Miten tuoda kestävä kehitys osaksi kaikkea opetusta?

Report
Ekopedagogiikka
Espoon työväenopisto
Opet oppii
Kevät 2014
Leena Nukari MMM
Kurssin rakenne
• 23.1. Mitä on kestävän kehityksen
pedagogiikka
• 30.1. Sanoista tekoihin, mikä on kestävää?
• 6.2. Ympäristökasvatuksesta kestävän
kehityksen kasvatukseen. Teoreettisia malleja
opetuksen tukena
• 20.2. Arvokasvatuksen haasteet. Miten tuoda
kestävä kehitys osaksi kaikkea opetusta?
– Keskustelevaa luento-opetusta sekä harjoituksia
Päivän ohjelma 20.2.
• Ohjelma ja tutustuminen
• Pieni kertaus edellisistä tapaamisista
• Ideoidaan kestävän kehityksen tuomista
opetukseen
• Pohditaan arvoja ja onnellisuutta
• Tutustutaan joihinkin materiaaleihin ja
menetelmiin.
Viime kerran fiilikset
• Kerrataan vielä keitä olemme
• Minkälaisia ajatuksia jäi mieleen edellisistä
tapaamisista?
Tähän mennessä on käsitelty
• Kestävän kehityksen määrittelyä
• Nykyinen elämäntapamme kuluttaa liikaa luonnonvaroja.
Liikkumistamme, asumistamme, ruokatottumuksiamme ja
kuluttamistamme muutettava niin yksilöinä kuin
yhteisönäkin
• Globaalisti kehitystä tulisi ohjata kestävälle pohjalle,
työnteon tulisi olla kannattavaa ja eettistä
• Opettajat ovat avainasemassa muutosten aikaansaamisessa
ja voivat toimia esimerkillisinä edelläkävijöinä
• Ympäristökasvatuksella ja kestävän kehityksen kasvatuksella
on paljon yhteisiä piirteitä, mutta myös omat
lähestymisensä
– Katso edellisten kertojen materiaalit
Palmerin puumalli
•Palmerin malli on yksi
viitatuimmista
ympäristökasvatuksen
malleista viime vuosina
•Juuret kuvastavat sitä että
aiemmat tiedot ja
kokemukset otetaan
huomioon.
•Latvuksen osa-alueet tulisi
ottaa tasavertaisesti
huomioon
ympäristökasvatuksessa
Palmer, J.A. 1998. Environmental education of the
21st century: Theory, practice, progress and
promise. London: Rotledge. Cantellin
kääntämänä: Cantell, H. (Toim.)
Ympäristökasvatuksen käsikirja. 2004.
Jerosen ja Kaikkosen talomalli
Talomalli ottaa
huomioon lapset
ja aikuiset
erilaisina
kohteina
Jeronen, E. ja Kaikkonen, M. 2001. Ympäristökasvatuksen kokonaismallin tavoitteet ja sisällöt arvioinnin kehittämisen tukena.
Teoksessa: Jeronen, E. ja Kaikkonen, M. (toim.) Ympäristötietoisuus – näkökulmia eri tieteenaloilta. Oulun yliopisto.
Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita ja katsauksia 3.
Ympäristövastuulliseen osallistumiseen
oppimisen prosessi
Paloniemi, R. ja Koskinen, S. 2005. Ympäristövastuullinen osallistuminen oppimisprosessina. Terra 117:1
Kestävän kehityksen pedagoginen mallitällaisista asioista keke-kasvatus koostuu
Lähde: Rohweder ym. 2008. Kirjassa: Rohweder, Virtanen. 2008. Kohti kestävää kehitystä – pedagoginen lähestymistapa
Mukava uutinen
• Sosiaalinen media pelasti yrittäjän konkurssilta
• http://www.hs.fi/talous/a1391480755933?jak
o=5849eb02e0143cbcbb378ed4d715173f
Ideariihi
Meillä oli tehtävänä:
- Kirjaa ylös muutama kestävän kehityksen
teema, jonka voit linkittää oman aineesi
opetukseen
- Mieti minkälaisia käytäntöjä oppiaineessasi
on, joissa voisit huomioida kestävän
kehityksen mukaisen toiminnan?
- Tuo joku idea mukanasi jaettavaksi muille
Konkreettisia ideoita
• Pitäisi muistaa suunnitella
• Toimintatapoja: ei tulosteta, Ipadit, kestävät käytännöt,
mm. käsienpesu, tasapuolinen työnjako,
• Globaalisaationäkökulma, muiden arvostus
• Teemapäivät
• Luontokokemukset
• Matematiikka, laskuharjoitusten aiheet
• S2, materiaalit, kulttuuriin tutustuminen
• Käsityö, kierrätysmateriaalit
• Puutarha, monimuotoisuus ja torjunta-aineet
Espoon työväenopistossa on
monenlaista opetusta
• Kielet
• Kirjallisuus ja teatteriilmaisu
• Kotitalous
• Kuvataide
• Luonto ja ympäristö
• Koti ja puutarha
• Tekniikka ja liikenne
• Käsityö
• Ihminen, yhteiskunta ja
kulttuuri
• Liikunta, terveys ja
hyvinvointi
• Musiikki
• Tietotekniikka
• Taiteen perusopetus
• Suomen kieli
• Svenskspråkiga kurser
Tasot joilla kestävän kehityksen työtä
voi tehdä
Jos tavoitteena on saada kestävä
kehitys näkymään työväenopiston
toiminnassa ja opetuksessa…
• Negatiivinen ideariihi:
– Miten varmistutaan ettei tavoite toteudu?
– Miten opetuksen suunnittelussa voidaan
huomioida ettei tavoite toteudu?
– Entä yksittäisillä tunneilla?
– Miten pidetään huoli ettei asia välity toiminnassa?
– Miten ehkäistään sen arvopohjan lujittuminen?
Mitä negatiivisia ideoita saimme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Piilotetaan strategiat, eikä noudateta niitä
Toimipaikat vaikeasti saavutettaviksi
Käytetään huonoja rakennusmateriaaleja
Pidetään ikkunat auki ja sotketaan
Ei rakenneta hissejä, paljon portaita
Kurssitarjonta keskittyisi kulutusta lisääviin teemoihin
Egoismi, hedonismi, oma napa, materia ja itsekkyys keskiössä
Alleviivataan mm. toisten työttömyyttä
Opettaja suhtautuu ikävästi oppilaisiin
Opettaja näyttää esimerkkiä mm. aina uusilla vaatteilla ym.
Ei kerrota verkossa asioista, vaan ne pitää selvittää paikan päällä
Yllytetään ihmiset toisiaan vastaan
Ei perehdytetä uusia tulokkaita arvoihin
Pyrimme vaikuttamaan ihmisten
arvomaailmaan
• Mitä haasteita tämä vaatimus asettaa meille?
–
–
–
–
–
–
–
Syitä arvojen kanssa ristiriidassa
olevalle käyttäytymiselle
• Tiedon puute. Ihmiset saattavat toimia tietämättään arvojensa
vastaisesti, koska eivät tunne toimintansa ja elämäntapansa
vaikutuksia.
• Ihminen ei aidosti välitä ympäristöstä, mutta yleisen asenteen
vuoksi pyrkii kuitenkin kantamaan huolta ympäristöstä ja toimii sen
mukaan.
• Ihmisten lyhytjänteisyys saa heidät priorisoimaan valinnoissaan
mm. taloudellisia näkökohtia.
• Ihmisten preferenssit voivat olla niin moninaiset, että joissakin
tilanteissa muut näkökohdat menevät ympäristönäkökohtien edelle.
• Sosio-kulttuurinen todellisuus, kuten työpaikka saastuttavassa
toimipaikassa voi suosia haitallisia toimintatapoja.
• Yksilöllisten arvojen korostuminen on yleisesti heikentänyt
sosiaalisia normeja suomalaisessa yhteiskunnassa.
•
Haavisto, T. 1992: Ympäristöasenteet ja käyttäytyminen. Teoksessa: Kajanto, A. (toim.) 1992:Ympäristökasvatus. Jyväskylä.
s.46-57.
Arvojen selkeyttämisharjoitus
• Elämän nautinnot
– kirjoita lapuille 3-5 nautintoa tuovaa asiaa
Mitä on onnellisuus?
•
•
•
•
•
•
•
Elämän sisältöjä
mielekästä tekemistä
onnistumisia
innostumisia
kiitollisuutta
?
Onnellisuus
• Ei onni synny sellaisen saavuttamisesta, mitä
meillä ei ole, vaan sen arvostamisesta, mitä
meillä jo on.
– Koenig
Ryhdy onnelliseksi
• ”Journal of Positive Psychology -lehdessä
julkistettujen tutkimuksien mukaan mieliala
nousee, kun ihmiset vain yrittivät olla
onnellisempia. Osa tutkittavana olleista
henkilöistä kuuntelivat iloista musiikkia, toisten
piti yrittää tuntea itsensä onnellisiksi ja lopuille
kerrottiin, että heidän ei tarvitse yrittää nostattaa
tunnelmaa. Itsensä kaikkein onnellisimmiksi
luokittelivat henkilöt, joita pyydettiin tuntemaan
itsensä iloisiksi.”
•
Lähde: http://www.mtv.fi/koti/minisaitit/artikkeli.shtml/2013/12/1841409/tutkimus-onnellisuus-on-itsestasikiinni?yrttitarha/energiaa_arkeen
Onnellisuus koostuu mm. seuraavista
tekijöistä:
•
•
•
•
•
Itse päättäminen
Ystävien arvostus
Turvallisuus
Ymmärtäminen
Erityiset elämykset
-filosofian professori emeritus Juhani Pietarinen
http://www.futurasociety.fi/2007/kesa2007/Pietarinen_lyh.pdf
Ajatuksia onnellisuudesta
• Onnellisuusprofessorin kotisivut
• http://www.markkuojanen.com/kategoria/psy
kologia/onnellisuus/
Menetelmistä katso mm.
• EDUCATION FOR CHANGE – KESTÄVÄN KEHITYKSEN
KASVATUKSEN KÄSIKIRJA
http://www.helsinki.fi/lumo/opetusideoita/Finnish.pdf
• Rohweder, Virtanen. 2008. Kohti kestävää kehitystä –
pedagoginen lähestymistapa.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/
2008/liitteet/opm03.pdf?lang=fi
• Cantell, H. (Toim.) 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja.
Linkkejä kiinnostaviin materiaaleihin
• WWF http://wwf.fi/maapallomme/tulemukaan/ymparistokasvatus/
• Arvojen selkeyttämisharjoituksia
http://www.kierratyskeskus.fi/files/63/Arvoselkeytysharjoituksia.pd
f
• Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn
koulussa
http://static.ecome.fi/upload/1498/Ilmasto_jaahylle_opettajanvihk
o.pdf
• Luonto-Liitto
http://www.luontoliitto.fi/materiaalit/ymparistokasvatusoppaat
• Fiksu vähentää jätettä http://www.hsy.fi/fiksu/Sivut/default.aspx
Tänään käsittelimme
• Kertasimme edellisillä tunneilla käsiteltyjä
asioita
• Ideoimme kestävän kehityksen sisällyttämistä
eri oppiaineisiin
• Puhuimme arvoista ja onnellisuudesta
• Katsoimme valmiita materiaaleja ja
menetelmiä
Mitä seuraavaksi?
• Keke- teemoja opetukseen
• Viestiä arvoja rohkeammin ulospäin.
Tuputtamatta. huumorilla
•
•
•
•
•
Kiitos osallistumisesta!

similar documents