Makkelijker ondernemen voor meer economische groei

Report
Suriname Business Forum
Mr. Sieglien Burleson
september 2011
Structuur
Platform voor Publiek/Private Dialoog
Breed gedragen adviezen voor
verbetering ondernemingsklimaat
SBF: mr. S. Burleson.
2
Taken
 Verbetering
Ondernemingsklimaat
 Vergroten Economische groei en
Werkgelegenheid
Middels
 Dialoog
 Samen
formuleren en Monitoren van
Nationale Strategie
SBF: mr. S. Burleson.
3
Ten behoeve van



Ondernemingen als motor van onze economie
Sterke ondernemingen voor de exportmarkt
Verbreden productiebasis (noodzakelijk vanwege
uitputtelijke natuurlijke hulpbronnen)
SBF: mr. S. Burleson.
4
Index type
Organisatie/Instituut
Competitiveness Index (CI)
World Economic Forum
2011:
112/142
Economic Freedom Index (EFI)
Heritage Foundation
2011:
129/179
Doing Business Index (DBI)
World Bank
2010:
161/183
Corruption Perception Index (CPI)
Transparency International
2009:
75/180
SBF: mr. S. Burleson.
Jaar/
Ranking
5
Formulering Nationale Strategie

(2011-2020)
Geleidelijke herstructurering economie (van
mijnbouw naar duurzame groeisectoren)

Investeringen (50% inkomsten mijnbouw naar duurzame
groeisectoren)
Onder condities zoals:
 Ontwikkeling LPS (volgens lange termijn
geïntegreerde
Industrieel Programma IIP)


Innovatie, groei en ondernemerschap
Capaciteitsopbouw, training en onderwijs
SBF: mr. S. Burleson.
6
Formulering Nationaal Strategisch Actieplan
(2011-2015)
Kerngebied I
Wettelijk raamwerk
Kerngebied II:
Kerngebied III:
Investeringen
Concurrentievermogen
LPS
Kerngebied IV:
Kerngebied V:
Kerngebied VI:
Duurzame groeisectoren
Gemakkelijk ondernemen
Publiek-Privaat
Dialoog
SBF: mr. S. Burleson.
7
Kerngebied V
Gemakkelijk ondernemen Ease of doing business










Starting a business vergunning, registratie, NV
Dealing with licenses
Hiring and firing
Registering property
Getting credit
Protecting investors
Paying taxes
Trading
Enforcing contracts
Closing a business
SBF: mr. S. Burleson.
8

Verbetering ‘ease of doing business’
 Gemakkelijkere start
 Betere toegang tot kapitaal
 Minder bureaucratie
 One Stop Window approach
 Faciliterende Overheid
SBF: mr. S. Burleson.
9




Overheid/ Instituten: faciliterend d.m.v. weten regelgeving, incentives, handhaving,
herverdeling
Maatschappelijk middenveld:
vertegenwoordiger publiek
BSO’s: versterking onderlinge samenwerking
Ondernemingen: concurrerende productie en
innovatie
SBF: mr. S. Burleson.
10






Verbod te handelen tenzij vergunning
2 vergunning verlenende instanties
Verlening pas na advies; bureaucratisch
Advies verlenende instanties soms geen
wettelijke taak en geen adequate sancties
Geen systeem van voortgaande controle
Lage notering op de WB Doing Business index
Conclusie:
Vergunningstelsel stagneert en demotiveert
SBF: mr. S. Burleson.
11
1.
2.
3.
Internationale trend: minder bureaucratie,
negatief stelsel achterhaald, ook in buurlanden,
corruptie/fraudegevoelig
DC’s: onderling verschillende procedures; soms
niet conform beginselen behoorlijk bestuur
Vaak oneigenlijke procedures zonder wettelijke
basis; ontbreken van Wet Algemene
Bestuursrecht
SBF: mr. S. Burleson.
12







Vergunningplicht voor 80 B+B geschrapt
Slechts één vergunningverlenende instantie: HI
Registratie HR veelal centrale handeling voor
start
Geen advies van instanties vooraf
Melding en controle achteraf en continu
KKF geeft info m.b.t. voorwaarden
DC bevoegd voor bepaalde wetten en publieke
ruimten
SBF: mr. S. Burleson.
13







Snelle start en meer bedrijven
Weinig bureaucratie
Betere concurrentiepositie bedrijven
Voortgaande controle voor MMM
Beter investeringsklimaat en meer
investeringen
Effectieve controle
Overheid faciliteert/ marktwerking
SBF: mr. S. Burleson.
14



Wet: Nieuwe wet Vergunningen BB;
voorwaarden inbedden in wetgeving,
richtlijnen en instructies; goede
beroepsprocedure
Uitvoering: goed controlesysteem, voortgangscontrole, sancties, goede afstemming tussen
actoren
Electronisch loket: OSW en netwerk
SBF: mr. S. Burleson.
15



Adviesverlenende instanties worden
controlerende instanties
Controlerende taken gericht op belang MMM
Goed overleg en samenwerking instanties
Nu:
Formulering van taken en sancties
SBF: mr. S. Burleson.
16



Voortgaande controle in belang van MMM
Controle op ondernemingsactiviteiten in
publieke ruimten
Voorkomen van hinder
Nu:
Snellere toepassing Hinderwet, Wet
openbare vermakelijkheden en Wet eet- en
drinkgelagen.
SBF: mr. S. Burleson.
17




Voortzetting van de dialoog
Coordinatie verbetering Doing Business
Indicatoren
Overleg met instanties
Opzetten netwerk en database
Nu:
Formuleren taken en sancties
SBF: mr. S. Burleson.
18





Contact: [email protected]
T.a.v. Werkgroep Starting up a Business
Telefoon: 471521
Fax: 471579
www.surinamebusinessforum.org
SBF: mr. S. Burleson.
19

similar documents