Tutkimuksen sähköinen vallankumous Juha Haataja

Report
Tutkimusaineistot ja aineistopolitiikka
Tutkimuksen infrastruktuurien tiekartan
aloitusseminaari 7.11.2012
Juha Haataja
[email protected]
Avoin tiede verkostojen maailmassa
• Tutkimusprosessi muuttuu dramaattisesti digitalisoitumisen myötä
(niin sanottu e-Tiede, e-Science)
– Avoimet toimintamallit, avoin data, avoin julkaiseminen ym. kannustavat rajaaitojen ylittämiseen
• Tutkimus tuottaa arvokasta uutta tietoa
– Tieto käyttöön - tietovarantojen potentiaalia pitää pystyä hyödyntämään
• Digitalisoituvan maailman perustana toimiva tietoinfrastruktuuri
mahdollistaa uusien asioiden tapahtumisen
– Verkostojen voimasta saadaan enemmän hyötyä kun pääsy tietoon voidaan taata
– Tutkimuksen tulokset (julkaisut, tietoaineistot, …) tulee saada talteen ja
hyötykäyttöön
Johan Bollen et. al, http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0004803
Keskeisiä kysymyksiä
• Miten selviämme valtavan tietovirran kanssa?
– tuottaminen, kerääminen, siirtäminen, …
• Miten löydämme tarvitsemamme tiedon?
– yhteentoimivuus, sisällön ymmärrys, yhteistyörakenteet, …
• Miten osaamme päättää mitä säilyttää, mitä tuhota?
– rakenteet päätöksenteolle, rahoitusratkaisut
• Miten turvaamme oleellisen tiedon säilymisen?
– resursointi, osaaminen, tekniset ratkaisut, laadun varmistus, …
Julkisten tietovarantojen selvittäminen
• VM:n kehyskirjeessä* ministeriöille annetaan tehtäväksi selvittää
julkisia tietovarantoja
– hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman linjaukset julkisten
tietovarantojen avaamisesta
– valtioneuvoston periaatepäätös julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen
saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä
– lausuntokierroksella oleva JulkICT-strategia sekä aihepiiriin liittyvien työryhmien
raportit
• Suunnitelmissa tulee huomioida ja hyödyntää OKM:n
kehittämishankkeissa (esimerkiksi TTA ja KDK) tehtävä
tietovarantojen avaamista ja yhteentoimivuutta edistävä työ
* ”Vuosia 2014-2017 koskevien valtiontalouden kehysten valmistelu”,
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/Kehys_2014-2017_laadinta.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2005/liitteet/opm_256_tr08.pdf?lang=fi
Tutkimuksen tietoaineistot -hanke
Tutkimuksen tietoaineistojen hyödyntäminen
• Julkisen sektorin hallinnoimat tietoaineistot sekä julkisen
tutkimusrahoituksen tuella syntyneet tietoaineistot ovat lainsäädännön
ja yhtenäisten käyttöehtojen ohjaamina pääsääntöisesti maksutta
yhteiskunnan hyödynnettävissä.
• Pitkäjänteinen tietoinfrastruktuurin kehittämisen ja ylläpidon
rahoitusjärjestelmä takaa, että olemassa olevat ja uudet tietoaineistot
kuvaillaan ja ne ovat helposti löydettävissä ja otettavissa käyttöön
tietoverkossa olevien palveluiden avulla.
• Kannustava ja oikeudenmukainen meriittijärjestelmä varmistaa
uusien, laadukkaiden tietoaineistojen liittämisen tietoinfrastruktuuriin.
Tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytys
• Tutkimustiedon kumuloituminen on tutkimuksen ja
tutkimusorganisaatioiden toiminnan ydin
– Nykyisin ei ole käytössä hallittua ja toimivaa tapaa huolehtia digitaalisesta tiedosta
– Pitkäaikaissäilytys on tapa huolehtia tiedon säilymisestä pitkällä aikavälillä
• Digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytys tarkoittaa digitaalisen
informaation luotettavaa säilyttämistä kymmenien tai jopa satojen
vuosien ajan
– Laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot vanhenevat, mutta tästä huolimatta informaation
täytyy säilyä ymmärrettävänä.
• Tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyksessä tehdään tiivistä yhteistyötä
Kansallisen Digitaalisen Kirjaston (KDK) kanssa
Tutkimustulosten saatavuus -työryhmän
perustaminen
• Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeen (TTA) alaisuuteen perustetaan
työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää tutkimustulosten saatavuuden
tilannekuvaa
– tutkimustulosten saatavuus (open access)
– avoin tiede (open science) ja kansalaistiede (citizen science)
– julkisesti hallinnoitujen tietoaineistojen saatavuus ja hyödyntäminen
• Työryhmän tehtävänä on
–
–
–
–
tutustua aiempiin ehdotuksiin ja kartoituksiin ja arvioida nykytilanne näiden valossa
toteuttaa tietoaineistokartoitus
luoda visio tavoitetilasta
ehdottaa kehittämistoimenpiteitä ajanjaksolle 2013-2016
• Työryhmän puheenjohtajaksi kutsutaan Annikki Roos Helsingin
yliopistosta
ASENNE
Se on minun!
Nature 461, 145 (10 September 2009) | doi:10.1038/461145a

similar documents