Ay-liikkeen Eurovaalitutkimus

Report
Ay-liikkeen Eurovaalitutkimus
Esitys lehdistötilaisuuteen
Ravintola Pääposti 5.5.2014
Luottamuksellinen
Tutkimuksen taustaa
 Aula Research Oy toteutti ammattiliittojen jäsenten parissa tutkimuksen
Europarlamenttivaaleihin liittyen
– Tutkimuksen toimeksiantajana toimi palkansaajaliikkeen yhteinen Ääniä Suomesta -
kampanja
 Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa ammattiliittojen jäsenten näkemyksiä
eurovaaleihin liittyvistä teemoista:
–
–
–
–
Tulevat vaalit ja äänestyskäyttäytyminen
Mielikuvat EU:sta ja EU:n päätöksenteosta
Tyytyväisyys EU:iin ja sen politiikkaan
Työntekijöiden oikeudet EU:ssa
 Tutkimukseen kutsuttiin Ay-liikkeen jäseniä Akavan, SAK:n ja STTK:n
jäsenliitoista
– Tutkimukseen osallistui palkansaajia yhteensä 26 ammattiliitosta
 Vastaajat kutsuttiin osallistumaan tutkimukseen sähköpostitse
– Otos kerättiin 17.3. – 2.4.2014 välisenä aikana
 Yhteensä tutkimukseen osallistui 2224 vastaajaa
5.5.2014
Luottamuksellinen
2
Taustatietoja
Vastaajien ikäjakauma
Alle 35vuotiaat
Vastaajien sukupuolijakauma
17%
36 - 50 vuotiaat
37%
39%
61%
51 - 65 vuotiaat
44%
Yli 65vuotiaat
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Nainen
Mies
Kaikki vastaajat (N=2224)
5.5.2014
Luottamuksellinen
3
Taustatietoja
Koulutustausta
Ei tutkintoa
1%
Perusaste
6%
Ylioppilas
6%
Ammattiasema
Yrittäjä
1%
Palkansaaja
84%
Työtön
Ammatillinen
koulutus
40%
Opistotutkinto
Eläkeläinen
3%
Opiskelija
3%
Muu
2%
18%
Ammattikorkeakoulu
10%
Yliopisto tai
korkeakoulu
19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Kaikki vastaajat (N=2224)
5.5.2014
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Kaikki vastaajat (N=2224)
Luottamuksellinen
4
Vaalien kiinnostavuus ja aikomus äänestää
tulevissa europarlamenttivaaleissa
Kuinka kiinnostavina pidät seuraavia
vaaleja?
Aiotko äänestää toukokuun 2014
europarlamenttivaaleissa?
Anna vastauksesi asteikolla 1-10, missä 1 =
Ei lainkaan kiinnostava, 10 = Erittäin
kiinnostava.
Eduskuntavaalit
8.4
Europarlamenttivaalit
Kyllä, varmasti
Kyllä,
todennäköisesti
6.62
Kunnallisvaalit
Presidentinvaalit
5
7
9
Kaikki vastaajat (N=2224)
5.5.2014
23%
En varmasti
8.39
3
28%
Mahdollisesti
8.08
1
43%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Kaikki vastaajat (N=2224)
Luottamuksellinen
5
Aikomus äänestää tulevissa
europarlamenttivaaleissa
Aiotko äänestää toukokuun 2014 europarlamenttivaaleissa?
43%
28%
Kaikki vastaajat (N=2224)
23%
6%
61%
25%
Akava
13%
1%
39%
29%
SAK
25%
7%
39%
30%
STTK
25%
6%
0%
Kyllä, varmasti
5.5.2014
10%
20%
30%
Kyllä, todennäköisesti
Luottamuksellinen
40%
Mahdollisesti
50%
60%
70%
En varmasti
6
Aikomus äänestää tulevissa
europarlamenttivaaleissa
Aiotko äänestää toukokuun 2014 europarlamenttivaaleissa?
Kaikki vastaajat (N=2224)
43%
Nainen (N=1221)
28%
39%
30%
Mies (N=780)
36 - 50 -vuotiaat (N=754)
10%
28%
26%
51%
31%
50%
32%
Ylioppilas (N=126)
Opistotutkinto (N=380)
27%
10%
Kyllä, varmasti
20%
9%
17%
25%
29%
61%
0%
30%
25%
40%
Kyllä, todennäköisesti
Luottamuksellinen
50%
3%
27%
35%
43%
Yliopisto tai korkeakoulu (N=408)
13%
31%
46%
Ammattikorkeakoulu (N=212)
5%
21%
25%
37%
8%
25%
34%
40%
Ammatillinen koulutus (N=847)
4%
28%
20%
Perusaste (N=119)
6%
15%
65%
Ei tutkintoa (N=20)
5%
37%
40%
Yli 65-vuotiaat (N=41)
6%
19%
23%
51 - 65 -vuotiaat (N=894)
5.5.2014
25%
31%
6%
25%
51%
Alle 35-vuotiaat (N=354)
23%
60%
Mahdollisesti
70%
3%
3%
12%
80%
90%
100%
En varmasti
7
Syyt äänestämättä jättämiselle
Avoimet kommentit
5.5.2014
Luottamuksellinen
8
Ehdokkaan valinta
Valitsetko europarlamenttiehdokkaasi ensisijaisesti ehdokkaan puoluetaustan
vai ehdokkaan henkilökohtaisten mielipiteiden perusteella?
Puoluetaustan perusteella
36%
Henkilökohtaisten mielipiteiden
perusteella
57%
En osaa sanoa
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Vastaajat, jotka äänestävät varmasti, todennäköisesti tai mahdollisesti (N=2090)
5.5.2014
Luottamuksellinen
9
Ehdokkaan valinta
Valitsetko europarlamenttiehdokkaasi ensisijaisesti ehdokkaan puoluetaustan
vai ehdokkaan henkilökohtaisten mielipiteiden perusteella?
Vastaajat, jotka äänestävät varmasti, todennäköisesti tai mahdollisesti (n=2090)
Kaikki vastaajat (N=2224)
36%
Nainen (N=1221)
57%
34%
Mies (N=780)
60%
40%
Alle 35-vuotiaat (N=354)
12%
62%
40%
6%
55%
Yli 65-vuotiaat (N=41)
61%
Ei tutkintoa (N=20)
6%
63%
Yliopisto tai korkeakoulu (N=408)
48%
10%
7%
58%
30%
0%
7%
60%
36%
Ammattikorkeakoulu (N=212)
5%
55%
33%
Opistotutkinto (N=380)
11%
65%
38%
Ammatillinen koulutus (N=847)
5%
58%
30%
Ylioppilas (N=126)
5%
34%
32%
Perusaste (N=119)
20%
Puoluetaustan perusteella
5.5.2014
7%
54%
32%
51 - 65 -vuotiaat (N=894)
7%
53%
34%
36 - 50 -vuotiaat (N=754)
6%
6%
45%
30%
40%
50%
60%
70%
Henkilökohtaisten mielipiteiden perusteella
Luottamuksellinen
7%
80%
90%
100%
En osaa sanoa
10
Puolueen valinta
Minkä puolueen ehdokasta aiot todennäköisimmin äänestää tulevissa
europarlamenttivaaleissa? Kysymykseen EI ole pakko vastata.
Vastaajat, jotka äänestävät
varmasti, todennäköisesti tai
mahdollisesti (N=2090)
12%
15%
Akava
SAK
5%
STTK
10%
0%
Kansallinen Kokoomus
Suomen Keskusta
Ruotsalainen kansanpuolue
Jokin muu puolue, mikä
5.5.2014
32%
6%
22%
15%
12%
10%
11%
8%
20%
8%
30%
6%
8%
5%
7%
4%
6%
40%
7%
4%
13%
11%
5%
29%
35%
7%
50%
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto
Suomen Kristillisdemokraatit
Luottamuksellinen
37%
45%
60%
70%
80%
90%
100%
Perussuomalaiset
Vihreä liitto
En osaa sanoa
11
Euroopan unioniin liitetyt ominaisuudet
Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet kuvaavat mielestäsi Euroopan unionia?
Kaikki vastaajat (N = 2224)
Avoin
24%
Eettinen
25%
Helposti ymmärrettävä
8%
Kansalaiset huomioonottava
22%
28%
Tasa-arvoinen
25%
Ympäristöystävällinen
10%
Jokseenkin hyvin
20%
30%
Ei hyvin eikä huonosti
40%
60%
Jokseenkin huonosti
Luottamuksellinen
5%
28%
14%
6%
27%
14%
6%
20%
50%
4%
26%
34%
6%
10%
18%
32%
26%
0%
5.5.2014
35%
30%
10%
8%
25%
31%
21%
10%
21%
40%
20%
Tehokas
26%
34%
13%
Oikeudenmukainen
Erittäin hyvin
32%
70%
6%
9%
80%
Erittäin huonosti
10%
90%
100%
En osaa sanoa
12
Euroopan unionin onnistuminen eri osa-alueilla
Miten hyvin Euroopan unioni on mielestäsi onnistunut:
Kaikki vastaajat (N=2224)
Lisäämään turvallisuutta
3%
Edistämään työvoiman
liikkuvuutta
30%
10%
Erittäin hyvin
5.5.2014
20%
27%
4%
0%
17%
53%
Helpottamaan matkustamista
Luomaan vakautta
36%
10%
Jokseenkin hyvin
8%
57%
23%
30%
Ei hyvin eikä huonosti
40%
24%
50%
60%
Jokseenkin huonosti
Luottamuksellinen
70%
12%
80%
Erittäin huonosti
6%
4% 5%
9%
31%
20%
8%
90%
4%
6%
100%
En osaa sanoa
13
EU-politiikan seuraaminen ja tyytyväisyys
europarlamentaarikkojen toimintaan
Kuinka tyytyväinen olet ollut Suomen
europarlamentaarikkojen toimintaan
vaalikaudella 2009-2014?
Kuinka aktiivisesti seuraat Euroopan
unionin politiikkaa?
40%
Seuraan EUpolitiikkaa hyvin
aktiivisesti
33%
6%
30%
Seuraan EUpolitiikkaa jonkin
verran
38%
1%
En seuraa EUpolitiikkaa lainkaan
0%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Kaikki vastaajat (N=2224)
Kaikki vastaajat (N=2224)
5.5.2014
18%
10%
7%
Seuraan EUpolitiikkaa vain
hieman
22%
20%
20%
49%
Luottamuksellinen
14
Mihin europarlamentaarikkojen toivotaan
panostavan
Mille osa-alueille toivoisit Suomen europarlamentaarikkojen keskittyvän
tulevaisuudessa aiempaa enemmän/vähemmän?
Kaikki vastaajat (N=2224)
Alueiden kehittäminen
-10%
Energiapolitiikka
-12%
Työvoiman, palveluiden ja tavaran vapaa liikkuvuus
36%
-16%
Kauppapolitiikka
27%
-12%
Koulutuspolitiikka
24%
-13%
Sosiaali- ja terveysasiat
17%
-11%
Tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden edistämistyö
45%
-14%
Työntekijöiden oikeuksiin liittyvät asiat
25%
-7%
Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
41%
-12%
Ympäristöasiat
32%
-17%
Ei millekään näistä
40%
-34%
2%
Jokin muu, mikä
-2%
-50%
-40%
Enemmän
5.5.2014
34%
-30%
-20%
-10%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Vähemmän
Luottamuksellinen
15
EU:n talouspolitiikka ja euro
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Kaikki vastaajat (N=2224)
EU:n tulisi lisätä jäsenmaidensa
rahoitusmarkkinoiden ja pankkien sääntelyä
10%
EU:lla tulisi olla nykyistä laajemmat valtuudet
puuttua jäsenmaidensa talouspolitiikkaan
EU:n tulee tukea niitä jäsenmaita, joiden
talous on kriisissä
6%
13%
17%
20%
20%
30%
50%
60%
70%
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Luottamuksellinen
14%
28%
22%
40%
14%
13%
28%
46%
10%
7%
25%
24%
11%
0%
16%
18%
26%
14%
Äkillisen rakennemuutoksen yhteydessä
alueiden kilpailukykyä ja työllisyyttä tulee
tukea EU:n rakennerahastoista
19%
30%
3%
Suomen tulisi erota eurosta
5.5.2014
35%
7%
5%
8%
7% 3%
80%
90%
11%
100%
16
Rahoitusmarkkinoiden ja pankkien sääntely
Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä?
EU:n tulisi lisätä jäsenmaidensa rahoitusmarkkinoiden ja pankkien sääntelyä
Kaikki vastaajat (N=2224)
10%
Nainen (N=1221)
7%
Mies (N=780)
19%
31%
5%
36 - 50 -vuotiaat (N=754)
19%
Yli 65-vuotiaat (N=41)
10%
Ei tutkintoa (N=20)
9%
Ylioppilas (N=126)
Ammatillinen koulutus (N=847)
9%
Ammattikorkeakoulu (N=212)
Yliopisto tai korkeakoulu (N=408)
20%
30%
16%
40%
50%
60%
70%
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Luottamuksellinen
15%
19%
7%
15%
43%
10%
9%
18%
21%
19%
9%
7%
7%
13%
19%
38%
12%
0%
14%
20%
35%
6%
6%
15%
11%
14%
32%
15%
20%
20%
7%
15%
25%
33%
10%
Opistotutkinto (N=380)
16%
17%
37%
13%
7%
19%
20%
7%
23%
16%
51%
20%
Perusaste (N=119)
8%
20%
39%
19%
13%
16%
32%
14%
6%
17%
30%
12%
7%
17%
42%
10%
51 - 65 -vuotiaat (N=894)
16%
20%
14%
Alle 35-vuotiaat (N=354)
5.5.2014
35%
5%
10%
8%
14%
16%
4%
80%
90%
8%
100%
17
EU:n toimivalta talouspolitiikassa
Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä?
EU:lla tulisi olla nykyistä laajemmat valtuudet puuttua jäsenmaidensa
talouspolitiikkaan
Kaikki vastaajat (N=2224)
6%
Nainen (N=1221)
6%
Mies (N=780)
7%
Alle 35-vuotiaat (N=354)
6%
30%
17%
36 - 50 -vuotiaat (N=754)
6%
29%
17%
51 - 65 -vuotiaat (N=894)
6%
31%
20%
Yli 65-vuotiaat (N=41)
5%
34%
17%
Ei tutkintoa (N=20)
30%
27%
3%
Ylioppilas (N=126)
4%
36%
27%
Opistotutkinto (N=380)
7%
27%
19%
8%
0%
5.5.2014
10%
20%
30%
5%
30%
10%
21%
29%
50%
25%
60%
70%
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Luottamuksellinen
15%
9%
14%
9%
14%
15%
40%
9%
13%
29%
39%
4%
37%
22%
15%
8%
13%
30%
20%
Yliopisto tai korkeakoulu (N=408)
13%
17%
28%
3%
13%
25%
15%
32%
13%
13%
20%
6%
3%
22%
26%
10%
24%
27%
25%
7%
13%
17%
23%
13%
26%
Ammatillinen koulutus (N=847)
Ammattikorkeakoulu (N=212)
25%
19%
15%
Perusaste (N=119)
18%
7%
7%
80%
4%
90%
5%
100%
18
Kriisissä olevien jäsenmaiden tukeminen
Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä?
EU:n tulee tukea niitä jäsenmaita, joiden talous on kriisissä
Kaikki vastaajat (N=2224)
3%
26%
Nainen (N=1221)
24%
25%
28%
24%
28%
Mies (N=780)
4%
29%
23%
Alle 35-vuotiaat (N=354)
5%
28%
22%
36 - 50 -vuotiaat (N=754)
3%
51 - 65 -vuotiaat (N=894)
3%
22%
5%
Perusaste (N=119)
5%
Ylioppilas (N=126)
6%
Ammatillinen koulutus (N=847)
Ammattikorkeakoulu (N=212)
3%
Yliopisto tai korkeakoulu (N=408)
4%
0%
20%
40%
50%
12%
22%
60%
70%
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Luottamuksellinen
6%
14%
27%
28%
30%
7%
17%
32%
25%
6%
13%
29%
34%
12%
17%
19%
24%
3%
15%
28%
22%
26%
10%
20%
26%
25%
12%
30%
21%
23%
6%
27%
15%
29%
10%
16%
22%
23%
3%
12%
27%
35%
Opistotutkinto (N=380)
5.5.2014
23%
44%
Ei tutkintoa (N=20)
8%
15%
31%
29%
5%
13%
27%
23%
Yli 65-vuotiaat (N=41)
14%
80%
3%
6%
7%
90%
5%
100%
19
Suomi ja euro
Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä?
Suomen tulisi erota eurosta
Kaikki vastaajat (N=2224)
14%
Nainen (N=1221)
13%
Mies (N=780)
13%
Yli 65-vuotiaat (N=41)
8%
Ei tutkintoa (N=20)
8%
15%
Perusaste (N=119)
Ylioppilas (N=126)
Ammatillinen koulutus (N=847)
21%
Opistotutkinto (N=380)
11%
9%
4%
0%
18%
15%
15%
11%
Ammattikorkeakoulu (N=212)
5.5.2014
22%
7%
10%
20%
15%
19%
7%
26%
18%
10%
20%
8%
29%
23%
7%
32%
26%
30%
5%
19%
22%
16%
12%
20%
18%
19%
12%
3%
20%
17%
10%
7%
45%
25%
24%
7%
30%
20%
15%
11%
25%
21%
18%
4%
27%
21%
17%
10%
33%
20%
17%
12%
8%
25%
20%
18%
14%
28%
21%
17%
12%
17%
51 - 65 -vuotiaat (N=894)
20%
17%
11%
11%
36 - 50 -vuotiaat (N=754)
17%
13%
15%
Alle 35-vuotiaat (N=354)
Yliopisto tai korkeakoulu (N=408)
13%
9%
45%
40%
50%
60%
70%
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Luottamuksellinen
6%
80%
90%
100%
20
Alueiden kilpailukyvyn ja työllisyyden tukeminen
Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä?
Äkillisen rakennemuutoksen yhteydessä alueiden kilpailukykyä ja työllisyyttä
tulee tukea EU:n rakennerahastoista
Kaikki vastaajat (N=2224)
11%
Nainen (N=1221)
46%
9%
Mies (N=780)
46%
36 - 50 -vuotiaat (N=754)
26%
7%
45%
53%
Yli 65-vuotiaat (N=41)
15%
40%
Perusaste (N=119)
16%
38%
Ammatillinen koulutus (N=847)
11%
Opistotutkinto (N=380)
Ammattikorkeakoulu (N=212)
10%
Yliopisto tai korkeakoulu (N=408)
11%
0%
24%
30%
22%
40%
60%
70%
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
5%
4%
8%
3% 4%
14%
7%
14%
7%
8%
Täysin samaa mieltä
Luottamuksellinen
7%
7%
16%
50%
10%
6%
21%
56%
6%
15%
21%
45%
20%
3%
11%
50%
10%
8%
23%
42%
13%
3%
22%
25%
48%
11%
14%
24%
Ei tutkintoa (N=20)
10%
3%
19%
61%
Ylioppilas (N=126)
3%
7%
22%
13%
3%
21%
36%
11%
51 - 65 -vuotiaat (N=894)
7%
47%
7%
7%
21%
15%
Alle 35-vuotiaat (N=354)
5.5.2014
22%
4%
12%
5% 3%
80%
7%
90%
9%
100%
21
Työvoimapolitiikka EU:ssa
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Kaikki vastaajat (N=2224)
Työvoiman vapaata liikkuvuutta pitäisi edistää
Euroopan unionin sisällä entisestään turvaamalla
kaikille vähimmäistyöehdot
18%
Euroopan unionissa tulisi määritellä kaikkia
jäsenmaita sitova, vähimmäistasoinen työntekijöiden
irtisanomissuoja
25%
Euroopan unionin jäsenvaltioilla tulee olla yhteinen
työaikoja koskeva lainsäädäntö, joka rajaa kaikille
enimmäistyöajat
0%
10%
16%
33%
22%
23%
40%
20%
30%
40%
50%
60%
13%
14%
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
70%
5%
7%
7% 3% 6%
18%
Täysin samaa mieltä
Luottamuksellinen
12%
12%
40%
15%
Euroopan unionin sisällä tulisi yhtenäistää
jäsenmaiden erilaisia yritysverokäytäntöjä
17%
47%
22%
Euroopan unionin tulisi antaa kaikkia jäsenmaita
koskeva asetus perhevapaiden tasaisemmasta
jakautumisesta vanhempien kesken
5.5.2014
41%
5% 5%
8%
7% 3%
80%
90%
7%
10%
100%
22
Vähimmäistyöehtojen turvaaminen
Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä?
Työvoiman vapaata liikkuvuutta pitäisi edistää Euroopan unionin sisällä
entisestään turvaamalla kaikille vähimmäistyöehdot
Kaikki vastaajat (N=2224)
18%
Nainen (N=1221)
17%
Mies (N=780)
41%
44%
19%
Alle 35-vuotiaat (N=354)
17%
16%
36%
21%
37%
13%
17%
9%
18%
41%
18%
51 - 65 -vuotiaat (N=894)
18%
42%
18%
Yli 65-vuotiaat (N=41)
17%
Perusaste (N=119)
15%
Ylioppilas (N=126)
Ammatillinen koulutus (N=847)
14%
Ammattikorkeakoulu (N=212)
45%
16%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Luottamuksellinen
5%
5%
10%
8%
6%
12%
12%
17%
13%
80%
5%
7%
8%
13%
44%
5%
10%
12%
46%
13%
4%
5%
19%
19%
Yliopisto tai korkeakoulu (N=408)
18%
5%
7%
12%
36%
7%
7%
14%
42%
21%
Opistotutkinto (N=380)
5.5.2014
18%
28%
4%
14%
20%
38%
7%
3%
15%
55%
5%
7%
11%
54%
5%
11%
19%
36 - 50 -vuotiaat (N=754)
Ei tutkintoa (N=20)
12%
8%
6%
4%
5%
4%
3%
90%
7%
100%
23
Työntekijöiden irtisanomissuoja
Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä?
Euroopan unionissa tulisi määritellä kaikkia jäsenmaita sitova,
vähimmäistasoinen työntekijöiden irtisanomissuoja
Kaikki vastaajat (N=2224)
25%
Nainen (N=1221)
47%
23%
Mies (N=780)
48%
28%
Alle 35-vuotiaat (N=354)
51 - 65 -vuotiaat (N=894)
49%
28%
Yli 65-vuotiaat (N=41)
24%
Ei tutkintoa (N=20)
15%
Ylioppilas (N=126)
30%
Ammatillinen koulutus (N=847)
29%
Opistotutkinto (N=380)
Yliopisto tai korkeakoulu (N=408)
10%
6%
54%
7%
10%
10%
40%
13%
50%
60%
70%
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Luottamuksellinen
5%
8%
10%
6%
7%
12%
5%
7%
13%
48%
30%
5%
13%
52%
4%
4% 3%
52%
20%
4% 4%
13%
43%
16%
0%
7%
47%
45%
21%
3% 4%
14%
46%
24%
Ammattikorkeakoulu (N=212)
9%
11%
37%
6%
8%
8%
65%
Perusaste (N=119)
5.5.2014
13%
3%
6%
11%
42%
25%
7%
12%
46%
21%
36 - 50 -vuotiaat (N=754)
12%
4%
8%
14%
80%
4%
3% 4%
5%
90%
5%
100%
24
Enimmäistyöajat
Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä?
Euroopan unionin jäsenvaltioilla tulee olla yhteinen työaikoja koskeva
lainsäädäntö, joka rajaa kaikille enimmäistyöajat
Kaikki vastaajat (N=2224)
22%
Nainen (N=1221)
20%
Mies (N=780)
41%
24%
Alle 35-vuotiaat (N=354)
38%
16%
36 - 50 -vuotiaat (N=754)
32%
Perusaste (N=119)
15%
15%
10%
20%
30%
11%
6%
21%
17%
5%
5%
5%
5%
70%
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
4% 3%
7%
80%
6%
4%
15%
24%
7%
6%
12%
21%
60%
5%
5%
9%
14%
50%
3% 4%
10%
Täysin samaa mieltä
Luottamuksellinen
7%
15%
13%
40%
5% 4%
11%
10%
37%
10%
13%
16%
40%
14%
5% 3%
6%
16%
46%
17%
0%
6%
38%
22%
Yliopisto tai korkeakoulu (N=408)
4%
39%
25%
Ammattikorkeakoulu (N=212)
12%
43%
22%
Opistotutkinto (N=380)
17%
50%
28%
Ammatillinen koulutus (N=847)
5%
59%
25%
Ylioppilas (N=126)
5%
42%
15%
Ei tutkintoa (N=20)
13%
18%
40%
24%
Yli 65-vuotiaat (N=41)
16%
19%
22%
51 - 65 -vuotiaat (N=894)
5.5.2014
40%
90%
5%
100%
25
Perhevapaiden jakautuminen vanhempien
kesken
Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä?
Euroopan unionin tulisi antaa kaikkia jäsenmaita koskeva asetus perhevapaiden
tasaisemmasta jakautumisesta vanhempien kesken
Kaikki vastaajat (N=2224)
15%
33%
Nainen (N=1221)
14%
34%
Mies (N=780)
17%
Alle 35-vuotiaat (N=354)
16%
36 - 50 -vuotiaat (N=754)
Yli 65-vuotiaat (N=41)
10%
Ammatillinen koulutus (N=847)
26%
17%
Opistotutkinto (N=380)
11%
Yliopisto tai korkeakoulu (N=408)
11%
0%
33%
26%
20%
23%
30%
40%
50%
5%
9%
9%
8%
8%
14%
20%
24%
60%
5%
15%
70%
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Luottamuksellinen
7%
8%
26%
21%
5%
8%
22%
36%
10%
8%
6%
6%
15%
26%
36%
15%
Ammattikorkeakoulu (N=212)
13%
15%
5%
13%
15%
39%
19%
8%
8%
45%
22%
Ylioppilas (N=126)
16%
32%
25%
8%
8%
26%
37%
Perusaste (N=119)
5.5.2014
34%
7%
Ei tutkintoa (N=20)
15%
22%
7%
8%
14%
18%
34%
8%
15%
25%
29%
16%
14%
21%
31%
14%
51 - 65 -vuotiaat (N=894)
23%
6%
6%
11%
80%
90%
7%
5%
4%
100%
26
Yritysverokäytäntöjen yhtenäistäminen
Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä?
Euroopan unionin sisällä tulisi yhtenäistää jäsenmaiden erilaisia
yritysverokäytäntöjä
Kaikki vastaajat (N=2224)
22%
Nainen (N=1221)
16%
36%
Yli 65-vuotiaat (N=41)
Perusaste (N=119)
Ylioppilas (N=126)
Ammatillinen koulutus (N=847)
22%
Opistotutkinto (N=380)
21%
Ammattikorkeakoulu (N=212)
Yliopisto tai korkeakoulu (N=408)
10%
7%
17%
37%
20%
43%
30%
40%
7%
14%
50%
60%
16%
7%
12%
70%
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Luottamuksellinen
8%
10%
6%
19%
42%
20%
3%
10%
5% 4%
50%
22%
0%
7%
10%
5%
16%
40%
19%
3%
30%
36%
25%
6%
22%
30%
23%
3%
18%
7%
17%
10%
13%
3%
61%
25%
3%
6%
17%
43%
12%
Ei tutkintoa (N=20)
7%
39%
22%
3%
14%
19%
24%
51 - 65 -vuotiaat (N=894)
7%
39%
17%
36 - 50 -vuotiaat (N=754)
7%
20%
30%
Alle 35-vuotiaat (N=354)
18%
40%
Mies (N=780)
5.5.2014
40%
10%
80%
13%
3%
7%
3%
8%
3%
8%
90%
100%
27
Joukkokanneoikeus
Suomalainen Ay-liike on ajanut kanneoikeuden laajentamista ammattiliitoille ja muille
rekisteröityneille yhdistyksille työsuhteisiin liittyvissä asioissa. Useissa maissa
ammattiyhdistyksillä on jo olemassa joukkokanneoikeus. Tällä hetkellä Suomessa on
joukkokanneoikeus käytössä kuluttaja-asioissa ja elinkeinonharjoittajilla.
Miten suhtaudut siihen, että joukkokanneoikeutta laajennettaisiin
koskemaan myös ammattiyhdistyksiä?
Täysin samaa mieltä
23%
Jokseenkin samaa mieltä
34%
Ei samaa eikä eri mieltä
14%
Jokseenkin eri mieltä
5%
Täysin eri mieltä
3%
En osaa sanoa
21%
0%
10%
20%
30%
40%
Kaikki vastaajat (N=2224)
5.5.2014
Luottamuksellinen
28
Joukkokanneoikeus
Miten suhtaudut siihen, että joukkokanneoikeutta laajennettaisiin koskemaan
myös ammattiyhdistyksiä?
Kaikki vastaajat (N=2224)
23%
Nainen (N=1221)
19%
36 - 50 -vuotiaat (N=754)
22%
51 - 65 -vuotiaat (N=894)
14%
Yli 65-vuotiaat (N=41)
Ei tutkintoa (N=20)
15%
Perusaste (N=119)
24%
Ylioppilas (N=126)
24%
Ammatillinen koulutus (N=847)
Ammattikorkeakoulu (N=212)
17%
Yliopisto tai korkeakoulu (N=408)
17%
0%
10%
37%
14%
34%
30%
14%
40%
50%
60%
5%
19%
26%
5%
70%
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Luottamuksellinen
22%
4%
9%
17%
21%
3% 3%
15%
36%
20%
3% 3%
15%
14%
10%
20%
19%
36%
16%
7%
25%
36%
23%
5% 3%
20%
32%
15%
23%
14%
25%
27%
Opistotutkinto (N=380)
4%
39%
30%
4%
32%
35%
24%
6%
5%
35%
27%
25%
14%
31%
21%
4%
32%
16%
5% 3%
15%
29%
Alle 35-vuotiaat (N=354)
14%
36%
Mies (N=780)
5.5.2014
34%
21%
80%
90%
100%
29
Tutkimuksen keskeisimmät löydökset

Vaikka europarlamenttivaaleja ei pidetä yhtä mielenkiintoisina kuin esimerkiksi eduskuntavaaleja,
vaikuttaa vaalien äänestysinto lupaavalta
–
–

Seuraavat vastaajaryhmät äänestävät innokkaimmin tulevissa EU-vaaleissa, seuraavat aktiivisimmin EUpolitiikkaa sekä ovat tyytyväisimpiä europarlamentaarikkojen toimintaan:
–

–
Sen sijaan jäsenet tunnistavat hyvin Euroopan unionin tuomista hyödyistä matkustamisen helpottumisen ja työvoiman
liikkuvuuden parantumisen
Vastaajat toivovat europarlamentaarikkojen panostavan tulevaisuudessa enemmän sosiaali- ja terveysasioihin,
työntekijöiden oikeuksiin liittyviin kysymyksiin sekä ympäristöasioihin
Euroopan unionin harjoittamaan talouspolitiikkaan suhtautuminen oli vastaajien parissa kaksijakoista
–
–

Jopa 37 % vastaajista ei vielä tutkimuksen tekohetkellä tiennyt, minkä puolueen ehdokasta he aikovat äänestää
Instituutiona Euroopan unioni näyttäytyy suomalaisille palkansaajaliikkeen jäsenille vaikeasti
ymmärrettävänä ja tehottomana
–

Ikäryhmistä yli 50-vuotiaat, koulutustasoista yliopiston tai korkeakoulun käyneet ja ammattiasemista yrittäjät ja
eläkeläiset
Europarlamenttivaaleissa suurempi osa vastaajista valitsee ehdokkaansa ehdokkaan henkilökohtaisten
mielipiteiden (57 %) kuin ehdokkaan puoluetaustan (36 %) perusteella
–

43 % vastaajista kertoo äänestävänsä varmasti ja 28 % vastaajista kertoo äänestävänsä todennäköisesti, erityisesti
vanhemmissa ikäryhmissä ja korkeammilla koulutustasoilla äänestysinto on korkealla
Äänestämättä jättämistä vastaajat perustelivat ennen kaikkea sillä, ettei äänestämisellä ole kuitenkaan vaikutusta
asioihin. Monissa kommenteissa nousi esiin myös politiikan ja vaalien kiinnostamattomuus, EU-vastaisuus, pettymys
pelkästään omia intressejään ajaviin poliitikkoihin sekä perehtymättömyys aihealueeseen.
36 % vastaajista olisi valmis antamaan EU:lle laajemmat valtuudet puuttua jäsenmaiden talouspolitiikkaan, 38 %
vastaajista vastustaa tätä
45 % vastaajista toivoi EU:lta tiukempaa rahoitusmarkkinoiden sääntelyä, vain 23 % vastaajista vastusti tätä
Selvä enemmistö vastaajista toivoisi EU:lta aktiivisempaa otetta työntekijöiden oikeuksiin liittyvissä
kysymyksissä
–
Palkansaajat haluaisivat Euroopan unionin tasoisella lainsäädännöllä määriteltävän kaikille työntekijöille
vähimmäistasoiset työehdot ja irtisanomissuojan sekä enimmäistyöajan
5.5.2014
Luottamuksellinen
30
Kiitos
Juha Vekkilä
email. [email protected]
p. +358 50 352 5335

similar documents