Rozvoj oboru sociální pedagogika

Report
U N I V E R Z I TA K A R LOVA V P R A Z E – P E DAG O G I C K Á FA K U LTA
Š KO L A A U Č I T E L S K Á P RO F E S E
V KO N T E XT U RO S TO U C Í C H N Á RO K Ů N A V Z D Ě L Á V Á N Í
ROZVOJ OBORU
SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA
NA KATEDŘE PEDAGOGIKY
S TA N IS LAV B E N D L A KO L .
katedra
pedagogiky
PedF UK
ŘEŠITELSKÝ KOLEKTIV
LINIE
SOCIÁLNĚPEDAGOGICKÉ
PRAXE
LINIE
SOCIÁLNĚPEDAGOGICKÉ
TEORIE
Doc. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
PaedDr. Zdeňka Hanková
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
PaedDr. Eva Marádová , CSc.
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
PhDr. Michal Zvírotský , Ph.D.
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Ing. Karolina Duschinská , Ph.D.
PhDr. Marie Linková, Ph.D.
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D.
KONKRETIZACE TÉMATU
 Program katedry pedagogiky je zaměřen na další rozvoj a
konstitutivní aktivity na poli sociální pedagogiky – základní
pedagogické disciplíny, jejíž význam (nejen) při přípravě
učitelů stále stoupá.
 Sociální pedagogika bude rozvíjena jako transdisciplinární
obor, který integruje a rozvíjí poznatky věd o člověku a
společnosti do edukačního, preventivního i intervenčního
působení.
 V teoretické linii bude důraz položen na antropologickou
dimenzi sociální pedagogiky a na antropologické přístupy v
pedagogickém výzkumu.
 V praktické linii bude řešen rozvoj sociálněpedagogických
kompetencí učitelů, neboť ti mají v podmínkách ČR
odpovědnost za sociálněpedagogickou práci se žáky a realizují
důležité primárně preventivní aktivity.
SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ A STUPEŇ
ROZVOJE SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY
 Extenzivní vývoj sociální pedagogiky v ČR jako důsledek cílené
inhibice oboru před r. 1989 – přinesl pozitiva, ale i problémy.
 Divergentní vývoj sociální pedagogiky a sociální práce –
v evropském kontextu neobvyklá situace.
 Současný stav oboru v ČR představuje výzvu pro jeho
teoreticky fundovanou konsolidaci.
 Rozpracování teoretických a metodologických východisek
sociální pedagogiky je aktuálně v ČR nedostatečné – dílčí
paradigmata sociální pedagogiky jsou definována v odborné
literatuře jen vágně, což může mít i praktické dopady na
pedagogickou práci.
 Sociálněpedagogické kompetence učitelů jsou stále poněkud
upozaďovány – tradiční požadavky na učitele v tomto směru
ovšem rostou a objevují se stále nové.
DLOUHODOBÉ CÍLE (2013-2016)
 Přispět ke konstituování sociální pedagogiky v ČR precizováním
teoretických a metodologických východisek antropologického
paradigmatu v sociální pedagogice:
- publikovat významné příspěvky k teorii a metodologii
sociální pedagogiky v recenzovaných časopisech,
- etablovat katedru v rámci ČR jako významné
sociálněpedagogické pracoviště.
 Vytvořit model systematického pregraduálního a celoživotního
vzdělávání učitelů v sociální pedagogice, který bude vycházet z
paradigmatu sociální pedagogiky jako životní pomoci :
- analyzovat současné kurikulum pedagogicko-psychologické
přípravy,
- navrhnout optimalizaci kurikula z hlediska budování
sociálněpedagogických kompetencí budoucích učitelů,
- výzkumně ověřit efektivitu provedených změn.
CÍLE PRO LETOŠNÍ ROK (2013)
 Vytvořit koncepci Pražské konference k aktuálním otázkám
sociální pedagogiky – založit platformu, která poskytne
prostor pro vědecká setkávání a publikační příležitosti v
mezinárodním měřítku a přispěje k etablování katedry
pedagogiky, ev. Pedagogické fakulty UK jako významného
sociálněpedagogického pracoviště.
 Implementovat výzkumné prvky do navazujícího
magisterského studia pedagogiky, vč. zakládání studentských
výzkumných skupin.
 Zahájit dlouhodobé výzkumné šetření zaměřené na profesní
uplatnění absolventů specializace sociální pedagogika.
 Publikovat 2-3 příspěvky k teorii i praxi sociální pedagogiky.
 Provést analýzu kurikula pedagogicko -psychologické přípravy
učitelů na PedF UK z hlediska sociální pedagogiky.
MOŽNOSTI INTEGRACE TÉMAT
A . ZAPOJENÍ ČLENŮ TÝM U KPG V JINÝCH PROJEK TECH PRVOUKU
Nezbytná je spolupráce s týmy, které řeší oborově didaktickou problematiku
–
koordinátorka spolupráce, příp. integrace dílčích úkonů za KPg: ing.
Duschinská .
Oborová didaktika výchovy ke zdraví bude rozvíjena v rámci oborových
didaktik přírodních věd a tělesné výchovy – koordinátorka spolupráce za
KPg:
dr. Marádová .
Naplánována je spolupráce s týmem Speciální pedagogika na dílčím úkolu
Sociální determina nty inkluzivn ího vzdělává ní, legislativní a instituc ionáln í
rámec inkluzivní podpor y osob se speciáln ími vzdělávacími potřeba mi ve
vzděláván í a při vstupu na trh práce – za katedru pedagogiky: doc. Bendl.
B. DALŠÍ M OŽNÁ SPOLUPRÁCE
Otevřená je možnost spolupráce i s dalšími týmy a odborníky.
Propojení na základní oblasti vymezené programem PRVOUK
Katedra pedagogiky zaměřuje své úsilí v rámci projektu PRVOUK do dvou
hlavních oblastí
- sociální pedagogiky
- obecné didaktiky
Rozvoj těchto oblastí se váže především k pr vnímu bodu oddílu h2
přihlášky, tedy k oboru pedagogika.
Předpokládá se též určitý přesah do oblasti
- oborových didaktik (v případě obecné didaktiky)
- speciální pedagogiky
- filozofie výchovy (v případě sociální pedagogiky).
Katedra pedagogiky bude par ticipovat především na řešení pr vé oblasti
badatelského programu, kterou je Proměna školního vzdělávání a nové
nároky na učitele, jejich pregraduální přípravu a celoživotní rozvoj. Dále
se předpokládá spolupráce při řešení úkolů třetí, čtvr té a páté oblasti, a
to v rámci rozvoje vědního oboru sociální pedagogika

similar documents