Verkostojen välinen yhteistyö

Report
Hankeverkostojen välisen
yhteistyön merkitykset –
VETO!! & LaStrada– hankkeet
Laatustrategian toimeenpanon tuki –
hankkeiden päätösseminaari
Joensuu 10.-11.12.2014
www.edusampo.fi
Laatupäällikkö Pekka Turunen
Sisältö
1.
Kaakkois-Suomen laatuverkosto
2.
OPH:n laatustrategian toimeenpanon tuki hankkeet / hankeverkostojen välinen yhteistyö
• Kaakkois-Suomen VETO!! ja Itä-Suomen LaStrada
3.
Esimerkki verkostojen välisen yhteistyön
tuloksista, Olli Konttinen POKE
• yhteistyönä toteutetun laadunhallinnan
vaikuttavuuskyselyn avaintuloksia
www.edusampo.fi
Kaakkois-Suomen laatuverkosto
• Perustettu ”virallisesti” v. 2010
– laadunhallintayhteistyö (vertaisarvioinnit, workshopit jne.)
– mukana myös oppisopimuskoulutuksen toimijat
• v. 2014 aloitettiin verkostossa kestävän kehityksen yhteistyö
– ESEDU tuli mukaan verkoston toimintaan
www.edusampo.fi
OPH:n laatustrategian tukihankkeet /
hankeverkostojen välinen yhteistyö
• VETO!! ja LaStrada -hankeverkostojen välisen yhteistyön
käynnistyminen
– VETO! –hanke järjesti arviointi- ja kehittämisseminaarin
(v.2013), johon kutsuttiin LaStrada-verkoston
koordinaattoriorganisaatio ESEDU mukaan
– esiteltiin verkostojen laatuhankkeiden avaintulokset
– toteutettiin kahden verkostohankkeen itsearvioinnit sekä
hankkeiden ristiinarviointi
– laadittiin kummankin verkoston omat kehittämissuunnitelmat
– sovittiin verkostojen välisestä yhteistyöstä
www.edusampo.fi
VETO!! -verkosto
LaStrada -verkosto
www.edusampo.fi
VETO!! ja LaStrada, hankeyhteistyö 2014
• Suunniteltiin ja toteutettiin VETO!! ja LaStrada-hankkeiden yhteinen
laadunhallinnan vaikuttavuuskysely sekä aloitettiin tulosten analysointi
• Kyselyn suunnittelusta ja toteutuksesta vastannut ryhmä
–
–
LaStada: Raisa Karjalainen Esedu, Olli Konttinen POKE,
Hannimari Larronmaa Kuopion talouskoulu
VETO!!: Jukka Lindroos Ekami, Riikka Kaasalainen KSAO,
Leena Klemi ja Pekka Turunen, Sampo
• Laadittiin kysymyspatteristot 5 henkilöstöryhmälle
–
–
–
–
–
Johdon edustaja / esimies
Asiantuntija / koordinaattori
Opettaja / kouluttaja
Opetuksen tukipalveluhenkilö (esim. kuraattorit, opot, koulutussihteerit)
Muun henkilöstön edustaja
• Pilotointi VETO!!- ja LaStrada-verkostojen oppilaitoksissa
• Kysely toteutettiin verkostojen kaikissa 10 oppilaitoksessa
 Tarkempi esittely näyttelykävelyn yhteydessä
www.edusampo.fi
Kokemuksia
VETO!! –hankkeen näkökulmasta
• Mitä tavoiteltiin ja saatiin?
– VETO!! –hanke sai kumppaniksi useista oppilaitoksista
muodostuneen, monipuolisen, heterogeenisen hankeverkoston
(LaStrada)
– LaStrada –hanke sai kolmen, pitkään laadunhallintayhteistyötä
tehneen oppilaitoksen verkoston, jossa toimintatavat olivat jo
vakiintuneet ja toimijoiden välillä luottamukselliset suhteet
(Kaakkois-Suomen laatuverkosto / VETO!!-hanke)
– Vaikuttavuuskyselyn laadinta, pilotointi, muokkaus, toteutus sekä
tulosten arviointi/analysointi monipuolistui useampien, eri
tyyppisten oppilaitosten näkökulmien ansiosta
– LaStrada verkoston kahden oppilaitoksen
itsearvioinnin pilotointien kokemukset
www.edusampo.fi
Jatkotavoitteena
• Suunnitella ja toteuttaa kahden verkoston välisiä
kehittämistoimenpiteitä vaikuttavuuskyselyn ja v. 2015
itsearvioinnin pohjalta. (v. 2015 –hankkeet)
• Löytää ja levittää hyviä käytäntöjä verkostojen välillä ja
verkoston ulkopuolelle
– Tavoitteena mm. esittää yhteiseksi hyväksi käytännöksi
”jatkojalostettua” laadunhallinnan vaikuttavuuskyselyä OPH:n
verkkosivuille
www.edusampo.fi
Esimerkki verkostojen välisen
yhteistyön tuloksista
Olli Konttinen POKE
www.edusampo.fi
+ Oman työn
kehittäminen
+ Palautteiden
hyödyntäminen
- Auditointi- ja hanketulosten
hyödyntäminen
- Toiminnan kehittämisestä
tiedottaminen
+ Oppimistulosten
hyödyntäminen
+ Läpäisytietojen
hyödyntäminen
+ Palautteiden kerääminen
- Mittareiden
hyödyntäminen
+ Strategian
hyödyntäminen
+ Opsien tuntemus
+ Opiskelija- ja
työelämätarpeiden
huomioiminen
- Ennakointitietojen
hyödyntäminen
- Opetuksen suunnittelun
selkeä ohjeistus
+ Normien ja säädösten
noudattaminen
+ Yhteisten toimintaohjeiden
noudattaminen
+ Osaamisen tunnistaminen ja
tunnustaminen
- Monimuotoisten
opetusmenetelmien
hyödyntäminen
- Prosessikuvausten
hyödyntäminen
Vahvuudet (LaStrada ja VETO!!)
Kehittämistarpeet (LaStrada ja VETO!!)
Johtaminen ja esimiestyö sekä asiantuntijatyö (n 79)
Oppilaitoksen strategian hyödyntäminen
Auditointien, katselmusten ja vertaisarviointien tulosten hyödyntäminen
Oppilaitoksen vuosisuunnitelmien hyödyntäminen
Opiskelijoiden sijoittumistulosten seuraaminen
Opiskelijapalautetulosten, keskeyttämis- ja eroamistulosten
seuraaminen ja hyödyntäminen
Ennakointitietojen hyödyntämiseen, työsuojeluun ja työturvallisuuteen sekä
alueellisiin strategioihin liittyvä osaaminen
Opettajat (n 675)
Oman alan tutkinnon perusteiden tunteminen ja oman työn
suunnittelun osaaminen
Opetuksen suunnittelun ohjeistuksen selkeys ja resursointi
Työelämän ja opiskelijoiden osaamistarpeiden huomioiminen
opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa
Prosessikuvausten hyödyntäminen
Oppimistulosten hyödyntäminen
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, käytännön toteutus
Tukipalvelut ja muu henkilöstö (n 296)
Sidosryhmien tunnistaminen
Koulutusaloille asetettujen laadullisten ja määrällisten tavoitteiden tunteminen
Opiskelijoiden tarpeiden huomioiminen oman työn suunnittelussa
Palautetiedon kerääminen ja hyödyntäminen oman työn suunnittelussa ja
kehittämisessä
Toimintaa ohjaavien asiakirjojen ja prosessikuvausten hyödyntämisen
osaaminen
Omaa työtä koskevien toimintaohjeiden, normien ja säädösten
tunteminen
Kaikki vastaajaryhmät (n 1050)
Palautetiedon kerääminen
Oppilaitoksen toiminnan arviointi- ja kehittämistyön menetelmät ja tuloksista
tiedottaminen sidosryhmille

similar documents