2 ja 2C lomakkeiden täyttö

Report
Maatalouden veroilmoitus 2012
2-lomakkeen täyttäminen
Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2012,
maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset
koulutusaineistot.
Verohallinnon lähettämä maa- ja metsätalouden
harjoittajan veroilmoitusmateriaali
•
•
•
•
•
1 kpl esitäytetty 2 -lomake
Uudistunut täyttöopas
Energiaveron palautushakemus
1 kpl esitäytetty 2C-lomake ja täyttöopas
Palautuskuori (kaikki lomakkeet voi laittaa samaan
kuoreen)
• Verotusyhtymillä lisäksi 1 kpl lomake 36 (yhtymäselvitys)
+ täyttöopas
 Materiaaliposti asiakkailla 21.1.2013 mennessä
 Arvonlisäverovelvollisille on lähetetty vuoden 2012 lopulla
erikseen alv-paketti sisältäen alkutuottajan
kausiveroilmoituksen, lähetteen ja maksuohjeen
2
7.1.2012
Veroilmoitusten jättöajat 2012
Alv-velvollinen maa- tai metsätalouden harjoittaja
• Alv-kausiveroilmoitus vuosimenettelyssä olevilla 28.2
• 2-lomake ja 2C –lomake 28.2
• tyhjää 2C-veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa, mutta 2-lom kyllä
• 2C-lomake palautettava, jos on seurantatietoja (mm. metsävähennys)
• Kiinteistöyhtymät, maa- ja metsätalousyhtymät (lomake 36, 2, 2C, 7),
viimeinen palautuspäivä 28.2
• Energiatuotteiden valmisteveron palautushakemukset muiden kuin
yhteisöjen osalta annettava viimeistään 28.2
• Elinkeinonharjoittaja antaa 2-lom ja 2C-lom viimeistään 2.4, 7.5 tai 14.5 
miten ilmoitukseen on merkitty
• Esitäytetty veroilmoitus ilmoitukseen merkityn mukaisesti 7.5 tai 14.5
Ei alv-velvollinen metsätalouden harjoittaja
•
•
palauttaa 2C-lomakkeen 7.5. tai 14.5. mikäli ilmoitettavia tuloja/menoja.
• tyhjää 2C-veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa, ellei ole seurantatietoja
palautuspäivä on sidottu esitäytetyn veroilmoituksen palautuspäivään.
Sähköinen ilmoittaminen mahdollista
•
laajemmin www.vero.fi/fi-FI/Asioi_verkossa
• nyt myös verkkopankkitunnuksella
• kyselyt puh. 020 697 040
3
7.1.2012
Ilmoita verkossa!
• Maa- ja metsätaloudenharjoittajan ohjaussivu:
• vero.fi/ilmoitaverkossa
• Alkutuottajan kausiveroilmoitus: pankkitunnuksilla
www.vero.fi/verotili
• 2 ja 2C verkkolomake: pankkitunnuksilla
www.suomi.fi/asiointi
• Käytä sen henkilön pankkitunnuksia, jonka nimellä 2
tai 2C on tullut. Voit käyttää ilmoittamiseen myös
Katso -tunnistetta
• Kuolinpesät ja verotusyhtymät tarvitsevat
ilmoittamiseen aina Katso -tunnisteen
• Edelleen ovat käytettävissä myös TYVI- ja Ilmoitin.fi –palvelut,
joihin tunnistautuminen aina Katsolla
4
7.1.2012
Alkutuottajan kausiveroilmoitus vuodelta
2012
• Kausiveroilmoitus annetaan viimeistään
helmikuun viimeisenä päivänä.
Postitse saapunut kausiveroilmoitus katsotaan
oikeaan aikaan annetuksi, jos se on saapunut
Verohallinnolle viimeistään seitsemäntenä
päivänä em. määräpäivästä.
 Arvonlisäveroilmoituksen voi palauttaa
tuloveroilmoituksen kanssa samassa kuoressa.
5
7.1.2012
Kiinteistöverotuspäätös 2013
• Postitetaan asiakkaille maaliskuussa
• Verohallinto lähettää kiinteistöveropäätöksen
kiinteistön omistajille maaliskuun aikana
siihen osoitteeseen, joka on Verohallinnon
tiedossa vuoden 2013 helmikuun lopussa.
• Niille asiakkaille, joiden osoite on tuntematon, ei
lähetetä kiinteistöverotuspäätöstä.
• Päätöstä ei myöskään lähetetä, jos maksu jää alle 17
euron.
6
7.1.2012
Kiinteistöverotuspäätös 2013
• Kiinteistöverotus toimitetaan Verohallinnon
rekisterissä olevien, verovelvollisen antamien ja
sivullisilta tiedonantovelvollisilta saatujen tietojen
sekä asiassa saadun muun selvityksen perusteella.
• Verovelvollisen on tarkistettava tietojen oikeellisuus.
Jos hän ei korjaa tietoja, hänen katsotaan antaneen
tiedot selvityksen mukaisena. Verohallinto voi
määrätä veronkorotuksen laiminlyönneistä.
• Korjaus 7.5 tai 14.5 mennessä (esitäytetty veroilmoitus)
• Yhteisö ja yhteisetuus 30.4 mennessä
• Elinkeinoyhtymä 14.5 mennessä
7
7.1.2012
Kiinteistöverotuspäätös 2013
• Tuloveroilmoituksiin (2-lom) korjatut maatalouden
tuotantorakennustiedot eivät ehdi maaliskuussa
tulevalle kiinteistöverotuspäätökselle.
• Korjatut tiedot tulevat kuitenkin tuloveroilmoitusten mukaisina
Verohallinnon tietoon.
• Kiinteistöverotuspäätöstä ei siis tarvitse korjata samoilla tiedoilla
uudelleen.
• Korjattu kiinteistöverotuspäätös tulee syksyllä ennen
kiinteistöveron 1. eräpäivää.
• Metsätalouden tuotantorakennusten osalta
ilmoittamismenettely on sama kuin maatalouden
tuotantorakennuksilla.
8
7.1.2012
Esitäytetty veroilmoitus
• Esitäytetyllä veroilmoituksella näkyvät maa- ja
metsätalouden tiedot oman ilmoituksen
mukaisina
• Palautetaan 7.5 tai 14.5 vain, mikäli on
korjattavaa esitäytettyihin tietoihin
• Tarkistamisvelvollisuus
• Veroilmoitukseen ei liitetä tositteita, käytetään
vahvistettuja liitelomakkeita
• Paperilomakkeella ilmoitetaan ne tiedot, joita ei
voi ilmoittaa verkossa
•
Lisätietoja www.vero.fi (Etusivu > Yritys- ja yhteisöasiakkaat >
Maatalousyrittäjä ja metsänomistaja > Veroilmoituksen antaminen)
9
7.1.2012
Muuta huomioitavaa
• Alv-kausiveroilmoitus aina tehtävä, jos on
alv-velvollinen
• 2-lomake on aina palautettava
• Metsätalouden veroilmoitusta 2C ei tarvitse
palauttaa, mikäli ei ole ilmoitettavia
tuloja/menoja eikä seurantatietoja
• Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä 5
vuotta verotuksen päättymistä seuraavan
vuoden alusta
• Muistiinpanojen on perustuttava tositteisiin
• Muistiinpanovelvollisuus myös
sijoitustoiminnasta
10
7.1.2012
Verohallinnolla paperiton käsittely
Kaikki verohallinnolle tulevat asiakirjat tallennetaan ja
muutetaan sähköiseen muotoon
• Ilmoita mieluiten verkossa eli sähköisesti
Jos annat paperisen veroilmoituksen:
• Käytä virallisia lomakkeita
• Anna liitteet erillisinä A4-kokoisina tulosteina
• Älä niittaa lomakkeita yhteen
• Merkitse nimesi ja Y-tunnuksesi/henkilötunnuksesi selkeästi
veroilmoituksen ja liitteiden kaikille sivuille.
• Asiakirjoja ei säilytetä verotoimistoissa vaan keskitetysti
Älä lähetä alkuperäisiä asiakirjoja liitteenä!
11
7.1.2012
Maatalouden veroilmoituslomake 2
Y-tunnus tai
henkilötunnus
merkittävä
jokaiselle sivulle!
(tallennus sähköiseen
muotoon)
Toimialaluokitustiedot Tilastokeskuksen nettisivulta www.stat.fi
Tässä voidaan valtuuttaa esim. tilitoimisto
12
7.1.2012
Laskelma tuloksesta
Arvioinnista ks. yhtenäistämisohje, mm. maatalousvarojen yksityiskäyttö
mm. yhtenäistämisohjeen mukaiset
vähennykset, työhuonevähennys,
poltto-tarvepuu
1) Ei verotusyhtymän maatalouteen kohdistuvia korkoja, sillä ne vähennetään osakkaan verotuksessa.
13
7.1.2012
Tappion vähentäminen pääomatuloista
2) Ei merkitä verotusyhtymän maatalouden tappiota, joka vaaditaan vähennettäväksi osakkaiden verotuksessa.
14
7.1.2012
Tulot
Y-tunnus tai henkilötunnus merkittävä jokaiselle sivulle!
Esim. työkorvaukset, konevuokrat, metsätalouden sivutulot
15
7.1.2012
Menot
Ei kunnan lomittajasta maksettuja
korvauksia palkkamenoihin k. 11, vaan
kohtaan 15
Tähän kunnan lomittajan kulut
MYEL-maksut tässä tai esitäytetyllä 1-lomakkeella
Vähennys poistoina, jos tod.näk. taloudellinen käyttöikä yli 3 vuotta
2) Vuoden 2011 nettovarallisuutta lisäävä erä, ks. täyttöohje
16
7.1.2012
Maatalouden osingot ja
osuuspääoman korot
Maataloudenharjoittaja
MVL-tulonlähteen osingot
• Maatalouden tulonlähteeseen kuuluvista
osakkeista saaduista osingoista on
• veronalaista 70 % ja verovapaata 30 %
• Maatalouden tuloon sisältyvän osingon
verovapaa osa vähennetään ennen yritystulon
jakamista ansiotulo- ja pääomatulo-osuuksiin
• Listaamattomista yhtiöistä maksettujen
pääomatulo-osinkojen 60.000 euron
verovapausrajaa ei sovelleta maatalouden
tulonlähteeseen kuuluviin osinkoihin (TVL)
18
7.1.2012
Maataloudenharjoittaja
MVL-tulonlähteen osingot
• Maataloudenharjoittajien verotuksessa osinko
on sen verovuoden tuloa, jonka aikana osinko
on ollut yhtiökokouksen päätöksen mukaan
nostettavissa
• Osingon katsotaan olevan nostettavissa samana
päivänä kuin yhtiökokous on pidetty, ellei
osingon nostettavissa olosta ole erikseen
päätetty
19
7.1.2012
Maataloudenharjoittaja
MVL-tulonlähteen osuuspääoman korot
• Osuuspääoman koroista
• veronalaista yritystuloa 70 % 1500 euron verovapaan rajan
ylittävältä osin.
• Verovapaa osa 1500 euroa kohdistetaan
- ensin henkilökohtaiseen tuloon
- sitten maatalouden tuloon ja
- lopuksi elinkeinotoiminnan tuloon
• Kun puolisot harjoittavat yhdessä maataloutta,
vähennetään molempien puolisoiden verovapaa
osa 1500 euroa siltä osin kuin verovapaata osaa
ei ole vähennetty toisessa tulonlähteessä
20
7.1.2012
Maataloudenharjoittaja
MVL-tulonlähteen osuuspääoman korot
• Esimerkki:
Puolisot harjoittavat yhdessä maataloutta.
Maatalouden verovuoden voitto on 30.000 euroa,
ja siihen sisältyy osinkoja 2.000 euroa sekä
osuuspääoman korkoja 3.000 euroa.
Maatalouden edellisen vuoden nettovarallisuus on
25.000 euroa.
Vaimon ja miehen työpanokset jakautuvat
suhteessa 40/60, ja molemmilla on 50 prosentin
osuus maatalouden nettovarallisuuteen.
Vaimolla on lisäksi 1.000 euroa henkilökohtaiseen
tulolähteeseen kuuluvia osuuspääoman korkoja
21
7.1.2012
Maataloustoiminnan osuuspääoman korot
esimerkki jatkuu
MVL tulo 30 000
- sisältää osuuspääoman korkoja 3 000
- sisältää osinkoa 2 000
Vähennykset MVL tulosta
MVL tulo
30 000
- vaimon 1 500 asti verovapaa korko
- 500
- miehen 1 500 asti verovapaa korko
- 1 500
- yli 1 500 euron koron verovapaa osa (30%) - 300
- osingon verovapaa osa (30%)
- 600
jaettava tulo
27 100
22
7.1.2012
Maataloustoiminnan osuuspääoman korot
esimerkki jatkuu
nettovarallisuus 25 000
jaettava pääomatulo-osuus 5 000 (20 %*25 000)
- vaimon pääomatulo-osuus 2 500
- miehen pääomatulo-osuus 2 500
jaettava ansiotulo-osuus 22 100 (27 100 - 5 000)
- vaimon ansiotulo-osuus 8 840 (40 %*22 100)
- miehen ansiotulo-osuus 13 260 (60 %*22 100)
23
7.1.2012
Osingot ja osuuspääoman korot
3) Maatalouden osinkojen ja osuuspääoman korkojen kokonaismäärien tulee sisältyä maatalouden kokonaistuloihin
kohtaan 10.
4) Maatalouteen kuuluvien osinkojen ja osuuspääoman korkojen verovapaiden osien yhteismäärä siirretään sivulle 1
kohtaan 5.
5) Verotusyhtymän maatalouteen kohdistuvat osingot ja osuuspääoman korot ilmoitetaan osakkaan verotuksessa. Jos
osakkeet / osuudet kuuluvat kiinteästi verotusyhtymän maatalouden toimintaan, ilmoitetaan myös osingot ja
osuuspääoman korot tässä kohdassa.
 Maatalouden osingot ja osuuspääoman korot MVL:n mukaista tuloa. Niitä eivät koske
TVL:n säännökset.
 Osakkeet ja osuudet ovat maatalouden nettovarallisuutta. Näiden luovutusvoitto on
maatalouden tuloa (kohdentuu pääomatuloksi). Hankintameno-olettamaa voi
käyttää.
 Osingoista ja osuuspääoman koroista 70 % maatalouden tuloa, 30 %
verovapaata.
 Osuuspääoman korosta veronalaista vain 1500 euron ylittävä osa. Yrittäjäpuolisoilla
otetaan maataloudessa huomioon molempien verovapaa osa.
24
7.1.2012
Rakennuspoistot
Y-tunnus tai henkilötunnus merkittävä jokaiselle sivulle!
1) Poistojen yhteismäärä vähennetään sivulla 2 osan III kohdassa 16.
2) Poistamattomien hankintamenojen yhteismäärä siirretään sivulle 4 osan IX kohtaan 2.
25
7.1.2012
Koneet ja salaojat
1) Poistojen yhteismäärä vähennetään sivulla 2 osan III kohdassa 16.
3) Menojäännös siirretään sivulle 4 osan IX kohtaan 4.
26
7.1.2012
Käyttöönottamattomat koneet ja
rakennukset
4) Näistä hankintamenoista vähennetään tasausvaraus, investointituki yms. korvaukset, ja erotus
siirretään sivulle 4 osan IX kohtaan 4.
5) Näistä hankintamenoista vähennetään tasausvaraus, investointituki yms. korvaukset, ja erotus
siirretään sivulle 4 osan IX kohtaan 2.
27
7.1.2012
Matkakulut
• Asunnon ja maatilan väliset matkakulut
ilmoitetaan vähennykseksi esitäytetyllä 1lomakkeella toukokuussa (eivät maatalouden
ajoja)
• Samoin verotusyhtymän osakkaalla
• Kaikista ajoista pidettävä ajopäiväkirjaa
• Jos maatalouden ajoja yli puolet  kalustoon
• Maatalouden ajoista lisävähennys (0,45 €/km), jos
auto ei kalustossa eikä kuluja muistiinpanoissa.
Jos todelliset kulut suuremmat kuin lisävähennys,
saa vähentää todelliset kulut.
28
7.1.2012
Ajoneuvo kalustossa
ajopäiväkirjaa pidettävä
6) Siirretään sivulle 1 osan I kohtaan 2.
29
7.1.2012
Yksityistalouden auton käyttö
ajopäiväkirjaa pidettävä
7) Vähennys oman auton käytöstä on vähintään 45 senttiä/km. Ks. tarkemmin täyttöohje.
9) Siirretään sivulle 1 osan I kohtaan 6.
30
7.1.2012
Lisääntyneet elantokustannukset
yli 10 tuntia
yli 6 tuntia
8) Kokopäiväraha on 36 euroa ja osapäiväraha 16 euroa. Ks. tarkemmin täyttöohje.
9) Siirretään sivulle 1 kohtaan I.6.
31
7.1.2012
Maatalouden varat ja velatY-tunnus tai henkilötunnus merkittävä jokaiselle sivulle!
Käytetään myös kiinteistöverotuksen perusteena
Osuuskunnan osuudet, ks. yht.ohje. Osuuden arvo osuuskunnilta.
Maksamattomat osuusmaksut velkaa
Ns. eläinluotto ei velkaa
1) Ei sisällä määrää sivun 3 kohdasta 249 (Rakennukset 6 % / Poistamaton hankintameno vuoden 2012 lopussa).
2) Ei merkitä verotusyhtymän osakkaan maatalouteen kohdistuvia velkoja.
3) Tätä verovuoden 2012 nettovarallisuutta käytetään, kun seuraavan vuoden tulo jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi.
32
7.1.2012
Maidon viitemäärä
• Maidon viitemäärän koko määrä on nettovarallisuutta.
• Samoin tilakaupoissa tulee koko viitemäärä laskennan
kohteeksi ja sille kohdennetaan osuus
kauppahinnasta. Voi luovuttaa erikseenkin.
• MMM:n koostetta vuoden 2012 arvoista voidaan
käyttää myös 1.1.2013 voimaan tulleen päivitetyn
Verohallinnon varojen arvostamisohjeen mukaan
viitemäärän arvoa arvioitaessa.
33
7.1.2012
Tuottajien välisen kiintiökaupan verottomat hinnat 2012
Tuottajien välisen kiintiökaupan verottomat
hinnat 2012
- lähde: Mavi, Maaseutuelinkeinohallinnon
tietojärjestelmä
ELY-keskus
Keskihinta
0,01
01 Uudenmaan ELY-keskus
0
02 Varsinais-Suomen ELY-keskus
0,03
03 Satakunnan ELY-keskus
0,01
04 Hämeen ELY-keskus
0,03
05 Pirkanmaan ELY-keskus
0,02
06 Kaakkois-Suomen ELY-keskus
0,07
07 Etelä-Savon ELY-keskus
0,11
08 Pohjois-Savon ELY-keskus
0,08
09 Pohjois-Karjalan ELY-keskus
0,10
10 Keski-Suomen ELY-keskus
0,12
11 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
0,12
12 Pohjanmaan ELY-keskus
0,10
13 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
0,07
14 Kainuun ELY-keskus
0,09
15 Lapin ELY-keskus
Verohallinnon yhtenäistämisohje 2012 - www.vero.fi
34
7.1.2011
Verotusyhtymän osakkaan
maatalouteen kohdistuvat velat ja
korot
Verotusyhtymän laskenta jättää
huomiotta
• Tuloverolaskelmalla:
• kohdan 465 - velkojen korot
• Varallisuuslaskelmalla:
• kohdan 468 - maatalouteen kuuluvat osakkeet
ja osuudet (ilmoita Muut maatalouden varat
kohdassa 469)
• kohdan 732 - maatalouden velat ja velvoitteet
36
7.1.2012
• Verotusyhtymän maatalouden lomake (2):
• ei ilmoiteta korkomenoja
• ei ilmoiteta velkoja
• ei liitetä erittelyjä luotonsaajista ja
maksetuista koroista
Verohallinnon laskentajärjestelmä ei
huomioi 2-lomakkeella ilmoitettuja
korkoja ja velkoja
37
7.1.2012
Verotusyhtymän osakkaan esitäytetyllä
veroilmoituksella ilmoitetaan:
• Kohdassa 7.6 Tulonhankkimisvelan korot
• verovuonna maksetut korot
JA
• Kohdassa 16 Lisätietoja
• yhtymän nimi
• y-tunnus
• maatalouteen kohdistuvat velat ja korot
• Erittely lainoittain
38
7.1.2012
Esimerkki esitäytetyllä veroilmoituksella ilmoittamisesta:
39
7.1.2012
Vaatimus pääomatulon
enimmäismäärästä
4) Jos vaatimusta ei esitetä, pääomatulon enimmäismäärä on 20 % nettovarallisuudesta.
Nettovarallisuudesta riippumatta arvopapereiden luovutusvoitto kokonaan
pääomatuloa. Luovutusvoittoa laskettaessa voi käyttää hankintameno-olettamaa.
40
7.1.2012
Yritystulon jako
41
7.1.2012
Varaukset
42
7.1.2012
Lisätiedot ja allekirjoitus
Annettava veroilmoitus on aina allekirjoitettava
Älä laita liitteeksi alkuperäisiä asiakirjoja (mm. ositusja jakokirja, kauppakirja yms.), koska niiden takaisin
saaminen on vaikeaa. Oikeaksi todistettu kopio käy.
43
7.1.2012
Lisätietoja
• Internet -sivumme www.vero.fi >Yritys- ja
yhteisöasiakkaat > Maatalousyrittäjä ja
metsänomistaja
• Valtakunnallinen puhelinneuvonta
• Maa- ja metsätalousverotus puh. 020 697 016
• Sähköinen ilmoittaminen puh. 020 697 040
• Verotili puh. 020 697 056
44
7.1.2012

similar documents