1Ympäristön monitorointi yhteenveto

Report
Ympäristön monitorointi ja mallintaminen
FT Hannu Poutiainen
MAMK
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Kurssin sisällöstä ja rakenteesta
•
•
•
•
•
•
Kevään kurssi YMPMOMITT ---- katsottiin ohjelmistoja, tätä
jatketaan (niin että pärjää myös ilman em kurssia pohjille)
50 % luokkavarauksista
Jonkin verran myös mittaustekniikkaa sisältöihin (ryhmällä ei ole
erillistä Mittaustekniikan kurssia..correct me if I´m wrong!)
Pari käytännön harjoitusta/demoa
Ohjelmisto-osuuksissa pakollinen läsnäolo 70 %:ssa tunneista
Jaksolla 5 mallintamisasiaa matemaattisesta näkövinkkelistä per
Eino Sarkola
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
•
•
•
Koemateriaalina Moodlen sisällöt
Mukana Open hankeraportti ja SYKE Ympäristön seuranta
Suomessa 2009–2012, käymme tunnilla läpi ympäristön
seurannan uutta strategiaa ja seurataan sen kehitystä.
Koe tiistaina 14.10.2014 (Hannu P osuus)
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Ympäristön monitorointi
•
•
•
•
•
Ympäristön seurannalla tarkoitetaan ”Seurattavien muuttujien
toistuvaa mittaamista ajallisten ja paikallisten vaihteluiden ja
muutosten toteamiseksi” .
Ympäristön seurannalla pyritään selvittämään sekä luonnolliset että
ihmisen toiminnasta johtuvat muutokset ympäristön tilassa.
Seurantaa tehdään ympäristön eri lohkoilla (maaperä, vesi, eliöt
jne.) ja laajoilla maantieteellisillä alueilla.
Parhaimmillaan seurantojen tulisi kattaa kaikki ympäristön tilaan
vaikuttavat yhteiskunnan toiminnot. Seuranta on pitkäjänteistä
toimintaa, jossa tietoja kerätään pitkiä aikoja samoista paikoista
käyttäen samoja menetelmiä.
Tuloksia käytetään mm. arvioitaessa ja valvottaessa lupien
noudattamista, informoitaessa tiedotusvälineitä ja kansalaisia sekä
kerättäessä tietoja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Ympäristön monitorointi
•
•
•
•
Seurantatulosten luotettavuus paranee havaintosarjojen
pidentyessä.
Esimerkkejä pitkäaikaisista seurannoista ovat jo 1800-luvulla
aloitetut hydrologiset seurannat ja 1920- luvulla aloitetut
metsävarojen inventoinnit.
Pitkäaikaisten seurantojen tuloksia on voitu käyttää esimerkiksi
happamoitumis- ja rehevöitymistutkimuksissa sekä Itämereen
tulevaa kuormitusta ja siinä tapahtuvia muutoksia selvitettäessä.
Tietojen käsittely ja raportointi ovat seurannan keskeiset osat.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Ympäristön monitorointi
• Ympäristön seuranta jaetaan usein seuraavasti:
• Luonnonvarojen seuranta
• Paineiden seuranta
• Ympäristön tilan seuranta
• Ympäristöpolitiikan ja toimenpiteiden seuranta (ympäristövasteet)
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Mitä ja miksi?
Raaka-aineiden
hyödyntäminen
Uudet teknologiat
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Monitorointi haastavaa;
Biologiset parametrit
•
•
•
•
Eliöiden rakenne, kasvu, alkuperä, esiintyminen, taksonomia,
fysiologia.
Erityisen tärkeää ymmärtää lajin ekologiaan kuuluvat/vaikuttavat
tekijät
Esim. Sumppukokeet
Eläimillä voi olla sekä abiottisia että bioottisia stressitekijöitä
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Abioottiset stressitekijät
•
•
•
•
•
Valo (säteily)
Lämpötila
Paine
Ympäristönlaatu tekijät
pH
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Biottiset stressitekijät
•
•
•
•
Bakteerit, virukset, sienet, parasiitit
Kilpailu
Saalistajat
Ruuan määrä ja laatu
-
Kaikki vaikuttavat populaation rakenteeseen, ravintoverkkoihin eli
koko systeemin toimintaan.
Jokaisella lajilla oma ekologinen lokero (niche)
-
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Ekologiaa
•
•
•
•
•
Systeemi todella monimutkainen
Usein emme kuitenkaan ymmärrä kuinka systeemi toimii.
Mitä ylemmäs ravintoverkoissa menemme (yksilötasopopulaatiotaso-yhteisötaso), sitä epävarmempia olemme
johtopäätöksissämme.
Tästä syystä ekologinen ajattelu/ymmärrys on erityisen tärkeää.
Kaikki ei ole kemiaa, vaan mukana biologisesti hyvin
monimuotoinen joukko erilaisia yksilöitä.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Miksi ympäristön monitorointia
•
•
•
•
Ihmisen elinympäristön vaikutuksia elämisen laatuun, terveyteen
ja turvallisuuteen ymmärretään yhä paremmin.
Tämä luo tarpeita täsmällisestä tiedosta ympäristön
muuttumisesta sekä ympäristön tilasta lokaalisti ja reaaliaikaisesti.
Ympäristöntilan monipuolinen arviointi erilaisin mittaus- ja
analyysimenetelmin on tiedonjalostuksen ensimmäinen askel.
Seuraavaksi tietoon voidaan liittää paikkatietoa, sitä voidaan
ristiintaulukoida ja sen ristikkäisiä vaikutuksia selittää
tapauskohtaisesti.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Kansallinen järjestelmä on
uudistumassa
•
•
Suomessa tällä hetkellä tehtävät valtakunnalliset ympäristön
seurannat on esitetty julkaisussa ''Ympäristön seuranta Suomessa
2009–2012" (Niemi, 2009). Julkaisussa esitellään
ympäristöhallinnon ja 13 valtion laitoksen tekemä ympäristön
seuranta. Se antaa yleiskuvan maassamme harjoitettavasta
ympäristön seurannasta.
Uudistuksen keskeisin päämäärä on muuttaa ympäristön tilan
seurantoja ja korvata työvoimavaltaisia seurantoja ajallisesti ja
alueellisesti kattavilla seurantamenetelmillä, tai niitä tukevilla
menetelmillä, joissa täysimääräisesti hyödynnetään uusia
teknologioita ja mahdollistetaan säädöksien edellyttämä tiedon
tuotanto nykyistä vähäisemmillä voimavaroilla.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Aikataulutus
•
Strateginen ympäristön tilan seurantojen kehittämishanke
vaiheistuu seuraavasti:
Vaihe I, Suunnittelu tehty
• Tavoitteena laatia seurantaohjelma vuosille 2013–2016 ottaen
mahdollisimman paljon huomioon ympäristön tilan seurannan
strategian linjauksia
Vaihe II (2013–2016) toteutus 1.4.2013–31.12.2016 eli menossa
• Toteutuksen kuluessa otetaan käyttöön uusia
seurantamenetelmiä pilotteina erillisrahoituksella
tutkimusprojekteissa
• Tavoitteena uudistaa seurantaohjelma 2017–2020 seurannan
strategian mukaiseksi
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Uudistusta tehdään hankemuodossa
•
Ympäristöseurannoista informaation yhdistämiseen:
MONITOR2020 - laatua, palvelukykyä ja vaikuttavuutta
– MONITOR2020-ohjelman tehtävänä on kehittää ympäristön
seurantatiedon tuotantoa ja parantaa tuotetun tiedon
vaikuttavuutta.
– MONITOR 2015 -hankkeen tehtävänä on kehittää seurannan
vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta
parantamalla metodiikkaa, prosesseja, verkostoitumista,
tiedon laatua ja käyttö, jakelua sekä hyödyntämistä .
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Ohjelman tärkein tavoite on uudistaa ympäristön seurannat
asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi .Tavoitteena on poistaa
aiemmin erillisinä toimineiden seurantojen päällekkäisyydet,
yhdentää erillisseurannat toiminnallisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi
ja muuttaa parhaiksi havaitut käytännöt seurannan yleisiksi toimintatavoiksi.
I Johdetaan seurantojen tavoitteet päätöksenteon ja asiakkaiden
tietotarpeista
II Enemmän ja laadukkaampaa kustannustehokkaasti koko
tuotanto- ja arvoketjussa
III Kehitetään tiedon ennakoivuutta, havaintotoiminnan
reaaliaikaisuutta, tiedon jakelua ja tulkinnan helppoutta,
informaatioaineksen yhdisteltävyyttä
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Open hanke esimerkkinä
mahdollisuuksista
•
https://www.theseus.fi/handle/10024/79464
•
Open-hankkeessa vahvistettiin jatkuvatoimista ympäristömonitorointiin liittyvää osaamista,
koulutusta ja TKI-toimintaa Mikkelin ammattikorkeakoulussa, sekä selvitettiin
etämonitorointilaitteiden luotettavuutta (validointi ja verifiointi) ja käytettävyyttä erilaisten
ympäristökohteiden mittaamiseen ja opetuskäyttöön. Hankkeen aikana testattiin vesistö- ja
jätevesien tarkkailuun soveltuvia laitteita, jatkuvatoimista sää-asemaa havaintojen lisätietojen
tuottajana sekä kaasu- ja meluanalysaattoreita. Hankkeen aikana tuotettiin myös ympäristödatan
tietokanta, Obshare-pilvipalvelu.
•
Hankkeen keskeisimmät tulokset osoittavat, että etämonitorointilaitteet soveltuvat erilaisten
ympäristökohteiden mittaamisen. Automaattimittauksilla voidaan puuttua esimerkiksi
vesiensuojelullisiin ongelmakohteisiin tuottamalla dataa jatkuvasti kustannustehokkaasti. Laitteiden
huoltoon ja kalibrointiin tulee kuitenkin kiinnittää huomiota, jotta tulokset ovat asianmukaisia. Laitteet
soveltuvat hyvin opetuskäyttöön mutta mittauskohteet on valittava huolella huomioiden huoltokäynnit
ja opetusryhmien liikkuminen.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Miksi ympäristön monitorointia
•
•
•
Suuremman tietomäärän kertyessä tapauskohtaisesta tiedosta
voidaan muodostaa empiirisiä malleja, joiden antamat tuloksia
voidaan tukea syvällisellä tieteellisellä tutkimuksella ja malleilla.
Riittävän tutkimuksen ja ajallisen tiedon kattavuuden ansiosta
mallit voivat myös ennustaa tulevaa kehitystä. Näiden tulevaa
kehitystä ennustavien mallien tai harvan mittaus- ja monitorointi
verkon välisen tilanteen arvioinnin tarkentuessa voidaan tuottaa
myös täsmätietoa.
HUOM. Mallit aina malleja. Malli on niin hyvä kuin sen heikoin
lenkki
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Mittaus- ja monitorointimenetelmistä
•
•
•
•
Teollisuusautomaatiossa on 90-luvulla tapahtunut voimakas
kehitys näytettä keräävistä menetelmistä kohti on-line-mittauksia.
On-line-mittaukset on liitetty prosessin valvonta- ja
ohjausjärjestelmiin aluksi laitoskohtaisesti ja myöhemmin kattaen
yrityksen kaikkia laitoksia.
On-line mittausten suosio automatiikan sovelluksissa on luonut
mahdollisuuksia myös etämonitorointiin ympäristösovelluksissa.
Teollisuusautomatiikassa sovelletaan osin myös ulkoistettua
mittausten huoltoa ja kunnossapitoa.
Ympäristömonitoroinnissa on jo osin tapahtunut mittausten huollon
ja kunnossapidon ulkoistus, ympäristömittauspalvelut tulevat
perässä….. Teollisuuden päästömittaukset on ollut
palveluliiketoimintaa jo pitkään (esim. Pöyry Environment), nyt
esim vesiensuojeluyhdistysten yksityistäminen.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Mittaus- ja monitorointimenetelmistä
•
•
•
Ympäristömonitoroinnissa kerätään näytteitä myös lentokoneita ja
laivoja käyttäen. Näistä toimista Suomessa tunnetuimpia ovat
rajavartiolaitoksen ja SYKEn yhteistyössä suorittama öljypäästöjen
valvonta Itämerellä.
Merentutkimusalus Aranda taas kerää näytteitä
tutkimusmatkoillaan kohteista, joita ei voi mitata etämittauksina tai
joiden kerääminen vaati erityistä asiantuntemusta.
Satelliittimittauksien tuottamaa tietoa käytetään runsaasti
säähavainnoinnissa, mutta myös muissa ympäristösovelluksissa.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Ympäristön monitorointi
•
Ympäristömittaukset ja -monitorointi kattaa useita erilaisia kohteita.
Ympäristömittaus ja -monitorointi on katsottu kattavan seuraavat osa-alueet.
• Ilmanlaatumittaukset
• Päästömittaukset
• Sisävesimittaukset
• Merivesimittaukset
• Maaperä ja pohjavesi
• Säteily
TEHTÄVÄ: Tutustu Suomen ympäristökeskuksen nettisivuilla olevaan jaotteluun
(ainakin:http://www.syke.fi/fiFI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Ymparistose
urannoista_informaation_yhdistamiseen_MONITOR_2020__laatua_palvelukykya_j
a_vaikuttavuutta)
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
ILMA
•
Ilmanlaadunmittaus ja -monitorointi on aiemmin hoidettu
pääasiassa päästöjä mittaamalla, sillä ilmapäästöjen leviämiseen
vaikuttavat lähinnä päästöjen muuntuminen, esimerkiksi
kemiallisten reaktioiden tai sateen seurauksena, sekä
ilmavirtaukset.
•
Ilmanlaadun tarkkailu kaupungeissa lisääntyi Euroopassa ja
USA:ssa vakavien ilmansaasteongelmien ja niiden aikana
havaittujen terveysvaikutusten myötä.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
VESI
•
•
•
Vesistöjen seuranta on kuitenkin hyvin pirstaloitunut eri
vastuutahojen välille.
Ensinnäkin vesistöt jaetaan sisä-, meri- ja pohjavesiin. Näiden
vesien seurannasta vastaavat eri tahot, vaikka seurattavat suureet
ovat suurelta osin samoja ja käytettävä teknologia voisi olla hyvin
samankaltaista.
Nykyisin samoista kohteista eri tarkoituksiin kerättävien näytteiden
analytiikkaa tehdään eri vastuutahojen hallinnoimana, jolloin
toiminnassa on tiettyä päällekkäisyyttä.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
VESI
•
•
Vesistöjen mittauksissa kehitetty teknologia on Suomessa
edistynyttä, sillä puu- ja paperiteollisuus on tarvinnut erilaisia
prosessivesien ja lietteiden mittauksia jo vuosikymmeniä.
Puu- ja paperiteollisuuden vesistöihin kohdistunut suojelutoiminta
alkoi 60-luvulla silloisen uuden vesilain tullessa voimaan.
Ensimmäiset määrälliset rajoitteet tulivat voimaan 70-luvulla
biologiselle hapenkulutukselle ja kiintoaineiden määrälle.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
VESI: Velvoitetarkkailut
•
•
•
Vesien tilaa seurataan jatkuvasti valtakunnallisilla ja alueellisilla
seurannoilla ja vesistöjen velvoitetarkkailulla.
Valtakunnallisen ohjelman rungon muodostavat joki-, järvi- ja
rannikkovesien tilan seurannat. Noin 550 havaintopaikalta
määritetään 20–40 muuttujaa useita kertoja vuodessa.
Alueellisessa seurannassa ja velvoitetarkkailussa veden laatua
seurataan lähes 5000 järvi-, rannikko- tai jokikohteessa.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
VESI: velvoitetarkkailut
•
•
•
Havaintotiheydet ja analysoitavien muuttujien määrät vaihtelevat
selvitettävän ongelman mukaan. Seurannan ja tarkkailun tulokset
tallennetaan SYKEn ylläpitämään valtakunnalliseen rekisteriin,
johon on kertynyt yli 21 miljoonaa tulosta 1960-luvulta alkaen.
Luokitustyössä 2000–2003 käytettiin 5 370 järvi-, 3 900 joki- ja 1
100 merihavaintopaikan tietoja. Tuloksia näiltä vuosilta on kaikkiaan
2,6 miljoonaa.
2013 luokituksen ajantasaistus.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
HERTTA
•
•
Ympäristöhallinto käyttää HERTTA ympäristötiedon
hallintajärjestelmää. SYKEn hallinnoima HERTTA sisältää
vesivarojen ja ympäristön seurantaa, ympäristön kuormituksen
valvontaa, luonnonsuojelua sekä alueiden käytön suunnittelua ja
ohjausta palvelevia tietojärjestelmiä.
Hertassa hyödynnetään monipuolisesti ympäristöhallinnon
paikkatietoaineistoja.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
OIVA
•
•
•
Oiva-palvelu - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä Vahtiin ja ympäristötiedon
hallintajärjestelmä Herttaan sisältyvät vapaan käyttöoikeuden
piiriin kuuluvat aineistot on koottu Oiva-palveluun. Palvelu tarjoaa
ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettua tietoa
vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista,
ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöön
liittyviä paikkatietoaineistoja.
Oiva-palveluun tietoja ovat tuottaneet ja keränneet sekä valtion
ympäristöhallinnon virastot, erityisesti Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset (ELY) ja Suomen ympäristökeskus, että muut
tahot. Palvelulla ympäristöhallinto haluaa edistää ympäristötiedon
saatavuutta ja käyttöä.
http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
MAAPERÄ
•
•
•
Maaperän seuranta poikkeaa muista seurattavista suureista siinä,
että seurantakohteet pysyvät lähes paikallaan.
Toisaalta maaperän laatua on vaikea havainnoida muuten kuin
paikallisilla mittauksilla tai luotauksilla. Jonkin verran on käytetty
myös maan pinnanmuotojen kaukokartoitusta.
Maaperän laadun seuranta ja inventointi on pitkälti Geologisen
tutkimuskeskuksen ja maa-aineksen osalta kuntien hallinnoimaa.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
MAAPERÄ
•
Maaperän kunnosta ja kunnostuksesta vastaa maan omistaja.
Maaperän mittauksiin liittyy myös maatalouden tarpeet, jotka
liittyvät esimerkiksi lannoitustarpeen selvittämiseen ja maaperässä
olevien haitallisten aineiden määrittämiseen.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Säteily
•
•
Säteilymittaukset ja säteilytasojen raportointi on Suomessa
järjestetty Säteilyturvakeskuksen toimesta. Säteilytasojen julkisen
raportoinnin järjestämisen paineet kasvoivat 1986 tapahtuneen
Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen.
Niinpä nykyään jopa Venäjällä ydinvoimaloiden läheiset taajamat
saavat lähes reaaliaikaista tietoa säteilyn määrästä kotiseudullaan.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
STUK
•
•
Suomen säteilyturvakeskus STUK vastaa ydinturvallisuus- ja
säteilyturvallisuus valvonnasta sekä tutkii säteilyn esiintymisestä,
säteilyn vaikutuksista ja säteilyn haittojen ehkäisemisestä.
STUK valvoo myös ympäristön säteilyä. Tavoitteena on saada
yksityiskohtaista tietoa väestön altistumisesta.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
STUK
•
•
Jatkuvan valvonnan avulla voidaan myös varmistaa, että STUK
pystyy reagoimaan nopeasti poikkeaviin säteilytilanteisiin ja
tuottamaan tietoa suojelutoimien pohjaksi.
STUKin säteilyvalvonta perustuu sekä kotimaiseen lainsäädäntöön
että Euroopan unionin määräyksiin. Sen valvonnassa on mm.
automaattinen ulkoista säteilyä mittaava valvontaverkko, jossa on
noin 290 asemaa.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Biologiset uhat
•
•
•
•
Biologisten uhkien seurannalla tarkoitetaan tässä esimerkiksi
pandemian uhan luovaa virusta tai ihmisen tahallisesti levittämää
biologista vaara-ainetta.
Biologisten uhkien samoin biologisten ympäristöindikaattorien
mittaaminen ja monitorointi on usein haastavaa ja aikaa vievää.
Bioteknologian kehittyessä tälläkin alalla ovat mittausmenetelmät
kehittyneet viime vuosina nopeaa vauhtia. Kehityksen
katalysaattorina on ollut mm. DNA-testauksen välttämättömyys
monille bioteknologian prosesseille.
Käymme läpi biosensorit erikseen.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
ELY-keskusten luonnonvara yksiköt
•
•
Ympäristöministeriön hallinnoimat alueelliset ELY-keskukset
tarjoavat tuotteita sekä asiantuntija- ja tietopalveluja yritysten,
yhteisöjen ja kuntien sekä muiden hallinnon alojen käyttöön.
Lisäksi ELY-keskukset välittävät ympäristötietoa tiedotusvälineille
ja kansalaisille sekä kansainvälisille yhteistyökumppaneille mm.
koulutustapahtumien ja seminaarien muodossa.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Yhdistykset ym.
•
•
•
•
•
•
Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry eli MUTKU
Merentutkimuslaitos osana SYKEä
Suomen Geoteknillinen Yhdistys ry
Ilmansuojeluyhdistys ry
Suomen Vesifoorumi (FWF)
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Vesiensuojelu yhdistykset
•
Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset harjoittavat jatkuvaa
ympäristömonitorointia. Vesiensuojeluyhdistysten toiminnan
pääosan muodostavat velvoitetarkkailuihin liittyvät tutkimukset.
Ympäristölainsäädännössä on määrätty, että tietyt edellytykset
täyttävän teollisen toimijan, jätevedenpuhdistuslaitoksen tai muun
vastaavia potentiaalisia ympäristövaikutuksia aiheuttavan toimijan
on haettava toiminnalleen ympäristölupaa.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Kansalaisjärjestöt
•
Ympäristöalan kansalaisjärjestöt kuten WWF, Suomen
luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace, eivät juuri itse tee
ympäristömittauksia ja -monitorointia katsottavaa tietoa.
•
Järjestöjen suora tiedonkeruu liittyy lähinnä uhanalaisten lajien
seurantaan ja vaihtuviin teemalajeihin. Lisäksi järjestöillä on
epäsäännöllisesti paikallisia hankkeita, joissa seurataan erilaisia
paikallisia ilmiöitä. Esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton
piirijärjestöillä on Hangon seudulla käynnissä edistyksellinen
lepakoihin kohdistuva tutkimushanke. Eräs Luonnonsuojeluliiton
laajempaa yleisöä mahdollisesti kiinnostava hanke on
pilottivaiheessa oleva Coast Watch, jossa vapaaehtoiset tarkastavat
määrättynä viikonloppuna itse valitsemansa puolen kilometrin
merenrantapätkän. Tästä tiedosta kootaan yhteenveto, jolla
kartoitetaan Suomen rannikon roskaantumisen tilaa.
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi
Lintutieteelliset yhdistykset
•
Lintutieteelliset yhdistykset ovat eräs ympäristöä ahkerasti
tarkkaileva toimijaryhmä. Alan harrastajat ovat luoneet omia
verkostojaan havaintotietojen viestimiseksi. Lintujen havaintotiedot
ja kiinnostavat ilmiöt kuten syys- ja kevätmuutot voisivat kiinnostaa
suurempaakin yleisöä, jos niihin liittyvät tiedot olisivat helpommin
saatavissa.
http://www.tiira.fi/
Tiirankin uudistustyö on käynnissä
Mikkelin ammattikorkeakoulu / www.mamk.fi

similar documents