Workshop - EHYT ry

Report
Ryyppäämällä ryhmäksi - workshop
Sisältö
1.
2.
3.
4.
5.
Ehkäisevä päihdetyö
Parikeskustelu juhlimisesta
Korkeakouluopiskelijoiden päihdekulttuuri
Ryhmäkeskusteluja
Lisätietoa kiinnostuneille
(huom. Katso diaesityksen muistiinpanot, jossa lisäinfoa sekä keskustelun suuntia. )
Ehkäisevä päihdetyön korkeakouluissa?
Käytännössä ehkäisevä päihdetyö ammattikorkeakouluissa on ensisijaisesti vaikuttamaan pyrkivää kommunikaatiota eli
keskustelua oman opiskelijayhteisön päihteiden käyttötavoista ja yksilön omasta vastuusta siinä. Keskeistä ovat pohdinnat
alkoholikäyttötilanteista ja bilettämiskulttuurista.
Jokainen meistä rakentaa päihdekulttuuria päivittäisillä valinnoillaan esimerkiksi kuluttajana. Henkilökohtaisesti on hyvä
pohtia omia arvojaan ja asenteitaan päihteitä kohtaan. Kannattaako humalajuomista, raittiutta vai jotain siltä väliltä.
Ehkäisevä päihdetyö ei ole vain päihteisiin keskittynyttä vaan laajemmin yksilön/yhteisön hyvinvointiin vaikuttamista.
EHKÄ TÄSSÄ ON
NYANSSEJA?
OLE TÄSSÄ
KOHTI PAREMPAA SUOMALAISTA PÄIHDEKULTTUURIA
KOHTAAVA
PÄIHDETYÖ
VALISTUS
SÄÄNTELY
Toimintaa kolmella tasolla
Yksilötaso
Yhteisöt
Yhteiskunta
- Kohtaamispaikat
- Koulutyö
- Koulut ja
oppilaitokset
- Vanhemmat
- Työpaikat
- Sosiaalinen media
- Kunnat
Jne.
- jne.
- Vaikuttaminen
lainsäädäntöhankkeisiin, muuhun
valmisteluun,
julkiseen
keskusteluun jne.
Parikeskustelu
Keskustelkaa pareittain ja kirjatkaa ylös
- 6 negatiivista puolta ja
- 6 positiivista puolta alkoholinkäyttöön
liittyen.
6 positiivista
6 negatiivista
Mitä bilettäminen merkitsee opiskelijoille?
– Positiivisessa mielessä yhdessäoloa ja arjesta irtautumista
– Lukuisissa tutkimuksissa on todettu yhteisöllisyyden edistävän
terveyttä. Bileet ovat yksi yhteishengen ja yhteisöllisyyden
tekijä.
– Mikä rooli alkoholin/päihteiden käytöllä on juhlimisessa?
– Bileet osana opiskelijaperinteitä. Mikä rooli alkoholilla on
opiskelijaperinteissä?
Sosiaalinen imu alkoholinkäyttöön
Korkeakouluopiskelijat (N=5086)
Tuntuuko, että joudut käyttämään
enemmän alkoholia kuin oikeastaan
itse haluaisit
Juhlissa ja illanvietoissa on tarjolla
alkoholiton juomavaihtoehto
Alkoholittoman juoman valinta
herättää huomiota
•
14 %
silloin tällöin
33 %
ei juuri koskaan
25 %
47 %
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008, Kunttu ja Huttunen
Päihdekulttuuria rakentamassa
Paljon alkoholia
Bileet, jossa
alkoholilla
iso rooli
Kohtuukäyttö
Minkälaisia
bileitä tähän
väliin?
Alkoholin tai
alkoholittomuuden
rooli ei ole
korostettu
Alkoholiton
Liikunta- ja
kulttuuribileet
Kaikki mukaan samoihin bileisiin?
Runsas alkoholinkäyttö nähdään usein
• itsestäänselvyytenä ja
• opiskelijakulttuuriin kuuluvana perinteikkäänä toimintana
Jos näin on, voi alkoholia vähemmän käyttävien tai
raittiiden
• olla vaikeampi päästä mukaan opiskeluyhteisöön
 näin ollen he saattavat jäädä ulkopuolelle yhteisöllisyyden
mukanaan tuomista hyvistä puolista, jotka edistävät mm. hyvinvointia
ja opinnoissa etenemistä
Kaikki mukaan opiskelijatoimintaan?
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2008) mukaan
• 40% miehistä ja
• 31% naisista ei koe kuuluvansa mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään.
• Yksinäisiä 5-6%
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2012) mukaan
• 60% koki kuuluvansa johonkin opiskeluun liittyvään ryhmään
• 31% koki ettei kuulu mihinkään ryhmään.
• Yksinäisiä 5-7%
(http://www.yths.fi/terveystieto_ja_tutkimus)
Ryhmäkeskustelu - Kaikki samoihin bileisiin?
a)
Esiintyykö opiskelijayhteisössäsi jaottelua esimerkiksi alkoholittomien
liikunta- ja kulttuuritapahtumien ja kosteiden bileiden välillä?
Tarvitseeko vähän juovia tai raittiita huomioida bileiden suunnittelussa,
jos heille on jo olemassa täysin alkoholitonta toimintaa?
b) Miten bilevastaava voi ottaa tapahtumaa suunnitellessa huomioon ne,
jotka juovat alkoholia vain vähän tai eivät juo ollenkaan:
1)
2)
3)
4)
5)
juomien ja muiden tarjoilujen esillepanossa?
ohjelman suunnittelussa?
tapahtuman markkinoinnissa?
sopimusneuvotteluissa ravintolan kanssa?
jotenkin muuten?
(Katsokaa bilejärjestäjän checklist – mitä mieltä olette?)
Ryhmäkeskustelu- Onko esimerkillä merkitystä?
Tehkää ”10 kysymystä sosiaalisesta vastuusta ja alkoholista” –testi.
Kyseessä ei ole tieteellinen testi, vaan se on tehty keskustelun
herättämiseksi. Jokainen päättää itse, kertooko henkilökohtaisista
vastauksistaan muille.
Pääasia on, että ryhmä miettii testin pohjalta yhdessä seuraavia asioita:
1. Kuinka nuoret /nuoret aikuiset kommunikoivat juomisaiheista omissa
ryhmissään?
2. Onko tutorin/bilevastaavan esimerkillä merkitystä?
3. Tarvitseeko tutorin/bilevastaavan toimia testissä esille tuoduissa
asioissa esimerkkinä?
4. Esiintyykö ns. ”sosiaalista imua” alkoholin juomiseen liittyen
opiskelijayhteisöissä?
Pohdittavaksi/keskusteltavaksi - Miten
opiskelijajärjestössäsi suunnitellaan tapahtumia?
Tutortapahtumia ja bileitä on järjestetty vuosien ajan tietyn
kaavan mukaan. Yllättäen joku ehdottaa uutta toimintatapaa.
Miten sinun opiskelijajärjestössäsi suhtaudutaan uusiin
ideoihin?
Pohdittavaksi/keskusteltavaksi –
Monikulttuurisuus
Osallistuvatko vaihto-opiskelijat ja ulkomaalaiset tutkinto
opiskelijat opiskelijajärjestösi yhteisiin tapahtumiin?
Pohdittavaksi/keskusteltavaksi –
Mitä sisältöjä korkeakouluopiskelijoiden kanssa tulisi
käsitellä? Millaista koulutusta kaivataan?
Millaista tukimateriaalia kaivattaisiin yleiseen käyttöön ja
netissä jaettavaksi.
Palaute
1. Palautetta materiaaleista
2. Palautetta koulutuksen sisällöstä
Ryyppäämällä ryhmäksi?
Juominen on nuorille ja nuorille aikuisille
yhdessäolon rituaali. Juomalla ylitetään yhdessä
arkea ja kirkastetaan niitä tekijöitä, jotka
muodostavat erillisistä yksilöistä yhteisen ”meidät”.
Nuorten juomatavat ovat erilaisia, koska juomalla
ritualisoidaan erilaisia sosiaalisia tapoja, ihanteita ja
maailmankuvia.
Tutkimuskysymykset
–
–
–
Mitä asioita nuorten aikuisten erilaiset
ryhmät juomisellaan tavoittelevat?
Mitä muuta eri ryhmien edustajat
elämältään tavoittelevat ja kuinka tämä
liittyy tai ei liity heidän juomiseensa?
Kuinka nuoret /nuoret aikuiset
kommunikoivat juomisaiheista omissa
ryhmissään?
Tutkimuskirjallisuutta
•
•
•
•
•
•
Ryyppäämällä ryhmäksi? Ehkäisevän päihdetyön karttalehtiä nuorten ja nuorten
aikuisten juomiskulttuureihin (2012): www.ehyt.fi  Julkaisut
Miksi Jesse ja Jenna juovat? Nuoret aikuiset ehkäisevän päihdetyön kohderyhmänä
(2012). S. 88-96 teoksessa Selvää synergiaa – eettisesti kantavaa päihdekasvatusta:
http://www.humak.fi/sites/default/files/liitteet/humak_selvaa_synergiaa_verkko.pdf
Hauskuus ja tylsyys, turva ja vaara. Nuorten juomisen ja arjen ambivalenssit (2013).
Yhteiskuntapolitiikka 3/2013. http://www.julkari.fi/handle/10024/110554
Riskinä toisten tahto? Laadullinen analyysi yhdeksäsluokkalaisten alkoholiin liittyvistä
riskiymmärryksistä (2012). Yhteiskuntapolitiikka 6/2012, 656−669.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104456/lehto.pdf?sequence=1
Leiskaa steissillä, romanssi mökillä. Pääkaupunkiseudun ammattiin opiskelevien ja
lukiolaisten juomisen motiivit ja koetut juomisen haitat (2011): www.ehyt.fi 
Julkaisut
Miksi [Suomessa] juodaan? Nuoret, humala ja sosiaalisuus (2010). S. 85-98 teoksessa
Suomi juo. Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008:
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80301/371e1e08-9bc1-47ea-81aa68b04f27088c.pdf?sequence=1
Tilastoja
•
•
•
•
•
•
•
Kunttu, Kristina & Pesonen, Tommi (2012) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön
tutkimuksia 47. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012. YTHS. (s. 68-69)
Opiskeluterveys. Kunttu & al. Duodecim 2011.
Mäkelä, Pia & Mustonen, Heli (2010) Suomi juo. Karlsson, Thomas & Esa Österberg.
Artikkeli: Mitä tilastot kertovat suomalaisten alkoholinkäytöstä?
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2013). Alkoholijuomien kulutus 2012.
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/aiheittain/paihteet_ja_riippuvuudet/alkoholi/al
koholijuomien_kulutus
THL:n tilastot päihteittäin:
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/aiheittain/paihteet_ja_riippuvuudet
Vuoden 2010 huumekyselyn tuloksia:
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/102893/hakkarainen.pdf?sequence=1
Huumeiden käyttö ja asenteet:
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80296/056141f2-7af0-469a-98fe36ab805a3f68.pdf?sequence=1
Blogitekstejä
• Sosiaalisuuden jano ja ehkäisevä päihdetyö:
http://laadukas.wordpress.com/2012/03/05/post35/
• Yhteisöllisyys – juomisongelmien syy ja ratkaisu:
http://www.ehyt.fi/fi/ajankohtaista/blogi/?itemid=774&a=viewItem
• Helpot ja vaikeat keinot: https://www.nyyti.fi/nyyti-ry/blogi/helpot-javaikeat-keinot/
Kiitos
http://www.ehyt.fi/korkeakoulut

similar documents