Stáhnout - Národní soustava kvalifikací

Report
NSK v činnosti ÚP ČR
10/2014
Legislativní úprava rekvalifikace
•
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“): § 108 - § 110
•
Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů a zájemců o
zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
•
Další předpisy související s odst. 2 § 108 zákona, který stanoví, která
vzdělávací zařízení mohou rekvalifikaci provádět:
a) Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem MŠMT (Vyhláška č.
176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti o akreditaci vzdělávacího
programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho
ukončení)
b) Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem dle zvláštních předpisů
(zákony, vyhlášky ministerstev)
Zákon o zaměstnanosti § 108 - § 110
/MPSV akredituje kurz pro pracovníky v sociálních službách - zákon
č.108/2006 Sb., MZdr akredituje kurzy pro činnosti dle zákona o
nelékařských povoláních -zákon č. 96/2004 Sb., MŠMT akredituje kurzy
z oblasti sportu -zákon č. 115/2001 Sb. apod./
c) Školy se vzdělávacím programem dle schválených oborů, VŠ v rámci
celoživotního učení
d) Zařízení se vzdělávacím programem dle zvláštních předpisů, které stanoví
obsah výuky či závěrečné zkoušky (např. kurzy pro získání řidičských
oprávnění a profesních průkazů (zákon 361/2000 Sb…., kurzy dle vyhlášky
50/1978, svářečské kurzy … )
•
•
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů
Zaměření a realizace rekvalifikací
– profesní kvalifikace
•
Propojení rekvalifikací s Národní soustavou kvalifikací (NSK):
- Prostřednictvím vyhlášky MŠMT o akreditaci (176/2009) = odkazu na zákon 179
Je-li závěrečná zkouška stanoven jiným právním předpisem nebo připravuje–li
vzdělávání účastníka k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu, koná se
závěrečná zkouška podle ustanovení tohoto právního předpisu (v odst. 1 § 3 odkaz
na zákon o dalším vzdělávání -179/2006).
- Na základě metodiky MŠMT (schválena akreditační komisí)
V případě, že pro danou činnost existuje profesní kvalifikace (PK) a je stanovena
autorizovaná osoba, MŠMT akredituje rekvalifikace v souladu s kvalifikačním
standardem příslušné PK. Závěreční zkouška je realizována autorizovanou osobou dle
hodnotícího standardu PK.
Rekvalifikační kurz může být doplněn o další předměty – navýšení výukových hodin
nad stanovený minimální rozsah, u některých PK i stanovení vstupních požadavků.
Legislativně není problematika PK pro realizaci rekvalifikace dostatečně
ošetřena, MPSV/UP připravuje upřesnění předpisů a bude vykazovat
statistické údaje o realizaci rekvalifikací se zaměřením na PK.
Novela zákona o zaměstnanosti
Návrh Úřadu práce ČR (ÚP) :
Úprava § 109a = možnost složení zkoušky z profesní kvalifikace bez nutnosti
absolvovat rekvalifikační kurz
Uchazeč/zájemce o zaměstnání si bude moci zabezpečit sám také pouze složení
zkoušky z profesní kvalifikace, kterou podle hodnotícího standardu provede
autorizovaná osoba; bude povinen doložit krajské pobočce ÚP cenu zkoušky z profesní
kvalifikace….
ÚP uhradí po úspěšném složení zkoušky cenu zkoušky z profesní kvalifikace
autorizované osobě; celková finanční částka, kterou bude moci ÚP na zvolenou
rekvalifikaci nebo zkoušku z PK vynaložit nesmí v období 3 po sobě následujících let
ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci přesáhnout částku 50 000 Kč.
----------
/Úprava § 40 odst. 1, která by umožnila vyplácení podpory při rekvalifikaci
také u zvolených rekvalifikací – otázka dohod, veřejných zakázek apod./
Statistika k rekvalifikaci
Statistické údaje a PK:
- statistika rozdělena na 3 části= klasická rekvalifikace, zvolená
rekvalifikace, profesní rekvalifikace (obsahuje jak klasické, tak zvolené
rekvalifikace)
- rozšíření typů rekvalifikace /nejčastěji realizované
rekvalifikace (zjistí se i PK)= konkrétní zaměření rekvalifikace
- umístění v oboru rekvalifikace (tj. i PK), úspěšnost
Počty účastníků rekvalifikace v 1. pololetí 2014:
Celkem 24 981 osob (o 3 468 více než v 1.pololetí 2013), z tohoto počtu se
zvolené rekvalifikace zúčastnilo 12 460 osob (o 5,8 tisíc více) = cca 50% z
celkového počtu rekvalifikovaných (portál MPSV/ÚP). Září 29 984 osob.
Počty účastníků rekvalifikací se zaměřením na PK - informace z Krajské
pobočky ÚP pro hl. m. Prahu.
Monitoring
Rekvalifikace dle potřeb konkrétního zaměstnavatele
(cílené rekvalifikace)
- monitorovací návštěvy u zaměstnavatelů (personální posílení
ÚP o terénní pracovníky - v 1. pololetí t.r. 6177
monitorovacích návštěv )
- vyšší informovanost zaměstnavatelů, zmapování trhu práce
- přesnější zacílení nástrojů APZ = mj. rekvalifikace
- tisíce nových volných míst v databázi ÚP
- projekty zaměřené mj. na monitoring (VDTP)
NIP – Vzdělávání a dovednosti pro trh práce
6/2013 – 6/2015
Aktivity v rámci projektu VDTP:
- monitorování terénu
- párování požadavků zaměstnavatelů (volná místa)
s nabídkou uchazečů/zájemců o zaměstnání
- určování optimální skladby rekvalifikací, které se
v rámci projektu nabízejí (klasické i zvolené)
Spolupráce týmů VDTP a NSK:
- školení koordinátorů VDTP a zaměstnanců ÚP o NSK
VDTP
- koordinace aktivit zpětnovazebních konzultantů NSK,
koordinátorů VDTP, zaměstnanců monitoringu ÚP, týmu
implementace NSK v rámci ÚP(od 1/2014 pracovník na DPČ
u krajské pobočky ÚP, jeho činnost je hrazena z projektu NSK
a spočívá v propagování PK u zaměstnavatelů).
Předávání informací a koordinace činností uvedených skupin - odstranění
opakovaných jednání u zaměstnavatelů.
Monitorování terénu:
- Koordinátoři VDTP uskutečnili od ledna do konce srpna t.r.
1115 kontaktů se zaměstnavateli (osobní jednání, telefonické,
apod.)
VDTP
- Zjištěno bylo 2 653 volných pracovních míst, na tato místa se
podařilo umístit 1 283 uchazečů/zájemců o zaměstnání,
z toho 223 po absolvování rekvalifikace (velký počet
uchazečů/zájemců se v současné době zúčastňuje
potřebného rekvalifikačního kurzu, který je vyžadován pro
nástup na některou z nabízených pozic).
- Zaměstnavatelé dávají přednost zájemcům s praxí (ne vždy to
absolventi rekvalifikace splňují), a to především u řemeslných
oborů; nedaří se obsazovat pozice s vysokou náročností pro
úzkou specializaci činnosti; stále se vyskytuje nedostatečná
informovanost zaměstnavatelů o NSK.
VDTP
PK v rámci VDTP:
- realizováno bylo 50 typů rekvalifikací se zaměřením na PK,
k nejčastějším patří kurzy strážný, obchodní zástupce,
asistentka/sekretářka (u klasické rekvalifikace počítače, řidičské +
profesní průkazy, účetnictví, pracovník v sociálních službách, svářeči ..)
- kvalifikovaný odhad koordinátorů: procento PK k celkovému
počtu realizovaných rekvalifikací v rámci VDTP - od cca 8% do
30 % (vyšší procento strážný)
- umístitelnost po PK v jednotlivých krajích od 11% do 40%
(70% kde zařazen strážný), je srovnatelná s klasickými
rekvalifikacemi
Zaměření rekvalifikace
Nové veřejné zakázky (cca 2014/15 – 2017)
– pokud je schválena PK a kurz je dle PK akreditován, jsou
rekvalifikace dle NSK požadovány (poměr realizovaných kurzů se
výrazně změní ve prospěch PK)
- doložení kvalifikace = mj. akreditace
- projednává se možnost zadávání veřejných zakázek na
rekvalifikace a poradenství jednotlivými krajskými
pobočkami ÚP, tj. bez nutnosti sčítat zakázky v rámci ÚP
(pružnější přizpůsobení rekvalifikací dle potřeb
zaměstnavatelů); výklad expertní skupiny MMR a ÚOHS na
www.portal-vz.cz
Účast v rekvalifikaci
Podmínky pro účast fyzické osoby v rekvalifikaci hrazené ÚP:
- být v evidenci ÚP jako uchazeč o zaměstnání (UoZ) nebo
zájemce o zaměstnání (ZoZ)
- mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro
příslušný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se
UoZ nebo ZoZ rekvalifikuje (profesně poradenské pohovory.)
- být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního
kurzu a výkon nové profese.
Úhrada rekvalifikace
Podmínkou pro zařazení na rekvalifikaci není:
- délka evidence na ÚP
- příslib zaměstnání (v některých případech ano)
Evidencí na ÚP nevzniká na rekvalifikaci nárok.
ÚP může hradit náklady/cenu rekvalifikace (kurzovné) pokud je
součástí rekvalifikačního kurzu kromě výuky i závěrečné
ověření znalost a dovedností.
ÚP nemůže hradit pouze závěrečnou zkoušku, část nákladů
přímo subdodavateli – např., který provádí praktickou výuku
(současná legislativa).
Rekvalifikace dle NSK
Problémy pro ÚP
- postupné schvalování PK: změna akreditace, akreditace nové
PK (dříve rekvalifikace dle zvláštních předpisů) x veřejné
zakázky
- revize PK: změna obsahu PK, změna rozsahu kurzu – změna
ceny rekvalifikace x veřejné zakázky)
V realizaci kurzu lze pokračovat pokud obsah kurzu zůstává stejný a stejná
zůstává i cena za jednoho účastníka .
- náročné zkoušky z PK: vstupní požadavky pro účast
v rekvalifikaci nejsou většinou stanoveny, NSK spíše pro
osoby, které již nějaké znalosti a dovednosti mají
Rekvalifikace dle NSK
- zkoušky dle hodnotícího standardu neobsahují veškerou
problematiku akreditovaného kurzu: problematika „navíc“
není zkoušena – cizí jazyk, PC…)
- málo autorizovaných osob/zástupců u specifických oborů
- kapacita škol/autorizovaných osob: nedostatek učitelů
odborného výcviku – pro malý počet žáků a studentů nejsou
např. odchody do důchodu plně nahrazovány, výuka ve volné
kapacitě odpoledne, o víkendech = dlouhé trvání kurzu , málo
kurzů za celý rok … neodpovídá kritériím veřejné zakázky)
- volné pracovní pozice u menších zaměstnavatelů nejsou
nabízeny se zaměřením na PK: většina zaměstnavatelů
nerozlišuje rekvalifikaci dle PK a rekvalifikaci ostatní
Rekvalifikace dle NSK
Přínos propojení rekvalifikací s NSK
- zkvalitnění realizace rekvalifikace: obsah rekvalifikace dle
požadavků zaměstnavatelů – Sektorové rady, stanovení podmínek
pro realizaci zkoušek autorizovanými osobami
- zainteresovanost větších zaměstnavatelů o zapojení do NSK autorizované osoby, realizátoři rekvalifikací
- sjednocování aktivit v rámci dalšího vzdělávání (živnost volná!)
- přiřazení k evropskému rámci kvalifikací (EQF):možnost
porovnání úrovní znalostí, dovedností a způsobilostí
- poskytnutí znalosti a dovednosti pro složení zkoušky k získání
stupně vzdělání
Rekvalifikace
Úřad práce
- podporuje implementaci NSK do realizace rekvalifikace při
zachování možnosti přizpůsobení rekvalifikací podle
speciálních požadavků konkrétních zaměstnavatelů
- prostřednictvím týmu implementace NSK v rámci ÚP
poskytuje informace k této problematice (min.1 pracovník
na každé krajské pobočce ÚP kromě Brna)
- poskytuje informace o rekvalifikacích, množnostech
spolupráce – referáty zprostředkování a poradenství
krajských poboček, útvary poradenství a dalšího vzdělávání
kontaktních pracovišť
Rekvalifikace
Adresy pro získání informací:
www.portal.mpsv.cz/upcr/kp = kontakt na krajské pobočky ÚP, Zpráva o
situaci na trhu práce v jednotlivých krajích za příslušný rok
www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace = obecná informace
www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana = formulář ke zvolené
rekvalifikaci
www.portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni = formuláře pro vzdělávací zařízení
k realizaci rekvalifikace
www.portal.mpsv.cz/sz/stat = v měsíčních statistikách nezaměstnanosti u
položky 7 jsou uvedeny počty účastníků rekvalifikace (klasická i zvolená)
Informace ostatních rezortů
Informace k rekvalifikaci:
www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rekvalifikace
Informace k akreditaci rekvalifikací včetně vzorů osvědčení (osvědčení o rekvalifikaci,
potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu atd.)
www./msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/hodinove-dotace-kurzu
www.dak.msmt.cz – databáze udělených akreditací (náhled na osvědčení),
propojení s databází akcí dalšího vzdělávání www.eu-dat.cz
www.msmt.cz/sport/akreditace - přehled odborností v oblasti sportu
www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/vzdelavani-pedagogu
Nelze realizovat kurzy ve spolupráci se zařízeními, která obdržela akreditaci MŠMT na
vzdělávání v rámci DVPP (§ 24 odst. 8 zákona č. 563/2004 Sb.). Kvalifikaci pro činnost
vychovatele, pedagoga volného času, asistenta pedagoga lze získat dle zákona
č. 563/2004 , o pedagogických pracovnících, v rámci celoživotního vzdělávání, které
zabezpečují VŠ (požadavek příslušného vzdělání + program celoživotního vzdělávání,
např. k asistentu pedagoga stanoveno § 20 odst. 1, písm. b, d, f).
Informace MPSV, MZdr
www.mpsv.cz/cs/3493
Informace k akreditaci v oblasti sociálních služeb. Novelou zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách (účinnost od 1/2014) byla zrušena povinnost akreditace
vzdělávacích institucí. Zařízení žádají pouze o akreditaci vzdělávacího programu (§ 37
vyhl. 505/2006 Sb.).
V rámci rekvalifikace lze realizovat pouze kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních
službách.
www.mzcr.cz/odbornik/obsah/akreditace
Informace k akreditaci kvalifikačních kurzů, certifikačních kurzů, a speciálnímu
vzdělávání (zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních).
V rámci rekvalifikace lze realizovat pouze akreditované kvalifikační kurzy (§ 59) – např.
všeobecný sanitář, masér, ošetřovatel apod.
Děkuji za pozornost.
Miroslava Nováková
odd. poradenství a dalšího vzdělávání
[email protected]

similar documents