Gastroskopi (EGD-skopi) Indikationer, diagnostik, Kjell

Report
Gastroskopi (EGD-skopi)
Indikationer, diagnostik
•
Dyspepsi med ”Alarmsymtom” – oberoende av
ålder
•
•
•
•
•
•
•
•
Hematemes/melena (e-varicer/ulcus/hemorragisk gastrit
Viktnedgång, matleda (malignitet)
Dysfagi (esofagusstriktur/malignitet)
Kräkningar postprandiellt (pylorostenos)
Nytillkommen Dyspepsi hos patient äldre än 45 år
Bröstbränna, refluxsymtom
Terapiresistenta, recidiverande och långvariga
symtom på GERD
Ulcus Ventrikuli – för diagnos, PAD och
läkningskontroll
Gastroskopi (EGD-skopi)
Indikationer, diagnostik
•
•
•
•
•
Diarré, bristtillstånd, viktnedgång
(glutenenteropati)/isolerad B12-brist (atrofisk
gastrit)
Övre GI-blödning (pos F-Hb med/utan
järnbristanemi) (Haematemes och melana) – för
diagnos och terapi
Röntgenologisk oklara fynd- diagnos och PAD
Dyspepsi med pos HP i faeces – även hos patient <
45 år
Kontroll av tillstånd med malignitetspotential:
•
Barrets esophagus, ej läkt ventrikelulcus, vissa adenom,
atrofisk gastrit hos yngre
Gastroskopi (EGD-skopi)
Indikationer, terapi
•
•
•
Polypektomi
Dilatation av benign esophagusstriktur/pylorostenos
Hemostas vid blödande ulcus/annan blödningskälla
Gastroskopi (EGD-skopi)
Förberedelse mm.
•
•
•
•
Fasta 4-6 timmar. Viktiga morgonmediciner kan tas
med lite vatten
PPI skall helst undvikas 2 veckor före skopi
(diagnostik av ulcus/esophagit och HP osäker). H2blockerare eller antacida kan ges i väntan på skopi
Sedering vid behov med midazolam medför att pat
kvarstannar 30-60 min efter undersökningen samt
att bilkörning (och intellektuellt tankearbete) ej kan
utföras resten av dagen
Xylocainspray erbjudes men har ingen säker effekt
(Örebro 2013)
Gastroskopi (EGD-skopi)
Kontraindikationer, mm.
•
•
•
•
Absoluta saknas
Relativ: ej medverkande patient
Försiktighet vid symtomgivande hjärt-lungsjd samt
närmaste tiden efter hjärtinfarkt
Ansvarsfördelning:
•
Uppföljning av patologiska fynd vid endoskopi sker
utifrån mikro- och makroskopiska fynd och beslutas av
endoskopisten eller den som är ansvarig för endoskopin
Att tänka på inför gastro/koloskopi och
läkemedel med ökad blödningsrisk
•
Lågrisk-procedur
•
Vanlig gastro/kolo/sigmoideoskop/rektoskopi
inkluderande rutinbiopsier
Anderson et al. Gastrointest Endosc 2009; 70:1060
Eisen et al. ASGE guideline.Gastrointest Endosc 2002;55:775-9
Zuckerman et al. ASGE guidline.Gastrointest Endosc 2005;61:189-94
Att tänka på inför gastro/koloskopi och
läkemedel med ökad blödningsrisk
•
Hög-risk-procedur
•
•
•
Polypektomi/endoskopisk resektion
Varixbehandling/Ballongdilatation
Endoskopisk hemostas/Endoskopisk sphinterotomi
Anderson et al. Gastrointest Endosc 2009; 70:1060
Eisen et al. ASGE guideline.Gastrointest Endosc 2002;55:775-9
Zuckerman et al. ASGE guidline.Gastrointest Endosc 2005;61:189-94
Att tänka på inför gastro/koloskopi och
läkemedel med ökad blödningsrisk
•
Hög-risk patient
•
•
•
•
•
•
•
Förmaksflimmer med klaff-fel/mekaniska
klaffar/hjärtsvikt (LVF<35%)
Förmaksflimmer +hypertoni, DM, >75 år, anamnes på
tromboembolisk händelse
Mekaniska klaffar i mitralis
Mekaniska klaffar + tidigare tromboembolsk händelse
Hjärtstent isatt < 1 år sedan/Akut coronart syndrom
PCI utan stent efter hjärtinfarkt
Låg-risk patient
•
•
•
•
DVT
Biologiska klaffar
Förmaksflimmer utan klaff-fel eller svikt
Mekanisk aortaklaff
Att tänka på inför gastro/koloskopi och
läkemedel med ökad blödningsrisk
•
ASA i standarddos (75-320-(500)mg) och övriga
NSAID inkl. Persantin (Dipyridamol) sätts ut
skopidagen vid både högrisk/lågrisk-ingrepp/patient
•
Vid behandling med Ticlid(Ticlopedine)/Plavix
(Clopidrogel)/Brilique(Ticagrelor) bör alltid risken för
trombos vägas mot den ökade blödningsrisken.
Kardiolog bör alltid kontaktas. Om utsättning = minst 7
dagar innan ingreppet
Hos patienter med metallstent/drug-eluting stent bör
ingreppet skjutas upp 6 veckor/resp 6 månader och den
dubbla ak-behandlingen bör behållas,
trombocyttansfussion vid behov.
•
Blödning versus tromboemboli
•
Waran (Utsättning och ev. överbryggning med LMH via AVK-mott.)
•
PK-INR<1.4
•
•
•
PK-INR<1.5
•
•
•
Ledpunktion
Dränage/punktion av bukhåla, brösthåla, subcutan vävnad, muskulatur och
kärlpunktion vid angiografi
PK-INR< 2.0
•
•
Mindre hudingrepp
PK-INR< 3.0
•
•
vid endoskopi med biopsi, bronkoskopi, punktion av parenkymatösa organ,
tumörer eller abscesser, lumbalpunktion
PK-INR< 1.8
•
•
•
Större op
Regional anestesi
Tandextraktion (kombineras med tranexamsyra lokalt
LMH utsättes minst 8-12 timmar innan ingreppet,
Arixtra 24 timmar
(Xarelto (Rivaroxaban), Eliquis (Apixaban), Pradaxa
(Dabigatran); Kontakta Kardiolog/AVK-mott)
Accumulerad blödningsrisk
ASA-acetylsalicylsyra
Irreversibel Cox 1 hämmare
Trombocythämningens risker
Sörensen R et al. Lancet 2009;374
Fortsatt ASA till pat. med ulcus??
1.3 %
12.9%
Svårigheten med utsättning av
protonpumpshämmare
2011 fick 790 000 Individer, varav 59% kvinnor, i Sverige PPI, motsvarande 174 miljoner DDD; en ökning med 25% jft 2006
PPI och allvarliga biverkningar
Indikation för PPI
• PPI ska endast användas vid påtagliga symtom av
gastroesofageal reflux, vid ulcussjukdom eller
ulkusprofylax vid ASA/klopidogrelbehandling till
högriskpatienter
• Ompröva alltid behandlingen!!
Långtidsbehandling(>4-8veckor) med
PPI och utsättningsresultat
• 14-27% klarar att avsluta beh
• Lättare avsluta om behandlats med lägre doser
eller dosnedtrappning innan utsättning
• Av friska frivilliga som behandlats med PPI
utvecklade varannan dyspeptiska symtom efter
fyra till åtta veckors daglig användning av PPIpreparat
Avslutande av behandlingen kan medföra symtom på
förhöjd syrasekretion (Acid rebound) vilket patienten
alltid skall informeras om
• 12 Hp- individer, 9 Hp+ individer
• Omeprazol 40mgx1x8w
Figure . MAO in H. pylori–negative and –positive subjects before
commencing omeprazole treatment and at day 15 postomeprazole.
GASTROENTEROLOGY 1999;116:239–247
Proton-pump inhibitor therapy induces acidrelated symtoms in healthy volunteers after
withdrawal of therapy
• 120 friska voluntärer
• 12 veckor med placebo eller 8 veckor med esomeprazol
40mg/dag + 4 veckor placebo
• GSRS (The Gastrointestinal Symtom Rating Scale)
Proton-pump inhibitor therapy induces acid-related
symtoms in healthy volunteers after withdrawal of
therapy
Hur sätta ut PPI
Group a: Omeprazol 20 mg x 1 x 21
Group b: Omeprazol 20mg x 1 x 7; 10mg x 1 x 7; 10 mg vad x 7
Hur sätta ut PPI
27% PPI fria ett år efter utsättning!
Hur sätta ut PPI i praktiken
1. Lättast vid on demandbehandling
2. Trappa med hjälp av Omeprazol 10 mg
under loppet av 2-10 veckor
1. 10 mg x2 i 1-2 veckor
2. 10mg x1 i 1-2-4 veckor
3. 10 mg vad i 1-2-4 veckor

similar documents