การเพิ่มวัคซีน MR ในเด็ก 2 ปี

Report
การเพิ่มวัคซีน MR ในเด็ก 2 ปี ครึ่ง
ประชุมชี้แจงผูร้ บั ผิดชอบงานข้อมูล วันที่ 6 สิงหาคม 2557
ขัน้ ตอนการตัง้ ค่าวัคซีนในตาราง
1. เปิดตาราง student_vaccine ให้ตรวจสอบ ข้อมูลรายการวัคซีน
MMR (ป.๑) ว่าเรากาหนด vaccine_code เป็ นอะไร ถ้ากาหนดเป็ น
MMR2 ขอให้เปลี่ยนเป็ น MMRs เพราะ เราจะใช้ vaccine_code
MMR2 เป็ นตัวจับข้อมูล MR ในการส่งออกและแก้ไขฟิลด์
check_code เป็ น MMRs
แล้วเพิ่มข้อมูลดังนี้
student_vaccine_name = วัคซีน MR
vaccine_code = MMR2
export_vaccine_code = 073
combine_vaccine = N
check_code = MMR2
ตาราง student_vaccine
เปิดตาราง vaccine_combination เป็ น MMRs เพิ่มข้อมูลดังนี้
vaccine_code = MMR2
vaccine_combine_code = MMR2
เพิ่ม ข้อมูลในตาราง epi_vaccine ดังนี้
epi_vaccine_name = MR
vaccine_code = MMR2
age_min = 18
age_max = 48
export_code = 073
combine_vaccine = N
check_code = MMR2
เพิ่ม ข้อมูลในตาราง epi_vaccine ดังนี้
ส่วนฟิลด์ age_min, age_max ก็แล้วแต่จะกาหนดเองถ้า
ให้บริการในบัญชีนี้กน็ ่ าจะกาหนดตามรูปก็เลยเป็ นอย่างที่
เห็น ที่สาคัญคัญมาก ๆ อีกอย่างหนึ่ งคือวัคซีนทัง้ 2 รายการ
นี้ ฟิลด์ vaccine_in_use ต้องกาหนดเป็ น "N" ไว้ทงั ้ 2
รายการด้วยพื่อไม่ให้โปรแกรมนาวัคซีน 2 รายการนี้ ไป
คานวณ vaccine%
เพิ่มข้อมูลในตาราง person_vaccine ดังนี้
vaccine_name = วัคซีน MR
vaccine_code = MMR2
vaccine_group = MR
export_vaccine = 073
เพิ่มข้อมูลตาราง provis_vcctype ดังนี้
code = 073
name = MMR2
อย่าลืมเข้าไปเพิ่มวัคซีนใน hosxp ด้วยโดยไปที่
เมนู ระบบงานอื่นๆ > บัญชี ๑-๘ > ข้อมูล vaccine
ที่มา : http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=32552.15

similar documents