Quantifying, modelling and evaluating the occurence of

Report
Stephan J. Köhler & Stefan Löfgren
Institutionen för vatten och miljö, SLU Uppsala
BESTÄMNING AV, MODELLER FÖR OCH
UTVÄRDERING AV FÖREKOMST AV OORGANISKT
ALUMINIUM I SVENSKA YTVATTEN
ALUMINIUM
BESTÄMNING AV, MODELLER FÖR OCH
UTVÄRDERING AV FÖREKOMST AV OORGANISKT
ALUMINIUM I SVENSKA YTVATTEN
ALUMINIUM
ALUMINIUM



källor
gränsvärden för biota
förekomst



naturlig
antropogen betingad
bedömning
Aloorg
BESTÄMNING AV ALUMINIUM
Al tot
Aloorg
AlMOD
Beteckning
Förklaring
Altot IVM [µM]
Total mängd aluminium bestämd med antingen ICP-MS, ICP-OES eller som AlNAS mätt på labbet av institutionen för vatten och miljö
Altot ITM [µM]
Total mängd aluminium i form av Al-NAS
Ali ITM [µM]
Okorrigerad Al_NAJ
Ali ITMcorr [µM]
Som ovan fast värden efter april 2002 korrigerades inte men har samma
beteckning.
Ali MOD [µM]
Modellerat halt av oorganiskt aluminium enligt ekvation 1
Ali MODcorr [µM]
Modellerat halt av oorganiskt aluminium enligt ekvation 6
Ali EMPIR [µM]
Empirisk beräknad halt av Ali enligt ekvation 7
BESTÄMNING AV ALUMINIUM
Al tot
Aloorg
AlMOD
Beteckning
Förklaring
Altot IVM [µM]
Total mängd aluminium bestämd med antingen ICP-MS, ICP-OES eller som AlNAS mätt på labbet av institutionen för vattenAl_NAS
och miljö
Altot ITM [µM]
Pyrocatechol
Al(OH)3, others..
Total mängd aluminium i form av Al-NAS
Al_NA
Al_NAD
Al_NAJ
Ali ITM [µM]
Okorrigerad Al_NAJ
Ali ITMcorr [µM]
Som ovan fast värden efter april 2002 korrigerades inte men har samma
beteckning.
Ali MOD [µM]
Modellerat halt av oorganiskt aluminium enligt ekvation 1
Ali MODcorr [µM]
Modellerat halt av oorganiskt aluminium
enligt ekvation 6
(3-n)+
Indata
Al
Alitot
EMPIR [µM]
TOC
Baskemi
Temp
kolsyratryck
utdata
pH
Al(OH) n
Empirisk beräknad halt av Ali enligt ekvation 7
Ali
Al org
Al(OH)3
Al tot
Al_NAS
Pyrocatechol
Al(OH)3, others..
Al_NA
Al_NAD
Al_NAJ
Aloorg = labilt monomert aluminium = Al_NA – Al_NAD
ALUMINUM I LANDSKAPET
25
Al [mM]
20
15
10
5
0
0
50
100
150
RCOO- [mM]
200
250
ALUMINUM I LANDSKAPET
25
15
10
5
0
0
50
100
150
200
250
RCOO- [mM]
25
skog
20
Al [mM]
Al [mM]
20
15
mire
10
5
0
0
50
100
150
RCOO- [mM]
200
250
OORGANISKT ALUMINIUM
”… Sannolikheten att labilt aluminium ska ligga på en halt högre än 50
µg/l vid pH högre än 6 är bara 2 %. Sannolikheten att labilt
aluminium ska ligga på en halt högre än 50 µg/l vid pH lägre än 5,5
är hela 75 %.”
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping
PRECISION AV AL BESTÄMNINGAR
MODELLERING AV ALUMINIUM BESTÄMNINGAR
OCH SPECIERING
Al_NAS
Pyrocatechol
Al(OH)3, others..
Al_NA
Al_NAD
Al_NAJ
Indata
utdata
pH
Al(OH) n (3-n)+
Altot
TOC
Baskemi
Temp
kolsyratryck
Ali
Al org
Al(OH)3
Al tot
Al_NAS
Pyrocatechol
Al(OH)3, others..
Al_NA
Al_NAD
Al_NAJ
HUR BRA ÄR VÅRAN KEMISKA JÄMVIKTSMODELL ?
EMPIRISK MODELL MED
MÅLSJÖARNAS REFERENSER
TOC < 5
TOC > 15
5 > TOC > 15
Alpart
KEMISKA FAKTORER SOM DRIVER FÖREKOMST AV ALOORG


pH
Flouride
Al/TOC
10
9
8
7
Ali EMPIR [mM]

y = 322.69e -0.881x
6
5
4
3
2
1
0
4
5
6
pH
7
KEMISKA FAKTORER SOM DRIVER FÖREKOMST AV ALOORG


pH
Fluoride
Al/TOC
Sannolikhet för förekomst av
Aloorg > 50 ppb ca. 50% om pH < 5
10
9
8
7
Ali EMPIR [mM]

y = 322.69e -0.881x
6
5
4
3
2
1
0
4
5
6
pH
7
FÖREKOMST AV ALOORG I MÅLSJÖARNAS REFERENSER
TOC < 5
D pHMAGIC-bibliotek < 0.4 pH enheter
TOC > 15
5 > TOC > 15
Alpart
FÖREKOMST AV ALOORG I MÅLSJÖARNAS REFERENSER
TOC < 5
D pHMAGIC-bibliotek < 0.4 pH enheter
TOC > 15
5 > TOC > 15
Alpart
FÖREKOMST AV ALOORG I HUMÖSA REFERENSER
TOC < 5
TOC > 15
5 > TOC > 15
Alpart
HAR BRUNA SJÖAR SOM BEDÖMS FÖRSURAD
MED HJÄLP AV MAGIC HÖGRE HALTER AV ALI ?
HAR BRUNA SJÖAR SOM BEDÖMS FÖRSURAD
MED HJÄLP AV MAGIC HÖGRE HALTER AV ALI ?
Sjöar som ligger
över den blå linjen
D pH MAGIC-bibliotek
SYNTES

Precisionen och detektionsgräns av den kemiska
jämviktsmodellen är 0.5µM

Precisionen Modell = Precisionen Analys

Modellen kan användas för att skatta Altot från pH , TOC och
F om pH > 5.5

Empirisk regression beskriver Ali med lika bra noggrannhet
men högre precision som den vattenkemiska
jämviktsmodellen


Bedömningar av MAGIC-bibliotek D pH hänger ihop med
höga Al/TOC värden
Förekomst av Ali hänger dock inte ihop med bedömningar av
MAGIC-bibliotek D pH för humösa referenser
SYNTES

Precisionen och detektionsgräns av den kemiska
jämviktsmodellen är 0.5µM

Precisionen Modell = Precisionen Analys

Modellen kan användas för att skatta Altot från pH , TOC och
F om pH > 5.5

Empirisk regression beskriver Ali med lika bra noggrannhet
men högre precision som den vattenkemiska
jämviktsmodellen


Bedömningar av MAGIC-bibliotek D pH hänger ihop med
höga Al/TOC värden
Förekomst av Ali hänger dock inte ihop med bedömningar av
MAGIC-bibliotek D pH för humösa referenser
SYNTES

Precisionen och detektionsgräns av den kemiska
jämviktsmodellen är 0.5µM

Precisionen Modell = Precisionen Analys

Modellen kan användas för att skatta Altot från pH , TOC och
F om pH > 5.5

Empirisk regression beskriver Ali med lika bra noggrannhet
men högre precision som den vattenkemiska
jämviktsmodellen


Bedömningar av MAGIC-bibliotek D pH hänger ihop med
höga Al/TOC värden
Förekomst av Ali hänger dock inte ihop med bedömningar av
MAGIC-bibliotek D pH för humösa referenser
SYNTES

Precisionen och detektionsgräns av den kemiska
jämviktsmodellen är 0.5µM

Precisionen Modell = Precisionen Analys

Modellen kan användas för att skatta Altot från pH , TOC och
F om pH > 5.5

Empirisk regression beskriver Ali med lika bra noggrannhet
men högre precision som den vattenkemiska
jämviktsmodellen


Bedömningar av MAGIC-bibliotek D pH hänger ihop med
höga Al/TOC värden
Förekomst av Ali hänger dock inte ihop med bedömningar av
MAGIC-bibliotek D pH för humösa referenser
MAGIC-BIBLIOTEK BEDÖMER D PH
D pHMAGIC-bibliotek > 0.4 pH
enheter
D pHMAGIC-bibliotek > 0.8 pH
enheter



Flouride varies with
bedrock
Flouride is added
through acid rain
Flouride is retained in
non acidified areas but
released in acidified
ares together with Al
FACTORS INFLUENCING FLUORIDE CONCENTRATIONS IN
NORWEGIAN LAKES, WASP 1993 BRIT LISA SKJELKVALE
FLUORIDE IN LAKES
2.5%
Norway 1988 (all)
ISE
25%
50
%
75%
20
37
60
97.5%
Sweden 1990 (I)
IC
34
84
133
210
444
Sweden 1990 (K)
IC
38
71
99
141
335
Målsjöarnas referenser 2008(I)
IC
20
50
70
120
290
Målsjöar 2008 (K)
IC
20
50
70
110
270
år
1990
2000
2001
2007
2008
2009
antal
3834
3090
369
805
1092
1042
F [ppb]
156
111
138
118
117
125
Sometimes the precision of Flouride measurements is questionable
http://www.ajol.info/index.php/wsa/article/viewFile/4859/12595
Rapid communication- The accuracy of fluoride measurement in water and its
implications for water fluoridation Johannes Haarhoff
EFFEKTER FÖR ALI MODCORR VID FORCERAD JÄMVIKT MED
AL(OH)3
Ali MODcorr/Ali ITMcorr
10
8
6
4
2
0
4
5
6
pH
7
MEASURING ALUMINIUM SPECIATION
Al_NAS
Pyrocatechol
Al(OH)3, others..
Al_NA
Al_NAD
Al_NAJ
Indata
utdata
pH
Al(OH) n(3-n)+
Altot
TOC
Baskemi
Temp
kolsyratryck
Ali
Al org
Al(OH)3
Al_NAS
Pyrocatechol
Al(OH)3, others..
Al_NA
Al_NAD
Al_NAJ
Al_NAJ = labilt monomert aluminium = Al_NA – Al_NAD
MEASURING ALUMINIUM SPECIATION
Al tot
Al_NAJ
Beteckning
Förklaring
Altot IVM [µM]
Total mängd aluminium bestämd med antingen ICP-MS, ICP-OES eller som AlNAS mätt på labbet av institutionen för vattenAl_NAS
och miljö
Altot ITM [µM]
Pyrocatechol
Al(OH)3, others..
Total mängd aluminium i form av Al-NAS
Al_NA
Al_NAD
Al_NAJ
Ali ITM [µM]
Okorrigerad Al_NAJ
Ali ITMcorr [µM]
Som ovan fast värden efter april 2002 korrigerades inte men har samma
beteckning.
Ali MOD [µM]
Modellerat halt av oorganiskt aluminium enligt ekvation 1
Ali MODcorr [µM]
Modellerat halt av oorganiskt aluminium
enligt ekvation 6
(3-n)+
Indata
Al
Alitot
EMPIR [µM]
TOC
Baskemi
Temp
kolsyratryck
Al(OH) n
Empirisk beräknad halt av Ali enligt ekvation 7
utdata
pH
Ali
Al org
Al(OH)3
Al tot
Al_NAS
Pyrocatechol
Al(OH)3, others..
Al_NA
Al_NAD
Al_NAJ
Al_NAJ = labilt monomert aluminium = Al_NA – Al_NAD

similar documents