvattajilta herkkyyttä ja rohkeutta
Koulun kasvatustehtävä
• Koulu sosiaalistajana: itsetunto ja sosiaaliset
taidot
• Lapset eivät välttämättä luonnostaan
käyttäydy hyväksyvästi ja kunnioittavasti
• Oppilashuolto ja yksilöohjaus tietenkin
olennaisessa roolissa, mutta normaalin
ryhmäopetuksen piirissä on myös valtava,
usein hyödyntämätön potentiaali näiden
teemojen käsittelyyn
Haasteita
• Asennekasvatus vain vahvistaa
vastakkainasettelua (indoktrinaation pelko)
• Positiiviset ennakkoluulot ja eksotismi
• Tiukat oppiainekohtaiset OPS-tavoitteet ->
opettajat kokevat että eivät ehdi käsitellä
”ylimääräisiä” asioita
• Asenteisiin vaikuttaminen on vaikeaa ja työlästä
• Ihmisyyden kysymykset haastavat opettajaa
tutkimaan omia asenteitaan ja luopumaan
oikeassa olemisesta
Kasvatuksen arvopohja
• ”… tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta,
väkivallattomuutta ja rauhaa edistäviä toimintamalleja”
(aihekokonaisuudet, OPS 2010)
• ”Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet,
tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden
säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen.
Ihmisoikeuksia määrittäviä asiakirjoja ovat YK:n
yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen
oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus.
Perusopetus kunnioittaa yhteisöllisyyttä,
vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien
kunnioittamista.” (arvopohja, OPS 2004)
Globaalikasvatuksella pyritään…
– … avaamaan ihmisten silmät ja mieli maailman
erilaisille todellisuuksille
– … herättämään heissä halu rakentaa
oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja
ihmisoikeuksia kunnioittavaa maailmaa
– … vaikuttamaan tietoihin, taitoihin ja asenteisiin.
(Maastrichtin globaalikasvatuksen julistus, 2002)
Globaalikasvatuksen kenttä
Ihmisoikeuskasvatus
Kehitys-kasvatus
Kasvatus
kestävään
kehitykseen
Monikulttuurinen
/ kulttuurien
välinen kasvatus
Kasvatus
rauhaan ja
konfliktien
ehkäisyyn
Maailmankoulu
• Globaalikasvatuksen tukipalvelu opettajille
• Tarjoaa materiaaleja ja koulutusta
• Yhdistää koulujen ja opettajien tarpeita ja
toisaalta kansalaisjärjestökentän toimijoiden
osaamista
• Toimii yhteistyössä kuntien kanssa
• Laaja verkkomateriaalipankki ks.
www.maailmankoulu.fi
Opettajien tarpeisiin vastaaminen
• Rasisminvastaista työtä voi integroida
monenlaisiin oppiainetavoitteisiin
• Kansalaisjärjestöt tuottavat sisällöllisesti ja
menetelmällisesti laadukasta globaalikasvatuksen
opetusmateriaalia, koulutuksia ja kouluvierailuja
(esim. Maailmankoulu-hanke)
• Historian opettajat tiedustelivat meiltä
ennakkoluuloja ja rasismia käsittelevää
materiaalia liittyen toiseen maailmansotaan:
Rasisminvastainen opetusmateriaali
• Kaksiosainen rasismin- ja
antisemitismin vastainen
materiaali
• Suunnattu yläkouluille ja toiselle
asteelle erityisesti historian ja
katsomusaineiden opetuksen
tueksi
• Tuotettu yhteistyössä OECD:n,
Helsingin yliopiston ja Anne
Frank Housen kanssa
• Materiaalista on julkaistu versiot
14 maassa
Tarinalähtöisyys
• Voiko kasvatuksen keinoin vaikuttaa
asenteisiin?
• Eräs keino mahdollistaa yksilöllistämistä ja
toisen asemaan asettumista ovat tarinat
– Kirjoitettu / kuultu tarina (sadut, omaelämäkerrat,
esitykset)
– Kokemusasiantuntijat (elämäntarina)
– Koettu tarina (esim. draamamenetelmät ja
taidekasvatus)
Rauhankoulu
• Toiminut jo vuodesta 1998
• Draamallisia toimintapäiviä koululuokille
• Draamatarinoiden avulla voidaan käsitellä
mm. pakolaisuutta sekä yhdenvertaisuuteen
tai globaaliin vastuuseen liittyviä aiheita itse
kokien
• Ratkaisukeskeisyys
Dialogisuus
• Kun kyse on asenteista ja identiteetistä, on
olennaista että oppilaat saavat itse pohtia ja
tulevat myös kuulluksi
• Vaatii opettajalta uskallusta tulla haastetuksi ja
antautua keskustelulle, kun oikeaa tai väärää
vastausta ei ole
• Opettaja on dialogin asiantuntija, joka voi omalla
toiminnallaan opettaa oppilaille kunnioittavaa ja
toisista kiinnostunutta vuorovaikutuksen tapaa
Lopuksi
• Rasisminvastainen kasvatus lähtee aina
oppilaan oman identiteetin vahvistamisesta ja
kuuntelemisesta
• Dialogiin antautuminen tarjoaa myös
oppilaille mahdollisuuden ajatella toisin
• Draamamenetelmät ja tarinat tuovat teemoja
lähelle oppilasta
• Asenteisiin voi vaikuttaa!
KIITOS!
www.rauhankasvatus.fi
www.maailmankoulu.fi
www.rauhankoulu.fi
[email protected]

similar documents