รวม แบบรายงานผลการให้วัคซีน MR ในเด็กกลุ่มเป้าหมายที่เกิดระหว่างวันที่

Report
กำหนดกำร
08.30
10.00
10.30
13.00
14.30
–
–
–
–
–
10.00
10.30
12.00
14.30
16.30
ี dT , MR
ทำไมต ้องรณรงค์ให ้วัคซน
ี dT , MR และ AEFI
เข ้ำใจโรค รู ้จักวัคซน
ี dT , MR
แนวทำงกำรรณรงค์กำรให ้วัคซน
ี
แนวทำงกำรรำยงำนผลกำรรณรงค์กำรให ้วัคซน
กำรดำเนินงำนในเขตอำเภอเมืองและเทศบำล)
ี ป้องก ันโรคคอตีบและห ัด
โครงการรณรงค์ให้ว ัคซน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558
โครงการรณรงค์ให้วคั ซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558
มี.ค – เม.ย. 57
โครงการนาร่อง
รณรงค์ dT
จ.มุกดาหาร
(1.6 แสนโด๊ส)
ต.ค. – ธ.ค. 57
ขยายการรณรงค์
dT ภาคอีสาน
19 จ ังหว ัด
(~10 ล้านโด๊ส)
ม.ค. – เม.ย 58
พ.ค. – ก.ย. 58
ขยายการรณรงค์ dT
ภาคเหนือ ภาคกลาง
และภาคใต้
รวม 57จ ังหว ัด
(~ 18 ล้านโด๊ส)
ี MR
ให้ว ัคซน
2 .5 - 7 ปี
ทว่ ั ประเทศ
เป้าหมายต ัวชวี้ ัด
ี dT ในประชากรอายุ
 ความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
20-50 ปี ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 85 ระด ับตาบล
่ งเวลารณรงค์ตงแต่
(ชว
ั้
ว ันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 58)
ี MR ในประชากรเด็ก
 ความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
อายุ 2.5 - 7 ปี ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 95 ระด ับตาบล
่ งเวลารณรงค์ตงแต่
(ชว
ั้
ว ันที่ 1 พฤษภาคม–30 ก ันยายน58)
ี dT ในประชากรอายุ 20-50 ปี
การรณรงค์ว ัคซน
ประชากรเป้าหมาย
• ประชากรทีม
่ อ
ี ายุ 20 ถึง 50 ปี
ผูท
้ เี่ กิดระหว่างมกราคม 2508 ถึง ธ ันวาคม 2538
ทงบุ
ั้ คคลชาวไทยและชาวต่างชาติ (ไม่รวมหญิงตงครรภ์
ั้
)
• เพือ
่ เป็นการกระตุน
้ ภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันต่อโรคคอตีบในชุมชน ให้
ครอบคลุมมากทีส
่ ด
ุ
ี dT แก่กลุม
• ฉีดว ัคซน
่ เป้าหมายทุกคน คนละ 1 ครงั้
ี dT ในประชากรอายุ 20-50 ปี
การรณรงค์ว ัคซน
่ นกลาง = 725,000
จานวนกลุม
่ เป้าหมายจากสว
ั
่ ว ัคซน
ี ให้พน
้ื ทีก
-องค์การเภสชฯส
ง
่ อ
่ น 35 % )
ี งใหม่ (43แฟ้ม)
จานวนกลุม
่ เป้าหมายจ ังหว ัดเชย
คนไทยทีอ
่ ยูจ
่ ริง
= 625,033 (ต ัวหาร)
คนต่างชาติ
= 60,000
Coverage > 85 % รายตาบล
- แจ้งจานวนกลุม
่ เป้าหมายก่อนว ันที่ 10 ม.ค.58
- ปร ับจานวนเป้าหมายในโปรแกรมรายงาน
เป้าหมายความครอบคลุม
ม.ค. 58
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย
เน้ นให้ บริกำรเชิงรุ ก
กลุ่มสถำบันกำรศึกษำ (ก่ อนปิ ดเทอม)
พืน้ ที่ท่ ีมีกลุ่มเป้ำหมำยรวมกันเป็ นจำนวนมำก
โรงงำน สถำนที่รำชกำร ชุมชน
>
20%
> 50%
พ.ค.
เก็บตก
บันทึกข้ อมูล
รำยงำนผล
>
กาหนดเป้าหมายความครอบคลุม
80%
>
90%
การดาเนินงาน
ก่อนการรณรงค์
• การสารวจประชากรเป้าหมาย
• การจัดทาแผนปฏิบตั ิงานและ
กลไกการติดตามการดาเนินงาน
• สถานที่ให้บริการวัคซีน
• การจัดเตรียมวัคซีน/อุปกรณ์
ต่างๆ และระบบลูกโซ่ความเย็น
• การระดมความร่วมมือ
อาสาสมัคร
• การอบรมอาสาสมัคร
• การประชาสัมพันธ์
ช่วงที่มีการรณรงค์
• จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอ/
พร้อมใช้งาน
• กาหนดผังจุดบริการ
• กิจกรรม
-การให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
-ชี้ แจงประชาชนให้ทราบถึงประโยชน์
-อาการข้างเคียงจากวัคซีน/แนวทาง
การดูแล
• แจกเอกสารแผ่นพับ
• การให้วคั ซีน
• บันทึกการให้วคั ซีนในแบบฟอร์ม
• การสังเกตอาการภายหลังได้รบั วัคซีน
• After Action Review
หลังการรณรงค์
• การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
• การติดตามให้วคั ซีนแก่กลุ่ม
เป้าหมายที่พลาดในวันรณรงค์
• การเฝ้ าระวังอาการภายหลังได้
รับวัคซีน
• แนวทางการตอบสนองและ
ประสานงานกรณี AEFI ร้ายแรง
• After Action Review
ี กรณีเป็นหน่วยบริการเคลือ
3.4 สถานทีใ่ ห้บริการว ัคซน
่ นที่
•
ควรเป็นทีม
่ อ
ี ากาศถ่ายเทดี เป็นบริเวณทีร่ ม
่ มีบริเวณ การคมนาคมสะดวก กว้างขวาง
เพียงพอทีจ
่ ะรองร ับผูม
้ าร ับบริการและอาสาสม ัครทีม
่ าให้บริการ
•
ั
ควรมีบริเวณสาหร ับปฐมพยาบาลกรณีมเี หตุฉุกเฉิน และบริเวณสงเกตอาการ
ี ต่อผูม
่ ต่อผูป
ภายหล ังร ับว ัคซน
้ าร ับบริการและสะดวกต่อการสง
้ ่ วยในกรณีฉุกเฉิน มี
อุปกรณ์ทจ
ี่ าเป็นพร้อม ตามมาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
•
้ ที่ Emergency kits อาจมีไม่เพียงพอ สถาน
การรณรงค์พร้อมก ันในหลายพืน
ี เบือ
้ งต้น ได้แก่ Adrenaline ชุด
บริการทีร่ ับผิดชอบควรจ ัดเตรียม อุปกรณ์กช
ู้ พ
อุปกรณ์สาหร ับให้สารนา้ (IV fluid set) และสารนา้ (IV fluid for resuscitation,
Normal saline หรือ Ringer’s lactated solution) ให้มไี ว้ประจาทุกหน่วยบริการ
ั
และมีแนวทางการประสานทีช
่ ดเจนเพื
อ
่ นาชุด emergency kit มาย ังจุดเกิดเหตุ
่ ต่อให้ท ันการณ์
ภายใน 15 นาที รวมถึงการประสานรถพยาบาลเพือ
่ การสง
ี ระบบลูกโซค
่ วามเย็นและ
3.5 การจ ัดเตรียมว ัคซน
ว ัสดุอป
ุ กรณ์
ี
การเบิกจ่ายว ัคซน
กรณีรณรงค์
ั
่ ว ัคซน
ี ให้แก่
• องค์การเภสชกรรมจะต้
องสง
หน่วยบริการภายในเวลาทีก
่ าหนด
่
สถานบริการสง
จานวนเป้าหมาย
่ เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา
• อุปกรณ์ เชน
ี สาลี
พลาสเตอร์ กระติกสาหร ับใสว่ ัคซน
แอลกอฮอล์ ยาแก้ปวดลดไข้ เป็นต้น
สสอ.
สสจ.
กรมควบคุมโรค
ั
องค์การเภสช
ี ให้ปฏิบ ัติตาม
• การเบิกและการร ับว ัคซน
่ วามเย็นตาม
แนวปฏิบ ัติปกติ (ระบบลูกโซค
มาตรฐานการดาเนินงานสร้างเสริม
ภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค)
ั
• เภสชกรข
ัตติยะ อุตม์อา
่ ง
ประสานจ ังหว ัดในภาคเหนือ
โทร 02 590-3222 มือถือ 08-0291-3312
อีเมล์ [email protected]
10 มกราคม
2558
3.6การระดมความร่วมมือของอาสาสม ัครก่อนการรณรงค์
้ ที่ ควร
• เจ้าหน้าทีส
่ าธารณสุขผูร้ ับผิดชอบในแต่ละพืน
ประสานงานก ับหน่วยงานองค์กร และกลุม
่ บุคคลใน
่ อาสาสม ัคร ร่วม
ท้องถิน
่ เพือ
่ ขอความร่วมมือในการสง
ั
ื่ ให้แน่ชด
สน ับสนุนกิจกรรมว ันรณรงค์ รวบรวมรายชอ
เพือ
่ เตรียมการฝึ กอบรม และเตรียมอุปกรณ์ ให้เพียงพอ
ั
แบ่งหน้าทีใ่ ห้ชดเจน
3.7 การระดมความร่วมมือ การอบรมแนะนาอาสาสม ัคร
่ งทีม
• บทบาทสาค ัญของอาสาสม ัครในชว
่ ก
ี ารรณรงค์
ั
คือ การให้คาแนะนาชกชวนประชาชน
ให้มาร ับ
ี และเป็นทีมงานชว
่ ย ในการให้บริการ
บริการว ัคซน
ี
ว ัคซน
ั ันธ์
3.8 การประชาสมพ
ั ันธ์ให้ประชาชนรูเ้ รือ
• ควรประชาสมพ
่ งการรณรงค์และให้
ื่ มวลชน สอ
ื่
ความร่วมมือในการร ับบริการ โดยผ่านทางสอ
ื่ บุคคลทุกชอ
่ งทาง
ชุมชน และสอ
* อาจพิจารณาให้เจ้าหน้าทีส
่ าธารณสุขทีม
่ อ
ี ายุ 20 ถึง 50 ปี
ี ก่อนเริม
ร ับว ัคซน
่ การรณรงค์ จะทาให้สามารถอธิบาย แก่
ี
กลุม
่ เป้าหมายได้ด ี และเป็นปัจจ ัยสาค ัญในการยอมร ับว ัคซน
ของกลุม
่ เป้าหมาย
ั ันธ์
้ หาทีใ่ ชใ้ นการประชาสมพ
กรอบเนือ
• ความสาค ัญของปัญหาคอตีบ ทีม
่ อ
ี ยูใ่ นประเทศไทยและประเทศเพือ
่ นบ้าน
้ ทีภ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การระบาดใหญ่ของโรคคอตีบในพืน
่ าคอีสานตอนล่าง
ื้ ได้และมีความเสย
ี่ งเนือ
 ผูใ้ หญ่สามารถติดเชอ
่ งจากสว่ นใหญ่ไม่เคยได้ร ับ
ภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ัน
ี
 โรคคอตีบเป็นโรคทีป
่ ้ องก ันได้ดว้ ยว ัคซน
ี คอตีบ-บาดทะย ักจะเป็นประโยชน์ตอ
ี
 การให้ว ัคซน
่ ผูร้ ับว ัคซน
(ป้องก ันโรคคอตีบและบาดทะย ัก)และการป้องก ันโรคแก่สว่ นรวมในวงกว้าง
 จะมีการรณรงค์ในระหว่างว ันที่ มกราคม ถึง เมษายน 2558 สามารถ
ไปร ับบริการได้ตามจุดบริการต่างๆ
ี ป้องก ันบาดทะย ักแล้ว จะต้องมาร ับว ัคซน
ี ในว ัน
 สาหร ับผูท
้ เี่ คยได้ร ับว ัคซน
่ ก ัน เพือ
รณรงค์ดว้ ยเชน
่ กระตุน
้ ภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรคคอตีบ
4. การปฏิบ ัติงานในว ันรณรงค์
• จ ัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใชง้ าน
• กาหนดผ ังจุดบริการให้มพ
ี น
ื้ ทีเ่ พียงพอและสะดวกต่อการ
ปฏิบ ัติงาน
•
•
•
•
•
กิจกรรมประกอบด้วย
ั ันธ์ แจกเอกสารแผ่นพ ับ
ึ ษาและประชาสมพ
การให้สข
ุ ศก
ี้ จงประชาชน ให้ทราบถึงประโยชน์ของการรณรงค์
ชแ
้ งต้น
อาการข้างเคียงและแนวทางการดูแลเบือ
ี
การให้ว ัคซน
ี ในแบบฟอร์ม
บ ันทึกการให้ว ัคซน
ั
ี อย่างน้อย 30 นาที
การสงเกตอาการภายหล
ังได้ร ับว ัคซน
ให้ยาแก้ปวดลดไข้ สาหร ับบรรเทาอาการปวดและลดไข้
การแนะนาล่วงหน้า
• การแนะนาล่วงหน้ามีล ักษณะคล้ายก ับการให้ความรูห
้ รือ
้ อ
ื่ สารเป็นข้อมูลทีค
การแนะนาโดยตรง แต่ขอ
้ มูลทีใ่ ชส
่ าด
้ ก ับผูร้ ับบริการในอนาคต
ว่าอาจเกิดขึน
ต ัวอย่างการแนะนาล่วงหน้า
ี คอตีบ-บาดทะย ัก คุณอาจมีไข้ได้นะคะ
• “หล ังฉีดว ัคซน
่ นใหญ่ไข้จะขึน
ี 1 ถึง 2 ชว่ ั โมงและ
้ หล ังได้ร ับว ัคซน
สว
เป็นอยูไ่ ม่เกิน 2 ว ัน ให้ร ับประทานยาลดไข้ บางคนอาจมี
ี ซงึ่ สว
่ นใหญ่
อาการปวดบวม แดงร้อน บริเวณทีฉ
่ ด
ี ว ัคซน
ม ักเกิดอาการภายใน 2 ถึง 6 ชว่ ั โมง ให้ประคบเย็นและ
ร ับประทานยาบรรเทาอาการปวด”
ี และเทคนิคการฉีด
การเตรียมว ัคซน
ี ี หรือ 3 ซซ
ี ี
• กระบอกฉีดยาขนาด 1 ซซ
 ขนาดเข็มฉีดขนาด 23-26 G ยาว 1-2 นิว้
(ในผูใ้ หญ่ควรใชเ้ ข็ มทีย
่ าวเพียงพอทีจ
่ ะลงลึก
ั้
ี ทีม
้ โดยเฉพาะผูร้ ับว ัคซน
ถึงชนกล้
ามเนือ
่ ภ
ี าวะ
นา้ หน ักเกินหรืออ้วน)
ี
การฉีดว ัคซน
่ ยลดความ
• ดึงผิวหน ังให้ตงึ เฉียงลง เป็น Z-track จะชว
เจ็บปวดขณะฉีดได้
เข็มตงตรง
ั้
90 องศา
ั
สงเกตอาการภายหล
ังได้ร ับ
ี อย่างน้อย 30 นาที
ว ัคซน
ร่วม Lot - ร่วมขวด*
ี ในขณะให้บริการ
การดูแลร ักษาว ัคซน
• ควรให้บริการในทีร่ ม
่
ี ในกระติกหรือกล่องโฟมทีม
่ ง
• เก็บว ัคซน
่ อ
ี ณ
ุ หภูมอ
ิ ยูใ่ นชว
ี ส
+2 ถึง +8 องศาเซลเซย
ี ให้ตงตรง
• วางขวดว ัคซน
ั้
ั ัสก ับ icepack หรือนา้ แข็งโดยตรง
ี สมผ
• ห้ามวางขวดว ัคซน
ี ในระหว่างรอบริการ
• ห้ามปักเข็มคาขวดว ัคซน
้ ล้วไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 8 ชว่ ั โมง
• หล ังเปิ ดใชแ
• เปิ ดกระติกเท่าทีจ
่ าเป็นเท่านนและปิ
ั้
ดฝาให้สนิท
5. การปฏิบ ัติงานหล ังว ันรณรงค์
• การลงบ ันทึกและรายงานผลการปฏิบ ัติงาน
ี แก่กลุม
ี ในว ัน
• การติดตามให้ว ัคซน
่ เป้าหมายทีพ
่ ลาดว ัคซน
รณรงค์
้ ทีบ
• ผูร้ ับผิดชอบเขตพืน
่ ริการควรตรวจสอบประชากร
ื่ ตามทะเบียนสารวจและย ังไม่ได้ร ับ
กลุม
่ เป้าหมายทีม
่ รี ายชอ
ี
บริการ วางแผนติดตามและดาเนินการเก็บตกให้ว ัคซน
ั
่ งทีม
ภายใน 1 สปดาห์
หล ังชว
่ ก
ี ารรณรงค์แบบเข้มข้น หรือ
้ ที่
ตามแผนปฏิบ ัติการของแต่ละพืน
After Action Review
– ควรมีการทา AAR ทุกครงหล
ั้
ังออกปฏิบ ัติงาน เพือ
่
ทบทวนการปฏิบ ัติงานในแต่ละครงั้ รวบรวมปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาสาหร ับครงต่
ั้ อไป
(ผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ coverage, cold chain
management, การแก้ปญ
ั หาต่างๆ ระหว่างดาเนินงาน,
ี )
คุณภาพการให้บริการ, อาการข้างเคียงจากการร ับว ัคซน
– การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน สาเหตุของการไม่ได้ร ับ
ี ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ
ว ัคซน
เพือ
่ แก้ไข
– บ ันทึกสรุปประเด็นสาค ัญเพือ
่ เป็นประโยชน์ก ับการ
รณรงค์หรือการทางานอืน
่ ๆ ต่อไป และนามาแลกเปลีย
่ น
ในระด ับจ ังหว ัด
แผนการปฏิบ ัติงาน
กิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.
.
1. ประชุมถ่ายทอดแนว
ทางการณรงค์
วางแผนการปฏิบตั ิ งานใน
พืน้ ที่
2. สารวจกลุ่มเป้ าหมายการ
3. การประชาสัมพันธ์
4. สสจ.ชม แจ้งจานวน
____
1-10
1-10
15
แผนการปฏิบ ัติงาน (ต่อ)
กิจกรรม
6. รณรงค์ให้วค
ั ซีน dT
7. บันทึกรายงานทุก 2
สัปดาห์ในโปรแกรม
การรายงาน
8. เยี่ยมติดตามนิเทศ
ม.ค. ก.พ มี.ค เม. พ.ค
.
.
ย. .
การจ ัดทารายงาน
ผลการรณรงค์
ี dT แก่ประชากร
ให้ว ัคซน
กลุม
่ อายุ 20-50 ปี
พอพิศ วรินทร์เสถียร
ี สาน ักโรคติดต่อทว่ ั ไป กรม
กลุม
่ โรคติดต่อทีป
่ ้ องก ันได้ดว้ ยว ัคซน
ควบคุมโรค
ความครอบคลุมของงาน EPI
ความครอบคลุม
ี ใน
ของการได้ร ับว ัคซน
้ ทีร่ ับผิดชอบ
พืน
ความครอบคลุมของ
ี
การให้บริการว ัคซน
รายงานผล
ยึดผูใ้ ห้บริการเป็นหล ัก
> 100% ได้
้ ที่
= จานวนเด็กผูม
้ าร ับบริการทงหมดท
ั้
งในและนอกพื
ั้
น
้ ทีร่ ับผิดชอบทงหมด
จานวนเด็กในพืน
ั้
้ ที่
ยึดเด็กในพืน
ี
ร ับผิดชอบได้ร ับว ัคซน
เป็นหล ัก
>100% ไม่ได้
= จานวนเด็กในพืน้ ทีร่ ับผิดชอบทีไ่ ด้ร ับว ัคซนี
้ ทีร่ ับผิดชอบทงหมด
จานวนเด็กในพืน
ั้
แบบ
20 - 50 ปี ในระดับ
นผลการรณรงคให
มเป
่
่ ้ าหมายอายุ
์ ้วัคซีน dT แกประชากรกลุ
dTC2
....รพสต. แสนสุข.........ตาบล.........แสนสุข.................อาเภอ.................สบายใจ.
หมูท
่ ี่
3
* จานวน
กลุม
่ เป้าหมาย
้ ที่
ทีม
่ อ
ี ยูจ
่ ริงในพืน
ร ับผิดชอบ
(1)
สารวจไว้ 360 คน
ย้ายออก 2 คน
ย้ายเข้า 7 คน
ไม่ทราบว่าอยูท
่ ใี่ ด
5 คน
จานวน
กลุม
่ เป้าหมาย
ทีม
่ อ
ี ยูจ
่ ริง
= 365 คน
ี dT
จานวนกลุม
่ เป้าหมายทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
กลุม
่ เป้าหมายในจ ังหว ัด
กลุม
่
้ ที่
** กลุม
่ เป้าหมายในพืน
*** ผล
เป้าหมาย
ชาว
กลุม
่
การให้
ได้ร ับ
*ความ
นอก
ต่างชาติ
เป้าหมาย
ได้ร ับใน
ี
ว ัคซน
จากที่ ครอบคลุ
จ ังหว ัด
้ ที่
นอกพืน
้ ที่
พืน
อืน
่
ม (%)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
230
70
82.19
15
7
8
260
4
..................
............... ........... ............. ............... ............... ............ ............
7
..................
............... ........... ............. ............... ............... ............ ............
..................
............... ........... ............. ............... ............... ............ ............
รวม รพสต
กาหนดการรายงานความก้าวหน้า
สถานบริการ
ั
ทุก 2 สปดาห์
สสอ.
สถานบริการจ ัดทารายงาน
ผ่าน Web สสจ.ชม.
สสจ.
สาน ักงานเขตบริการ
สุขภาพ
สงิ่ สน ับสนุน
ี (แจ้งกลุม
• ว ัคซน
่ เป้าหมาย)
ั ันธ์ (เบิกได้ทวี่ ัคซน
ี )
• แผ่นป้ายประชาสมพ
• งบประมาณ (เล็กน้อย) สาหร ับการประชุม
หล ักฐานเบิก
1.ใบลงทะเบียน
2.ใบสาค ัญร ับเงินค่าอาหารและสาเนาบ ัตร ปชช.
่ ภายในว ันที่ 10 ม.ค. 58
3.สง
• เข็ม กระบอกฉีดยา (เล็กน้อย /ก.พ.)
• แผ่นพ ับ (ไม่ม/
ี เล็กน้อย)
ี MR เข็มที่ 2
แนวทางการให้ว ัคซน
เพือ
่ เร่งภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันต่อโรคห ัด
ในเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี
พญ. ปิ ยนิตย์ ธรรมาภรณ์พล
ิ าศ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒด
ิ า้ นเวชกรรมป้องก ัน
ผูอ
้ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคห ัด
ั
ตามพ ันธะสญญานานาชาติ
กรมควบคุมโรค
ี ห ัด
การรณรงค์ให้ว ัคซน
• เดิม
อายุ
7 ปี (ป. 1)
เข็มที่ 2
9 - 12 เดือน
เข็มที่ 1
• ปี 58
สงิ หาคม 2557
อายุ
9 - 12 เดือน
เข็มที่ 1
2 ½ ปี
เข็มที่ 2
ี MR ประมาณ 3 ล้านคน
ให้ว ัคซน
7 ปี (ป. 1)
เข็มที่ 2
อนาคตยกเลิก
พฤษภาคม – ก ันยายน 2558
ี
เด็กกลุม
่ ทีต
่ อ
้ งให้ว ัคซน
พ.ค. - ก.ย. 58
เด็ก 7 ปี
เริม
่ MMR 2
กาหนดตาราง
เดิม MR 2
เริม
่
การให้
ิ้ สุด
สน
การให้
อายุ 2.5 ปี
อายุ 7 ปี (ป.1)
MR 2
MR 2
ปี 2558
กาหนดเวลา
ปฏิบ ัติงาน
เด็กเกิด
ส.ค. 57
เด็กเกิด
ก.พ. 55
เป็นต้นไป
พ.ค. 58
เด็กเกิด
พ.ค. 51
เด็ก ป.1
ปี 58
ก.ย. 58
เด็กเกิด
ม.ค. 55
เด็กเกิด
มิ.ย. 51
เด็กอายุ 3 ปี 3 เดือน
ถึง 6 ปี 11 เดือน
ยกเลิก
MMR 2
(ป.1)
เหลือเก็บตก
บางราย
พ.ค. 59
เป้าหมายต ัวชวี้ ัด
ี MR
ความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
ในประชากรเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 95
่ งเวลารณรงค์
ชว
ตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤษภาคม–30 ก ันยายน58
ี
การเตรียมการก่อนให้ว ัคซน
ประมาณเดือนมีนาคม 2558
 สารวจกลุม
่ เป้าหมาย
ี
 คาดประมาณจานวนว ัคซน
 วางแผนปฏิบ ัติการ
่ สสจ.ชม
สง
ว ันที่ 15 มีนาคม 58
จานวนเป้าหมาย
ี งใหม่ = 55,606
จ ังหว ัดเชย
่ งรณรงค์ ตงแต่
เนือ
่ งจากชว
ั้
ว ันที่ 1 พ.ค. –30 ก.ย.58
้ ทีห
ฤดูฝน พืน
่ า่ งไกล ประชากรเข้าถึงยาก
พิจารณาดาเนินการก่อนเวลาได้ โดย
่ จานวนกลุม
สง
่ เป้าหมายทีต
่ อ
้ งดาเนินการก่อน
ภายใน 15 มกราคม 58
ี
การเตรียมการก่อนให้ว ัคซน
ประมาณเดือนมีนาคม 2558
 สารวจกลุม
่ เป้าหมาย
ี
 คาดประมาณจานวนว ัคซน
 วางแผนปฏิบ ัติการ
แบบ MR 1
แบบสารวจเด็กทีเ่ กิดระหว่างว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2551 ถึง ว ันที่ 31 มกราคม 2555
สถานบริการ.................. หมูท
่ .ี่ ..........ตาบล..............อาเภอ.............จ ังหว ัด.........
ลาด ับ
ที่
เอกสารหมายเลข 1
ในแนวทางการให้
ี MR เข็มที่ 2
ว ัคซน
ทีอ
่ ยู่
ื่ ชอ
นามสกุล
้ งเด็ก
สถานทีเ่ ลีย
ศูนย์
รร.
บ้าน
เด็ก
อนุบาล
เล็ ก
ว ันร ับ
ี
ว ัคซน
หมาย
เหตุ
ี MR เพือ
่ งว่างระด ับภูมค
แบบสารวจการเบิกว ัคซน
่ ปิ ดชอ
ิ ม
ุ ้ ก ันต่อโรคห ัด
สาหร ับเด็กทีเ่ กิดระหว่างว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2551 ถึง 31 มกราคม 2555
จ ังหว ัด......................................................
คล ัง
ี
ว ัคซน
โรงพยา
บาล
จานวนเด็ก
กลุม
่ เป้าหมาย
(คน)
เด็กไทย
ในพืน้ ที่
รั บผิดชอบ
จานวน
รอบที่ 1
ี
ว ัคซน
ทีข
่ อ
จานวน
วดป.ที่
ี
เบิก
ว ัคซน
่
ให้จ ัดสง
(ขวด)
(ขวด)
รอบที่ 2
วดป ที่
่
ให้จ ัดสง
-เด็กนอกพืน้ ที่
+ เด็กต่ ำงชำติ
ี MR เข็มที่ 2
เอกสารหมายเลข 2 ในแนวทางการให้ว ัคซน
จานวน
ี
ว ัคซน
(ขวด)
ผูป
้ ระสานการร ับ
ี
ว ัคซน
เบอร์
ั
ื่
ชอ
โทรศพ
ท์
เป้าหมายความครอบคลุม
พ.ค. 58
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
เน้ นให้ บริกำรเชิงรุ ก
ศูนย์ เด็กเล็ก โรงเรี ยนอนุบำล บ้ ำน
>
30%
> 60%
ก.ย
เก็บตก
บันทึกข้ อมูล
รำยงำนผล
>
กาหนดเป้าหมายความครอบคลุม
90%
>
100%
ี
การให้บริการว ัคซน
ี MMR ในอดีต
ตรวจสอบประว ัติการได้ร ับว ัคซน
ี MR ครงนี
แล้วให้ว ัคซน
ั้ ้ ด ังตาราง
ี ในอดีต
ประว ัติการได้ร ับว ัคซน
ี /ไม่ทราบ
ไม่เคยได้ร ับว ัคซน
เคยได้ 1 เข็ม
เคยได้ 2 เข็ม
(เข็มสุดท้ายอายุตงแต่
ั้
18 เดือน)
ี ครงนี
การให้ว ัคซน
ั้ ้
ั้ ป.1
1 เข็ม แล้วให้อก
ี 1 ครงเมื
ั้ อ
่ เข้าเรียนชน
1 เข็ม ห่างก ันอย่างน้อย 1 เดือน
ไม่ตอ
้ งให้
การปฏิบ ัติงานหล ังให้บริการ
ี MR
 การติดตามเด็กกลุม
่ เป้าหมายทีไ่ ม่มาร ับว ัคซน
การจ ัดทารายงาน
ี MR ในพืน
้ ทีร่ ับผิดชอบ
 รายงานความครอบคลุมการได้ร ับว ัคซน
(เป้าหมายไม่ตา
่ กว่า 95 %)
ี MR
 รายงานการให้บริการว ัคซน
แบบ MR 2
ี MR
แบบรายงานผลการให้ว ัคซน
ในเด็กกลุม
่ เป้าหมายทีเ่ กิดระหว่างว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2551 ถึง ว ันที่ 31 มกราคม 2555
สถานบริการ...............ตาบล......................อาเภอ...............จ ังหว ัด..................
หมูท
่ ี่
ี MR
จานวนเด็กกลุม
่ เป้าหมายทีไ่ ด้ร ับว ัคซน
จานวน
เด็กกลุม
่ เป้าหมายในจ ังหว ัด
เด็ก
กลุม
่ เป้า
้ ที่
เด็กกลุม
่ เป้าหมายในพืน
เด็ก
หมาย
เด็ก
กลุม
่ เป้
ทีม
่ อ
ี ยู่
กลุม
่ เป้า าหมาย เด็กต่าง
จริงใน
ชาติ
หมาย
ความ
นอก
้ ทีร่ ับ ได้ร ับ ได้ร ับจาก
พืน
นอก จ ังหว ัด
ครอบ
้
ในพืนที่
ทีอ
่ น
ื่
ผิด
้ ที่
คลุม (%) พืน
ชอบ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
รวม
ี MR เข็มที่ 2
เอกสารหมายเลข 4 ในแนวทางการให้ว ัคซน
(7)
ผลการ
ให้
ี
ว ัคซน
(8)
กาหนดการรายงานความก้าวหน้า
สถานบริการ
ั
ทุก 2 สปดาห์
อาเภอ
สสอ.
สถานบริการจ ัดทารายงาน
ผ่าน Web สสจ.ชม.
สสจ.
สาน ักงานเขตบริการ
สุขภาพ
ี มาตรฐานทีบ
รห ัสว ัคซน
่ ันทึก ผ่านฐานข้อมูล 43 แฟ้มของ สนย.
ปี 2558
ี รวมห ัด-ห ัดเยอรม ันในเด็กอายุ 2.5 ปี -7 ปี
1. การให้ว ัคซน
ี คอตีบ-บาดทะย ัก ในกลุม
2. รณรงค์ให้ว ัคซน
่ ผูใ้ หญ่อายุ 20-50 ปี
ี อยูใ่ น แนวทาง MR หน้า 4
รห ัสว ัคซน
ี อยูใ่ น แนวทาง dT หน้า 9
รห ัสว ัคซน
้ ันทึก
รห ัสทีใ่ ชบ
(มาตรฐาน
สนย.)
ื่ ว ัคซน
ี
ชอ
ภาษาอ ังกฤษ
ื่ ว ัคซน
ี ภาษาไทย
ชอ
ประเภท
อายุ
รห ัส ICD_10 _TM
ฉีด
Z27.4
ฉีด
2 ปี 6 เดือน
สาหร ับการ
รณรงค์
073
MMR2
ห ัด คางทูม ห ัด
เยอรม ัน
901
dTC
ดีทซ
ี ี
Z23.5, Z23.6
ี ในงาน EPI
แผนการรณรงค์ให้ว ัคซน
ี
ว ัคซน
ต.ค.
57
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
58
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
dT
20-50ปี
OPV
(ให้
เสริมบาง
้ ที)่
พืน
MR
FLU
MR
น.ร.ป.1
dT
น.ร.ป.6
ตรวจสอบปริมาณความจุของตูเ้ ย็ น
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
Coming together is a beginning.
Keeping together is progress.
Working together is success.
"I can do things you cannot, you can do
things I cannot; together we can do
great things.”
การดาเนินงาน เขตอาเภอเมือง และเขตเทศบาล

similar documents