Miten menetellä ongelmatilanteissa

Report
Miten menetellä ongelmatilanteissa
-
Sairaspoissaolot
Myöhästelyt
Luvattomat poissaolot
Työssäoppimisen keskeytys muista syistä
Opiskelija haluaa keskeyttää työssäoppimisen
www.sskky.fi/ssao
SAIRASPOISSAOLOT
•
•
•
•
•
Opiskelijan sairastuttua työssäoppimisjakosolla, hän toimittaa
lääkärin-/terveydenhoitajan todistuksen työpaikkaohjaajalle.
Opiskelijan on heti sairastuttuaan ilmoitettava esimerkiksi
puhelimitse poissaolostaan työssäoppimisenohjaajalle ja
opettajalle.
Todistettuja sairaspoissaoloja ei tarvitse korvata. Mikäli
poissaolojen määrä ylittää 3 päivää, poissaolot on korvattava.
Opiskelija merkitsee poissaolot työssäoppimispäiväkirjaan ja
työpaikkaohjaaja allekirjoittaa viikoittain
työssäoppimispäiväkirjan. Päiväkirjasta ilmenee opiskelijan
poissaolot / läsnäolo koko harjoittelun ajalta.
Jos sairaspoissaoloja kertyy jaksolle runsaasti, se ei voi olla
vaikuttamatta työssäoppimisjakson lopulliseen arviointiin.
www.sskky.fi/ssao
MYÖHÄSTELY
•
•
•
•
•
Opiskelija noudattaa yhdessä etukäteen sovittuja sääntöjä. Oltava
Ajatuksella ”töistä ei myöhästytä koskaan”.
Hän noudattaa aikatauluja. Opiskelijan myöhästyessä hänen on
viipymättä ilmoitettava siitä työpaikkaohjaajalle. Ohjaaja merkitsee
kaikki tavallisuudesta poikkeavat tilanteet opiskelijan
työssäoppimispäiväkirjaan, josta ne ovat opettajan luettavissa.
Opiskelijan myöhästelyistä, työpaikkaohjaajan on hyvä olla
yhteydessä opettajaan mahdollisimman pian asian korjaantumiseksi.
Jos opiskelija jatkaa myöhästelyä palautekeskustelusta huolimatta,
työpaikkaohjaajalla on oikeus keskeyttää työssäoppimisjakso
yrityksessään. Tällöin opiskelija palaa oppilaitokseen jatkamaan
kesken jäänyttä työssäoppimisjaksoaan.
Jatkuvat myöhästelyt työssäoppimispaikasta vaikuttavat arvosanaa
alentavasti.
www.sskky.fi/ssao
LUVATTOMAT POISSAOLOT
•
•
•
•
Luvattomiksi poissaoloiksi kutsutaan kaikkia niitä poissaoloja, joita
opiskelija ei pysty lääkärin- / terveydenhoitajan todistuksella
todistamaan tai jos poissaoloista ei ole sovittu etukäteen. Opiskelijan
on aina ilmoitettava poissaolostaan ennen työvuoron alkamista.
Opiskelijan ollessa poissa ilman pätevää syytä, on poissaolo
korvattava. Käytännössä tämä tarkoittaa, että opiskelija suorittaa
työssäoppimispaikassaan työtehtäviä poissaoloja vastaavan
tuntimäärän. Esimerkiksi lauantaisin tai hänen vapaapäivänään.
Toistuvien luvattomien poissaolojen vuoksi, työpaikkaohjaaja voi
keskeyttää työssäoppimisen yrityksessään, ottamalla yhteyttä
työssäoppimista valvovaan opettajaan. Tällöin opiskelija palaa
opettajan ohjaamana takaisin oppilaitokseen jatkamaan
keskeytynyttä työssäoppimistaan.
Luvattomat poissaolot vaikuttavat arvosanaa alentavasti.
www.sskky.fi/ssao
TYÖSSÄOPPIMISEN
KESKEYTYS MUISTA SYISTÄ
•
•
•
•
Työssäoppimisen keskeytyksen syitä voi olla useita.
Myöhästelyiden ja luvattomien poissaolojen lisäksi niitä ovat:
paljon sairas poissaoloja, puutteelliset ammatilliset taidot,
vuorovaikutustaidottomuus, varastelu, opiskelijan motivaation /
kiinnostuksen puute, henkilökemioiden kohtaamattomuus ja
opiskelijan soveltumattomuus kyseessä olevaan yritykseen.
Työssäoppimisen keskeyttänyt opiskelija palaa oppilaitokseen
jatkamaan työssäoppimistaan.
Työpaikkaohjaaja antaa opiskelijalle arvosanan niistä päivistä,
jotka hän on työssäoppimispaikassa ollut. Arviointi annetaan
yhteisessä palautekeskustelussa ohjaajan, opettajan ja
työssäoppijan kanssa.
Suoritetusta työssäoppimisesta opettaja kirjaa suoritetut
opintoviikot ja niistä saadun arvioinnin opintosuoritusotteeseen.
www.sskky.fi/ssao
OPISKELIJA HALUAA
KESKEYTTÄÄ
TYÖSSÄOPPIMISEN
•
•
•
•
Opiskelijalla on oikeus keskeyttää työssäoppiminen yrityksessä
esimerkiksi yhteistyökyvyttömyyden vuoksi tai hän on valinnut
liian ison/pienen yrityksen työssäoppimispaikakseen, ohjaus on
koettu puutteelliseksi, ryhmäytyminen työyhteisön kanssa ei ole
onnistunut sekä henkilökohtaiset- ja sosiaaliset syyt.
Työssäoppimisjakson keskeyttäessä opiskelijan ja
työpaikkaohjaajan kannattaa olla yhteydessä työssäoppimista
ohjaavaan opettajaan.
Keskeytyksen syistä kannattaa opiskelijan kanssa keskustella
asiallisesti ja rauhallisesti. Työnantajan ei pidä loukkaantua, jos
opiskelija ei kerro työssäoppimisen keskeytyksen syytä, koska
syyt voivat olla erittäin henkilökohtaiset.
Opiskelijalla on ehdoton vaitiolovelvollisuus ollessaan
työssäoppimassa ja myös työssäoppimisen päätyttyä työpaikkaa
koskevien asioiden suhteen.
www.sskky.fi/ssao

similar documents