Politici de reform* a Ministerului Educa*iei

Report
Politici de reformă a
Sistemului Educaţional
din Republica Moldova
Obiectivele reformei
1. Asigurarea accesului egal pentru toţi copiii
la educaţie de calitate.
2. Sporirea flexibilității în relațiile de muncă în
sectorul educației.
3. Eficientizarea utilizării alocațiilor financiare
(prin aplicarea formulei de finanțare per-elev
la nivel național).
În conformitate cu Memorandumul Republicii
Moldova şi Fondul Monetar Internaţional.
Obiectivul 1. Asigurarea accesului egal
pentru toţi copiii la educaţie de calitate
Pentru a atinge obiectivul stabilit Ministerul
Educaţiei a planificat un şir de acţiuni ce vizează:
• Perfecționarea cadrului legislativ şi normativ
(modificarea Legii Învăţămîntului, elaborarea
cadrului normativ referitor la numărul de copiii în
clasă, elaborarea regulamentului de organizare şi
funcţionare a şcolii de circumscripţie, etc.)
• Optimizarea reţelei şcolare şi eficientizarea
cheltuielilor în educaţie.
Măsuri vizate în procesul de
optimizare / reorganizare
I. Optimizarea numărului de clase prin:
- Revizuirea numărului de clase comasate pe
parcursul a 2 ani.
II. Optimizarea reţelei şcolare prin:
- Optimizarea instituţiilor pe parcursul a 2 ani
- Crearea şcolilor de circumscripţie
Vor fi create estimativ cca 150 școli de
circumscripție
*Școlile de circumscripție vor aronda în mediu 2-3
școli mici.
Necesarul unităților de transport pentru perioada de 3 ani cca 400 unităţi (urmează a fi procurate şi arendate)
Procurate:
2011 – 102 unităţi
2012 – 68 unităţi
2013 – 64 unităţi
Arendate:
2011 – 62 unităţi
2012 – 53 unităţi
2013 – 37 unităţi
Unităţi procurate în 2010:
• În cadrul Proiectului “Educație de calitate în mediul rural
din Moldova”, finanţat de Banca Mondială – 10 autobuse
școlare
• Din sursele Bugetului de Stat în 2010 – 15 unităţi de
transport
Cheltuieli
Transportarea elevilor
la şcolile de circumscripţie
1
În 2011 urmează a fi procurate:
• în cadrul proiectului - încă cca 30 unităţi;
• din sursele bugetului sunt preconizate încă cca 40 autobuse.
În 2012 – 2013
• Din sursele bugetului de stat se preconizează procurarea a
încă cca 30 autobuse.
Unităţile de transport procurate şi cele care urmează a fi
procurate, vor acoperi necesarul la nivel de cca 30%.
O parte ar putea fi acoperită din sursele unui nou proiect al
BM solicitat de către Guvernul RM pentru 2013.
Rămîn neacoperite cca 70%, pentru care mizăm pe
suportul donatorilor în vederea procurării şi/sau
arendării unităţilor de transport.
Cheltuieli
Transportarea elevilor
la şcolile de circumscripţie
2
- Numărul de copii ce se transportă pe cont
propriu - 12560
- Numărul de copii ce urmează a fi transportaţi –
17550
• Calitatea nesatisfăcătoare a drumurilor de
acces către școlile de circumscripție.
Este binevenită asistenţa donatorilor în
soluţionarea problemei reabilitării
drumurilor locale.
Cheltuieli
Transportarea elevilor
la şcolile de circumscripţie
3
1. Acţiuni întreprinse pînă la etapa actuală:
Prin intermediul Proiectului Băncii
Mondiale
- 304 licee au beneficiat de echipament de
laborator.
- 11 şcoli de circumscripţie din 2 raioane
pilot, Căuşeni şi Rîşcani, au beneficiat de
echipament IT.
Cheltuieli
Fortificarea şcolilor de circumscripţie
Acţiuni realizate în 2010
4
I. Fortificarea bazei didactico-metodice, ce
presupune:
a. Dotarea cu echipament şi utilaje necesare:
- tehnică de calcul performantă
- echipament de laborator/atelier
- echipament de sport
- instrumente muzicale
- tehnică acustică, etc.
b. Dotarea bibliotecilor cu literatură ştiinţifică,
didactico-metodică şi artistică
Cheltuieli
Fortificarea şcolilor de circumscripţie.
Acţiuni planificate (2011-2013)
II. Consolidarea bazei tehnico-materiale:
- Lucrări de reparație a acoperișurilor şi
renovare a încăperilor
- Lucrări de conservare a căldurii şi
ameliorare a sistemelor de încălzire
- Lucrări de aprovizionare cu apă şi
canalizare
Cheltuieli
Fortificarea şcolilor de circumscripţie
(2011-2013)
Mediatizarea reformei structurale în educaţie
Prin proiectul ECMRM au fost efectuate activităţi
de mediatizare a experienței pozitive de
implementare a reformei în 2 raioane pilot. Aceste
activități vor continua pe parcursul anului 2011 şi
în prima jumătate a anului 2012 care vor cuprinde
încă 9 raioane. Campania de comunicare urmează
a fi continuată în vederea asigurării transparenţei
realizării reformei şi a consolidării credibilităţii
acesteia.
Pentru buna desfășurare a campaniei de
comunicare la nivel național, începînd cu a
doua jumătate a anului 2012, vor fi necesare
surse financiare.
Obiectivul 2. Sporirea flexibilității în
relațiile de muncă în sectorul educației
• Perfecționarea cadrului legislativ şi normativ (Legea
Învăţămîntului, Codul muncii, etc.)
• Elaborarea statutului cadrului didactic
• Revizuirea statelor titulare de personal
• Elaborarea metodologiei de marketing educaţional
• Revizuirea costurilor sociale în bugetul educaţiei
Măsurile vizate țin să armonizeze relațiile de muncă în
sectorul educației.
Activitățile prevăd efectuarea unor studii în baza
experienţei internaţionale.
Obiectivul 3. Eficientizarea utilizării
alocațiilor financiare (prin aplicarea formulei
de finanțare per-elev la nivel național)
•
•
•
•
Începînd cu anul 2010 noua metodologie a fost pilotată în 2 raioane.
Extinderea ariei de aplicare a formulei de finanţare per–elev prevede
implementarea acesteia din 2012 în alte 9 raioane plus municipiile
Chişinău şi Bălţi, iar din 2013 extinderea la nivel național.
Acordarea suportului metodologic celor 11 raioane ce implementează
noua formulă de către consultanții proiectului Băncii Mondiale.
Această activitate va fi preluată de ME începînd cu a doua jumătate a
anului 2012.
În cadrul proiectului va fi efectuată instruirea în Management
finanicar a personalului vizat din 11 raioane ale Republcii.
Instruirea personalului în Management financiar şi în aplicarea
formulei de finanţare din celelalte 24 de raioane este necesar de
realizat pe parcursul anului 2012. Activitatea necesită suport
financiar.
Alte activități
Datorită suportului proiectului Băncii Mondiale în
anul 2009 Republica Moldova a aderat la Programul
internaţional de testare a elevilor PISA 2009+.
Ministerul Educaţiei intenţionează să participe şi în
continuare la astfel de programe, care permit
compararea rezultatelor şcolare ale elevilor din RM
cu cele europene şi internaţionale.
Participarea în programul PISA 2015 necesită
suport financiar.
Alte intenţii pe termen scurt:
• Extinderea accesului la educaţie
preşcolară de calitate
• Studierea experienţei ţărilor din regiune
în acest sens
Vă mulţumim pentru atenţie

similar documents