VI. Mezinárodní konference VE*EJNÁ EKONOMIKA A

Report
Studijní obor
EKONOMIKA PODNIKU
Studijní obor
EKONOMIKA PODNIKU
... druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický
univerzitní obor na VŠB-TU Ostrava
(obor akreditován 1970)
Katedra podnikohospodářská
... jedna ze tří základních kateder při zřízení Ekonomické fakulty
VŠB-TU Ostrava
(katedra založena 1973)
Proč si vybrat obor Ekonomika podniku v
bakalářském studiu?
• Viděli jste komplexnější obor zaměřený na ekonomiku a management podniků? Asi
ne!
• Chcete studovat obor, který je napojen na praxi? Asi ano!
• Chcete absolvovat obor, o který je zájem v podnicích? Asi ano!
• Pokud se Vám změní podmínky studia, chcete přejít na kombinovanou formu? Asi
ano!
• Pokud byste náhodou neuspěli u přijímacího řízení, chcete začít studovat v
celoživotním studiu bez přijímaček a ve třetím ročníku přejít na kombinovanou
formu studia? Asi ano!
• Máte blíž do Valašského Meziříčí a máte zájem studovat na tomto středisku?
Možná ano!
Poslání katedry:
•
realizovat vysokoškolské vzdělávání
• rozvíjet výzkum a vývoj
• rozvíjet spolupráci s praxí
Vize katedry:
Vybudovat vědní obor Ekonomika
podniku světového standardu s
partnery světové třídy.
Odborné zaměření členů katedry:
Zaměření
Pedagog
Doc. Dr. Ing. P. Blecharz
Management jakosti, Poradenství, Systémy řízení jakosti
Dr. Ing. Z. Čvančarová
Podniková ekonomika, Plánování a investiční rozhodování
Prof. Ing. M. Hučka, CSc.
Strategie a rozvoj podniku, Správa společností
Organizace a řízení podniku
Ing. V. Humlová, Ph.D.
Podniková ekonomika, Investiční rozhodování,
Ekonomické rozbory
Ing. J. Kašík, Ph.D.
Stanovení bonity a hodnoty podniku, Diagnostika podniku
Doc. Ing. N. Klabusayová,CSc.
Ochrana spotřebitele, Řízení jakosti, Logistika
Doc. Ing. L. Ludvík, CSc.
Podnikatelské prostředí, Rozvoj podnikání
Doc. Ing. P. Macurová, CSc.
Logistické řízení, Řízení jakosti
Ing. P. Němčík
Hodnocení výkonnosti podniku, Podniková ekonomika
Odborné zaměření členů katedry:
Zaměření
Pedagog
Ing. B. Poczatková, Ph.D., MBA
Poradenství pro podnikatele, Malé a střední podnikání
Ing. H. Štverková, Ph.D.
Malé a střední podnikání, Podniková ekonomika
Ing. J. Peterková, Ph.D.
Rozvoj podnikání. Podniková ekonomika a management
Ing. Z. Stefanovová, Ph.D.
Strategie a rozvoj podniku, Správa společností
Ing. D. Skopalová, Ph.D.
Podniková ekonomika
Ing. P. Křibíková
Organizace a řízení podniku, Ekonomika podniku
Ing. L. Tvrdoň, Ph.D.
Logistika, Řízení jakosti
Ing. Z. Wozniaková, Ph.D.
Podniková ekonomika
Garanti oboru Ekonomika podniku
Bakalářské studium
Navazující magisterské studium
Doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Oblasti působnosti katedry
podnikohospodářské:
• výuka v prezenčním studiu na bakalářském a magisterském stupni oboru
Ekonomika podniku včetně nabídky oborových předmětů jiným katedrám,
• výuka v celoživotním a kombinovaném studiu s podporou e-learningu oboru
Ekonomika podniku (bakalářské a magisterské studium),
• výuka v doktorském studiu oboru Podniková ekonomika a management,
• podíl na habilitačních a profesorských řízeních v oboru Podniková ekonomika a
management,
• spolupráce s praxí a nabídka komerčních kurzů,
• sledování uplatnění absolventů oboru Ekonomika podniku v praxi včetně nabídky
Inkubátoru talentovaných ekonomů a manažerů podniků (trainee program
budoucích absolventů magisterského studijního oboru Ekonomika podniku ve
spoluprací s praxí)
Podniková ekonomika A
• Jde o průřezový předmět, který
studentům poskytuje základní teoretické
znalosti o podnikové ekonomice.
Studenti v tomto předmětu získávají
poznatky o založení, vzniku, fungování
a zániku podniku. Studenti se rovněž
průřezově seznamují s jednotlivými
podnikovými procesy. Ve výkladu je
podtržen ekonomický aspekt dané
problematiky a silný důraz je kladen na
to, aby si studenti osvojili odbornou
terminologii. Získané znalosti si studenti
dále prohlubují ve speciálních
předmětech v následujících ročnících.
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA
OSTRAVA
EKONOMICKÁ FAKULTA
PODNIKOVÁ
EKONOMIKA
A.
Zuzana Čvančarová
Vlasta Humlová
Adéla Hujdusová
Hana Štverková
Podniková ekonomika B
• Jde o pokračování
průřezového předmětu
Podniková ekonomika A,
Studenti v tomto předmětu
získávají poznatky z oblasti
logistiky, strategie,
inovačních procesů,
investičního rozhodování a
znalostního managementu.
Získané znalosti si studenti
dále prohlubují ve
speciálních předmětech
v následujících ročnících.
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA
OSTRAVA
EKONOMICKÁ FAKULTA
PODNIKOVÁ
EKONOMIKA
B.
Zuzana Čvančarová
Vlasta Humlová
Adéla Hujdusová
Hana Štverková
Řízení jakosti A
•
Cílem předmětu je úvodní seznámení s
problematikou managementu jakosti. Předmět
objasňuje pojetí jakosti, zákaznické a
společenské požadavky na jakost, ekonomické
aspekty jakosti, faktory ovlivňující jakost.
Vymezuje cíle a přístupy managementu jakosti.
Seznamuje s právním rámcem pro
zabezpečování a prokazování jakosti.
Charakterizuje principy a obsah systémů
managementu jakosti dle mezinárodních
standardů i principy TQM. Je taktéž zaměřen na
zvládnutí jednoduchých nástrojů pro mapování
a analýzu procesů, pro měření jakosti a
spokojenosti zákazníků.
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA
OSTRAVA
EKONOMICKÁ FAKULTA
ŘÍZENÍ JAKOSTI
A.
Pavel Blecharz
Logistika A
•
Předmět seznamuje s pojetím, principy, cíli
a základními úlohami logistiky. Důraz je
kladen na systémové pojetí logistických
toků a překonání lokálních cílů v logistice.
Jsou objasňovány základní postupy při
organizování toků a při výpočtech
základních logistických veličin. Posluchači
jsou taktéž seznamováni s technickými
prostředky pro logistiku, se směry
standardizace a vzájemnými vazbami mezi
technickou stránkou logistiky a logistického
řízení. Pozornost je věnována také
sociálním a ekologickým aspektům logistiky
a přehledu a ustanovením právních norem,
které ovlivňují logistiku.
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA
OSTRAVA
EKONOMICKÁ FAKULTA
LOGISTIKA
I.
Pavla Macurová
Naděžda
Klabusayová
Poradenství pro podnikatele a
managery A
•
Předmět je určen pro obor Ekonomika podniku,
přičemž na tento kurz navazuje předmět
shodného názvu s označením „B“. Předmět je
zaměřen na seznámení se základy
profesionálního poradenství pro podnikatele a
managery. Doplňuje mozaiku kurzů oboru
Ekonomika podniku, přičemž se soustřeďuje na
obsah a techniky poradenské služby. Předmět
podává základní informace k profesi interního
nebo externího poradce v podnikání a řízení
podniků. Výuka je postavena na týmové práci ve
virtuální (fiktivní) poradenské firmě. Vyučovaná
látka je vhodná rovněž pro obory související
s poradenskými službami, podnikáním a
managementem. Předmět je didakticky, obsahově
a svou hloubkou koncipován v kontextu
s ostatními předměty oboru ekonomika podniku.
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA
OSTRAVA
EKONOMICKÁ FAKULTA
PORADENSTVÍ
PRO MANAŽERY
A PODNIKATELE
A.
Zdeněk Mikoláš
Blanka Poczatková
Logistika B
•
Předmět navazuje na poznatky průpravného
předmětu Logistika A. Vede k objasnění a
zvládnutí postupů, metod a technik při
organizování a řízení toků při uspokojování
požadavků po produktech. Je založen na
pochopení vztahů mezi logistickými
veličinami. Podrobněji rozvíjí problematiku
logistiky v nákupu a řízení zásob, logistiky
ve výrobě a logistiky v distribuci a procvičuje
hlediska a postupy uplatňovaná
v logistických rozhodovacích úlohách.
Rozebírá záležitosti integrace, koordinace a
synchronizace toků. Objasňuje principy
moderních logistických koncepcí a směrů
logistické integrace jakož i informačních
systémů v logistice.
Podnikání malé a střední firmy
•
Předmět je didakticky, obsahově a svou hloubkou
koncipován v kontextu s ostatními předměty oboru
ekonomika podniku. Doplňuje mozaiku kurzů oboru
Ekonomika podniku do specifické roviny malé a
střední firmy. Přednášky jsou zaměřeny na
rozšíření poznatků studentů z předmětu ekonomiky
a managementu podniku o typická specifika
malého a středního podnikání. Cvičení (elearningová výuka) jsou orientována na praktickou
průpravu ekonomického řízení MSF v soudobých
podnikatelských podmínkách. Předmět je postaven
na týmové práci ve virtuální firmě. Výuka vzchází
z podmínek v českém podnikatelském prostředí
/vč. legislativy/.
Organizace a řízení podniku
•
Cílem předmětu je rozšířit dosažené
poznatky studentů oboru „Ekonomika
podniku“ v problematice organizace a řízení
velkých podniků a společností. Přednášky
jsou zaměřeny na principy a postupy
útvarového a procesního organizování
systému řízení podniku. Výuka usiluje o
pochopení modelu formální organizace
podniku a osvojení základních teoretických i
praktických poznatků útvarového a
procesního organizování.
Metody ekonomických rozborů
•
Předmět vychází ze znalostí získaných z široké palety
ekonomických předmětů ve společném studiu a tyto třídí a
využívá pro řízení podniku jako celku. V rámci předmětu
by si studenti měli osvojit metody ekonomické analýzy, na
jejichž základě by měli přistupovat k hodnocení výkonnosti
podniku a diagnostikování příležitostí a hrozeb podniku,
silných a slabých stránek a stanovování strategie podniku.
Tento předmět by se měl stát východiskem pro předmět
Podniková diagnostika a terapeutika, Řízení a správa
společností atd. a zároveň by měl přispět k pružnější
adaptabilitě na podnikovou praxi u těch studentů, kteří
absolvují pouze bakalářské studium. Přednesené metody
by měly rovněž být využity ve speciálních a diplomových
seminářích.
Ochrana spotřebitele
•
Předmět informuje o vývoji ochrany
spotřebitele, jeho legislativním rámci v zemích
Evropské unie a v České republice, objasňuje
základní práva spotřebitelů, postup při jejich
uplatňování a spoluúčast spotřebitelů na tvorbě
nových produktů. V rámci přednášek budou
analyzovány mj. konkrétní praktické příklady a
modelové situace, které poskytnou studentům
možnosti hlubšího proniknutí do obvyklých
problémů v oblasti ochrany spotřebitele.
Inkubátor talentovaných ekonomů
a manažerů podniku
Manažerem nanečisto
Manažerem nanečisto
Manažerem nanečisto
Ocenění diplomové
práce
Proč si vybrat obor Ekonomika podniku v
bakalářském studiu?
• Viděli jste komplexnější obor zaměřený na ekonomiku a management podniků? Asi
ne!
• Chcete studovat obor, který je napojen na praxi? Asi ano!
• Chcete absolvovat obor, o který je zájem v podnicích? Asi ano!
• Pokud se Vám změní podmínky studia, chcete přejít na kombinovanou formu? Asi
ano!
• Máte blíž do Valašského Meziříčí a máte zájem studovat na tomto středisku?
Možná ano!
Pak už skutečně nevíme, proč si nechcete vybrat obor
Ekonomika podniku!

similar documents